Prazgodovinsko grobišče na Pristavi na Bledu. Raziskave v letih 1975–1978

Avtorji

  • Polona Bitenc

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.13

Ključne besede:

Gorenjska, starejša železna doba, grobišča

Povzetek

V prispevku so predstavljeni izsledki raziskav grobišča na Pristavi na Bledu v letih 1975–1978. Izkopavanja so zajela severni del nekropole, odkritih je bilo 33 železnodobnih grobov, 32 žganih in en skeletni, ter eno sežigališče. Način pokopa, pridatki iz grobov in raztresene najdbe dopolnjujejo sliko, ki so jo dala izkopavanja nekropole v letih 1948–1951. Grobišče je bilo v uporabi okrog 200 let v začetku starejše železne dobe. Lončenina in kovinske najdbe izpričujejo stike takratnih blejskih prebivalcev s sočasnimi skupnostmi na območjih Posočja, osrednje Slovenije, Koroške in Štajerske.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Polona Bitenc

Narodni muzej Slovenije
Arheološki oddelek
Prešernova 20
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BERG, F. 1962, Das Flachgräberfeld der Hallstattkultur von Maiersch. – Veröfentlichungen der Österreichischen Arbeitsgemeinshaft für Ur- und Frühgeschichte 4.

DOBIAT, C. 1980, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. – Schild von Steier 1.

DOBIAT, C. 1990, Der Burgstallkogel bei Kleinklein I. Die Ausgrabungen der Jahre 1982 und 1984. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 13.

DULAR, J. 1978, Poskus kronološke razdelitve dobovskega žarnega grobišča (Versuch einer Eintleitung des Urnenfeldes in Dobova). – Arheološki vestnik 29, 36–45.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji (Die Graberamik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela 1. razreda SAZU 23.

GABROVEC, S. 1960a, Prazgodovinski Bled (The Prehistory of Bled). – Dela 1. razreda SAZU 12.

GABROVEC, S. 1960b, Grob z oklepom iz Novega mesta (Panzergrab von Novo mesto). – Situla 1, 27–80.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – Kamniški zbornik 10, 89–134. DOI: https://doi.org/10.7767/dnrm.1965.10.12.134

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule (Die zweischleifigen Bogenfibeln). – Godišnjak 8, Centar za balkanološka ispitivanja 8, 5–66.

GABROVEC, S. 1975, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji (Der Beginn der Hallstattzeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 24 (1973), 338–387.

GABROVEC, S. 1987a, Dolenjska grupa. – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja V. Željezno doba, 29–119. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 1987b, Ljubljanska grupa. – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja V. Željezno doba, 178–181. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 2006, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe. Katalog / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. – Katalogi in monografije 37.

GABROVEC, S., B. TERŽAN 2010, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Katalogi in monografije 38.

GERBEC et al. 2014 = T. Gerbec, M. Črešnar, J. Lux, K. Čufar, G. Gruden 2014, Kranj. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 319–332.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängender Eisenzeit in der Nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

HORVAT, J. 1984, Prazgodovinske naselbinske najdbe pri farni cerkvi v Kranju (Vorgeschichtliche Siedlungsfunde bei der Pfarrkirche in Kranj). – Arheološki vestnik 34 (1983), 140–218.

KASTELIC, J. 1960, Slovanska nekropola na Bledu. Poročilo o izkopavanjih leta 1949 in 1951. – Dela 1. razreda SAZU 13.

KASTELIC, J., ŠKERLJ, B. 1950, Slovanska nekropola na Bledu. Arheološko in antropološko poročilo za leto 1948 (The Slav necropolis at Bled. Archaeological and anthro- pological report for 1948). – Dela 1. razreda SAZU 2.

KNIFIC, T. 1977, Bled, Pristava. – Varstvo spomenikov 21, 280.

KNIFIC, T. 1979, Bled, VI, 2, Radovljica. – Varstvo spomenikov 22, 319.

KNIFIC, T. 1983, Bled v zgodnjem srednjem veku. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KRUH, A. 2022, Železnodobno grobišče v Kobaridu: raziskave leta 1979 (Iron Age cemetery in Kobarid (Slovenia): investigations in 1979). – Arheološki vestnik 73, 507–537. DOI: https://doi.org/10.3986/AV.73.13

KUČAR, V. 1979, Prahistorijska nekropola Beram (La necropole prehistorique de Beram). – Histria archaeologica 10/1, 85–131.

