Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.08

Ključne besede:

Slovenija, grobišče Župna cerkev v Kranju, zgodnji srednji vek, stratigrafija, naglavni obročki, materialna kultura, 14C, kronologija

Povzetek

Članek se ukvarja z analizo grobov, izkopanih pri Župni cerkvi v Kranju, ki so bili na podlagi dosedanjih raziskav opredeljeni kot najstarejši na tem grobišču. Za takšne so bili do zdaj opredeljeni grobovi (večinoma) brez pridatkov, ki so bili globoko vkopani v prostorne in med seboj pravilno razmeščene grobne jame, obložene s kamni oz. lesom in orientirane proti vzhodu. Posamezne skupine takšnih grobov, izkopanih do leta 1984, so bile na podlagi arheoloških primerjav datirane v konec 7. in v 8. st.

Analiza stratigrafije grobov celotnega grobišča, v katero smo vključili tudi ugotovitve poznejših izkopavanj in pregled zgodovine raziskav, pokažejo, da pri grobovih, do zdaj opredeljenih kot najstarejših, ni šlo vselej za stratigrafsko najstarejše grobove in da so bile med nekaterimi tudi superpozicije.

V prispevku skušamo ugotoviti čas začetka pokopavanja na podlagi starih in novih kronoloških podatkov (relativna kronologija grobov in tipokronologija). Za izbrane stratigrafsko najstarejše grobove na tem grobišču prvič prinašamo radiokarbonske datacije (14C), ki smo jih časovno zožili z datacijami stratigrafsko mlajših grobov s predmeti. Obravnavani grobovi se po gradnji groba ločijo na dve skupini. Pokopavanje se je začelo najverjetneje v 8. st., pred letom 774/775 (14C) s prvo skupino, z možnim trajanjem vse do začetka pokopavanja druge skupine. Druga skupina grobov ni starejša od leta 774 in se je začela že pred začetkom 9. st. ali najpozneje takrat.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jernej Rihter

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 5
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ACHINO et al. 2019 = K. F. Achino, B. Štular, Je. Rihter, Ja. Rihter 2019, Assessing the intentionality of spatial organization: cemetery of Župna Cerkev (Kranj, Slovenia) case study / Preučevanje namernosti prostorske ureditve. Primer grobišča Župna cerkev v Kranju. – Arheološki vestnik 70, 297–313.

ANNAERT et al. 2020 = R. Annaert, M. Boudin, K. Deforce, A. Ervynck, K. Haneca, A. Lentacker, C. Snoeck 2020, Anomalous Radiocarbon Dates from the Early Medieval Cremation Graves from Broechem (Flanders, Belgium): Reservoir or Old Wood Effects? – Radiocarbon 62/2, 269–288. (DOI:10.1017/RDC.2019.159)

ARIES, P. 1989, Eseji o istoriji smrti na zapadu. Od srednjeg veka do današnjih dana. – Beograd, Rad.

AZINOVIĆ BEBEK, A. 2009a, Krunice 17. i 18. st. iz Čazme (Seventeenth- and Eighteenth-Century Rosaries from Čazma). – Opvscvla archaeologica 32, 167–193.

AZINOVIĆ BEBEK, A. 2009b, Novovjekovni nalazi u grobovima 17. i 18. st. oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku (17 and 18 century finds round the church of St. Nicholas bishop in Žumberak). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 42, 463–488.

AZINOVIĆ BEBEK A., A. JANEŠ, 2016, Kasnosrednjov- jekovno i novovjekovno groblje uz crkvu Uznesenja Blažene djevice Marije u Rijeci. – V: N. Radić Štivić, L. Bekić (ur.), Pul Vele crikve, Arheološka istraživanja riječkog kasnosrednjovjekovnog i ranonovovjekovnog groblja, 41–334. – Rijeka.

BELAJ, J. 2007, Interpretiranje novovjekovnih nalaza iz grobova crkve sv. Martina na Prozorju / Interpreta- tion of the Modern Age finds from the graves of the church of St. Martin at Prozorje. – Prilozi instituta za arheologiju 23, 257–294.

BIBBY, I. D. 1993, Building stratigraphic sequences on excavations: an example from Konstanz, Germany. – V: E. C. Harris, M. R. Brown III, G. J. Brown (ur.), Practices of archaeological stratigraphy, 104–121. – London.

BITENC, P., T. KNIFIC 2020a, Interpretacija grobišča in najdb / Interpretation of burial ground and finds. – V: B. Štular (ur.) 2020a, 45–91.

BITENC, P., T. KNIFIC 2020b. Katalog grobov in najdb. – V: B. Štular (ur.) 2020a, 287–342.

BRONK RAMSEY, C. 2021, OxCal v4.4. (https://c14.arch. ox.ac.uk/oxcal.html) (31.08.2022).

BURIĆ. T. 2020, Arheološki nalazi kopči iz srednjeg vijeka u Kaštelima. – Starohrvatska prosvjeta III/47, 439–462. CLARK, P. R. 1993, Sites without princples: Post-excavation analysis of “pre-matrix” sites. – V: E. C. Harris, M. R. Brown III, G. J. Brown (ur.), Practices of archaeological stratigraphy Practices of archaeological stratigraphy, 276–292. – London.

De MULDER et al. 2020 = G. De Mulder, , M. Boudin, E. Deschepper, G. Verbrugghe, M. Strydonck, G. Capuzzo, W. De Clercq 2020, 14C-dating of wooden buildings in Flanders (Belgium). A problem of reliability? – Anthropologica et Praehistorica 129, 87–102.

EFFROS, B. 2003, Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages. – Berkeley, Los Angeles, London.

EGAN, G., F. PRITCHARD 1991, Dress accessories 1150– 1450 (Medieval finds from excavations in London) 3. – Woodbridge.

EICHERT, S. 2010a, Die frühmittelalterlichen Grabfunde Kärntens. Die materielle Kultur Karantaniens anhand der Grabfunde vom Ende der Spätantike bis ins 11. Jahrhundert. – Klagenfurt am Wörthersee.

EICHERT, S. 2010b, Die frühmittelalterlichen Funde aus dem Kirchenfriedhof von St. Peter. – V: K. Karpf, T. Meyer (ur.), Sterben in St. Peter, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von St. Peter bei Spittal/Drau in Kärnten, Beiträge zur Kulturgeschichte Oberkärntens 6, 148–191.

EICHERT, S. 2013, Zur Absolutchronologie des Ostalpenraums im Frühmittelalter unter besonderer Berücksichtigung 14C-datierter Grabinventare. – Berichte der Bayerischen Bodendenkmalpflege 54, 419–427.

EICHERT, S., C. ROGL 2010, Katalog der Gräber und Kleinfunde. – V: K. Karpf, T. Meyer (ur.), Sterben in St. Peter, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von St. Peter bei Spittal/Drau in Kärnten, Beiträge zur Kulturgeschichte Oberkärntens 6, 192–286.

FEHRING, G. P. 1992, The Archaeology of Medieval Ger- many. An introduction. – London, New York.

FILIPEC, K. 2010, Drvena crkva u Loboru – najstarija franačka misionarska crkva u sjevernoj Hrvatskoj. – Starohrvatska prosvjeta III/37, 51–57.

FISTER, P. 1975, Arhitektura slovenskih protiturških tabo- rov. – Ljubljana.

FROLIK et al. 2020 = J. Frolik, J. Sneberger, I. Svetlik, S. Kaupová, K. Pachnerova Brabcova, Z. Ovsonkova 2020, The Oldest Rulers of Early Medieval Bohemia and Radiocarbon Data. – Radiocarbon 62, 1–14. DOI: 10.1017/RDC.2020.62

GEERAERTS et al. 2017 = G. Geeraerts, E. Levy, F. Pluquet 2017, Models and Algorithms for Chronology. – 24th International Symposium on Temporal Representation

and Reasoning (TIME 2017). Leibniz International Proceedings in Informatics 90, 13:1–13:18. (https://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2017/7929/pdf/LIPIcs-TIME-2017-13.pdf )

GERRARD, R. H. 1993, Beyond crossmends: Stratigraphic analysis and the content of historic artefact assemblages on urban sites. – V: E. C. Harris, M. R. Brown III, G. J. Brown (ur.), Practices of archaeological stratigraphy, 229–249. – London.

GUŠTIN et al. 1993 = M. Guštin, R. Cunja, K. K. Predovnik 1993, Podbočje, Stari Grad. – Brežice.

HARDING, A. 1999, Establishing archaeological chronolo- gies. – London, New York.

HARRIS, E. C. 1989, Načela arheološke stratigrafije. – Ljubljana.

HERZOG, I. 2004, Stratify, 1. 5. − Bonn. (spletni vir / internet source: http://www.stratify.org/Download/Stratify_Manual.Pdf (01. 01. 2023).

HINES, J. 2021, The Chronological Framework of Early Anglo-Saxon Graves and Grave Goods: New Radiocarbon Data from Raf Lakenheath, Eriswell, Suffolk, and a New Calibration Curve (IntCal20). – The Antiquaries Journal 101, 106–142. (DOI:10.1017/S0003581520000517)

HÖFLER, J. 20162, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem. K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. – Ljubljana. (http://viharnik.com/downloads/Oprvihcerkvah_2izdaja.pdf )

HÖGLINGER, P. 2019, Zum (Früh-)Mittelalter in Salzburg: Ergebnisse einer 14C-Untersuchungsreihe. – Fundberichte aus Österreich 58, 285–293.

HUEGLIN, S. 2017, Time Framing Early Medieval Stone Building North of the Alps – A Discussion of Recent Challenging Results. – Radiocarbon 59/6, 1657–1675. DOI:10.1017/RDC.2017.135

KAIZER et al. 2019 = Kaizer, J., E. Wild, P. Stadler, M. Teschler-Nicola, P. Steier 2019, Update on the Absolute Chronology of the Migration period in Central Europe (375–568 AD): new data from Maria ponsee, Lower Austria. – Radiocarbon 61/6, 1653–1662. DOI:10.1017/ RDC.2019.89

KASTELIC, J. 1960, Staroslovanski Kranj. – V: 900 let Kranja, 38–50. – Kranj.

KLÁPŠTĚ, J., NISSEN JAUBERT, A. 2007, Rural Settlement. – V: J. Graham-Campbell, M. Valor (ur.), The archaeology of Medieval Europe. Eight to Twelft centuries AD. Acta Jutlandica LXXXIII/1, Humanities Series 79, 76–110.

KLEVNÄS et al. 2021 = A. Klevnäs,E. Aspöck, A. A. Noterman,M. C. Van Haperen, S. Zintl 2021, Reopening graves in the early Middle Ages: from local practice to European phenomenon. Antiquity 95 (382),1005 – 1026. (DOI:10.15184/aqy.2020.217)

KNEZ, D. 2001, Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Pilgrimage Badges from the Collections of the National Museum of Slovenia. – Ljubljana.

KNEZ, D. 2005, Križi iz zbirke narodnega muzeja (Crosses in the collection of the National Museum of Slovenia). – Argo. Časopis slovenskih muzejev. Journal of the Slovene museums 48/1, 16–30.

KNIFIC, T. 1974, Horizontalna stratigrafija grobišča Bled – Pristava II / Die horizontale Stratigraphie des Grä- berfeldes Bled – Pristava II. – Situla 14/15, 315–326.

KNIFIC, T. 1984, Arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku. – Kronika 32/2, 99–110.

KNIFIC T., M. MLINAR 2014, Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley – integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin. – Arheološki vestnik 65, 423–462.

KNIFIC, T., A. PLETERSKI 1981, Staroslovansko grobišče Dlesc pri Bodeščah / Die altslawische Nekropole Dlesc pri Bodeščah. – Arheološki vestnik 32, 482–523.

KNIFIC T., A. PLETERSKI 1993, Staroslovanski grobišči v Spodnjih Gorjah in Zasipu (Altslawische Graberfelder in Spodnje Gorje und Zasip). – Arheološki vestnik 44, 235–267.

KNIFIC, T., M. TOMANIČ-JEVREMOV 2005, Srednjeveško grobišče pri Središču ob Dravi. – V: M. Hernja-Masten, N. Korpič, Z. Kresnik (ur.), Ormož skozi stoletja 5, 160–177.

KOROŠEC, P. 1961, Poskus delitve slovanske materialne kulture na področju Karantanije. – Zgodovinski časopis 15, 157–194.

KOŠTOVÁ et al. 2022 = N. Koštová, K. Kapustka, E. Zazvonilová, R. Křivánek, S. Drtikolová Kaupová, H. Vondrová, A. Bajer, R. Kočárová 2022, Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ) / Early Medieval Burial Ground in Přezletice (Prague-East District). – Památky archeologické 113, 2022, 183-255. (DOI:10.35686/PA2022.4)

KRABATH, S. 2001, Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen: Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. – Internationale Archäologie 63/1.

LAVRENČIČ L. 2019, Zgodnjesrednjeveški grobišči Žale in Podojnce v Srednji vasi v Bohinju. – Magistrsko delo / Master‘s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108645) (31.08.2022)

LEVY et al. 2020 = E. Levy, E. Piasetzky, I. Finkelstein 2020, Strata, Scarabs and Synchronisms: A Frame- work for Synchronizing Strata and Artifacts. – Journal of Computer Applications in Archaeology 3/1, 1–17. DOI:10.5334/jcaa.41

MAKAROVIČ, G. 1995, Slovenci in čas: Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. – Ljubljana.

MAKAROVIČ, G. 2008, Razvoj majev in mlajev na Slovenskem. – Etnolog 18, 17–65.

MARUŠIČ, B. 1987, Skeletni grobovi v Bujah in Buzetu. Donesek k raziskovanju zgodnjega srednjega veka v Istri. (Die Skelettgräber in Buje und Buzet). – Arheološki vestnik 38, 331–362.

MITHAY, S. 1985, A győr-Gabonavásártéri XVI–XVII sázadi temető (Der Friedhof Győr – Gabonavásártér aus dem 16 – 17. Jh.). Communicationes archaeologicae Hungariae 1985, 185–197.

MLEKUŽ, D. 2001, Harrisovi diagrami in računalniki. – Arheo 21, 43–48.

MODRIJAN, Z., M. STRMČNIK GULIČ 2020, Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče / Sv. Jurij at Legen (Slovenia) – early Medieval church and graveyard. – Arheološki vestnik 71, 283–319.

MÜNSTERER H. O. 1983, Amulettkreuze und Kreuzamulette. Studien zur religiosen Volkskunde. – Regensburg.

NEUSTUPNÝ, E. 1993, Archaeological method. – Cam- bridge, New York.

NOWOTNY, E. 2011, Mehrfachgräber im Gräberfeld von Thunau, Obere Holzwiese. Methodik, Ausprägungen, Deutungsmöglichkeiten / Vícečetné hroby na pohřebišti Thunau – Obere Holzwiese. Metody, charakteristika, interpretace. – Archeologické rozhledy LXIII–2011, 443–465.

PEARSON, N., T. WILLIAMS 1993, Single-context planning: Its role in on-site recording procedures and in post-excavation analysis at York. – V: E. C. Harris, M. R. Brown III, G. J. Brown (ur.), Practices of archaeological stratigraphy, 89–103. – London.

PERKIĆ D. 2010, Pavlinski samostan u Kamenskom kod Karlovca, nalazi iz grobova kasnog srednjeg i novog vijeka (The Pauline Fathers Monastery in Kamensko near Karlovac – late mediaeval and early modern period graves). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 43, 227–288.

PERKIĆ, D. 2017, Crkva sv. Jurja u Mateškom Selu: nalazi iz grobova kasnoga srednjeg i novog vijeka / The Church of St. George in Mateško Selo: the finds from the graves from the Late Middle Ages and the Modern Age. – Prilozi Instituta za. arheologiju Zagrebu 34, 185–225.

PESKAR, R. 2017, Poznogotska cerkev sv. Kancijana. – V: R. Peskar, M. Sagadin, A. Šebalj (ur.), Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju. Njeno obličje in pomen, 59–130. – Ljubljana.

PHILIPPSEN, B. 2013, The freshwater reservoir effect in radiocarbon dating. – Heritage Science 1/24, 1–19. (DOI:10.1186/2050-7445-1-24)

PLETERSKI, A. 1982, Časovna izpovednost plastovitosti staroslovanskega grobišča Sedlo na Blejskem gradu / Stratigraphy of the Old-Slavic Cemetery Sedlo na Blejskem gradu as a Source for Datation, – Arheološki vestnik 33, 134–150.

PLETERSKI, A. 2013a, Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps, – Arheološki vestnik 64, 299–334.

PLETERSKI, A. 2013b, Nekatere redke oblike kranjskih uhanov. – V: B. Štular (ur.), Dotik dediščine. Trirazsežni prikaz zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita iz najdišča župna cerkev v Kranju, 47–63. – Ljubljana. (https://itunes.apple.com/si/book/dotik-dediscine/ id789166886?mt=11&ign-mpt=uo%3D4)

PLETERSKI A, M. BELAK 2002, Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu (Die Gräber von Puščava oberhalb von Stari trg bei Slovenj Gradec). – Arheološki vestnik 53, 233–300.

POČKAR, I. 2008, Nasvidenje nad zvezdami – umiranje, smrt, pokopavanje in mrliške šege pri Ločanih. – V: O. Z. Zelič (ur.), Obsavska stoletja: Zbornik o Loki pri Zidanem Mostu ob 800-letnici župnijske cerkve sv. Helene, 285–343. – Novo mesto.

PODPEČAN, B. 2006, Nagrobnik, podoba živih. – Archaeologia Historica Slovenica 5.

PREDOVNIK et al. 2008 = K. Predovnik, M. Dacar, M. Lavrinc 2008, Cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju. Arheološka izkopavanja v letih 1985 in 1986 / St. Bartholomew Church in Šentjernej. Archaeological Excavations in 1985 and 1986. – Archaeologia Historica Slovenica 6.

REIMER, P. et al. 2020 = P. J. Reimer, W. E. N. Austin, E. Bard, A. Bayliss, P. G. Blackwell, C. Bronk Ramsey, M. Butzin, H. Cheng, R. L. Edwards, M. Friedrich, P. M. Grootes, T.P. Guilderson, I. Hajdas, T. J. Heaton, A. G. Hogg, K.A. Hughen, B. Kromer, S. W. Manning, R. Muscheler, J. G. Palmer, C. Pearson, J. van der Plicht, R. W. Reimer, D. A. Richards, E. M. Scott, J. R. Southon, S. M. C. Turney, L. Wacker, F. Adolphi, U. Büntgen, M. Capano, S. M. Fahrni, A. Fogtmann-Schulz, R. Friedrich, P. Köhler, S. Kudsk, F. Miyake, J. Olsen, R. Jesper, F. Reinig, M. Sakamoto, A. Sookdeo, S. Talamo 2020, The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). – Radiocarbon 62, 725–757.

RIHTER, J. 2016a, Digitalna arheologija? Primer uporabe digitalnih orodij za analizo arheološkega najdišča. – V: T. Erjavec, D. Fišer (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, 258–260. – Ljubljana. (https://dokumen.tips/documents/digitalna-arheologija-primer-uporabe-digitalnih-orodij-digitalna-arheologija.html?page=1)

RIHTER, J. 2016b, Uporaba digitalnih orodij pri izdelavi relativne kronologije grobišča (primer Župna cerkev v Kranju) / The use of digital tools in establishing relative chronology of a burial ground (example of the Kranj parish church site). – V: J. Lux, B. Štular, K. Zanier (ur.), Slovani, naša dediščina. / Our Heritage: The Slavs. Zbornik povzetkov / Book of Abstracts 43–44. – Kranj.

RIHTER, J. 2017, Dolgoletna izkopavanja ob kranjski župni cerkvi in urejanje arheoloških podatkov. – V: V. Perko, (ur.), 7. Valičev arheološki dan. Povzetki predavanj. Kranj, 4. december 2017, 38–45. – Kranj.

RIHTER, J. 2018a, Staro pokopališče ob župnijski cerkvi sv. Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem in arheološka odkritja. – V: J. Spahalič (ur.), Leskovec pri Krškem skozi čas, 7–59. – Leskovec pri Krškem.

RIHTER, J. 2018b, Managing the archaeological data. Cemetery Župna cerkev v Kranju (Slovenia). – V: S. Krznar (ur.) Life and death in Mediaeval and early modern times. Book of abstracts / Život i smrt u srednjem i ranom novom vijeku. Knjiga sažetaka, 5th International Conference of Mediaeval Archaeology, Zagreb, 6th - 7th June 2018 / 5. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije, Zagreb, 6.–7. lipnja 2018, 12–13. – Zagreb.

RIHTER, J. 2020. Stratigrafija grobišča Župna cerkev v Kranju in tipokronologija zgodnjesrednjeveškega nakita (Stratigraphy of Župna cerkev in Kranj Cemetery and Tipochronology of Early Medieval Jewellery). – Doktorska disertacija / Unpublished PhD Thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

RØSTAD, I. M. 2021, The language of jewellery. Dress-acces- sories and Negotiations of Identity in Scandinavia, c. AD 400–650/700. – Norske Oldfunn 32. (DOI:10.23865/noasp.132)

SAGADIN, M. 1983, Zaščitno izkopavanje staroslovanskih grobov v lopi cerkve sv. Martina v Mostah pri Žirovnici (Rettungsgrabung altslawischer Gräber in der Vorlaube der Filialkirche des hl. Martin in Moste bei Žirovnica (Oberkrain). – Arheološki vestnik 33, 124–132.

SAGADIN, M. 1985a, Nekateri elementi socialne strukture prebivalstva z zgodnjesrednjeveškega grobišča ob tovarni Iskra v Kranju. – Kranjski zbornik 1985, 95–97.

SAGADIN, M. 1985b, Kranj. – Župna cerkev sv. Kancijana in tovarišev. – Varstvo spomenikov 27, 283–284.

SAGADIN, M. 1988, Kranj – Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja / Iskra crossroads: a cemetery from the migration period and the early Slavic period. – Katalogi in monografije 24.

SAGADIN, M. 1991, Najstarejša cerkvena stavba v Kranju. – V: S. Zidar, S. Istenič, J. Šparovec, U. Snedic (ur.), Pod zvonom Sv. Kancijana, 31–44. – Kranj.

SAGADIN, M. 2001. Staroslovansko grobišče na Malem gradu v Kamniku / The Early Slavic Cemetery at Mali grad in Kamnik. – Arheološki vestnik 52, 359–375.

SAGADIN, M. 2008, Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju. – Doktorska disertacija / PhD Thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani(neobjavljeno / unpublished).

SAGADIN, M. 2013, Zgodnjesrednjeveški grobišči v Komendi in na Zgornjem Brniku / The early medieval cemeteries of Komenda and Zgornji Brnik in the Go- renjska region. – Arheološki vestnik 64, 24–298.

SAGADIN, M. 2017, Prva cerkev v luči arheoloških raziskav. – V: R. Peskar, M. Sagadin, A. Šebalj (ur.), Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju. Njeno obličje in pomen, 35–57. – Ljubljana.

SAGADIN, M. 2020, Kranjska grobišča in problem kontinuitete med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom. – Kranjski zbornik 2020, 13–24.

SAWICKI, J. 2021, Dress accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800. Catalogue of finds. –Praga, Wrocław.

SKÓRA, K. 2017, Opening of Graves in the Cemetery of the Wielbark Culture in Kowalewko. A Preliminary Analysis. – Fasciculi Archeologiae Historicae 30, 193–200.

SKÓRA, K. 2019, Liegt da der Hund begraben? An aspect of post-funerary intrusions from the Wielbark culture cemetery in Czarnówko in Pomerania. – Sprawozdania Archeologiczne 71, 125–153.

SMITH, M. E. 1992, Braudel’s temporal rhythms and cronology theory in archaeology. – V: B. A., Knapp (ur.), Archaeology, Annales, and ethnohistory, 23–34. DOI: 10.1017/CBO9780511759949.003

SÖRRIES, R. 2003, Der mittelalterliche Friedhof Das Monopol der Kirche im Bestattungswesen und der so genannte Kirchhof. – V: R. Sörries (ur.), Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstraßen der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, 27–52. – Braunschweig.

SVOLJŠAK, D., T. KNIFIC, 1976, Vipavska dolina. – Situla 17. ŠLAUS et al. 2015a = M. Šlaus, V. Vyroubal, Ž. Bedić, J. Perić Peručić, M. Kljajić 2014, Rezultati antropološke analize človeškega osteološkega gradiva z najdišča Župna cerkev v Kranju 1953−1984 (končno poročilo) / Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Kranj 1953–1984. (http://iza.zrc-sazu.si/ pdf/Kranj/4_Antropolosko_porocilo_1953_1984.pdf ) (01.02.2021).

ŠLAUS et al. 2015b = M. Šlaus, M. Novak, V. Vyroubal, Ž. Bedić, J. Perić Peručić, M. Kljajić, M. Belak 2015b, Rezultati antropološke analize človeškega osteološkega gradiva z najdišča Župna cerkev v Kranju 1953–1984 (končno poročilo) / Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Kranj 2011–2013 (http://iza.zrcsazu.si/pdf/Kranj/5_Antropolosko_porocilo_2011_2013.pdf) (01.02.2021).

ŠTULAR, B. 2005, Lončenina s kamniškega Malega gradu. Izkopavanja leta 1992 (The pottery from Mali grad in Kamnik Excavations 1992). – Arheološki vestnik 56, 435–452.

ŠTULAR, B. 2008, Analiza dokumentacije nestratigrafskih izkopavanj: Primer Mali grad v Kamniku, – Arheo 25, 45–52.

ŠTULAR, B. 2009, Mali grad: Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 15.

ŠTULAR, B. (ur.). 2020a Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 4.

ŠTULAR, B. 2020b, Stratigrafska analiza in analiza nestoječih stavbnih ostankov / Stratigraphic analysis and analysis of non-standing building remains. – V: B. Štular 2020a, 93–114.

ŠTULAR, B. 2020c, Kronologija / Chronology. – V: B. Štular 2020a, 171–182.

URANKAR, R., H. BEŠTER 2014, Arheološka izkopavanja v Kranju, Mestno jedro Kranja Trubarjev trg s Pungertom, Cankarjeva, Vodopivčeva ulica, Glavni trg, Poštna ulica in vrt Kieselsteina (Neobjavljeno poročilo / Unpublished report, hrani: ZVKDS, OE Kranj).

VALIČ, A. 1975, Oris 20-letnih raziskovanj grobišča v Kranju. – Kranjski zbornik 1975, 159–167.

VALIČ A. 1978, La nécropole slave a Kranj. –Inventaria archaeologica 21.

VALIČ, A. 1980, Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici. – Kranjski zbornik 1980, 110–117.

VALIČ, A. 1985, Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium). – Kranjski zbornik 1985, 88–94.

VALIČ, A. 1991a, Osmerokotna stavba pri farni cerkvi v Kranju / The Octagonal Building near the Parish Church in Kranj. – V: T. Knific, M. Sagadin (ur.), Pismo brez pisave. Arheologija o prvih stoletjih krščanstva na

Slovenskem, 33–35, Ljubljana.

VALIČ, A. 1991b, Poznoantični relikti v staroslovanskem okolju Gorenjske in Kranja. – V: S. Zidar, S. Istenič, J. Šparovec, U. Snedic (ur.), Pod zvonom Sv. Kancijana, 24–30. – Kranj.

VALIČ, A. 1995, Poznoantični relikti v staroslovanskem okolju Gorenjske (Reliques de l‘époque antique tardive dans un ancien cimetière slave de la région de Gorenjska), – Histria Archaeologica 20-21 (1989−1990),139−150.

VARGHA, M., M. MORDOVIN 2019, Dead space. Topographical changes of cemeteries – causes and indicators / Raum für die toten: Topographische veränderungen von friedhöfen – ursachen und indikatoren. – Beitrage zur Mittelalterarchälogie in Österreich 35, 135–149.

ZAGORC, B. 2019, Antropološka in arheološka obravnava grobov zgodnjesrednjeveškega grobišča na Muljavi. – Magistrsko delo / Master‘s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113393) (31.08.2022).

ŽONTAR, J. 1982, Zgodovina mesta Kranja (ponatis / reprint). – Kranj.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Rihter, J. (2023). Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju. Arheološki Vestnik, 74, 263–308. https://doi.org/10.3986/AV.74.08

Številka

Rubrike

Pozna antika in zgodnji srednji vek