Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.02

Ključne besede:

severovzhodna Slovenija, Stoperce, pozni neolitik, zgodnja bakrena doba, naselje, kronologija, datacije AMS 14C, arheobotanika, arheozoologija

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati interdisciplinarnih raziskav naselbine v Stopercah, ki je bila raziskana leta 2009 ob gradnji vzporednega plinovoda v Halozah. V pozni neolitik je opredeljena jama (SE 128) s keramičnim inventarjem savske skupine lengyelske kulture, večina mlajših ostalin pa pripada naselju lasinjske kulture iz zgodnje bakrene dobe. Naselje je obsegalo v raziskanem delu vsaj štiri hiše, grajene s stojkami, zemljanko z ognjiščem in šest manjših lesenih objektov. Analiza najdb in rezultati datiranja z metodo radioaktivnega ogljika 14C po postopku AMS kažejo, da je poznoneolitska jama iz sredine 5. tisočletja pr. n. št., naselje lasinjske kulture pa iz konca 5. ali začetka 4. tisočletja pr. n. št. Arheobotanične analize kažejo, da so v zgodnji bakreni dobi za gradnjo uporabljali pretežno les venčasto poroznih listavcev, analize semen pa na gojenje vsaj dveh vrst pšenic (Triticum monococcum in T. dicoccum). Maloštevilni živalski ostanki pripadajo prašiču (Sus sp.).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Bine Kramberger

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Marija Lubšina Tušek

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Tjaša Tolar

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana 

Literatura

ANDERBERG, A.-L. 1994, Atlas of Seeds and small fruits of Northwest-European plant species (Sweden, Norway, Den- mark, East Fennoscandia, and Iceland) with morphological descriptions 4. Resedaceae-Umbelliferae. – Uddevalla.

ANSL 1975, Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana.

ARTNER et al. 2012 = W. Artner, M. Brandl, G. Christandl, C. Gutjahr, J. Obereder, W. Postl, M. Trausner 2012, Die kupferzeitliche Höhensiedlung auf der “Kanzel” bei Graz, Steiermark. – Fundberichte aus Österreich 50, 43–66.

BALEN, J. 1998, Nalazište Lasinjske kulture u Dubrancu (Fundort der Lasinjakultur in Dubranec). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser., 30–31, 13–32.

BALEN, J. 2020, Naselja iz bakrenoga doba / Settlements of the Copper Age. – V: J. Balen (ur.), Tomašanci-Palača, Naselja iz mlađega kamenog, bakrenog i brončanog doba, Katalogi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu / Catalogues at Monographiae of the Archaeological Museum in Zagreb 17, 110–156.

BÁNFFY, E. 1995a, Neolithic and Copper Age settlements at Hahot and Zalaszentbalazs (Zalaszentbalazs-Pusztatető, Hahot-Szartori I–II). – V: B. M. Szőke (ur.), 1995, 35–50.

BÁNFFY, E. 1995b, Early Chalcolithic settlement at Za- laszentbalazs-Szőlőhegyi Mező. – V: B. M. Szőke (ur.), 1995, 71–102.

BÁNFFY, E. 1995c, South-West Transdanubia as a mediating area. On the cultural history of the Early and Middle Chalcolithic. – V: B. M. Szőke (ur.), 1995, 157−196.

BÁNFFY, E. 2002, A unique southeastern vessel type from early Calcholithic Transdanubia: data on the “western route”. − Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53, 41−60.

BARNA, J. P. 2017, The formation of the Lengyel Culture in south-western Transdanubia. – Archaeolingua 39, Budapest.

BARNA, J. P., E. KREITER 2006, Kozepső rézkori települések Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti-tó (II.) lelőhelyen. Előzetes közlemény (Middle Copper Age settlements at Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti-tó (II.): preliminary results). – Zalai Muzeum 15, 47–78.

BARNA et al. 2016 = J. P. Barna, Z. T. Tokai, E. Pásztor, I. Eke, S. Puszta, A. Puszta, J. Busznyák, K. T. Biró, C. Száraz 2016, Late Neolithic Circular Ditch Systems in Western-Hungary. Overview on the present stage of research in Zala County, Hungary. – V: J. Kovárník et al. (ur.), Centenary of Jaroslav Palliardi‘s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (1914-2014), 309−336, Hradec Králové.

BAŠ, F. 1937, Archaeologische Karte von Jugoslavien: Blatt Ptuj. Bearbeitet von J. Klemenc und B, Saria (Mit vier Abbildungen und einem Detailplan von Poetovio als Beilage.).– Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18, 147–148.

BARTOSIEWICZ, L. 1999, Recent developments in ar- chaeozoological research in Slovenia (Novi izsledki arheozooloških raziskav v Sloveniji). – Arheološki vestnik 50, 311–322.

BERGGREN, G. 1981, Atlas of Seeds and small fruits of Northwest-European plant species (Sweden, Norway, Denmark, East Fennoscandia and Iceland) with morphological descriptions 3. Saliacaceae – Cruciferae. − Stockholm.

BROCK et al. 2010 = F. Brock, T. Higham, P. Ditchfield, C. Bronk Ramsey 2010, Current Pretreatment Methods for AMS Radiocarbon Dating at the Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU). – Radiocarbon 52(1), 103–112. (DOI: 10.1017/S0033822200045069)

BRONK RAMSEY, C. 2009, Bayesian analysis of radiocarbon dates. – Radiocarbon 51(1), 337–360. (DOI: 10.1017/S0033822200033865)

BUDJA, M. 1992, Pečatniki v slovenskih neolitskih nasel- binskih kontekstih (Lehmstempel in den slowenischen neolitischen Siedlungskontexten). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20, 95–109.

