Tavriskijski mali srebrnik z gradišča pri Loborju iz obdobja Lt D (Hrvaško Zagorje, Hrvaška)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.05

Ključne besede:

Hrvaška, Lobor, Tavriski, gradišča, mlajša železna doba, novci, mali srebrniki

Povzetek

Med strokovnimi arheološkimi izkopavanji na gradišču pri Loborju so našli srebrni novec, podoben tavriskijskim malim srebrnikom tipa Augentyp-Stamm. Naselje je bilo utrjeno v poznem latenu (Lt D), kar je najverjetneje tudi časovni okvir, v katerem je bil novec odložen. Ta trditev je podkrepljena z dejstvom, da na najdišču ni sledov poselitve v zgodnjem cesarskem obdobju. Predpostavimo lahko, da je bil novec skovan v obdobju Lt D1, kar ustreza uveljavljeni kronologiji kovanja tavriskijskih novcev. Podobni novci so bili najdeni na primerljivih višinskih naseljih na ozemlju Tavriskov, vendar njihove prisotnosti predvsem zaradi maloštevilnosti in pomanjkljivih stratigrafskih podatkov, za zdaj ni mogoče poenostavljeno razložiti z uporabo v trgovini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tomislav Bilić

Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10
HR-10000 Zagreb

Literatura

BILIĆ, T. 2017, Coin circulation in the pre-Imperial period in north-west Croatia. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 50, 223–253.

BILIĆ, T. 2018 Predcarski novac iz Siska / Pre-Imperial coinage from Sisak. – In: I. Drnić (ed.), Segestika i Siscija – od ruba imperija do provincijskog središta / Segestica and Siscia – from the Periphery of the Empire to a Provincial Center, 267–277, Zagreb.

BILIĆ, T. 2019, Numizmatički nalazi s lokaliteta Donje Orešje-Graci. – In: M. Houška, R. Mačković (eds.), Graci od prapovijesti do antike, 71–79, Sveti Ivan Zelina.

ILIĆ, T. 2021a, Augustan coins from Sisak and coin cir- culation in the Augustan period in Siscia. – Journal of Archaeological Numismatics 11/2021, 61–88.

BILIĆ, T. 2021b, Kat. / Cat. 159. – In: K. Filipec, M. Bun- čić (eds.), Lobor. Ranosrednjovjekovno središte moći − 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor. An Early Medieval Center of Power−20 Years of Archaeological Research, 217, Zagreb.

BILIĆ, T. 2022, Late Iron Age coinage in southwestern Pannonia: Coins of the Đurđevac (Gjurgjevac) tradition, The Numismatic Chronicle 182/2022, 119–152.

BILIĆ, T., M. DIZDAR 2016, A Lt C2 Tauriscan fractional coin from the Zvonimirovo-Veliko polje cemetery. – In: M. Asolati, B. Callegher, A. Saccocci (eds.), Suadente nummo vetere. Studi in onore di Giovanni Gorini, 107–125, Padova.

CIGLENEČKI, S. 1990, K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru / Zum Datierungsproblem der Entstehung der römerzeitlichen Höhenbefestigungen im Südostalpenra- um. – Arheološki vestnik 41, 147–176.

CIGLENEČKI, S. 1994, Höhenbefestigungen als Siedlungs- grundeinheit der Spatantike in Slowenien. – Arheološki vestnik 45, 239–266.

CIGLENEČKI, S. 1999, Results and problems in the ar- chaeology of the Late Antiquity in Slovenia / Izsledki in problemi poznoantične arheologije v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 287–309.

CIGLENEČKI, S. 2008, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis. 6. Jahrhundert in Slowenien. – In: H. Steuer, V. Bierbrauer (eds.), Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, 481–532.

CIGLENEČKI, S. 2016, Kontinuität oder Diskontinuität? Höhenbefestigungen von der La-Tene-Zeit bis zum Frühmittelalter. – In: M. Lehner, B. Schrettle (eds.), Zentralort und Tempelberg. Siedlungs- und Kultentwic- klung am Frauenberg bei Leibnitz im Vergleich, Akten des Kolloquiums vom 4. - 5. Mai 2015 im Schloss Seggau, Studien zur Archäologie der Steiermark 1, 11–24.

CIGLENEČKI, S., T. MILAVEC, Z. MODRIJAN 2020, Kronologija poselitve Korinjskega hriba / Settlement chronology of Korinjski hrib. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 335–340. (DOI: 10.3986/9789610502555)

DIZDAR, M. 2011, The La Tène culture in central Croatia. The problem of the Eastern border of the Taurisci in the Podravina region. – In: M. Guštin, M. Jevtić (eds.), The Eastern Celts. The communities between the Alps and the Black Sea, 71–90.

