Poselitev Kranja v starejši železni dobi – pregled raziskav

Avtorji

  • Milan Sagadin

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.14

Ključne besede:

Gorenjska, Kranj, starejša železna doba, halštatska doba, naselbine, grobišča

Povzetek

V prispevku prinaša pregled dosedanjih raziskav v Kranju, ki so prinesle gradivo iz starejšega in mlajšega halštatskega obdobja, ter temu gradivu posvečene literature. Obseg naselbine v halštatski dobi, ki ga nakazuje razprostranjenost najdb, je razmeroma velik in presega velikost poznejšega srednjeveškega mesta. Grobne najdbe iz halštatske dobe so dosledno skoncentrirane na severno obrobje mesta, na rob nekdanje rečne terase. Bronastodobne najdbe so izrazito redke in brez kontekstov v obliki struktur. Količina najdb iz posameznih faz starejše železne dobe kaže, da je naselbina dosegla vrhunec v svoji začetni fazi (Ha B3/C1), medtem ko je v mlajši fazi sicer še ohranila svoj obseg, a je bila poselitev manj intenzivna. Prehod v latensko dobo in zgodnjo antiko je potekal brez prekinitve. V času starejšega in mlajšega halštatskega obdobja je bila dokaj intenzivno poseljena tudi okolica Kranja, zlasti Šmarjetna gora in pod njo ležeče Stražišče.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Milan Sagadin

ante ZVKDS OE Kranj
SI-4000 Kranj

Literatura

DULAR, J. 1974, Bronasti jezičastoročajni meči iz Slovenije (Die bronzenen Griffzungenschwerter aus Slowenien). – Varia Archaeologica, Posavski muzej Brežice 1, 11–29.

GABROVEC, S. 1960, Mesto Kranja v prazgodovini slovenskega ozemlja (La position de Kranj dans la préhistoire du territorie Slovène). – V: 900 let Kranja. Spominski zbornik, Kranj, 11–33.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji (Die Hallstattkultur Sloweniens). – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1966, Latensko obdobje na Gorenjskem (Die Latènezeit in Oberkrain). – Arheološki vestnik 17, 243–270.

GRUDEN, G. 2016, Prazgodovinske naselbinske najdbe s Savske ceste 10 v Kranju. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

HORVAT, J. 1983, Prazgodovinske naselbinske najdbe pri farni cerkvi v Kranju (Vorgeschichtliche Siedlungsfunde bei der Pfarrkirche in Kranj). – Arheološki vestnik 34, 140–218.

JANEŽIČ, P. 2015, Prazgodovinska naselbina na sever- nem dvorišču gradu Kieselstein v Kranju. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Fi- lozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

JANEŽIČ, P. 2021, Prazgodovinsko gradivo. – V: R. Urankar (ur.), Kranj, Kieselstein – Severno dvorišče. Raziskave 2008–2009, Monografije CPA 13, 23–41.

JOSIPOVIČ, D. 1982, Kranj. – Varstvo spomenikov 24, 150. JOSIPOVIČ, D. 1985, Kranj. – Varstvo spomenikov 27, 204–205.

JOSIPOVIČ, D. 1988, Drulovka. – Varstvo spomenikov 30, 192–196.

JOSIPOVIČ, D., M. SAGADIN 2001, Kranj – Jelenov klanec. – Varstvo spomenikov. Poročila 38, 56–57.

KARO, Š. 2008, Kranj – Glavni trg 2. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 113–114.

LOŽAR, R. 1930, Poročilo arheološkega oddelka Narodnega muzeja za l. 1931–1933. – Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 11, 33–35.

LUX, J. 2006, Kranj. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 76. LUX, J. 2008a, Kranj – Tomšičeva ulica 7. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 114.

LUX, J. 2008b, Kranj – grobišče Lajh. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 117–118.

MODRIJAN, Z. 1988, Prazgodovinska keramika iz farne cerkve v Kranju. – Seminarska naloga / Seminar paper, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

POKORN, F. 1909, Besnica pri Kranju. – Ljubljana. RISMONDO, H. 2008, Kranj. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 114–115.

ROZMAN, B. 2004, Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) (Pottery from the prehistoric settlement in Kranj (the Pavšlar house)). – Arheološki vestnik 55, 55–109.

ROZMAN, L. 2008, Kranj – Tomšičeva ulica 38. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 115–116.

SAGADIN, M. 1983a, Kranj – Lajh. – Varstvo spomenikov 25, 252.

SAGADIN, M. 1983b, Stražišče pri Kranju. – Varstvo spomenikov 25, 211–212.

SAGADIN, M. 1987, Šmarjetna gora, Gradišče. – Varstvo spomenikov 29, 244–245.

SAGADIN, M. 1988a, Stražišče pri Kranju. – Varstvo spomenikov 30, 230–231.

SAGADIN, M. 1988b, Spodnja Besnica – Gradišče. – Varstvo spomenikov 30, 229–230.

SAGADIN, M. 1991, Kranj – Pungart. – Varstvo spomenikov 33, 221.

SAGADIN, M. 1995, Kranj, Mitničarska hiša, – Varstvo spomenikov 35, 109.

SAGADIN, M. 2001a, Kranj, Prešernova 12. – Varstvo spomenikov. Poročila 38, 59.

SAGADIN, M. 2001b, Kranj, p. c. sv. Roka. – Varstvo spomenikov. Poročila 38, 58–59.

SAGADIN, M. 2005, Nekatere neolitske najdbe z vzhodne Gorenjske (Some neolithic finds from the eastern Gorenjska) – V: M. Guštin (ur.), Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture (First farmers. The Sava Group of the Lengyel culture), Annales Mediterranea, 29–36.

SAGADIN, M. 2006a, Kranj. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 80–81.

SAGADIN, M. 2006b, Kranj, Reginčeva ulica. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 71–72.

SAGADIN, M. 2006c, Kranj, Reginčeva 8. – Varstvo spo- menikov. Poročila 39–41, 81.

SAGADIN, M. 2006d, Kranj, Glavni trg 17, 18 in 20. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 76–77.

SAGADIN, M. 2008a, Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

SAGADIN, M. 2008b, Kranj – Pungart, Trubarjev trg 2. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 116–117.

SAGADIN, M., D. JOSIPOVIČ 2006a, Kranj – Prešernova ulica. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 78–79.

SAGADIN, M., D. JOSIPOVIČ 2006b, Kranj – Škrlovec 2. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 79–80.

STARE, F. 1952, Bronasta sekira iz Kranja. – Arheološki vestnik 3/2, 298–299.

STARE, F. 1954, Dva ilirska grobova iz Kranja (Zwei illyrische Gräber aus Kranj). – Arheološki vestnik 5, 112–122.

STARE, V. 1973, Kultne palice s Šmarjete (Kultstäbe aus Šmarjeta). – Arheološki vestnik 24, 730–743.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017, Starejšeželezodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196. ŠMIDT, W. 1909, Kleine Mitteilungen. Aus Kreinburgs Vorzeit. – Carniola 2, 154–155.

ŠMIDT, W. 1939, Kranj v davnini. – V: J. Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Kranj, 3–8.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TOMAŽINČIČ, Š. 2013a, Kranj – mestno jedro. – Varstvo spomenikov. Poročila 48, 100–105.

TOMAŽINČIČ, Š. 2013b, Kranj – srednjeveško mestno obzidje. – Varstvo spomenikov. Poročila 48, 109.

UREK, M. 2013a, Kranj – srednjeveško mestno obzidje. – Varstvo spomenikov. Poročila 48, 111–112.

UREK, M. 2013b, Kranj. – Varstvo spomenikov. Poročila 48, 105–108.

VALIČ, A. 1960–1961, Drulovka pri Kranju. – Varstvo spomenikov 8, 226.

VALIČ, A. 1962–1964, Kranj. – Varstvo spomenikov 9 (1965), 172, t. 3: 21.

VALIČ, A. 1966, Kranj. – Varstvo spomenikov 11 (1967), 116, t. 2: 4.

VALIČ, A. 1970, Šmarjetna gora nad Stražiščem. – Varstvo spomenikov 15, 145.

VALIČ, A. 1975, Jama; Stražišče; Šmarjetna gora. – V: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana, 171.

VALIČ, A. 1981, Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici. – V: Kranjski zbornik 1980, 110–117.

VALIČ, A. 1982, Arheološka raziskovanja na kranjskem območju v preteklih štirih desetletjih. – V: J. Žontar, Zgodovina mesta Kranja (ponatis), Kranj, X–XI.

VALIČ, A. 1988, Kranj. – Varstvo spomenikov 30, 228.

HOFMAN, B. 2005, Poročilo o arheoloških zaščitnih raziskovanjih na lokaciji Kranj – Reginčeva ulica. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

JOSIPOVIČ, D. 2004, Poročilo o arheoloških izkopavanjih pod Prešernovo ulico v Kranju 2004. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

JOSIPOVIČ, D. 2005, Kranj, Maistrov trg 2001/2002. Poročilo o izvajanju zavarovalnih arheoloških raziskav. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

JOSIPOVIČ, D. 2008, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na Tomšičevi 38 (Knedlov vrt) v Kranju 2007. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

JOSIPOVIČ, D., T. PODOBNIK, J. RUPNIK 2006, Poročilo o arheoloških zaščitnih izkopavanjih na vrtu stavbe Tomšičeva ulica 38 v Kranju leta 2005. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

KARO, Š. 2007, Poročilo o izkopavanju na najdišču Kranj – Staro mestno jedro, Glavni trg 2. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

LUX, J. 2009, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene adaptacije stanovanjskih prostorov v pritličju hiše na Tomšičevi ulici 25 v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

LUX, J. 2009a, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju projekta obnove objekta Tomšičeva 42 v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

LUX, J. 2009b, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa na lokaciji hotela Jelen v Kranju, Kranj 2009. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

LUX, J. 2011, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene novogradnje stanovanjskega objekta Zupanec v Kranju, parcela št. 416 k.o. Kranj. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

PODOBNIK, T. 2005, Poročilo o zaščitnih izkopavanjih grobišča V Lajhu v letih 2004 in 2005. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

SAGADIN, A. 2010, Poročilo o arheološkem pregledu in nadzoru deponije iz izkopa za strelovod, kompleks gradu Kieselstein, Kranj 2010. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

TOMAŽINČIČ, Š. 2011, Poročilo o arheoloških raziskavah Jelenovega klanca na Ljubljanski cesti v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

TOMAŽINČIČ, Š. 2012, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na trasi energetskega kabla in vodovoda na območju Pungarta v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

URANKAR, R. 2011, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji Kranj – bivši hotel Jelen in trgovina Merkur, Kranj. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

URANKAR, R., H. BEŠTER 2014, Arheološka izkopavanja v Kranju, Mestno jedro Kranja, Trubarjev trg s Pungartom, Cankarjeva, Vodopivčeva ulica, Glavni trg, Poštna ulica in Vrt Kieselsteina, Prvo strokovno poročilo o raziskavi. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

UREK, M. 2017, Prvo strokovno poročilo o arheoloških raziskavah v sklopu celovite prenove objekta Cankarjeva 2 v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

UREK, M., L. ROZMAN 2012, Poročilo o arheoloških za- ščitnih izkopavanjih na lokaciji Tomšičeve – Tavčarjeve/ južni del 2008–2010 v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

UREK et al. 2016 = M. Urek, T. Podobnik, Š. Tomažinčič, S. Djokić 2016, Končno arheološko poročilo o arheoloških raziskavah grobišča v Lajhu in prazgodovinske poselitve na območju Savske ceste in Sejmišča v Kranju. – Hrani: ZVKDS OE Kranj.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Sagadin, M. (2023). Poselitev Kranja v starejši železni dobi – pregled raziskav. Arheološki Vestnik, 74, 429–441. https://doi.org/10.3986/AV.74.14

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021