CAPPERS, R., R. M. BEKKER, J. E. A. JANS 2006, Digitale Zadenatlas van Nederland (Digital Seed Atlas of the Netherlands). − Groningen Archaeological Studies 4.

CARNEIRO, A. 2001, Die Lengyelkeramik der Fundstelle von Michelstetten, NÖ. Kulturelle Kennzeichnung und Chronologische Stellung. – V: J. Regenye (ur.), Sites and stones: Lengyel culture in western Hungary and beyond. A review of the current research, 47–54. – Vézprem.

CARNEIRO, A. 2002, Das neolithische Haus von München- dorf, Drei Mahden, in Niederösterreich. – Archaeologia Austriaca 86, 45–53.

CIGLENEČKI, S. 1974, Donačka gora. – Varstvo spomenikov 17-19/1, 126.

CIGLENEČKI, S. 1975, Topografski zapisnik, 3. 4. 1975. (Neobjavljeno poročilo, hrani ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo)

CIGLENEČKI, S. 1978a, Topografski zapisnik, 26. 5. 1978. (Neobjavljeno poročilo, hrani ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo)

CIGLENEČKI, S. 1978b, K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji (On the problem of the definition and dating of several forti- fied sites in Slovenia). – Arheološki vestnik 29, 482–494.

CIGLENEČKI, S. 1979, Podgorje pri Pišecah. – Varstvo spomenikov 22, 260.

CIGLENEČKI, S. 1985, Donačka gora. – Varstvo spomenikov 27, 275–276.

CULIBERG, M., A. ŠERCELJ 2021, Rezultati paleobotanič- ne analize. – V: B. Kramberger, M. Janežič, M. Novšak, Spodnje Hoče, Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 90, 39-40. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/spodnje-hoce

ČREŠNAR et al. 2019 = M. Črešnar, M. Mele, S. Kiszter, A. Vintar (ur.) 2019, Rastline – živali – ljudje skozi tisočletja / Pflanzen – Tiere – Menschen durch die Jahrtausende. – https:// www.zvkds.si/files/u592/rastline-zivali-ljudje_final_small.pdf

ČUFAR, K., A. VELUŠČEK 2012, Les s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju in njegov raziskovalni potencial (Wood from prehistoric pile-dwellings at Ljubljansko barje, Slovenia, and its research potencial). – Les / Wood 64 (3–4), 49–56.

DIMITRIJEVIĆ, S. 1979, Lasinjska kultura. – V: A. Benac (ur.), Eneolitsko doba, Praistorija jugoslavenskih zemalja 3, Sarajevo, 137–181.

DOLINAR, N. 2016, Neo-eneolitska jama iz Kranja (Neo- eneolithic pit from Kranj). – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Uni- verze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

DULAR et al. 1991 = J. Dular, J. B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco-Hvala 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini / Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und der Temeniška dolina. – Arheološki vestnik 42, 65–198.

DULAR, J. 2001, Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Sloveniji (Neolithische und äneolithische Höhensiedlungen in Zentralslowenien). – Arheološki vestnik 52, 89–106.

GAŠPAR, A. 2017, Obilné jamy v praveku stredného a dolného Ponitrianska (Grain pits in prehistory of Nitra region). – Annales Musei Nationalis Slovaci / Zborník Slovenského Národného múzea 61, Archeológia 27, 49–61.

GRAHEK, L. 2013, Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/1, Ljubljana.

GRIEBL, M. 2004, Die Siedlung der Hallstattkultur von Göttlesbrunn, Niederösterreich. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommision 54, Wien.

GROOTES, P. M., M. J. NADEAU 2013, Radiocarbon 14C analysis. – V: M. Novšak, A. Tomaž, A. Plestenjak, Brezje pri Turnišču, Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 40, 126-127. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ brezje-pri-turniscu

GUŠTIN, M. (ur.) 2005a, Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture. – Annales Mediterranea.

GUŠTIN, M. 2005b, Savska skupina Lengyelske kulture / The Sava group of the Lengyel culture. – V: M. Guštin (ur.) 2005a, 7−22.

GUŠTIN et al. 2005 = M. Guštin, A. Tomaž, B. Kavur 2005, Drulovka pri Kranju (Drulovka near Kranj). – V: M. Guštin (ur.) 2005a, 37–62.

HAREJ, Z. 1975, Kolišče ob Resnikovem prekopu – II (Der Pfahlbau am Resnik-Kanal – II). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 4, 145–169.

HERTELENDI, E. 1995, 14Carbon dating of Zalaszentbálzs- Szőlőhegyi Mező (1992–1993). – V: B. M. Szőke (ur.), 1995, 105–107.

HLAD, M. 2015, Dolenji Leskovec pri Krškem. Neolitski objekt 3. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

HOMEN, Z. 1980a, Lasinjski naseobinski elementi i novi nalazi iz Beketinca. – Muzejski vjesnik 3, 42–49.

HOMEN, Z. 1980b, Beketinec, Križevac − eneolitsko naselje lasinjske kulture. – Arheološki pregled 21, 30–34.

HOMEN, Z. 1985, Prilog proučavanju lasinjskih keramičkih bočica. – Muzejski vjesnik 8, 44–46.