LAHARNAR, B., TURK, P. 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., TURK, P. 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

LIPPERT, A., P. STADLER 2009, Das spätbronze- und früheisenzeitliche Gäberfeld von Bischofshofen-Pestfriedhof. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 168.

MÜLLER-KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römisch-Germanische Forschungen 22.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora – 1953 (Obdelava prazgodovinske keramike) (Brinjeva gora near Slovenske Konjice, excavation 1953). – Arheološki vestnik 32, 144–216.

PFLAUM, V. 2010, Rimskodobne najdbe s Pristave ter druga sočasna najdišča in posamične najdbe iz Blejskega kota / Römische Funde von Pristava und andere zeitgleiche Funde aus Blejski kot. – V: A. Pleterski 2010, 189–212, 259–261.

PLETERSKI, A. 2008, Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14. (DOI: 10.3986/9789612545413) DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545413

PLETERSKI, A. 2010, Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Tafonomija,predmeti in čas / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonimie, Fundgestände und zeitliche Einordnung. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19. (DOI: 10.3986/9789612545666) DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545666

POGAČNIK, A. 2002, Način pokopa in analiza pridatkov / The Burial Ritual and the Analysis of the Grave Goods. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, Prazgodovinsko grobišče II. Razprave / Tolmin, The prehistoric cemetery II. Treatises, Katalogi in monografije 35, 21–84.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani (Nekropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana). – Razprave 1. razreda SAZU VII/1.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani (Das vorgeschitliche Urnengräberfeld in Ljubljana). – Razprave 1. razreda SAZU 13/2.

STARE, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana). – Dela 1. razreda SAZU 9.

STARE, F. 1955, Vače. – Arheološki katalogi Slovenije 1. STARE, F. 1963, Kipec ilirskega bojevnika z Vač (Statuette eines illyrischen Kriegers aus Vače). – Arheološki vestnik 13–14, 383–434.

STARE, F. 1975, Dobova. – Posavski muzej Brežice 2.

STRMČNIK-GULIČ, M. 1979, Prazgodovinske gomile na Legnu pri Slovenj Gradcu (Vorgeschichtliche Grabhügel auf dem Legen). – Arheološki vestnik 30, 101–150.

SVOLJŠAK, D. 1975, Prazgodovinsko grobišče v Tolminu (Necropoli preistorica di Tolmin). – Arheološki vestnik 24 (1973), 397–415.

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2001, Tolmin. Prazgodovinsko grobišče I. Katalog / The prehistoric cemetry I. Catalogue. – Katalogi in monografije 35.

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2002, Tolmin, Prazgodovinsko grobišče II. Razprave / Tolmin, The prehistoric cemetry II. Treatises. – Katalogi in monografije 35.

ŠKOBERNE, Ž. 1999, Budinjak. Kneževski tumul / Budinjak. Princely Tumulus. – Zagreb.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014a, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014b, Ljubljana. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 363–385.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196.

TECCO HVALA, S. 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age Site at Molnik near Ljubljana. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36. (DOI: 10.3986/9789610503750) DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503750

TERŽAN, B. 1990, Polmesečaste fibule. O kulturnih povezavah med Egejo in Caput Adriae (Die Halbmondfibeln über die Kulturverbindungen zwischen deu Ägäis und dem Caput Adriae). – Arheološki vestnik 41, 49–88.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological Outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, Prazgodovinsko grobišče II. Razprave / Tolmin, The prehistoric cemetry II. Treatises, Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1975, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24 (1973), 416–460.

TERŽAN, B. 2014, Stična. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 451–462.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) II. – Katalogi in monografije 23.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TOMEDI, G. 2002, Das hallstatzeitliche Gräberfeld von Frög. Die Altgrabungen von 1883 bis 1892. – Archaeolingua 14.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu (Hallstattzeitliche Gräberfeld Križna gora). – Katalogi in monografije 11.

VOJAKOVIĆ, P. 2014, Tribuna. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 392–412.

ŽELEZNIKAR, J. (ur.) 1999, Poselitvena podoba Mengša in okolice od prazgodovine do srednjega veka. – Mengeš.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14 — posodobljeno 2023-07-17

Verzije

Kako citirati

Bitenc, P. (2023). Prazgodovinsko grobišče na Pristavi na Bledu. Raziskave v letih 1975–1978. Arheološki Vestnik, 74, 385–427. https://doi.org/10.3986/AV.74.13 (Original work published 14. julij 2023)

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021