Bled – Pristava. Naselbina iz starejše železne dobe

Avtorji

  • Anja Ipavec
  • Alenka Julijana Klasinc

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.12

Ključne besede:

Gorenjska, Bled – Pristava, starejša železna doba, naselbina, lončenina

Povzetek

V obdobju od julija do decembra 2019 so na Pristavi na Bledu, na območju nekdanje obrtne cone in srednjeveške pristave, potekale arheološke raziskave v okviru gradnje muzeja sodobne umetnosti Lah Contemporary. Izkopavanja so razkrila zapleteno stratigrafsko sliko. Na podlagi natančnejše časovne opredelitve odkritih najdb in rezultatov radiokarbonskega datiranja je bilo ugotovljenih šest naselbinskih faz. Strmo pobočje hriba Pristava je bilo v pozni bronasti in starejši železni dobi terasirano. Na izravnavah je bilo postavljenih več lesenih objektov, kurišča in številne jame. V članku so predstavljene novoodkrite ostaline ter najdbe železnodobne naselbine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Anja Ipavec

Zavod Skupina Stik
Cesta Andreja Bitenca 68
SI-1000 Ljubljana

Alenka Julijana Klasinc

Zavod Skupina Stik
Cesta Andreja Bitenca 68
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ČERČE, P., I. ŠINKOVEC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of hoards of the Urnfield culture. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 29, 129–232.

DULAR, J. 1978, Podzemelj. Katalog najdb (Podzemelj. Katalog der Funde). – Katalogi in monografije 16.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela SAZU 23, Ljubljana.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27. (DOI: 10.3986/9789612546038)

GABROVEC, S. 1960, Prazgodovinski Bled (The Prehistory of Bled). – Dela SAZU 12/8, Ljubljana.

GABROVEC, S. 1987, Svetolucijska grupa. – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, Sarajevo, 120–150.

GABROVEC 1999, 50 Jahre Archäologie der ältern Eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188.

GASPARI, A. 2007, Drugi bronastodobni meč iz Blejskega jezera pri Mlinem (Gorenjska, Slovenija). – V: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 231- 248, Ljubljana.

GASPARI, A. 2012, Vodno kultno mesto na izlivu Blej- skega jezera pri Mlinem (Water cult site at the Lake Bled outlet near Mlino). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščone v Sloveniji, Radovljica, 309–314.

GERBEC, T. 2009, Prazgodovinska naselbina na Bledu, najdišče “pod gradom”. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GERBEC, T. 2018, Piraunosi s slovenskih najdišč. Prispevek k poznavanju posebne vrste ognjiščne keramike in pripravi hrane v prazgodovini. – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, Ljubljana, 97–136.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Stična. Iron Age Settlement pottery. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32.

GRAHEK, L. 2018, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. – V: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron age settlement at Most na Soči, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 249–306 (DOI: 10.3986/9789612549244)

GRUDEN, G. 2016, Prazgodovinske naselbinske najdbe iz Savske ceste 10 v Kranju. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

HORVAT, M. 1999, Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

JABLONKA, P. 2001, Die Gurina bei Dellach im gailtal. Siedlung, Handelsplatz und Heiligtum. – Aus Forschung und Kunst 33.

JANEŽIČ, P. 2015, Prazgodovinska naselbina na severnem dvorišču gradu Khiselstein v Kranju. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fa- kulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KASTELIC, J. 1960, Slovanska nekropola na Bledu. Poročilo o izkopavanjih leta 1949 in 1951. – Dela SAZU 13/9. Ljubljana.

KASTELIC, J., B. ŠKERLJ 1950, Slovanska nekropola na Bledu. Arheološko in antropološko poročilo za leto 1948 (The Slav necropolis at Bled. Archeological and anthro- pological report for 1948). – Dela SAZU 2, Ljubljana.

KNIFIC, T. 2008, Zgodovina raziskav / Forschungsgeschichte im Bleder Winkel. – V: A. Pleterski 2008, 13–25, 231–240.

KUMERDEJ, T. 2019, Grajska pristava na Bledu. Izkopavanja leta 2017. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

MELE, M. 2014, Ormož in Hajndl – prispevek k raziskovanju kulturne krajine v zgodnji železni dobi (Ormož und Hajndl – ein Beitrag zur Erforschung einer Kulturlandschaft in der älteren Eisenzeit). – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2014, Studia prehistorica in honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 167–210. (DOI: 10.3986/9789610503651)

MLINAR, M., S. TECCO HVALA 2022, Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine –nova najdišča in spoznanja / Settlement in the Posočje/Sveta Lucija group – new sites and insights. – Arheološki vestnik 73, 397–469. (DOI: 10.3986/AV.73.11)

MURGELJ, I., B. NADBATH 2014, 20. Šmarna gora pri Ljubljani / 20. Šmarna gora near Ljubljana. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in mono- grafije 40, 345–354.

MÜLLNER, A. 1894, Funde antiker Gräber in Veldes. – Argo 3, 80-81, 113-120.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora – 1953. Obdelava prazgodovinske keramike (Brinjeva gora near Slovenske Konjice, excavation 1953). – Arheološki vestnik 32, 144–153.

PETRU, P. 1962, Bled – “Na Hočevarjevem”. – Varstvo spomenikov 8 (1960-1961), 223.

PLETERSKI, A. 2008, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14. (DOI: 10.3986/)9789612545413)

PLETERSKI, A. 2010, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19. (DOI: 10.3986/9789612545666)

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani (Das vorgeschichtliche urnengräberfeld in Ljubljana). – Razprave SAZU 13/2. Ljubljana.

ROZMAN, B. 2004, Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) (Pottery from prehistoric settlement in Kranj (The Pavšlar house)). – Arheološki vestnik 55, 55–109.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of individual finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 29.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. (DOI: 10.3986/9789612546007)

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slovenije (Serpentine fibulae from Slovenia). – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TERŽAN, B. (ur.) 1995, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1. / Hoards and Individual Mteal Finds from Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1. – Katalogi in monografije 29, Ljubljana.

TERŽAN, B. 2022, Svetolucijska halštatska kulturna skupina. Uvodnik in kratek oris / The Sveta Lucija Hallstatt cultural group. An introduction and brief outline. – V: Arheološki vestnik 73, 347-396 (DOI: 10.3986/AV73.10; CC BY-NC-SA 4.0).

TERŽAN, ČREŠNAR 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron ages in Slovenia. – V: Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TURK, P. 2012, Drugi poznobronastodobni depo z Bleda (Second late Bronze Age hoard from Bled). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji, Radovljica, 309–314.

TURK, P., M. TURK 2019, Najstarejše zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

VOJAKOVIĆ, P. 2013, Prazgodovinska Emona: novo odkrita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru. I. in II. del. – Doktorska disertacija PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14 — posodobljeno 2023-07-17

Verzije

Kako citirati

Ipavec, A., & Klasinc, A. J. (2023). Bled – Pristava. Naselbina iz starejše železne dobe. Arheološki Vestnik, 74, 353–384. https://doi.org/10.3986/AV.74.12 (Original work published 14. julij 2023)

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021