HOMEN, Z. 1990, Lokaliteti Lasinjske Kulture na Križevač- kom području / Fundorte der Lasinja-Kultur im gebiet von Križevci. − V: N. Majnarić-Pandžić (ur.), Arheološka istraživanja u Podravini i kalničko-bilogorskoj regiji. Znanstveni skup Koprivnica, 14-17.X.1986, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 14 (1989), 51–68.

HORVAT, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipo- logija lončenine, keramični arhiv. – Razprave filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 2009, Prvi prebivalci v Posavju. – V: J. Pe- ternel (ur.), Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe, 25–35, Sevnica.

HORVAT, M. 2020, Col 1 pri Podgračenem. – Zbirka Arhe- ologija na avtocestah Slovenije 85. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/col-1-pri-podgracenem

HORVÁTH, A., H. K. SIMON 2003, Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien. Siedlungsge- schichte und Forshungsstand. – Inventaria praehistorica Hungariae 9.

HORVÁTH, A., H. K. SIMON 2004, Kupferzeitliche Sied- lungen auf dem Fundort Dobri-Alsó-mező. – Zalai Múzeum 13, 55–118.

HORVÁTH, L., N. KALICZ 2006, Siedlungsfunde der Spätesten phase der Lengyel-Kultur bei Nagykanizsa (Südwestungarn). Die Letzten zwei drittel des 5. Jahr- tausends v. Chr., kalibriert (Naselbinske najdbe pozne faze lengyelske kulture pri Nagykanizsi (jugozahodna Madžarska) (Zadnji dve tretjini petega tisočletja pr. n. š.)). – V: A. Tomaž (ur.) 2006, 53–66.

ILON, G. 2004, Szombathely Őskori településtörténetének vázlata Avagy, a római kor előtt is volt élet / Outline of the Pre-historic settlement of Szombathely or life before the Roman Age. – Őskurunk / Our Prehistory 2.

JACOMET, S. 2006, Bestimmung von Getreidefunden aus archäologischen Ausgrabungen. Identification of cereal remains from archaeological sites. https://ipna.duw.unibas.ch/fileadmin/user_upload/ipna_duw/PDF_s/AB_PDF/Getreidebestimmung_D.pdf

JANKOVIĆ et al. 2017 = I. Janković, J. Balen, J. C. M. Ahern, Z. Premužić, M. Čavka, H. Potrebica, M. Novak 2017, Prehistoric massacre revealed. Perimortem cranial trauma from Potočani, Croatia. – Anthropologischer Anzeiger 74/2, 131–141. (DOI:10.1127/anthranz/2017/0688)

KALAFATIĆ, H. 2009, Zaštitna istraživanja lokaliteta Če- pinski Martinci-Dubrava na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj 2007. i 2008. godine. – Annales Instituti Archaeologici 5, 20–26.

KALICZ, N. 1975, Siedlungsfunde der Balaton-Gruppe in Nagykanizsa. – Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 4, 19–24.

KALICZ, N. 1991, Beitrage zur Kenntnis der Kupferzeit im ungarischen Transdanubien. – V: J. Lichardus (ur.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrüc- ken und Otzenhausen (1988), Saarbrücker Beitrage zur Altertumskunde 55/1, 347–387.

KALICZ, N. 1995, Letenye-Szentkeresztdomb: ein Siedlugs- platz der Balaton-Lasinja-Kultur. – V: T. Kovács (ur.), Neuere daten zur Siedlungsgeschichte und Chronologie der Kupferzeit des Karpatenbeckens, Inventaria Praehistorica Hungariae 7, 61–106.

KALICZ, N. 2006, Ein Idolkopf der formativen Phase der Lengyel-Kultur aus Letenye-Szentkeresztdomb (Kom. Zala). – Zalai Múzeum 15, 25–46.

KALICZ, N., L. HORVÁTH 2010, Die kupferzeitliche Pro- toboleráz-Phase (Gruppe) im Lichte der neuen Ausgra- bungen in Südwest-Transdanubien. – V: J. Šuteková, P. Pávuk, P. Kalábková, B. Kovár (ur.), Panta Rhei. Studies on the Chronology and Cultural Development od South- Eastern and central Europe in Earlier Prehistory Presented to J. Pávuk on the Occasion of his 75th Birthday, Studia Archaeologica et Mediaevalia 11, 407–434.

KÁROLYI, M. 1992, A Korai Rézkor Emlékei vas Megyében / The Early Copper Age in County vas. – Őskurunk / Our Prehistory 1.

KAVUR, B. 2010, Polomljena kolesa in pozabljene živali. Odsevi predmetov na razpotjih kultur / Broken wheels and forgotten animals. Reflection of artifacts on the cros- sroads of cultures. – Zbornik Soboškega muzeja 15, 63−75.

KERMAN B. 2013, Kalinovnjek pri Turnišču. − Zbirka Ar- heologija na avtocestah Slovenije 33. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/kalinovnjek-pri-turniscu

KIM et al. 2019 = J. Kim, D. K. Wright, J. Hwang, J. Kim., Y. Oh 2019, The old wood effect revisited: a comparison of radiocarbon dates of wood charcoal and short-lived taxa from Korea. – Archaeological and Anthropological Sciences 11, 3435–3448.

KOROŠEC, J. 1960, Drulovka. – Zbornik Filozofske fakul- tete III/4.

KOROŠEC, J. 1964, Kulturne ostaline na kolišču ob Resnikovem prekopu odkrite v letu 1962 (Kulturne ostaline na kolišču ob Resnikovem prekopu odkrite v letu 1962 am Resnik-Kanal bei Ig). − Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 1, 25–46.