DRNIĆ, I. 2015, Kupinovo, groblje latenske kulture / Kupinovo, a La Tène Culture Cemetery. – Katalozi i monografije Arheološkoga muzeja u Zagrebu 12.

DRNIĆ, I. 2019 Naselje mlađeg željeznog doba s nalazišta Donje Orešje-Graci. – In: M. Houška, R. Mačković (eds.), Graci od prapovijesti do antike, 59–70, Sveti Ivan Zelina.

FILIPEC, K. 2002, Lobor: Majka Božja Gorska. – Gornja Stubica.

FILIPEC, K. 2007, 10 Jahre archäologischer Grabung in Lobor (1998–2007). – Hortus artium medievalium 13.2, 411–422.

FILIPEC, K. 2008, Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru. – Zagreb, Lobor.

FILIPEC, K. 2021a, Početci / The beginnings – In: K. Filipec, M. Bunčić (eds.), Lobor. Ranosrednjovjekovno središte moći − 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor. An Early Medieval Center of Power −20 Years of Archaeological Research, 29−32, Zagreb.

FILIPEC, K. 2021b, Antički i kasnoantički Lobor / Lobor in the Roman period and Late Antiquity. – In: K. Filipec, M. Bunčić (eds.), Lobor. Ranosrednjovjekovno središte moći − 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor. An Early Medieval Center of Power −20 Years of Archaeological Research, 33−53, Zagreb.

FILIPEC, K., O. HEINRICH-TAMÁSKA, M. ŠIMEK 2020, New results from the eastern margins of the Alps – Hilltop settlements in Pannonia in Late Antiquity. – In: E. Cavada, M. Zagermann (eds.), Alpine Festungen 400–1000. Chronologie, Räume und Funktionen, Netzwerke, Interpretationen. Akten des Kolloquiums in München am 13. und 14. September 2018, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 68, 199–224.

GRAHEK, L. 2020, Prazgodovinske sledi na Korinjskem hribu in pri Malem Korinju / Prehistoric traces at Korinjski hrib and near Mali Korinj. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 291–325. (DOI: 10.3986/9789612545871)

HIRIART et al. 2020 = Hiriart, E., T. Smělý, J. Genechesi, K. Gruel, S. Nieto-Pelletier, D. Wigg-Wolf 2020, Coinages and economic practices between the 3rd century and the beginning of the 2nd century BC in temperate Europe. – In: G. Pierrevelcin, J. Kysela, S. Fichtl (eds.), Unité et diversité du monde celtique. Actes du 42e colloque international de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer (Prague, 10–13 mai 2018), 181–212.

KEMMERS 2009, From bronze to silver: coin circulation in the early third century AD. – Revue belge de Numismatique et de Sigillographie 155, 143–158.

KNS = KOS, P. 1977 Keltski novci Slovenije / Keltische Münzen Sloweniens. – Situla 18.

KOS, P. 1976, Mali noriški srebrniki s konjički (Norische Kleinsilbermünzen mit Pferdchen). – Arheološki vestnik 25, 213–224.

KOS, P. 1979, Ostnorische Kleinsilbermünzen mit beidseitiger Darstellung. – Schweizer Münzblätter 29, 31–34. KOS, P. 2006, Analiza novčanih najdb/ The analysis of the coin finds. – In: L. Plesničar Gec (ed.), Emonski forum / Emona forum, 71–84, Koper.

KOS, P. 2007, The beginnings of the coinage of Celtic tribes in the southeastern Alps. – Slovenská numizmatika 18, 59–68.

KOS, P. 2011, Novčne najdbe / Coin finds. – In: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonov- cov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 221–238. (DOI: 10.3986/9789612545871)

KOS, P. 2012, The VES· group – the earliest Tauriscan tetradrachms. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 45, 93–113.

KOS, P. 2015, Small silver Tauriscan coins of the Đurđevac type. – Arheloški vestnik 66, 455–466.

KOS, P. 2020, Numizmatične najdbe. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 123–140. DOI: 10.3986/9789610502555

KOS, P., I. MIRNIK 2011, Coin hoards from Croatia XVII. The Križovljan (Varaždin) hoard of Celtic tetradrachms (1843). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44, 77–130.

KOS, P., A. ŠEMROV 2003, Skupna najdba keltskih in rimskih novcev v reki Ljubljanici: Doprinos h kronologiji novcev plemena Tavriskov / A hoard of Celtic and Roman coins from the Ljubljanica River. A contribution to the chronology of the coinage of the Taurisci. – Arheološki vestnik 54, 381–95.

KRMNICEK, S. 2010, Münze und Geld im Frührömischen Ostalpenraum. Studien zum Münzumlauf und zur Funktion von Münzgeld anhand der Funde und Befunde vom Magdalensberg. − Kärntner Museumsschriften 80, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 17.

LAHARNAR, B., Ž. ŠMIT, A. ŠEMROV 2017, On La Tène silver finds from Slovenia. – In: J. Kysela, A. Danielisová, J. Militký (eds.), Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age archaeology dedicated to Natalie Venclová, 123–137, Praha.

MAČKOVIĆ, R. 2019, Arheološka istraživanja na platou Graci-Topolnjak. – In: M. Houška, R. Mačković, (eds.), Graci od prapovijesti do antike, 26–45, Sveti Ivan Zelina.

MIGOTTI, B. 2019, Razdoblje antike u široj okolici Svetog Ivana Zeline– In: M. Houška, R. Mačković, (eds.), Graci od prapovijesti do antike, 26–98, Sveti Ivan Zelina.

MILITKÝ, J. 2015, Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby. – Praha.

MODRIJAN, Z., T. MILAVEC 2011, Stavbni razvoj in kronologija / Building development and chronology. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu: naselbinski ostanki in interpretacija / Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid: settlement remains and interpretation, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23, 163–213. (DOI: 10.3986/9789612545840)

NAĐ, M. 2021, Kat. / Cat. 160. – In: K. Filipec, M. Bunčić (eds.), Lobor. Ranosrednjovjekovno središte moći − 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor. An Early Medieval Center of Power −20 Years of Archaeological Research, 217, Zagreb.

NAĐ, M., T. BILIĆ 2021, Numizmatički nalazi / The numismatic finds. – In: K. Filipec, M. Bunčić (eds.), Lobor. Ranosrednjovjekovno središte moći − 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor. An Early Medieval Center of Power −20 Years of Archaeological Research, 127−129, Zagreb.

NIKŠIĆ P. 2021, Kat. / Cat. 8. – In: K. Filipec, M. Bunčić (eds.), Lobor. Ranosrednjovjekovno središte moći − 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor. An Early Medieval Center of Power −20 Years of Archaeological Research, 135, Zagreb.

SCHACHINGER, U. 2001, Die keltischen Münzen aus einem spätlatènezeitlichen Heiligtum am Frauenberg bei Leibnitz / Steiermark. − Numismatische Zeitschrift 108−109, 17−32.

SCHACHINGER, U. 2020, Do ut des – cultic coin deposits at the Drava River near Rosegg/Rožek in Carinthia (Austria). Analysis of the find inventory in the Museum Archeo Norico, Deutschlandsberg (Styria, Austria). – Journal of Ancient History and Archaeology 7.4, 58–78.

SOKOL, V. 1994, Das spätantike Kastrum auf dem Kuzelin bei Donja Glavnica. – Arheološki vestnik 45, 199–209.

SOKOL, V. 1997, Northwestern Croatia in the Late Roman Period. – Arheološki vestnik 48, 219–230.

SOKOL, V. 1998, Rimski metal s Kuzelina. – Zagreb. SOKOL, V. 2003, Arheološki lokaliteti na području sesvetskog Prigorja. – In: A. Gulin (ed.), Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti, 199–210, Sveti Ivan Zelina.

SOKOL, V. 2009, Kuzelin. – In: A. Durman, (ed.), Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, 154–155, Zagreb.

ŠEMROV, A. 2011, Numizmatične najdbe iz Celja in Savinje v luči novih dognanj. – (unpublished Master’s thesis,

Univerza na Primorskem, Koper).

ŠMIT et al. 2020 = Šmit, Ž., B. Maróti, Zs. Kasztovszky, A. Šemrov, P. Kos 2020, Analysis of Celtic small silver coins from Slovenia by PIXE and PGAA. – Archaeological and Anthropological Sciences 12: 155, 12 pp. (DOI: 10.1007/s12520-020-01124-z)

TIEFENGRABER, G. 2011, The ‘oppidum Celeia. – In: M. Guštin, M. Jevtić (eds.), The Eastern Celts: the Commu- nities between the Alps and the Black Sea, 91−98, Koper.

WIGG-WOLF, D. 2005, Coins and ritual in late Iron Age and early Roman sanctuaries in the territory of the Treveri. – In: C. Haselgrove, D. Wigg-Wolf (eds.), Iron Age Coinage and Ritual Practices, 361–79, Mainz.

WIGG-WOLF, D. 2011, The function of Celtic coinages in Northern Gaul – In: M. P. García-Bellido, L. Callegarin, A. Jiménez Díez (eds.), Barter, Money and Coinage in the Ancient Mediterranean (10th–1st centuries BC), 301–14, Madrid.

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Bilić, T. (2023). Tavriskijski mali srebrnik z gradišča pri Loborju iz obdobja Lt D (Hrvaško Zagorje, Hrvaška). Arheološki Vestnik, 74, 189–200. https://doi.org/10.3986/AV.74.05

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe