Gorenjska v halštatskem obdobju

Uvodnik in kratek oris

Avtorji

  • Biba Teržan

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.11

Ključne besede:

Gorenjska, starejša železna doba, naselbine, depojske najdbe, način pokopa, žgan plan grob, gomile, grobni pridatki, kulturni stiki

Povzetek

V času kulture žarnih grobišč, zlasti v prehodnem obdobju v starejšo železno dobo se je na Gorenjskem izoblikovala posebna kulturna skupina, ki jo označuje vrsta njej lastnih značilnosti: 1 – naselbine v več nivojih z jedrom na vzpetini oz. naravno zavarovanem kraju in spodnjim naseljem v dolini/ kotlini (Kranj, Bled, Mengeš, Ljubljana), za katere menimo, da prestavljajo središča lokalnega značaja; 2 – žgan pokop tako v planih grobovih/grobiščih kot tudi v gomilah, pogosto s centralnimi grobnimi kamrami; 3 – grobovi so pretežno opremljeni s skromnimi pridatki, izjeme predstavljajo le nekateri grobovi z večjim številom keramičnih posod, ki tvorijo jedilno-pivske servise in nekateri bogatejši ženski grobovi, ki izstopajo po svojem nakitu. Moški grobovi so povečini skromno opremljeni, v starejšem halštatskem obdobju v njih praviloma ni orožja. Do sprememb v prilaganju orožja v grobove je prišlo v mlajšem obdobju, kar pa ni značilno le za Gorenjsko, temveč je veliko širši fenomen.

Kljub očitnim podobnostim in stikom Gorenjske s sosednjimi kulturnimi skupinami, kot so skupina Breg/Frög na Koroškem in štajersko-panonska skupina, estenska in svetolucijska skupina ter dolenjska skupina, so razlike med njimi tako evidentne, da v samosvojost gorenjske ali gorenjsko-ljubljanske kulturne skupine v halštatskem obdobju ni za dvomiti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Biba Teržan

Univerza v Ljubljani
Oddelek za arheologijo
Filozofske fakultete Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BOŽIČ et al. 2020 = D. Božič, A. Gaspari, D. Pirkmajer 2020, Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju / Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik, in the Zasavje region (central Slovenia). – Arheološki vestnik 71, 499–527. (DOI: 10.3986/AV.71.18)

CALZAVARA, L., A. M. CHIECO BIANCHI 1976, Necro- poli. – V: G. Fogolari, A. M. Chieco Bianchi (ur.), Padova Preromana, 225–296. – Padova.

CHIECO BIANCHI, A. M., L. CALZAVARA CAPUIS 1985, Este 1. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Alfonsi. – Monumenti antichi 51, Serie monografica 2.

DOLINAR, N. 2016, Neo-eneolitska jama iz Kranja (Neo-eneolithic pit from Kranj). – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

DRAKSLER, M., P. VOJAKOVIĆ 2018, Nova spoznanja o načinu gradnje obrambnega sistema na prazgodovinskem gradišču Brecljev hrib na Gorenjskem / New insights about the defence system of the prehistoric hillfort at Brecljev hrib in the Gorenjska region, Slovenia. – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, 275–297. – Ljubljana.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela 1. razreda SAZU 23.

DULAR, J. 2009, Sava v bronasti in železni dobi. – V: J. Peternel (ur.), Ukročena lepotica. Sava in njene zgodbe, 36–41. – Sevnica.

EBNER–BAUR, D. 2020, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög–Rosegg. Die Grabungen des Bundesdenkmalamtes von 1962 bis 1969. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 354.

EGG. M. 1979, Einige Fragmente eines zentralapinen Negauer Helmes aus Laibach (Ljubljana). – Archäologisches Korrespondenzblatt 9/2, 199–202.

EGG, M. 1986, Italische Helme. Studien zu den ältereisen- zeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. – Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien 11/1–2.

GABROVEC, S. 1950, Dve novi najdbi čelad s slovenskega ozemlja. – Arheološki vestnik 1, 1950, 87–112.

GABROVEC, S. 1960a, Mesto Kranja v prazgodovini slovenskega ozemlja (La position de Kranj dans la pré-histoire du territoire Slovène). – V: 900 let Kranja. Spominski zbornik, 11–30, Kranj.

GABROVEC, S. 1960b, Prazgodovinski Bled (The prehistory of Bled). – Dela 1. razreda SAZU 12/8.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – Kamniški zbornik 10, 89–134.

GABROVEC, S. 1964-65, Halštatska kultura v Sloveniji (Die Hallstattkultur Sloweniens). – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1966, Zur Hallstattkultur in Slowenien. – Germania 44, 1–48.

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule. Doprinos k problematiki začetka železne dobe na Balkanu in v jugovzhodnih Alpah (Die zweischleifigen Bogenfibeln. Ein Beitrag zum Beginn der Hallstattzeit am Balkan und in den Südostalpen). – Godišnjak 8, Centar za balkanološka ispitivanja 6, 5–65.

GABROVEC, S. 1973, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji (Zu Beginn der Hallstattzeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 24 (1975), 338–385.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočna regija. – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba, 21–96. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 1985, Mesto Kamnika v prazgodovini Slovenije. – V: Kamnik 1229-1979. Zbornik razprav s simpozija ob 750-letnici mesta, 4–9.

GABROVEC, S. 1987, Ljubljanska grupa. – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 178–181. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 1999, 50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188.

GABROVEC et al. 2006 = S. Gabrovec, A. Kruh, I. Murgelj, B. Teržan 2006, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe. Katalog / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. – Katalogi in monografije 37.

GABROVEC, S., B. TERŽAN 2008, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Katalogi in monografije 38 (2010).

GASPARI, A. 2014, 22. 2. Ljubljana. NUK II. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 386–391.

GERBEC, T. 2009, Prazgodovinska naselbina na Bledu, najdišče »pod gradom«. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GERBEC et al. 2014 = T. Gerbec, M. Črešnar, J. Lux, K. Čufar, G. Gruden 2014, 18. Kranj. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 319–332.

GLEIRSCHER, P. 2008, Zum Grab des Schwertträgers von der Napoleonwiese über Warmbad Villach (O grobu bojevnika z mečem z Napoleonovega travnika nad Beljaškimi Toplicami). – Arheološki vestnik 59, 213–225.

GLEIRSCHER, P. 2011, Die Hügelgräber von Frög. Ein eisenzeitliches Herrschaftszentrum in Rosegg. – Celovec, Ljubljana, Dunaj.

GRAHEK, L. 2018, Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi / A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age . – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, 363–274.

GRUDEN, G. 2016, Prazgodovinske naselbinske najdbe s Savske ceste 10 v Kranju. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Cronologia del gruppo preistorico della Notranjska (Carniola interna)). – Arheološki vestnik 24, 461–506.

GUŠTIN, M. 2019, Zu den alpinen Negauer Helmen aus Reutte (Tirol) und Nesactium (mit einem Beitrag von Kristina Mihovilić). – V: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien 154, 365–388.

HORVAT, J. 1983, Prazgodovinske naselbinske najdbe pri farni cerkvi v Kranju (Vorgeschichtliche Siedlungsfunde bei der Pfarrkirche in Kranj). – Arheološki vestnik 34, 140–218.

HORVAT, J. 2020, Arheološke sledi v slovenskem visokogorju / Archaeological traces in Slovene Mountin Areas. – V: M. Ogrin, J. Horvat, J. Bizjak, K. Langus (ur.), Življenje v Alpah. Zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju, 11–25. – Bohinjska Bistrica.

JANEŽIČ, P. 2015, Prazgodovinska naselbina na severnem dvorišču gradu Khiselstein v Kranju. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

JANEŽIČ, P. 2021, Prazgodovinsko gradivo. – V: R. Urankar (ur.), Kranj, Kieselstein – severno dvorišče. Raziskave 2008–2009. – Monografije CPA 13, 23–41.

KNEZ, T. 1986, Novo mesto 1. Halštatski grobovi / Novo mesto 1. Hallstattzeitliche Gräber. – Carniola Archaeologica 1. LAHARNAR, B. 2018, Med starejšo in mlajšo železno dobo

na Notranjskem. – Goriški letnik 42, 73–92.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LESKOVAR, T., P. VOJAKOVIĆ 2018, Ostanki prazgodovinskih peči pod gradiščem Puštal nad Trnjem pri Škofji Loki / Remains of prehistoric furnaces below the Puštal hillfort above Trnje near Škofja Loka. – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi na raziskovanje bronaste in železne dobe na Slovenskem, 299–316. – Ljubljana.

LUSCHAN, F. 1872, Eine Begräbnisstätte aus der Bronzezeit bei Villach in Kärnten. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien 2, 10–18.

MLINAR, M. 2005, Čez Most po modrost. Kulturnozgodovinska pot po Mostu na Soči. – Tolmin.

MLINAR, M., S. TECCO HVALA 2022, Poselitvena slika posoške / svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja / Settlement in the Posočje / Sveta Lucija group – new sites and insights. – Arheološki vestnik 73, 397–469. (DOI: 10.3986/AV.73.11)

MÜLLER–KARPE, H. 1953, Das Kriegergrab von Villach. Zum Beginn der Hallstattkultur in den südlichen Ostalpen. – Carinthia I 143, 171–180.

MÜLLER–KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römisch-Germanische Forschungen 22.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni depojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu / Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills. – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, 137–161. – Ljubljana.

OGRIN, M. 2018, Najstarejše postojanke v vzhodnih Julijskih Alpah. – V: M. Zorn, P. Mikša, I. Lačen Benedičič, M. Ogrin, A. M. Kunstelj (ur.), Triglav 240, 39–47. – Ljubljana.

PAVLIN, P. 2003, Gobavica nad Mengšem. – V: G. Štibernik (ur.), Depoja z gradišča Gobavica nad Mengšem in drugi depoji starejše železne dobe, 16–17. – Mengeš.

PAVLIN, P., P. TURK 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. – Arheološki vestnik 65, 35–78.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964-1965 / Nekropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den Jahren 1964–1965. – Razprave SAZU VII/1.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani / Das vorgeschichtliche Urnengräberfeld in Ljubljana. –Razprave SAZU XIII/2.

PUŠ, I. 1983, Pomen ljubljanskega prostora v starejši železni dobi (The Significance of the Ljubljana Region in the Early Iron Age). – Arheološki vestnik 24, 386–396.

RAMŠAK, A. 2008, Škofjeloško ozemlje v bronasti in železni dobi. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

RAMŠAK, A. 2009, Gomile starejše železne dobe na Godeško–Reteških dobravah pri Škofji Loki / Early Iron Age tumuli at Godeško–Reteške dobrave near Škofja Loka. – Arheološki vestnik 60, 33–61.

ROZMAN, B. 2004, Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša). – Arheološki vestnik 55, 55–109.

SAGADIN, M. 2003, Jelenov klanec v Kranju. – V: G. Štibernik (ur.), Depoja z gradišča Gobavica nad Mengšem in drugi depoji starejše železne dobe, 14–16. – Mengeš.

STARÈ, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana). – Dela 1. razreda SAZU 9.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 33. (DOI: 10.3986/9789612549367)

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014a, 22.1. Ljubljana, Dvorišče SAZU. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 363–385.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014b, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu bronaste v železno dobo. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

ŠKVOR JERNEJČIČ 2017, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196.

ŠKVOR JERNEJČIČ 2018, Razmislek o poznobronastodobnih skupnostih iz Ljubljane na podlagi njihovih pogrebnih običajev in noše / Considerations about Late Bronze Age communities in Ljubljana as revealed by their funerary practices and attires – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, 163–186. – Ljubljana.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2021, Towards an Absolute Chronology at the Beginning of the Late Bronze Age in Slovenia. New Radiocarbon Dates from Ljubljana. – Archaeologia Austriaca 105, 117–148.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula / Die Certosafibel. – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1977, O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. / Horizon of warrior tombs found in the fifth an fourth centuries B.C. in the territory between Po and Danube. – V: M. Guštin (ur.), Keltske študije, Posavski muzej Brežice 4, 9–21.

TERŽAN, B. 1985, Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu / Ein Rekonstruktionsversuch der Gesellschaftsstruktur im Dolenjsko-Kreis der Hallstattkultur. – Arheološki vestnik 36, 77–105.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1998, Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannonies und des Ostalpenraumes, V: B. Hänsel, J. Machnik (ur.), Das Karpatenbecken und osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000 – 500 v. Chr.), Südosteuropa-Schriften 20, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 12, 511–560.

TERŽAN, B. 2020, Dolenjska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Dolenjska Hallstatt Group. An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 71, 361–304.

TERŽAN, B. 2022, Svetolucijska halštatska kulturna skupina. Uvodnik in kratek oris / The Sveta Lucija Hallstatt cultural group. An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 73, 347–396. (DOI: 10.3986/AV.71.12)

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. Katalogi in monografije 40.

TOMEDI, G. 2002, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög. Die Altgrabungen von 1883 bis 1892. – Archaeolingua 14. TORKAR et al. 2019 = Z. Torkar, J. Železnikar, J. Žalohar 2019, Odsevi kamniških tisočletij. Kamniško območje od fosilnih najdb do leta 1918. – Kamnik. TRAMPUŽ–OREL, N. 2012, The beginnig of iron in Slovenia / Začetki železa na Slovenskem. – Arheološki vestnik 52, 249–279.

TURK, P. 2001, Some aspects of new Late Bronze Age and Early Iron Age hoard-finds from Central Slovenia. – V: A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des Internationalen und Interdisziplinären Symposiums vom 16. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg. Univeristätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, 155–164.

TURK, P., V. SVETLIČIČ 2018, Nenavadna prazgodovina uhatih sekir. – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, 25–38. – Ljubljana.

URANKAR, R. 2012, Arheometrične raziskave kovinskih izdelkov in polizdelkov iz bronaste dobe ter rude na Slo- venskem. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VOJAKOVIĆ, P. 2008, Starejšeželeznodobna gomila z Vrtičnjaka nad Tupaličami pri Preddvoru na Gorenjskem (The Early Iron Age tumulus from Vrtičnjak above Tupaliče near Preddvor, Slovenia). – Arheološki vestnik 59, 149–188.

VOJAKOVIĆ, P. 2013, Prazgodovinska Emona. Novo odkrita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VOJAKOVIĆ, P. 2014, 22.3. Ljubljana, Tribuna. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 392–412.

ŽELEZNIKAR, J. 2009, Ongrovci, prvi Trzinci – arheološke priče preteklosti. – Kamnik.

ŽELEZNIKAR, J. 2014, 17. Trzin. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 313–318.

ŽELEZNIKAR et al. 2022 = J. Železnikar, M. Zupan, B. Laharnar, B. Križ, P. Stipančič 2022, Skrivnostne poti negovskih čelad. Halštatski knezi med Kamnikom in Novim mestom. – Kamnik.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Teržan B. (2023). Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris. Arheološki Vestnik, 74, 333–352. https://doi.org/10.3986/AV.74.11

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021