KOROŠEC, J. 1965, Neo- in eneolitski elementi na Ptujskem gradu (Neolithische und eneolithische Elemente auf dem Ptujski grad (die Burg von Ptuj)). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 2, 5–51.

KOROŠEC, P. 1975, Poročilo o raziskavah v Ajdovski jami 1967. leta (Bericht über die Forschungen in der Ajdovska Höhle im J. 1967). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 4, 170–187.

KOROŠEC, P., URŠIČ M. 1965, Neolitske in eneolitske ostaline iz okolice Krškega / Fundgut der Pfahlbausiedlungen bei Ig am Laibacher Moor. – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 2, 55–71.

KOVAČIČ, F. 1926, Slovenska zemlja. Opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, statistiškem, kulturnem in zgodovinskem obziru. VII del: Slovenska Štajerska in Prekmurje. – Ljubljana.

KRAMBERGER, B. 2014a, The Neolithic-Eneolithic sequence and pottery assemblages in the fifth millennium BC in north-eastern Slovenia. – Documenta Praehistorica 41, 237–282. (DOI: 10.4312/dp.41.13)

KRAMBERGER, B. 2014b, Naselbinske strukture in keramični zbiri v petem tisočletju pred našim štetjem v severovzhodni Sloveniji (Settlement structures and pottery assemblages in the fifth millennium BC in Northeastern Slovenia). – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KRAMBERGER, B. 2018, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro / Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhügel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora. – Arheološki vestnik 69, 69–133.

KRAMBERGER, B. 2020a, Zur relativen und absoluten Chronologie des späten Neolithikums und frühen Äneolithikums im kontinentalen Teil Sloweniens. – V: C. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur.), Beiträge zur Kupfer- zeit am Rande der Südostalpen. Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/ Steiermark (Österreich), Materialhefte zur Archäologie des Südostalpenraumes 1, 53–89.

KRAMBERGER, B. 2020b, Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah (Settlement remains from the Early Chalcolithic period in Hoče (Slovenia). – Arheološki vestnik 71, 77–132. (DOI: 10.3986/AV.71.02)

KRAMBERGER, B. 2021a, Malečnik. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 89. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/malecnik

KRAMBERGER, B. 2021b, Zgornje Radvanje. Naselbinske ostaline in keramične najdbe. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 93. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ zgornje-radvanje

KRAMBERGER, B. 2022, Opredelitev prazgodovinskega gradiva. – V: E. Lazar, M. Arh, B. Kramberger 2022, 23–31.

KRAMBERGER, B. 2023, Dolsko – Spodnje Škovce. Večob- dobno najdišče na vzhodnem robu Ljubljanskega polja. – Monografije CPA 20.

KRAMBERGER, B., M. ČREŠNAR 2021, Pobrežje v Mari- boru – Naselbina iz mlajše faze kulture žarnih grobišč / Pobrežje in Maribor – A settlement of the Late Urnfield Period. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Pohorsko Pod- ravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millennia ago. Tradition and innovation of the Late Bronze and Early Iron Ages, Katalogi in monografije 44, 55–108.

KRAMBERGER et al. 2021 = B. Kramberger, M. Janežič, M. Novšak 2021, Spodnje Hoče. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 90. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ spodnje-hoce

LAZAR et al. 2022 = E. Lazar, M. Arh, B. Kramberger 2022, Grad Borl. Arheološke raziskave v letu 2019. – Monografije CPA 14, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ grad-borl-arheoloske-raziskave-v-letu-2019

LUBŠINA TUŠEK, M. 1993, Kamnito orodje v severovzhodni Sloveniji. – V: B. Lamut (ur.), Ptujski arheološki zbornik ob 100- letnici muzeja in Muzejskega društva, 31–158.

LUBŠINA TUŠEK, M. 1996, Nove raziskave podloških gomil pod Ptujsko goro. – V: B. Terbuc (ur.), Ptujski zbornik VI, 85–129.

LUBŠINA TUŠEK, M., P. PREDAN 2006, Poročilo o eksten- zivnem arheološkem pregledu na trasi plinovoda Kidričevo – Rogatec. (Neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

MARKOVIĆ, Z. 1983, Prilog poznavanju razvijene i kasne lasinjske kulture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Ein Beitrag zur Kenntnis der Entwickelten und Späten Lasinja-Kultur in Nordwestkroatien). – Podravski zbornik 9, 251–262.

MARKOVIĆ, Z. 1985, Pogrebni običaji i društveno raslo- jevanje u neolitu, eneolitu i početku brončanog doba sjeverne Hrvatske. – Podravski zbornik 11, 157–167.

MASON, P. 1995, Neolithic and Eneolithic Settlement in Bela krajina: naselje v Gradcu in izraba prostora v času od 5. do 3. tisočletja BC (Neolithic and Eneolithic settlement in Bela krajina: the Gradac settlement and the use of space from 5th to 3rd millennium BC). – Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji 22, 183–199.

MIKL-CURK, I. 1974a, Stoperce. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 95.

MIKL-CURK, I. 1974b, Sv. Ana v Halozah. – Varstvo spo- menikov 17–19/1, 92.

MIKL-CURK, I. 1974c, Žetale. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 95.

MIKL CURK, I. 1975, Ob arheološkem topografiranju Ha- loz. – Časopis za zgodovino in narodopisje 11, 172-182.

MINICHREITER, C., Z. MARKOVIĆ 2013, Beketinci Bentež. Naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega veka / Beketinci Bentež. Eneolithic, Early Mediaeval and Late Mediaeval settlements. − Monographiae Instituti Archaeologici 3.

MIRET I MESTRE, J. 2006, Sobre les sitges i altres estructures excavades al subsòl. – Cypsela 16, 213–225.

MLADONICZKI et al. 2012 = R. Mladoniczki, C. Farkas, G. Tóth 2012, Uraiújfalu, Alájáró-dűlő – kora rézkori településrészlet (Előzetes beszámoló) / Uraiújfalu, Alájáró- dűlő. A partially excavated Early Copper Age settlement. – Régészeti kutatások Magyarországon / Archaeological Investigations ín Hungary 2010, 5–18.

MLEKUŽ et al. 2013 = D. Mlekuž, N. Ogrinc, M. Horvat, A. Žibrat Gašparič, M. Gams Petrišič, M. Budja 2013, Pots and food: uses of pottery from Resnikov prekop. – Documenta Praehistorica 40, 131–146. (DOI: 10.4312/dp.40.11)

MMC 2016, Presenetljive najdbe na Donački gori. – Multimedijski center RTV SLO. Kultura 21.10.2016. https://www.rtvslo.si/kultura/novice/presenetljive-najdbe-na- donacki-gori/405796

NÉMETH, G. T. 1994, Vorbericht über spätneolithische und frühkupferzeitliche Siedlungspuren bei Lébény (Westungarn). – Jósa András Múzeum Évkönyve 36, 241−261.

NODILO, H. 2012, Donji Miholjac-Mlaka (trafostanica). – Hrvatski arheološki godišnjak 8, 12–15.

NOVŠAK et al. 2013 = M. Novšak, A. Tomaž, A. Plestenjak 2013, Brezje pri Turnišču. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 40. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/brezje-pri-turniscu

NOWAK et al. 2017 = M. Nowak, M. Moskal-del Hoyo, A. Mueller-Bieniek, M. Lityńska-Zajac, K. Kotynia 2017, Benefits and weakness of radiocarbon dating of plant material as reflected by Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary. –Geochronometria 44, 188–201. (DOI: 10.1515/geochr-2015-0048)

OROSS et al. 2010 = K. Oross, T. Marton, A. Whittle, R. E. M. Hedges, L. J. E. Cramp 2010, Die Siedlung der Bala- ton-Lasinja-Kultur in Balatonszarzo-Kis-erdei-dőlő. – V: J. Sutekova, P. Pavuk, P. Kalabkova, B. Kovar (ur.), Panta Rhei: Studies in Chronology and Cultural Development of South Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavuk on the Occasion of his 75th Birt- hday, Studia Archaeologica et Mediaevalia 11, 381–407.

PAHIČ, S. 1950, Gradišče Presek pri Črešnjevcu. – Arheološki vestnik 1, 170–176.

PAHIČ, S. 1973, Najstarejše seliščne najdbe v severovzhodni Sloveniji (Die ältesten Siedlungsfunde in Nordostsloweni- en). – Arheološki vestnik 24, 12–30.

PAHIČ, S. 1976a, Seliščne najdbe v zahodnih Slovenskih goricah – Andrenci, Spodnji Duplek, Spodnji Porčič, Vumpah (Siedlungsfunde in den westlichen Slovenske gorice – Andrenci, Spodnji Duplek, Spodnji Porčič, Vumpah). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 5, 29–83.

PAHIČ, S. 1976b, Naša arheološka najdišča. – Tednik 29, št. 23, Ptuj 10.6.1976, 5.

PAHIČ, S. 1983, Bistriški svet v davnini. – V: Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica, 39–90.

PAHIČ, S. 1990, Črmožiše. – Varstvo spomenikov 32, 149. PAHIČ, V. 1983, Zbelovo. – Poročilo o raziskovanju paleolita,neolita in eneolita v Sloveniji 11, 85–137.

PAVLIN, P. 2006, Grac pri Selih pri Zajčjem vrhu (Grac near Sela pri Zajčjem vrhu). – V: A. Tomaž (ur.) 2006, 211–227.

PAVLIN, P., J. DULAR 2007, Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills). – Arheološki vestnik 58, 65–120.

PAVÚK, J. 2004, Kommentar zu einem Rückblick nach vierzig Jahren auf die Gliederung der Lengyel-Kultur. − Slovenská archeológia 52-1, 139–160.

PAVÚK, J. 2007, Zur frage der Entstehung und Verbreitung der Lengyel–Kultur. − V: J. K Kozłowski, P. Raczky (ur.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/ LateNeolithic in Central Europe, 11–28, Kraków.

PLESTENJAK, A. 2010, Gorice pri Turnišču. – Zbirka Ar- heologija na avtocestah Slovenije 12. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/gorice-pri-turniscu

RACZKY, P. 1974, A Lengyeli-kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon (Funde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur in Westungarn). – Archaeologiai Értesitő 101, 185–210.

RAVNIK, M., G. TICA 2018, Ponikve pri Trebnjem. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 57. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ponikve-pri-trebnjem

REGENYE, J. 2006, Temetkezések Veszprém, Jutasi út lelőhelyen (lengyeli kultúra, Balaton-Lasinja kultúra). – A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 24, 7–35.

REGENYE, J. 2007, The Late Lengyel Culture in Hunga- ry as reflected by the excavation at Veszprém. – V: J. K. Kozłovski, P. Raczky (ur.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, 381–396.

