Bronastodobni depo iz Gorenjega Suhadola v Gorjancih

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.03

Ključne besede:

Dolenjska, mlajša bronasta doba, kultura žarnih grobišč, depojske najdbe, orodje, orožje, nakit, ingoti

Povzetek

Leta 2002 so na pobočju Gorjancev v bližini Gorenjega Suhadola naleteli na večji depo bronastih predmetov. Sestavljajo ga napadalno orožje, orodje, nakit, pločevina in ingoti. Časovni razpon predmetov sega od srednje bronaste dobe do začetka mlajšega obdobja kulture žarnih grobišč. Primerjave za večino predmetov iz depoja se najdejo v depojih druge stopnje KŽG iz Karpatske kotline in z zahodnega Balkana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Primož Pavlin

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arhelogijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Petra Stipančić

Dolenjski muzej Novo mesto
Muzejska ulica 7
SI-8000 Novo mesto

Literatura

BATOVIĆ, Š. 1983, Kasno brončano doba na istočnom Jadranskom primorju. ‒ V: Čović (ur.) 1983, 271‒373.

BELARDELLI et al. 1990 = C. Belardelli, C. Giardino, A. Malizia 1990, L‘Europa a sud e a nord delle Alpi alle soglie della svolta protourbana. Necropoli della tarda età dei Campi di Urne dell‘area circumalpina centro- orientale. ‒ Treviso.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2014, Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija. Kasno brončano doba na Kvarneru / At the crossroads of worlds at the turn of the millennium. The Late Bronze Age in the Kvarner region. ‒ Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographiae / Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu 11.

BORIĆ, D. 1997, Ostava kasnog bronzanog doba iz Futoga (The Late Bronze Age hoard from Futog). ‒ Rad Muzeja Vojvodine 39, 41‒92.

BORKOVSKYJ, J. 1934, Tři hromadné nálezy bronzu z Podkarpatské Rusi (Drei Bronzeverwahrfunde aus Podkarpatská Rus). ‒ Památky archaeologické 40, 99‒102.

BULAT, M. 1973‒1975, Kasnobrončanodobni depo iz Poljanaca na Savi (Spätbronzezeitliches Depot aus Poljanci an der Sawe). ‒ Osječki zbornik 14‒15, 3‒56.

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell‘Italia continentale. ‒ Prähistorische Bronzefunde 13/2.

ČERČE, P., I. ŠINKOVEC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture. ‒ V: B. Teržan (ur.) 1995, 129‒232; 233; 270‒413.

ČOVIĆ, B. 1965, Novi nalazi sa nekropole „Gradac“ u Sokocu i neka pitanja glasinačke hronologije (Neue Befunde an der Nekropole „Geradac“ in Sokolac und einige Fragen über die Chronologie von Glasinac). ‒ Člani i građa za kulturnu istoriju istoče Bosne 6, 57‒82.

ČOVIĆ, B. 1983, Glasinačka kulturna grupa. ‒ V: B. Čović (ur.) 1983, 413‒432.

ČOVIĆ, B. (ur.) 1983, Praistorija jugoslavenskih zemalja 4. Bronzano doba. ‒ Sarajevo.

DARNAY, K. 1897, Kisapáti bronzkincs. ‒ Archaeologiai Értesitő 17, 116‒127.

DIETRICH, O. 2021, Bronzezeitliche Tüllenbeile aus Rumänien. Studien zu Chronologie, Chorologie und Hortung. ‒ Berlin. https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/31025

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1983, Srednje brončano doba u Lici i Bosni. ‒ V: B. Čović (ur.) 1983, 242‒270.

DULAR, J. 1997, Gorjanci v prvem tisočletju pred našim štetjem (The Gorjanci Hills in the first millennium B.C.). – V: Gorjanci, Dolenjski zbornik 1997, 84‒91.

DULAR, J. 2008, Mihovo in severni odlomki Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr. (Mihovo und die nördlichen Auslaüfer der Gorjanci im ersten Jahrtausend v. Chr.). ‒ Arheološki vestnik 59, 11‒148.

DULAR, J. 2021, Gradivo za topografijo Dolenjske, Posav- ja in Bele krajine v železni dobi 3. ‒ E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/3.

DULAR et al. 1995 = J. Dular, B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco Hvala 1995, Prazgodovinska višinska naselja v Suhi krajini (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Suha krajina). ‒ Arheološki vestnik 46, 89‒167.

DULAR et al. 2002 = J. Dular, I. Šavel, S. Tecco Hvala 2002, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5.

GARAŠANIN, D. 1975, Ostava iz Rudnika. ‒ V: M. Gara- šanin, N. Tasić (ur.) 1975, 90‒93.

GARAŠANIN, M. 1983, Razvijeno bronzano doba i prelazni period (gvozdeno doba I) Makedonije. ‒ V: B. Čović (ur.) 1983, 786‒798.

GARAŠANIN, M., N. TASIĆ (ur.) 1975, Praistorijske ostave u Srbiji i Vojvodini 1 (Les depots prehistoriques de la Serbie et de la Voivodine 1). – Arheološka građa Srbije / Fontes Archaeologiae Serbiae. Serija 1 ‒ Praistorija 1.

GARAŠANIN, M., N. TASIĆ (ur.) 1994, Praistorijske ostave u Srbiji i Vojvodini 2 (Les depots prehistoriques de la Serbie et de la Voivodine 2). – Arheološka građa Srbije / Fontes Archaeologiae Serbiae. Serija 1 ‒ Praistorija 2.

HANSEN, S. 1994, Studien zu den Metalldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônetal und Karpatenbecken. ‒ Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 21.

JANKOVITS, K. 2017, Die bronzezeitlichen Anhänger in Ungarn. ‒ Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 9.

KEMENCZEI, T. 1988, Die Schwertwer in Ungarn 1. (Griffplatten-, Grifangel- und Griffzungenschwerter). ‒ Prähistorische Bronzefunde 4/6.

KILLIAN-DIRLMEIER, I. 1975, Gürtelhacken, Gürtelbleche und Blechgürtel der Bronzezeit in Mitteleuropa. ‒ Prä- historische Bronzefunde 12/2.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2016, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. ‒ Ljubljana.

KOBAL‘, J. V. 2000, Bronzezeitliche Depotfunde aus Trans- karpatien (Ukraine). ‒ Prähistorische Bronzefunde 20/4.

KÖNIG, P. 2004, Spätbronzezeitliche Hortfunde aus Bosnien und der Herzegowina. ‒ Prähistorische Bronzefunde 20/11.

KRIŽ, B. 2021, Gorjanci med Rimom in Bizancem / The Gorjanci hills between Rome and Byzantium. – Novo mesto.

KRIŽ, B., P. STIPANČIĆ 2006, Gorjanci‒Gorenji Suhadol. ‒ Varstvo spomenikov. Poročila 43, 61‒62.

KRIŽ et al. 2009 = B. Križ, P. Stipančić, A. Škedelj Petrič 2009, Arheološka podoba Dolenjske. Katalog stalne razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto / The archaeological image of Dolenjska. Catalogue of permanent exhibition at the Dolenjski muzej Novo mesto. ‒ Novo mesto.

MARKOVIĆ, S. 1994, Ostava iz Sečnja II. ‒ V: Garašanin, Tasić (ur.) 1994, 42‒46.

MAYER, E. F. 1977, Die Äxte und Beile in Österreich. ‒ Prähistorische Bronzefunde 9/9.

MIHOVILIĆ, K. 1972, Nekropola gradine iznad Limskog kanala (La necropoli del castelliere „Gradina“ sovrastante il Canale di Leme). ‒ Histria Archeologica 3/2, 5–67.

MIHOVILIĆ, K. 2001, Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900. ‒ 1953. / Nesactium. Prehistoric finds 1900 ‒ 1953. ‒ Monografije i katalozi. Arheološki muzej Istre 11.

MIHOVILIĆ, K. 2013, Histri u Istri / Gli Istri in Istria / The Histri in Istria. ‒ Monografije i katalozi. Arheološki muzej Istre 23.

MIKLIK-LOZUK, L. 2009, Ostave kasnog brončanog doba iz Poljanaca u Muzeju Brodskog Posavlja. ‒ Muzej Brodskog Posavlja. Katalog muzejskih zbirki 1.

MIKLIK-LOZUK, L., D. LOŽNJAK DIZDAR 2011, Sla- vonski Brod. ‒ V: Starija faza kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj ‒ novi izazovi / Early Urnfield Culture in Northern Croatia ‒ New Challenges, 151‒167, Osijek, Zagreb.

MOZSOLICS, A. 1985, Bronzefunde aus Ungarn. Depotfund- horizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely. ‒ Budapest.

MOZSOLICS, A. 2000, Bronzefunde aus Ungarn. Depotfund- horizonte Hajdúböszörmény, Románd und Bükkszentlászló. ‒ Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 17.

NESSEL, B. 2012, Alltägliches Abfallprodukt oder Marker bevorzugter Gusstechnik? Zu bronzenen Gusszapfen zwischen Karpaten und Ostsee. ‒ V: I. Heske, B. Horejs (ur.), Bronzezeitliche Identitäten und Objekte, Univer- sitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 221, 145‒159.

NOVÁK, P. 2011, Die Dolche in Tschechien. ‒ Prähistorische Bronzefunde 6/13.

NOVOTNÁ, M. 1970, Die Äxte und Beile in der Slowakei. ‒ Prähistorische Bronzefunde 9/3.

NOVOTNÁ, M. 1980, Die Nadeln in der Slowakei. ‒ Prähistorische Bronzefunde 13/6.

PAHIČ, S.1972, Pobrežje. ‒ Katalogi in monografije 6.

PARE, C. F. E. 1992, Wagons and Wagon-Graves of the Early Iron Age in Central Europe. ‒ Oxford University Committee for Archaeology. Monograsph 35.

PAVLIN, P. 2023, Tipologija, kronologija in razprostra- njenost bronastodobnih jezičastoročajnih srpov v jugovzhodni Evropi / Typology, chronology, and distribution of Bronze Age tanged sickles in south-eastern Europe. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 44. (DOI: 10.3986/9789610507048)

PAVLIN et al. 2019 = P. Pavlin, S. Tecco Hvala, J. Bizjak 2019, Depo iz starejše kulture žarnih grobišč v Trbovljah in rečna pot po Savi / A hoard of the Early Urnfield Culture from Trbovlje and the river route along the Sava. ‒ Arheološki vestnik 70, 9‒30.

PERKIĆ, D., D. LOŽNJAK DIZDAR 2005, Kasnobron- čanodobna ostava Siča/Lučica (The Siča/Lučica Late Bronze Age hoard). ‒ Opuscula Archaeologica 29, 41‒119.

PERONI, R. 1956, Zur Gruppierung mitteleuropäischer Griffzungendolche der späten Bronzezeit. ‒ Badische Fundberichte 20, 69‒92.

PETRESCU-DÎMBOVIŢA, M. 1978, Die Sicheln in Rumänien mit Corpus der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. ‒ Prähistorische Bronzefunde 18/1.

PETRESCU-DÎMBOVIŢA, M. 1998, Der Arm- und Bein- schmuck in Rumänien. ‒ Prähistorische Bronzefunde 10/4.

PIRNAT-SPAHIĆ, N., Ž. ŠKOBERNE (ur.) 2002, Oživljene kulture. Arheološka odkritja na Gorjancih/Žumberku od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka (Revived cultures. Archaeological excavations in the Gorjanci/ Žumberak Hills from prehistory to the early Middle Ages). ‒ Ljubljana.

POPOVIĆ, D. 1975a, Ostava iz Nove Bingule. ‒ V: Garašanin, Tasić (ur.) 1975, 34‒43.

POPOVIĆ, D. 1975b, Bronzana ostava iz Šimanovaca. ‒ V: Bronastodobni depo iz Gorenjega Suhadola na Gorjancih 139 Garašanin, Tasić (ur.) 1975, 43‒52.

POPOVIĆ, D. 1994a, Ostava iz Dobrinaca. ‒ V: M. Gara- šanin, N. Tasić (ur.) 1994, 8‒25.

POPOVIĆ, D. 1994b, Ostava iz Donjih Petrovaca. ‒ V: M. Garašanin, N. Tasić (ur.) 1994, 25‒35.

PRÜSSING, P. 1982, Die Messer im nördlichen Westdeutsch- land. ‒ Prähistorische Bronzefunde 7/3.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964‒1965 (Nekropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den Jahren 1964‒1965). ‒ Razprave 1. razreda SAZU 7/1.

RAŠAJSKI, R. 1975, Ostava Gaj-Izlaz kod Kovina. ‒ V: M. Garašanin, N. Tasić (ur.) 1975, 52‒60.

RUSU, M. 1966, Depozitul de bronzuri de la Balşa (Le dépôt d'objets en bronze de Balşa). ‒ Sargetia 4, 17‒40.

STARE, F. 1975, Dobova. ‒ Posavski muzej Brežice 2. STRMČNIK-GULIČ, M. 1988‒1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju (Der bronzezeitliche Siedlungskomplex in Rabelčja vas auf Ptuj). ‒ Arheološki vestnik 39‒40, 147‒170.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. ‒ V: B. Teržan (ur.) 1995, 29‒127; 233‒269.

TERŽAN, B. (ur.) 1995, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1. ‒ Katalogi in monografije 29.

TERŽAN, B. 1996, Sklepna beseda / Conclusion. ‒ V: B. Teržan (ur.) 1996, 243–258.

TERŽAN, B. (ur.) 1996, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2. ‒ Katalogi in monografije 30.

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastodobnih depojev / The Dating of Late Bronze Age Hoards. ‒ V: B. Teržan (ur.) 1996, 89‒124.

UDOVČ, K. 2014, Po vlaški poti preko Gorjancev in v preteklost. Arheološka najdišča ob šentjernejski vlaški poti. ‒ Rast 25/3‒4, 26‒31.

UDOVČ, K. 2018, Gorjanci, zakladnica arheoloških najdišč (The Gorjanci hills, a treasure trove of archaeological sites). ‒ V: Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs, Vestnik 27, 77‒90.

VASIĆ, R. 1982, Spätbronzezeitliche und älterhallstattze- itliche Hortfunde im östlichen Jugoslawien. ‒ V: Südost- europa zwischen 1600 und 1000 v.Chr., Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 1, 267‒285.

VASIĆ, R. 2003, Die Nadeln im Zentralbalkan. ‒ Prähisto- rische Bronzefunde 13/11.

VINSKI-GASPARINI, K. 1973, Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj (Die Urnenfelderkultur in Nordkro- atien). ‒ Monografije 1.

VINSKI-GASPARINI, K. 1983, Ostave s područja kulture polja sa žarama. ‒ V: B. Čović (ur.) 1983, 647‒667. WEBER, C. Die Rasiermesser in Südosteuropa. ‒ Prähistorische Bronzefunde 8/5.

ŽBONA-TRKMAN, B., A. BAVDEK 1996, Depojski najdbi s Kanalskega Vrha / The Hoards from Kanalski Vrh. ‒ V: B. Teržan (ur.) 1996, 35‒67.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Pavlin, P., & Stipančić P. (2023). Bronastodobni depo iz Gorenjega Suhadola v Gorjancih. Arheološki Vestnik, 74, 125–160. https://doi.org/10.3986/AV.74.03

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe