Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija

Avtorji

  • Vesna Tratnik
  • Špela Karo

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.06

Ključne besede:

Slovenija, Miren, pozna antika, Germani, Vzhodni Goti, vzhodnogotsko kraljestvo, grobišče, višinske naselbine

Povzetek

Na Japnišču v Mirnu so arheologi med letoma 2009 in 2013 raziskali del grobišča s konca 5. in iz zgodnjega 6. stoletja. Gre za majhno grobišče, na katerem je raziskanih devet grobov in leži ob nekdaj pomembni prometni komunikaciji med Akvilejo in Emono. Posamezne človeške kosti v uničenih plasteh in zasutjih sicer nakazujejo, da je bilo pokopov prvotno več. Posebnost grobišča so določeni vzhodnogermanski elementi, ki se odražajo v noši in namensko preoblikovanih lobanjah. Po našem mnenju ti elementi nakazujejo prisotnost Germanov, glede na zgodovinske vire najbolj verjetno Vzhodnih Gotov. Pri interpretaciji mirenskega grobišča izhajamo iz natančne tipo kronološke analize predmetov, raziskali smo pojav predmetov iz spodnjega Podonavja na slovenskih najdiščih ob koncu 4. in v začetku 5. st. ter vzhodnogermanskih elementov s konca 5. in prvih desetletij 6. st. Mirensko grobišče smo primerjali s podobnimi grobišči v Italiji in Avstriji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Vesna Tratnik

Narodni muzej Slovenije
Prešernova c. 20
SI-1000 Ljubljana

Špela Karo

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska c. 40
SI-1000 Ljubljana

Literatura

AIBABIN, A. I., E. A. KHAIREDINOVA 2008, Могильник у села Лучистое = Mogil’nik u sela Luchistoye, Tom I. Razkopki 1977, 1982–1984 godov. – Bosporus Studies, Supplementum 4.

AIBABIN, A. I., E. A. KHAIREDINOVA 2017, Крымские Готы страны Дори (середина III – VII в.) / Crimean Goths in the region of Dory (mid-third to seventh century). – Simferopol.

BARBIERA, I. 2010, Le dame barbare e i loro invisibili mariti: le transformazioni dell’identità di genere nel V secolo. – In: P. Delogu, S. Gasparri (eds.), Le trans- formazioni del V secolo. L’Italia, i barbari e l’Occidente romano, Atti del Seminario di Poggibonsi, 18-20 ottobre 2007, 123–155.

BIERBRAUER, V. 1975, Die ostgotischen Grab- und Schatz- funde in Italien. – Biblioteca degli Studi medievali VII.

BIERBRAUER, V. 1989, Bronzene Bügelfibeln des 5. Jahrhunderts aus Südosteuropa. – Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 72, 141–160.

BIERBRAUER, V. 2007, Neue ostgermanische Grabfunde des 5. und 6. Jahrhunderts in Italien. – Acta Praehistorica et Archaeologica 39, 93–124.

BIERBRAUER, V. 2010, Italien um 500. – In: L. Wamser (ed.), Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit, Ausstellungskataloge der archäologischen Staatssammlung 37, 62–77.

BIERBRAUER, V. 2011, Zum pannonischen Ostgotenreich (456/457–473) aus archäologischer Sicht. – In: O. Hein- rich-Tamáska (ed.), Keszthely-Fenékpuszta in kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, Castellum Pannonicum Pelsonense 2, 361–396.

BIERBRAUER, V. 2015, Die Gräber und Bestattungen. – In: V. Bierbrauer, H. Nothdurfter, Die Ausgrabungen im spätantik-frühmittelalterlichen Bischofssitz Sabiona–Säben in Südtirol I. Frühchristliche Kirche und Gräberfeld, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 58, 191–354.

BITENC, P., T. KNIFIC (eds.) 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. – Ljubljana.

BITENC, P., T. KNIFIC 2008, Oggetti origine Ostrogota e ceramiche domestiche de epoca gota rinvenuite in Slovenia. – In: M. Buora, L. Villa (eds.) 2008, 98–108.

BOLTA, L. 1981, Rifnik pri Šentjurju. Poznoantična naselbina in grobišče. – Katalogi in monografije 19.

BOSIO, L. 1991, Le strade romane della Venezia e dell’ Histria. – Padova.

BRATINA, P. 2001, Miren. − Varstvo spomenikov. Poročila 38, 73.

BRATINA, P. 2009, Miren. – Varstvo spomenikov. Poročila 45, 124−125.

BRATOŽ, R. 2014, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. – Zbirka Zgodovinskega časopisa 46.

BREZIGAR, B., J. RUPNIK 2017, Poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah v Mirnu zaradi gradnje bazena Pelikan. − (unpublished report / neobjavljeno poročilo, Arhiv ZVKDS, OE Nova Gorica).

BUORA, M. 2008, Per l’individuazione del sito di Planis. – In: M. Buora, L. Villa (eds.) 2008, 87–89.

BUORA, M. 2010, La ricerca sui Goti nell’Italia nordorientale e nelle regioni contermini. – Peuce S.N. VIII, 185–202.

BUORA, M, L. VILLA (eds.) 2006, Goti nell’arco alpino orientale. – Archeologia di frontiera 5.

BUORA, M, L. VILLA (eds.) 2008, Goti dall’oriente alle Alpi. – Archeologia di frontiera 7.

CARVER, M. 1998, Sutton Hoo – Burial ground of Kings? – London.

CAVADA, E. 1994, Trento in età gota. – In: V. Bierbrauer, O. von Hessen, E. A. Arslan (eds.), I Goti. Milano, Palazzo Reale 28. gennaio–8 maggio 1994, Milano, 224–231.

CIGLENEČKI, S. 1993, Arheološki sledovi zatona antične Poetovione. – Ptujski arheološki zbornik, 505–517.

CIGLENEČKI, S. 2006, Insediamenti ostrogoti in Slovenia. – In: Buora, Villa (eds.) 2006, 107–122. CIGLENEČKI, S. 2011, Vloga in pomen naselbine Tonovcov grad / The role and importance of the settlement Tonovcov grad. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec 2011, 257–287.

CIGLENEČKI, S. 2015, Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the south-eastern Alps / Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utr- jena krajina v jugovzhodnih Alpah. – In: B. Laharnar, J. Istenič, J. Horvat (eds.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 385–430.

CIGLENEČKI, S. 2020, Arheologija preseljevanja ljudstev v jugovzhodnoalpskem območju pred letom 1980 in novejši izsledki. – In: M. Jarak, M. Bunčić (eds.), Zden- ko Vinski – život i znanstveni rad, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 2016. godine, Zagreb, 207–219.

CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN, T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23. (DOI: 10.3986/9789612545840)

CROSETTO, A. 2018, Tortona in età gota e longobarda. Nuove richerce. – In: C. Giostra (ed.), Città e campagna: culture, insediamenti, economia (secc. VI–IX), Archeo- logia Barbarica 2, 177–196.

CSALLÁNY, D. 1961, Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454–568 u. Z.). – Archaeologia Hungarica, Series nova 38.

CUNTZ, O. 1902, Die römische Strasse Aquileia – Emona, ihre Stationen und Besfestigungen. – Jahreshefte des österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 5, 139−160.

DANNHEIMER, H. 1987, Auf den Spuren der Baiuwaren. Archäologie des frühen Mittelalters in Altbayern. Aus- grabungen – Funde – Befunde. – München.

DEMO, Ž. 1994, Ostrogothic Coinage From Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina. – Situla 32.

FABEC, T. 2018, Predhodne arheološke raziskave na Ja- pnišču leta 2009. – In: V. Tratnik, Š. Karo 2018, 9–21.

FABEC, T., V. TRATNIK 2010, 126. Miren. – Varstvo spomenikov. Poročila 46, 221−222.

FMRSl II = KOS, P. 1988, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien: Teil II. – Berlin.

FREEDEN, U. von 2018, Kleine metallgefasste Daubengefäße – Gedanken zur Tisch- und Speisekultur in der Merowingerzeit. – In: A. Wieczorek, K. Wirth (eds.), Von Hammaburg nach Herimundesheim. Festschrift für Ursula Koch. Mannheimer Geschichtsblätter, Sonder- veröffentlichung 11, Publikationen der Reiss-Englel- horn-Museen 85, 89–100.

GEISLER, H. 1998. Das frühbairische Gräberfeld Straubing- -Bajuwarenstraße. Katalog der archäologischen Befunde und Funde. – Internationale Archäologie 30.

GIOSTRA, C. 2007, L’età di Teodorico. I reperti goti di Tortona. – In: A. Crosetto, M. Venturino Gambari (eds.), Onde nulla si preda. Collezione de Cesare di Negro-Carpani, 287–326.

GIOSTRA, C. 2011, Goths and Lombards in Italy: the potential of archaeology with respect to ethnocultural identification. – European Journal of Post-Classical Archaeologies (PCA) 1, 7–36.

GLASER, F. 2006, L’epoca ostrogota nel Norico (493– 536). Le chiese sull’Hemmaberg e la necropoli nella valle. – In: M. Buora, L.Villa (eds.) 2006, 83–105.

GLEIRSCHER, P. 2021, Ostgoten in Norikum? Zum Gang und Stand der Diskussion. Heimo Schinnerl zum 65. Geburtstag. – Rudolfinum – Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten 2020, 16–51.

GRAČANIN, H., J. ŠKRGULJA 2014, The Ostrogoths in Late Antique Southern Pannonia. – Acta Archaeologica Carpatica 49, 165–205.

HEINRICH-TAMÁSKA, O., P. STRAUB 2015, Zur Datierung und Deutung der Gräber und Gräberfelder des 5. Jahrhunderts n. Chr. in Pannonia Prima und Valeria. – In: T. Vida (ed.), Romania Gothica II, The Frontier World. Romans, Barbarians and Military Culture, Bu- dapest, 617–651.

HORVAT, J., B. ŽBONA TRKMAN 2015, The 3rd century military equipment in south-western Slovenia. – In: J. Horvat (ed.), The Roman army between the Alps and Adriatic, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31, 99–120. (DOI: 10.3986/9789612549275)

IVANIŠEVIĆ, V., M. KAZANSKI, A. MASTYKOVA 2006, Les nécropoles de Viminacium à l’epoque des grandes migrations. – Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies 22.

JEVREMOV, B., M. TOMANIČ-JEVREMOV, S. CIGLE- NEČKI 1993, Poznorimsko grobišče na Ptujskem gradu. – Arheološki vestnik 44, 223–233.

JIŘIK, J., J. PINAR GIL, J. VÁVRA 2019, Raiders, federates and settlers: parallel processes and direct contact between Bohemia and the Western Mediterranean (Late 4th-early 6th Century). – In: E. Boube, A. Corrochano, J. Her- nandez (eds.), Du Royaume goth au Midi mérovingien. Actes des 34e Journées d’Archéologie Mérovingienne de Toulouse, 6, 7 et 8 Novembre 2013, Ausonius Mémoires 56, 415–445.

KAZANSKI, M. 1989, La diffusion de la mode danubienne en Gaule (fin du IVe siècle–début du VIe siècle): essai d’interprétation historique. – Antiquités Nationales 21, 59–73.

KAZANSKI, M., A. MASTYKOVA 2017, Objets en métal. – In: I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević (eds.), Sirmium à l’époque des grandes migrations, Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Mono- graphies 53, 157–182.

KHAIREDINOVA, E. A. 2003, Обувные наборы v-vii вв. из юго-западного крыма = Obuvnyye nabory V-VII vv. iz yugozapadnogo Kryma (Footwear Sets Dating Back to the 5th–7th Centuries in the South-Western Crimea). – Materialy po arheologii, istorii i ètnografii Tavrii = Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria X, 125–160.

KHAIREDINOVA, E. A. 2019, Раннесредневековые подвески-буллы из могильника у с. Лучистое = Rannesrednevekovye podveski-bully iz mogil’nika u s. Lučistoe (Early mediaeval bulla pendants from the cemetery near Luchistoe village). – Materialy po arheologii, istorii i ètnografii Tavrii = Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria XXIV, 109–134.

KLASINC, R. 1999, Gradec pri Veliki Strmici v obdobju preseljevanja ljudstev. – Diploma thesis / Diplomska naloga, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno).

KNIFIC, T. 1995, Vojščaki iz mesta Karnija. – Kranjski zbornik 1995, 23–40.

KNIFIC, T. 2005, Gospe iz mesta Karnija. – Kranjski zbornik 2005, 331–343.

KNIFIC, T., M. TOMANIČ-JEVREMOV 1996, Prva znamenja velikega preseljevanja ljudstev v Sloveniji. – Ptujski zbornik 6/1, 369–393.

KNIFIC, T., J. LUX 2015, Kranj z okolico v pozni antiki – zapis geografa iz Ravene in arheološki podatki. – Kranjski zbornik 2015, 29–41.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2016, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2017, Medieval Stories from the Crossroads. – Ljubljana.

KOS, P. 2000, The numismatic evidence for the period from the 5th to the 10th centuries in the area of modern Slovenia. – In: R. Bratož (ed.), Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze / Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der sloweni- schen Ethnogenese, Situla 39, 107–118.

KOS, P. 2011, Novčne najdbe / Coin finds. – In: Z. Mo- drijan, T. Milavec 2011, 221−238.

KOCH, U. 2001, Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. – Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 60.

KRAMAR, S., K. KAVKLER, M. DOLENEC 2018, Preiskave kovinskih predmetov: kovina, okrasni kamen in tekstilije. – In: V. Tratnik, Š. Karo 2018, 53–57.

KÜHN, H. 1974, Die germanischen Bügelfibeln der Völker- wanderungszeit in Süddeutschland. – Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit II, Graz.

KÜHN, H. 1981, Die germanischen Bügelfibeln der Völker- wanderungszeit in Mitteldeutschland. – Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit III, Graz.

LAHARNAR, B. 2022, From Ocra to Albion. Notranjska between prehistory and antiquity / Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko. – Katalogi in monografije 45.

LEBEN SELJAK, P. 2006, Antropološka analiza poznoan- tične serije z Rifnika. – Arheološki vestnik 57, 427–455.

LEBEN SELJAK, P. 2018, Antropološka analiza skeletov. – In: V. Tratnik, Š. Karo 2018, 58–70.

LESKOVAR, T., B. ŽUPANEK 2020, Paleopatološka študija petih skeletov iz poznoantičnega grobišča pri Dravljah (Paleopathological study of five individuals from the late antiquity cemetery at Dravlje). – Zdravniški vestnik 89 (9–10), 468–484.

LOSERT, H., A. PLETERSKI 2003, Altenerding in Oberbayern. Struktur des frühmittelalterlichen Gräberfeldes und “Ethnogenese” der Bajuwaren. – Berlin, Bamberg, Ljubljana.

LUX, J., J. RAVNIK 2008, Poskus rekonstrukcije obsega poznoantičnega grobišča Lajh v Kranju / An Attempt to Reconstruct the Size of the Lajh Late Antiquity Cemetery in Kranj. – Varstvo spomenikov 44, 43–69.

MARCHESETTI, C. 1903 (reprint 1981), I Castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia. – Trieste. MATHIS et al. 2008 = F. Mathis, O. Vrielynck, K. Laclavetine, G. Chêne, D. Strivay 2008, Study of the pro- venance of Belgian Merovingian garnets by PIXE at IPNAS cyclotron. – Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 266, 2348–2352.

MICHELETTO, E. 2003, Materiali di età gota in Piemonte: un aggioramento. − In: R. Fiorillo, P. Peduto (eds.), III Congresso nazionale di archeologia medievale,Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia, Salerno 2.–5. ottobre 2003, Firenze, 697–704.

MICHELETTO, E., C. GIOSTRA, E. BEDINI 2019, The Gothic settlement of Frascaro (Piedmont, province of Alessandria). – In: E. Boube, A. Corrochano, J. Her- nandez (eds.), Du Royaume goth au Midi mérovingien. Actes des 34e Journées d’Archéologie Mérovingienne de Toulouse, 6, 7 et 8 Novembre 2013, Ausonius Mémoires 56, 367–372.

MIHÁZI-PÁLFI, A. 2019, Die Rolle der künstlichen Schädeldeformation in den frühmittelalterlichen Gesellschaften des östlichen Karpatenbeckens. – In: T. Vida, D. Quast, Z. Räcz, I. Koncz (eds.), Kollaps, Neuordnung, Kontinu- ität. Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches / Collapse, Reorganization, Continuity. Gepids after the Fall of the Hun Empire, Proceedings of the Internatio- nal Conference at Eötvös Loránd University, Budapest, 14th–15th December 2015, Budapest, 537–586.

MILAVEC, T. 2009, Crossbow fibulae of the 5th and 6th centuries in the southeastern Alps. – Arheološki vestnik 60, 223–248.

MILAVEC, T. 2011a, Kovinske najdbe. – In: Z. Modrijan, T. Milavec 2011, 21–81.

MILAVEC, T. 2011b, Steklene najdbe. – In: Z. Modrijan, T. Milavec 2011, 83–119.

MILAVEC, T. 2020, Nekeramične najdbe / Non-pottery finds. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliri- ku / Korinjski hrib and Late Antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 71–98. (DOI: 10.3986/9789610502555)

MILETIĆ, N. 1970, Ranosrednjovjekovna nekropola u Rakovčanima kod Prijedora. – Glasnik Zemaljskog muzeja 25, 119–177.

MODRIJAN, Z., T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24. (DOI: 10.3986/9789612545871)

NEWMAN, R., J. R. DENNIS, E. FARELL 1982, A technical note on niello. – Journal of American Institute for Conservation 21/ 2, Washington, 80–85.

PEJRANI BARICCO et al. 2019 = L. Pejrani Baricco, C. Giostra, E. Bedini, E. Petiti 2019, The Gothic family group of Collegno (Piedmont, province of Turin). – In: E. Boube, A. Corrochano, J. Hernandez (eds.), Du Royaume goth au Midi mérovingien. Actes des 34e Journées d’Archéologie Mérovingienne de Toulouse, 6, 7 et 8 Novembre 2013, Ausonius Mémoires 56, 373–379.

PERGAR, M. 2007, 118. Miren. – Varstvo spomenikov. Poročila 43, 141.

PETRU, P., T. ULBERT 1975, Vranje pri Sevnici. starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu / Vranje bei Sevnica. Frühchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski gradec. – Katalogi in monografije 12.

PFLAUM, V. 2000, Claustra Alpium Iuliarum in barbari. Najdbe poznorimske vojaške opreme in orožja ter sočasni zgodnje barbarske najdbe na ozemlju današnje Slovenije. – Master’s thesis / Magistrsko delo, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno).

PINAR GIL, J. 2015, A note on female clothing in 5th- -Century Southern Gaul. – In: T. Vida (ed.), Romania Gothica II. The Frontier World. Romans, Barbarians and Military Culture, Proceedings of the International Conference at the Eötvös Loránd University, Budapest, 1–2 October 2010, Budapest, 517–556.

PODOBNIK, T. 2016, Arheološke raziskave grobišča Kranj– Lajh v letih 2004 in 2005. – Diploma thesis / Diplomsko delo, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno).

POGAČNIK, T., T. TOMAZO RAVNIK 1975, Antropološka obdelava osteološkega gradiva. – In: M. Slabe, Dravlje. Grobišče iz časov preseljevanja ljudstev, Situla 16, 141–157.

POHL, W., J. KRAUSE, T. VIDA, P. GEARY 2021, Integracija genetskih, arheoloških in zgodovinskih pogledov na vzhodno in srednjo Evropo med letoma 400 in 900. Kratek opis projekta ERC Synergy Grant – HistoGenes 8564531. – Arheo 38, 73–81.

POPOVIĆ, I., M. KAZANSKI, V. IVANIŠEVIĆ 2017, Sirmium à l’époque des grandes migrations. – Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies 53.

PUSCHI, A. 1903, La strada romana da Aquileia ad Emona ed una recente pubblicazione che la riguarda. – Archeografo Triestino 1, 109−125.

QUAST, D. 2002, Ein reiches ostgermanisches Frauengrab des ausgehenden 5. Jahrhunderts? – Archäologisches Korrespondenzblatt 32, Heft 4, 587–596.

RÁCZ, Z. 2016, Zwischen Hunnen- und Gepidenzeit. Frauengräber aus dem 5. Jahrhundert im Karpaten- becken. – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 67, 301–359.

RÁCZ, Z. 2019, Who were the Gepids and Ostrogoths on the Middle Danube in the 5th century? An archaeological perspective. – In: A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (eds.), Migration Period between the Vistula and the Oder, Warsaw, 771–789.

RIHA, E. 1986, Römisches Toilettgerät und medizinische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst. – Forschungen in Augst 6.

ROES, A. 1967, Taschenbügel und Feuerstahle. – Bonner Jahrbücher 167, 285–299.

RUTAR, S. 1899, Rimska cesta “Aquileia–Siscia”. – Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 9/1, 27−35.

SAGADIN, M. 2008, Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju. – PhD thesis / Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno).

SAGE, W. 1984, Das Reihengräberfeld von Altenerding in Oberbayern I. – Germanische Denkmäler der Völker- wanderungszeit A 14, Berlin.

SANNAZARO, M. 2006, Elementi di abbigliamento e ornamenti “barbarici” da alcune sepolture della necropoli tardoantica di Sacca di Goito. – In: M. Buora, L. Villa (eds.) 2006, 59–71.

SCHULZE-DÖRRLAMM, M. 1986, Romanisch oder germanisch? Untersuchungen zu den Armbrust- und Bügelknopffibeln des 5. und 6. Jahrhunderts nach Chr. aus den Gebieten westlich des Rheins und südlich der Donau. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral- museums Mainz 33/1, 593–720.

SCHULZE-DÖRRLAMM, M. 2009, Byzantinische Gürtel- schnallen und Gürtelbeschläge in Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Teil 1 Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts. – Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer 30/1.

SLABE, M. 1975, Dravlje. Grobišče iz časov preseljevanja ljudstev. – Situla 16.

SLABE, M. 1978, Kulturna sled iz obdobja preseljevanja ljudstev v Ljubljani. – Arheološki vestnik 29, 425–432. STARE, V. 1980, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev. – Katalogi in monografije 18.

STEINKLAUBER, U. 2002, Das spätantike Gräberfeld auf dem Frauenberg bei Leibnitz, Steiermark. – Fundberichte aus Österreich, Materialhefte, Reihe A, Heft 10. STICOTTI, P. 1951, Inscriptiones Italiae Vol. X, Regio X, Fasc. IV–Tergeste. – Roma, No. 380, 124−125.

STRAUB, P. 2011, Angaben zum hunnenzeitlichen ostgermanischen Fundhorizont in Südtransdanubien – Ausgehend von der Nekropole in Keszthely-Fenékpuszta. – In: O. Heinrich-Tamáska (ed.), Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, Castellum Pannonicum Pelso- nense 2, 325–346.

ŠMIT et al. 2014 = Ž. Šmit, H. Fajfar, M. Jeršek, T. Knific, J. Lux 2014, Analysis of garnets from archaeological sites in Slovenia. – Nuclear Instruments and Methods in Physics. Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 328, 89–94.

TEJRAL, J. 1997, Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum. – In: J. Tejral, H. Friesinger, M. Kazanski (eds.), Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 8, 321–392.

TEJRAL, J. 2012, Cultural or ethnic changes? Continuity and discontinuity on the Middle Danube ca. AD. 500. – In: V. Ivanišević, M. Kazanski (eds.), The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration, Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Mono- graphies 36, 115–188.

TICA, G. 2017, Goti med Jadranom in Panonijo. – PhD thesis / Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (unpublished / neobjavljeno).

TRATNIK, V. 2018a, Geografski in zgodovinski oris najdišča. – In: V. Tratnik, Š. Karo 2018, 6–8.

TRATNIK, V. 2018b, Novoveško obdobje. – In: V. Tratnik, Š. Karo 2018, 37–38.

TRATNIK, V. 2020, Višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim in poselitev Dolenjske v pozni antiki. – PhD thesis / Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno).

TRATNIK, V., Š. KARO 2018, Miren. Grobišče iz obdobja preseljevanja ljudstev. – Monografije CPA 3.

TURK, M., J. RUPNIK 2013, Končno poročilo o arheološki raziskavi. Arheološko dokumentiranje / raziskava ob gradnji v Mirnu (Arheološko območje Japnišče). (unpu- blished report / neobjavljeno poročilo, Arhiv ZVKDS, OE Nova Gorica).

UENZE, S. 1992, Die spätantiken Befestigungen von Sadovec (Bulgarien). Ergebnisse der deutsch-bulgarisch-österrei- chischen Ausgrabungen 1934–1937. – Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 43.

URANKAR, R., H. BEŠTER 2014, Arheološka izkopavanja v Kranju, mestno jedro Kranja, Trubarjev trg s Pungertom, Cankarjeva, Vodopivčeva ulica, Glavni trg, Poštna ulica in vrt Kieselsteina. (unpublished report / neobjavljeno poročilo, Arhiv PJP, d.o.o.).

UREK et al. 2016a = M. Urek, T. Podobnik, Š. Tomažinčič, S. Djokić 2016a, Končno strokovno poročilo o arheoloških raziskavah grobišča v Lajhu in prazgodovinske poselitve na območju Savske ceste in Sejmišča v Kranju. 1. del: Poročilo o raziskavi. (unpublished report / neobjavljeno poročilo, Arhiv MAGELAN Skupina, d. o. o.).

UREK et al. 2016b = M. Urek, T. Podobnik, Š. Tomažinčič, S. Djokić 2016b, Končno strokovno poročilo o arheoloških raziskavah grobišča v Lajhu in prazgodovinske poselitve na območju Savske ceste in Sejmišča v Kranju. 2. del: Katalogi in tabele. (unpublished report / neobjavljeno poročilo, Arhiv MAGELAN Skupina, d.o.o.).

VILLA, L. 2006, Le tracce della presenza gota nell’Italia nord-orientale e il caso dell’insediamento di S. Giorgio di Attimis (UD). – In: M. Buora, L. Villa (eds.) 2006, 147–176.

VILLA, L. 2008, Lo stanziamento tra il Danubio e l’Italia. – In: M. Buora, L. Villa (eds.) 2008, 17–34.

VINSKI, Z. 1972–1973, O rovašenim fibulama Ostrogota i Tirnižana povodom rijetkog tirinškog nalaza u Sa- loni. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3/6–7, 177– 227, Pls. 1–14.

VINSKI, Z. 1980, Ovrednotenje grobnih pridatkov. – In: V. Stare, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev, Katalogi in monografije 18, 17–32.

VINSKI, Z. 1991, Razmatranja o iskopavanjima u Kninu na nalazištu Greblje. – Starohrvatska prosvjeta ser. III/19 (1989), 5–73.

VUGA, D. 1985, Moški grob / 1885 z vrta Narodnega muzeja v Ljubljani. Poznorimske in barbarske ledvičaste pasne spone z ovalnim okovom (Männergrab/1885 aus dem Garten des Narodni muzej in Ljubljana. Spätromische und barbarische nierenförmige Gürtelschnallen mit ovalem Beschlag). – Arheološki vestnik 36, 237–254.

WERNER, J. 1961, Katalog der Sammlung Diergardt (Völkerwanderungszeitlicher Schmuck). Band 1. Die Fibeln. – Berlin.

ŽBONA TRKMAN, B. 1981, Miren. – Varstvo spomenikov 23, 243−244.

ŽBONA TRKMAN, B. 1985, Miren. – Varstvo spomenikov 27, 214−219.

ŽUPANEK, B. 2021, Late Roman Emona. Understanding transformation of the city. – Zgodovinski časopis 75/1–2, 26–41.

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Tratnik, V., & Karo, S. (2023). Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija. Arheološki Vestnik, 74, 201–240. https://doi.org/10.3986/AV.74.06

Številka

Rubrike

Pozna antika in zgodnji srednji vek