REGENYE et al. 2022 = J. Regenye, K. Oross, E. Bánffy, E. Dunbar, R. Friedrich, A. Bayliss, N. Beavan, B. Gaydar- ska, A. Whittle 2022, Some Balaton-Lasinja graves from Veszprem-Jutasi ut and an outline chronology for the earlier Copper Age in western Hungary. – Documenta Praehistorica 49, 2–21. (DOI: 10.1515/geochr-2015-0048)

REIMER et al. 2020 = P. Reimer, W. Austin, E. Bard, A. Bayliss, P. Blackwell, C. Bronk Ramsey, M. Butzin, H. Cheng, R. Edwards, M. Friedrich, P. Grootes, T. Gu- ilderson, I. Hajdas, T. Heaton, A. Hogg, K. Hughen, B. Kromer, S. Manning, R. Muscheler, J. Palmer, C. Pearson, J. Van Der Plicht, R. Reimer, D. Richards, E. Scott, J. Southon, C. Turney, L. Wacker, F. Adolphi, U. Büntgen, M. Capano, S. Fahrni, A. Fogtmann-Schulz, R. Friedrich, P. Köhler, S. Kudsk, F. Miyake, J. Olsen, F. Reinig, M. Sakamoto, A. Sookdeo, S. Talamo 2020, The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). − Radiocarbon 62(4), 725–757. (DOI: 10.1017/RDC.2020.41)

REYNOLDS, P. J. 1974, Experimental Iron Storage Pits: An Interim report. – Proceedings of the Prehistoric Society 40, 118–131.

SAGADIN, M. 2005, Nekatere neolitske najdbe z vzhodne Gorenjske (Some Neolithic finds from the Eastern Gorenjska). – V: Guštin (ur.) 2005a, 29–36.

SAMOGYI, K. 2000, A Balaton-Lasinja-Kultúra Leletanyaga Somogy Megyében. – Communicationes Archaeologicae Hungariae 2000, 5–48.

SAMONIG, B. 2003, Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialen II. Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 51, Wien.

SANKOVIČ, S. 2020, Kupferzeitliche Siedlungsreste aus Na Plesi in Murska Sobota (Slovenien) / Copper Age settlement remains from the site Na Plesi in Murska Sobota (Slovenia). – V: C. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur.), Beiträge zur Kupferzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/Steiermark (Österreich), Materialhefte zur Archäologie des Südostalpenraumes 1, 23–37.

SARIA, B., J. KLEMENC 1939, Archäologische Karte von Jugoslavien: Blatt Rogatec. – Zagreb.

SCHIFFER, M. B. 1986, Radiocarbon dating and the „Old Wood“ Problem. The case of the Hohokam chronology. – Journal of Archaeological Science 13, 13–30.

SCHWEINGRUBER, F. H. 1990, Mikroskopische Holzanatomie. – Birmensdorf.

SMODIČ, A. 1955, Bronaste depojske najdbe v Črmožišah in severovzhodni Sloveniji (Bronzene Depotfunde in Črmožiše und im nordöstlichen Slowenien). – Arheološki vestnik 6, 82–96.

SRAKA, M. 2012, 14C calendar chronologies and cultural sequences in 5th millennium BC in Slovenia and neigh- bouring regions. – Documenta Praehistorica 39, 349–376. (DOI: 10.4312/dp.39.26)

SRAKA, M. 2014, Bayesian modeling the 14C calendar chro- nologies of the Neolithic-Eneolithic transition. Case studies from Slovenia and Croatia. – V: W. Schier, F. Draşovean (ur.), The Neolithic and Eneolithic in southeast Europe. New approaches to dating and cultural dynamics in the 6th to 4th millennium BC, Prahistorische Archaologie in Sudosteuropa 28, 369–396.

SRAKA, M. 2016, Prazgodovinske kronologije in kulturna zaporedja. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

SRAKA, M. 2020, Calendar chronologies and cultural dyna- mics in the 5th millennium BC in Slovenia. Case studies in Bayesian chronological modeling of the settlements at Gradec pri Mirni and Bukovnica and cave necropolis at Ajdovska jama. – V: C. Gutjarh, G. Tiefengraber (ur.), Beiträge zur Kupferzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/Steiermark (Österreich), Materialhefte zur Archäologie des Südostalpenraumes 1, 91–132.

SSKJ2 2014, Slovar slovenskega knjižnega jezika. http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

SOTIROPOULOU et al. 2010 = S. Sotiropoulou, V. Perdikatsis, C. Apostolaki, A. G. Karydas, A. Devetzi, K. Birtacha 2010, Lead pigments and related tools at Akrotiri, Thera, Greece. Provenance and application techniques. – Journal of Archaeological Science 37, 1830–1840.

STADLER, P., E. RUTTKAY 2006, 14C(AMS)-datierte Fundkomplexe der MOG in Österreich. Eine typologische Anordnung des Materials nach Phasen. https://www. researchgate.net/publication/210281791_14CAMS-datierte_Fundkomplexe_der_MOG_in_Osterreich_Eine_typologische_Anordnung_des_Materials_nach_Phasen

STADLER, P., E. RUTTKAY 2007, Absolute chronology of the Moravian-Eastern-Austrian Group (MOG) of the painted pottery (Lengyel-culture) based on new radiocarbon dates from Austria. – V: J. K. Kozłovski, P. Raczky (ur.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, 117–146, Kraków.

STADLER et al. 2006 = P. Stadler, E. Ruttkay, M. Doneus, H. Friesinger, E. Lauermann, W. Kutschera, W. Neubauer, C. Neugebauer-Maresch, G. Trnka, F. Weninger, E. M. Wild 2006, Absolutchronologie der Mährisch-Ostösterreichis- chen Gruppe (MOG) der bemalten Keramik aufgrund von neuen 14C-Datierungen. – V: A. Krenn-Leeb, K. Grömer, P. Stadler (ur.), Ein Lächeln für die Jungsteinzeit Ausgewählte Beiträge zum Neolithikum Ostösterreichs, Festschrift für Elisabeth Ruttkay, Archäologie Österreichs 17/2, 41–69.

STRAUB, P. 2006, Kozepső rezkori telepules Sormas hataraban / Middle Copper age settlement at Sormás. – Régészeti Kutatások Magyarországon / Archaeological Investigations in Hungary 2005, 33–60.

SZŐKE, B. M. (ur.), Archaeology and settlement history in the Hahót basin, South-West Hungary. – Antaeus 22. ŠAVEL, I. 1992, Bukovnica – rezultati terenskih raziskav v letih 1987–1988 (Bukovnica – Resultate der Ausgrabungen in den Jahren 1987–1988). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20, 57–85.

ŠAVEL, I. 1994, Prazgodovinske naselbine v Pomurju. – Murska Sobota.

ŠAVEL, I. 2006, Prekmurje v mlajši kameni dobi (Prekmurje in the Late Stone Age). – V: Tomaž (ur.) 2006, 89–94.

ŠAVEL, I., Š. KARO 2012, Popava pri Lipovcih 1. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 30. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/popava-pri-lipovcih-1

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2011, Pri Muri pri Lendavi. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 23. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pri-muri-pri-lendavi

ŠINKOVEC, I. 1996, Posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe / Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Hoards and Individual metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 125–164.

ŠOBERL et al. 2014 = L. Šoberl, M. Horvat, A. Žibrat Gašparič, M. Sraka, R. Evershed, M. Budja 2014, Neolithic and Eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia. – Documenta Praehistorica 41, 149–179. (DOI: 10.4312/dp.41.9)

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1995 (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1. – Katalogi in monografije 29.

TEŽAK-GREGL, T. 2001, The lengyel culture in Croatia. – V: J. Regenye (ur.), Sites and stones. Lengyel culture in western Hungary and beyond. A review of the current research, 27–35, Vézprem.

TEŽAK-GREGL, T. 2005, Ozalj-Stari grad, neolitička naselbina (Ozalj-Stari grad, Neolithic settlement). – V: M. Guštin (ur.) 2005a, 155–162.

TIEFENGRABER, G. 2006, Jungneolitische funde aus Ča- tež-Sredno polje (Mlajše neolitske in eneolitske najdbe iz Čateža-Srednega polja). – V: A. Tomaž (ur.) 2006, 229–234.

TKALČEC, T. 2016, Prapovijesna, rimska i srednjovjekovna naselja na lokalitetu Donji Miholjac-Đanovci – zaštitna arheološka istraživanja u 2015. godini. – Annales Instituti Archaeologici 12, 46–58.

TOLAR et al. 2011 = T. Tolar, S. Jacomet, A. Velušček, K. Čufar 2011, Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. – Vegetation history and archaeobotany 20(3), 207–222.

TOMANIČ-JEVREMOV et al. 2006a = M. Tomanič-Jevremov, A. Tomaž, B. Kavur 2006a, Neolitske in bakrenodobne najdbe s Ptujskega gradu (Neolithic and Copper Age finds from Ptuj castle). – V: A. Tomaž (ur.) 2006, 175–194.

TOMANIČ-JEVREMOV et al. 2006b = M. Tomanič-Jevremov, A. Tomaž, B. Kavur 2006b, Ormož-Škoršičev vrt, bakrenodobna jama (Ormož-Škoršičev vrt, a Copper Age pit). – V: Tomaž (ur.) 2006, 155–174.

TOMAŽ, A. 1999, Časovna in prostorska strukturiranost neolitskega lončarstva. Bela krajina, Ljubljansko barje, Dinarski kras. – Magistrsko delo / Master‘s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

TOMAŽ, A. 2005, Čatež-Sredno polje, analiza neolitske keramike iz objektov 055 in 093 (Čatež-Sredno polje, analysis of Neolithic pottery from pits 055 and 093). – V: Guštin (ur.) 2005a, 113–129.

TOMAŽ, A. (ur.) 2006, Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube. – Annales Mediterranea, Koper.

TOMAŽ, A. 2010, Neolitska keramika iz najdišča Čatež- Sredno polje: prispevek k poznavanju neolitskega obdobja v osrednji Sloveniji. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Primorska Univerza, Koper 2010 (neobjavljeno / unpublished).

TOMAŽ, A. 2012, Turnišče. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 28. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/turnisce

TOMAŽ, A. 2013, Opredelitev eneolitskega gradiva. – V: M. Novšak, A. Tomaž, A. Plestenjak 2013, Brezje pri Turnišču, Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 40, 18-29. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/brezje-pri-turniscu

TOMAŽ, A. 2022, Čatež – Sredno polje. – Zbirka Arheolo- gija na avtocestah Slovenije 98. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/catez-sredno-polje

TOMAŽ A., B. KAVUR 2006, Zemlja in ogenj. – Koper.

TOŠKAN, B. 2021, Raziskava živalskih ostankov. – V: B. Kramberger 2021a, 92–97.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2010, Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastodobnem in zgodnježeleznodobnem Ormožu: arheozoološki pogled. – V: J. Dular in M. Tomanič Jevremov (ur.), Ormož, utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe (Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18, 99–121. (DOI: 10.3986/9789612545659)

TRIPKOVIĆ, B. 2011, Containers and grains: food storage and symbolism in the Central Balkans (Vinča period). – Documenta Praehistorica 38, 159−172.

TURK, I., D. VUGA 1984, Zamedvedica pri Plešivici. Novo eneolitsko naselje na Ljubljanskem barju (Zamedvedica bei Plešivica. Eine neue äneolithische Ansiedlung auf dem Moor von Ljubljana (Laibacher Moor)). – Arheološki vestnik 35, 76–89.

TURK, J. 2009, Petrološka sestava in izvor kamnitih najdb z najdišč Stare gmajne in Blatna Brezovica. – V: A. Velušček (ur.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 281–286. (DOI: 10.3986/9789612545611)

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastodobnih depojev / The dating of Late Bronze Age Hoards. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Hoards and Individual metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 89–124.

TURK, P., V. SVETLIČIČ 2005, Neolitska naselbina v Dra- gomlju (The Neolithic settlement in Dragomelj). – V: M. Guštin (ur.) 2005a, 65–79.

TUŠEK, I. 1999, Hardek. – Varstvo spomenikov 38, 35–46. VELUŠČEK, A. (ur.), 2004, Hočevarica – eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. / Hočevarica – an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8. (DOI: 10.3986/9789612545055)

VELUŠČEK, A. 2005, Kratna nad Kamnikom, Gradišče pri Stiški vasi (Kratna above Kamnik, Gradišče near Stiška vas). – V: M. Guštin (ur.) 2005, 23–28.

VELUŠČEK, A. 2006, Resnikov prekop - sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev. – V: A. Velušček (ur.), Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 19−86. (DOI: 10.3986/9789612545154)

VELUŠČEK, A. 2011a, Spaha in kronologija osrednje- in južnoslovenskega neolitika ter zgodnejšega eneolitika / Spaha and chronology of central and south Slovenian Neolithic and Early Eneolithic. – V: A. Velušček (ur.), Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 201–243. (DOI: 10.3986/9789612545758)

VELUŠČEK, A. 2011b, Spaha: Predstavitev in tipologija arheoloških najdb / Presentation and typology of archaeological finds. – V: A. Velušček (ur.), Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 105–200. (DOI: 10.3986/9789612545758)

VERBIČ, T. 2022, Petrografska analiza kamnitih artefaktov. – V: E. Lazar, M. Arh, B. Kramberger 2022, 62–64.

VIRÁG, S. 2003, Settlement historical research in Transdanubia in the first half of the Middle Copper Age. – V: E. Jerem, P. Raczky (ur.), Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südos- teuropa. Festschrift für Nandor Kalicz zum 75. Geburtstag, Archaeolingua 15, 375–400.

VIRÁG, S. M. 2005, Kozepső rezkori keramialeletek Zalavar- Basaszigetről. A Balaton-Lasinja kultura tipologiajanak es belső kronologiajanak kerdeseiről. – Zalai Múzeum 14, 37–52.

VIRÁG, Z. M., A. FIGLER 2007, Data on the settlement history of the Late Lengyel period of Transdanubia on the basis of two sites from the Kisalfold (small Hunga- rian plain). A preliminary evaluation of the sites Győr- Szabadrétdomb and Mosonszentmiklós-Pálmajor. – V: J. K. Kozłovski, P. Raczky (ur.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, 345–364, Krakow.

VITAS, Z. 2021, Zločin u Potočanima – prije 6 tisućljeća masakriran je dio lasinjske zajednice. – Večernji list 14. 3. 2021. https://www.vecernji.hr/vijesti/zlocin-u-poto-canima-prije-6-tisucljeca-masakriran-je-dio-lasinjske- zajednice-1475747

VOVK, A. 1998, Haloze. – V: D. Perko, M. Orožen Adamič (ur.), Slovenija: pokrajine in ljudje, Ljubljana, 616–623.

VUGA, D. 1979, Strmec pri Rogatcu. – Varstvo spomenikov 22, 345.

WHITTLE, A. 1990, Radiocarbon dating of the Linear Pottery culture: the contribution of cereal and bone samples. – Antiquity 64 (243), 297–302.

ZALAI-GAAL, I. 2003, Das Henkelgefäß aus Györe. Ein Beitrag zu den chronologischen und kulturellen Beziehungen der Lengyel-Kultur. – V: E. Jerem, P. Raczky (ur.), Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Sudosteuropa. Festschrift fur Nandor Kalicz zum 75. Geburtstag, Archaeolingua 15, 285–310.

ŽIŽEK, I. 2006a, Hajndl pri Ormožu, naselje bakrene dobe (Hajndl near Omož, A Copper Age settlement. – V: A. Tomaž (ur.) 2006, 141–227.

ŽIŽEK, I. 2006b, Eneolitska naselbina Hardek (The Copper Age settlement at Hardek). – V: Tomaž (ur.) 2006, 129–140.

ŽORŽ, A., B. NADBATH 2010, Arheološke ostaline s Spodnjih Škovc pri Dolskem. – V: S. Omerzu (ur.), Iz dežele Jurija Vege, Zbornik občine Dol pri Ljubljani 2, 341−381.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Kramberger, B., Lubšina Tušek M., & Tolar, T. (2023). Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze). Arheološki Vestnik, 74, 39–124. https://doi.org/10.3986/AV.74.02

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe