O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.01

Ključne besede:

jama Divje babe I, mlajši pleistocen, variabilnost sedimentov, jamska mikrookolja, kongelifrakcija, korozija, klima

Povzetek

V članku sta podana pregled razvoja in razlaga postopkov, uporabljenih pri proučevanju profila paleolitskega jamskega najdišča Divje babe I. Podatke smo pridobili iz objav, arhivskega gradiva in osebnih informacij Ivana Turka, ki je vodil izkopavanja in ciljno usmerjal laboratorijske raziskave. Profil Divjih bab I je trenutno najbolje raziskan in kronološko opredeljen mlajšepleistocenski jamski profil v Sloveniji. Različni sedimentološki in drugi podatki iz standardnega profila so bili prvič nadgrajeni z istimi podatki, pridobljenimi na standardnih tlorisnih površinah in globinah. Ugotovljena je bila velika prostorska (lateralna) variabilnost, povezana s sicer sočasnimi, vendar različnimi jamskimi mikrookolji, na katera je odločilno vplivala različna prisotnost vode v vseh agregatnih stanjih. Brez upoštevanja časovne in prostorske dimenzije ne bi bilo mogoče povezati vseh statističnih množic zbranih podatkov o sedimentih, njihovi vsebini in kli- matskih parametrih v enovit sistem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matija Turk

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Janez Turk

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva ulica 12
SI-1000 Ljubljana

Literatura

AUBRY et al. 2010 = Aubry, T., L. A. Dimuccio, M. Al- meida, M. J. Neves, D. E. Angelucci, L. Cunha 2010, Palaeoenvironmental forcing during the Middle-Upper Palaeolithic transition in central-western Portugal. – Quaternary Research 75/1, 66–79.

BLACKWELL et al. 2007 = Blackwell, B. A. B., E. S. K. Yu, A. R. Skinner, I. Turk, J. I. B. Blickstein, J. Turk, V. S. W. Yin, B. Lau 2007, ESR datiranje najdišča Divje babe I, Slovenija / ESR dating at Divje babe I, Slovenia. – In: I. Turk (ed.) 2007a, 123–157. DOI: 10.3986/9789612545277

BLACKWELL et al. 2009 = Blackwell, B. A. B., E. S. K. Yu, A. R. Skinner, I. Turk, J. I. B. Blickstein, D. Skaberne, J. Turk, B. Lau 2009, Dating and Paleoenvironmental Interpretation of the Late Pleistocene Archaeological Deposits at Divje Babe I, Slovenia. – In: M. Camps, C. Szmidt (eds.), The Mediterranean from 50 000 to 25 000 BP. Turning Points and New Directions, 179–210, Oxford.

BLACKWELL et al. 2020 = Blackwell, B. A. B., I. Turk, M. Turk, J. Turk, J. I. B. Blickstein, A. R. Skinner 2020, ESR Dating Neanderthal Art and Pleistocene Paleoen- vironments: An Example from Divje Babe I, Slovenia. – In: D. Seglie, P. Ricchiardi (eds.), NeanderART 2018. Proceedings. Is there a palaeoart before modern humans? Did Neanderthals or early humans create “art”? 22-26 August 2018. International conference under the aegis of UISPP and the auspices of IFRAO, 229–277, Pinerolo.

BRODAR, M. 1959, Mokriška jama, nova visokoalpska aurignaška postaja v Jugoslaviji (Mokriška jama, station nouvelle aurignacienne de Hautes-Alpes en Yougoslavie). – Razprave 4. razreda SAZU 5, 417–469.

BRODAR, M. 1999, Die Kultur aus der Höhle Divje babe I. – Arheološki vestnik 50, 9–57.

BRODAR, M. 2009, Stara kamena doba v Sloveniji / Altsteinzeit in Slowenien. – Ljubljana.

BRODAR, S. 1934, Še o temperaturah v Potočki zijalki na Olševi. S termogrami v prilogi (Données nouvelles sur les températures dans la grotte paléolithique de Potočka zijalka (Olševa)). – Geografski vestnik 10, 143–150.

BRODAR, S. 1939, O stratigrafiji Potočke zijalke. – Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20, 66–95.

BRODAR, S. 1958, Črni Kal, nova paleolitska postaja v Slo- venskem primorju (Črni Kal, eine neue Paläolithstation im Küstengebiet Sloweniens). – Razprave 4. razreda SAZU 4, 269–363.

BRODAR, S. 1966, Pleistocenski sedimenti in paleolitska najdišča v Postojnski jami (Pleistozäne sedimente und Paläolithische fundstellen in der Postojnska jama). – Razprave 4. razreda SAZU 4, 55–84.

CAMPY, M., J. CHALINE 1993, Missing records and depositional breaks in French Late Pleistocene cave sediments. – Quaternary Research 40, 318–331.

CULIBERG, M. 2007, Paleobotanične raziskave v Divjih babah I / Palaeobotanical research in Divje babe I. – In: I. Turk (ed.) 2007a, 167–184. DOI: 10.3986/9789612545277

CULIBERG, M. 2011, Paleobotanične raziskave v pa- leolitskih najdiščih v Sloveniji / Palaeobotanical research at palaeolithic sites in Slovenia. – In: B. Toškan (ed.), Drobci ledenodobnega okolja / Fragments of Ice Age environments, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 219–234. DOI: 10.3986/9789612545727

ĆIRIĆ, M. 1986, Pedologija. – Sarajevo.

DEBELJAK, I. 2002, La structure d’âge de la population d’ours des cavernes à Divje babe I. – In: T. Tillet, L. R. Binford (eds.), L’Ours et l’Hommes, 51–64, Liège.

ELLWOOD et al. 2004 = Ellwood, B. B., F. B. Harrold, S. L. Benoist, P. Thacker, M. Otte, D. Bonjean, G. J. Long, A. M. Shahin, R. P. Hermann, F. Grndjean 2004, Magnetic susceptibility applied as an age-depth-climate relative dating technique using sediments from Scladina Cave, a Late Pleistocene cave site in Belgium. – Journal of Archaeological Science 31, 283–293.

FARRAND, W. R. 1975, Sediment Analysis of a Prehistoric Rockshelter: The Abri Pataud. – Quaternary Research 5, 1–26.

FARRAND, W. R. 2001, Sediments and Stratigraphy in Rockshelters and Caves: A Personal Perspective on Principles and Pragmatics. – Geoarchaeology. An In- ternational Journal 16/5, 537–557.

KAVKLER, K. 2016, Naravoslovne preiskave ostankov tkanine na železnem suličnem kopitu z najdišča Čadrg- -Laze I. – In: M. Mlinar (ed.), Prapoti skozi praproti. Arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice, 76–81, Tolmin.

KU, T.-L. 1997, Datiranje kostnih vzorcev iz jame Divje babe I z uranovim nizom / Uranium series dating of bone samples from Divje babe I cave. – In: I. Turk (ed.), Moustérienska “koščena piščal” in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji / Mousterian “bone flute” and other finds from Divje babe I cave site in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 2, 64–65. DOI: 10.3986/9789610503040

LAU et al. 1997 = Lau, B., B. A. B. Blackwell, H. P. Schwarcz, I. Turk, J. I. Blickstein 1997, Dating a flautist? Using ESR (Electron spin resonance) in the Mousterian cave deposits at Divje babe I, Slovenia. – Geoarchaeology. An International Journal 12, 507–536.

NADBAH, M. 2012, Meteorološka postaja Bukovo. – Naše okolje XIX/5, 42–47.

NELSON, D. E. 1991, A new method for carbon isotopic analysis of protein. – Science 251, 552–554.

NELSON, D. E. 1997, Radiokarbonsko datiranje kosti in oglja iz Divjih bab I / Radiocarbon dating of bone and charcoal from Divje babe I cave. – In: I. Turk (ed.), Moustérienska “koščena piščal” in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji / Mousterian “bone flute” and other finds from Divje babe I cave site in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 2, 51–64. DOI: 10.3986/9789610503040

OSOLE, F. 1961, Parska golobina, paleolitska postaja v Pivški kotlini (Parska golobina, station paleolithique dans le bassin de Pivka). – Razprave 4. razreda SAZU 6, 435–506.

OSOLE, F. 1968, Jamski sedimenti Notranjsko-Primor- skega Krasa kot posledica pleistocenskih klimatskih nihanj. – In: Š. Kolenko (ed.), Prvi kolokvij o geologiji Dinaridov 1, 197–201.

OSOLE, F. 1986, Würmski jamski sedimenti Slovenije (Die Würmer Höhlensedimente in Slowenien). – Poročila o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 14, 7–10.

SCHUBERT, B. W., J. E. KAUFMANN 2003, A partial short-faced bear skeleton from an Ozark cave with comments on the paleobiology of the species. – Journal of Cave Karst Studies 65/2, 101–110.

SKABERNE et al. 2014 = Skaberne, D., J. Turk, I. Turk 2014, Klastični sedimenti in njihova razlaga na podlagi fizikalnih in geokemičnih značilnosti / Clastic sediments and their interpretation on the basis of physical and geochemical characteristics. – In: I. Turk (ed.) 2014a, 349–364. DOI: 10.3986/9789610503446

SKABERNE et al. 2015a = Skaberne, D., I. Turk, J. Turk 2015a, The Pleistocene clastic sediments in the Divje babe I cave, Slovenia. Palaeoclimate (part 1). – Palaeo- geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 438, 395–407.

SKABERNE et al. 2015b = SKABERNE, D., I. TURK, J. TURK 2015b, The Pleistocene clastic sediments in the Divje babe I cave, Slovenia. Geochemical characterisation and provenance (part 2). – Palaeogeography, Palaeocli- matology, Palaeoecology 438, 379–394.

SPÖTL et al. 2006 = Spötl, C., A. Magnini, D. A. Richards 2006, Chronology and paleoenvironment of Marine Isotope Stage 3 from two high-elevation speleothems, Austrian Alps. – Quaternary Scientific Review 25, 1127–1136.

STRITAR et al. 1967 = Stritar, A., F. Osole, V. Gregorič 1967, Prilog poznavanja geneze zemljišta na vapnencima / A contribution to the knowledge of the soil formation on limestones. – Zemljište i biljka 16/1–3, 565–572.

ŠERCELJ, A., M. CULIBERG 1991, Palinološke in antrakotomske raziskave sedimentov iz paleolitske postaje Divje babe I / Palynological and anthracotomical investigations of sediments from the Divje babe I palaeolithic site. – Razprave 4. razreda SAZU 32, 129–152.

TOŠKAN, B., B. KRYŠTUFEK 2007, Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I / Small terrestrial mammals (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from Divje babe I. – In: I. Turk (ed.) 2007a, 193–219. DOI: 10.3986/9789612545277

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2011, Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov. Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I (Z Slovenija) / Big climatic changes revealed by tiny fos- sils. Palaeoenvironment at the boundary between Early and Middle Würm in the sorroundings of Divje babe I (W Slovenia). – In: B. Toškan (ed.), Drobci ledenodob- nega okolja / Fragments of Ice Age environments, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 155–179. DOI: 10.3986/9789612545727

TURK, I. 2003, Kako bolje izkoristiti arheološko metodo izkopavanja v kasnejši analizi in razlagi rezultatov. Izkušnje izkopavanj v Divjih babah I, Slovenija / How to make better use of archaeological methods of excava- tion in post-excavation analysis and interpretation of the results. Experiences of excavations at Divje babe I, Slovenia. – Arheološki vestnik 54, 9–30.

TURK, I. 2006, Prispevek Divjih bab I (Slovenija) h kro- nologiji mlajšega pleistocena med alpskim in dinarskim svetom / Contribution of Divje babe I (Slovenia) to the chronology of the Late Pleistocene between the Alps and the Dinarids. – Arheološki vestnik 57, 9–68.

TURK, I. (ed.) 2007a, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. 1. del: Geologija in paleontologija / Divje babe I. Upper Pleistocene Palaeoli- thic site in Slovenia. Part 1:Geology and Palaeontology, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13. DOI: 10.3986/9789612545277

TURK, I. 2007b, Kronologija najdišča Divje babe I / Chro- nology of the Divje babe I. – In: I. Turk (ed.) 2007a, 159–165. DOI: 10.3986/9789612545277

TURK, I. 2007c, Stratigrafija najdišča Divje babe I / Strati- graphy of the Divje babe I site. – In: I. Turk (ed.) 2007a, 51–61. DOI: 10.3986/9789612545277

TURK, I. (ed.) 2014a, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. 2.del: Arheologija / Divje babe I. Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia. Part 2: Archaeology, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29. DOI: 10.3986/9789610503446

TURK, I. 2014b, Stratigrafija paleolitskih najdb / Stratigraphy of palaeolithic finds. – In: I. Turk (ed.) 2014a, 27–35. TURK, I., J. DIRJEC 2007, Jamski medved v najdišču

Divje babe I: tafonomsko-stratigrafska analiza / Cave bear at Divje babe I site: taphonomic-stratigraphic analysis. – In: I. Turk (ed.) 2007a, 279–339. DOI: 10.3986/9789612545277

TURK, I., T. VERBIČ, 1993, Uvodna razprava za po- sodobitev kronologije mlajšega pleistocena v Slo- veniji. Starejši in srednji würm / A Prolegomenon to update the chronology of the Upper Pleistocene in Slovenia. Early and Middle Würm. – Arheološki vestnik 44, 29–44.

TURK, I. et al. 1995 = Turk, I., F. Cimerman, J. Dirjec, S. Polak, J. Majdič 1995, 45.000 let stare fosilne dlake jamskega medveda iz najdišča Divje babe I v Sloveniji / Fossilised cave bear hairs from 45,000 years ago at Divje babe I in Slovenia. – Arheološki vestnik 46, 39–51.

TURK, I. et al. 2001 = Turk I., D. Skaberne, B. A. B. Black- well, J. Dirjec 2001, Morfometrična in kronostratigrafska analiza ter paleoklimatska razlaga jamskih sedimentov v Divjih babah I, Slovenija / Morphometric and chro- nostratigraphic sedimentary analyses and paleoclimatic interpretations for the profile at Divje babe I, Slovenija. – Arheološki vestnik 52, 221–247.

TURK, I. et al. 2005 = Turk, I., D. Skaberne, B.A.B. Blackwell, J. Dirjec 2005, Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju. Paleoklima in paleomikrookolje v Divjih babah I, Slovenija / Assessing humidity in the Upper Pleistocene karst environment. Palaeoclimates and palaeomicroen- vironments at Divje babe I, Slovenia. – In: A. Mihevc (ed.), Voda in življenje v kamniti pokrajini. Kras. / Water and life in a rocky landscape. Kras, 173–198, Ljubljana.

TURK, J. 2011, Ugotavljanje sedimentacijskih vrzeli v jamskih sedimentih – primer iz jame Divje babe I (Slovenija) / Identification of depositional hiatuses in karst infillings – Example from Divje babe I cave (Slovenia). – Geologija 54/1, 121–128.

TURK, J., M. TURK 2010, Paleotemperature record in late pleistocene clastic sediments at Divje babe 1 cave (Slovenia). – Journal of Archaeological Science 37, 3269–3280.

TURK et al. 2018 = Turk, M., I. Turk, L. Dimkaroski, B. A. B. Blackwell, F. Z. Horusitzky, M. Otte, G. Bastiani, L. Korat 2018, The Mousterian Musical Instrument from the Divje babe I cave (Slovenia). Arguments on the Material Evidence for Neanderthal Musical Beha- viour. – L’anthropologie 122, 679–706.

VERHEYE et al. 1991 = Verheye, W., T. Prus, F. Lobnik 1991, Growing period characteristics and their impact on soils, cropping pattern and natural vegetation in Slovenia. – Pedologie. Bulletin de la Societe Belge de Pedologie 41, 163–185.

WILLIAMS, P. J., M. W. SMITH 1989, The Frozen Earth. Fundamentals of Geocryology. – Cambridge.

WHITE, W. B. 2007, Cave Sediments and Paleoclimate. – Journal of Cave and Karst Studies 69/1, 76–93.

WOODWARD, J. C., P. GOLDBERG 2001, The Sedimen- tary Records in Mediterranean Rockshelters and Caves. Archives of Environmental Change. – Geoarchaeology. An International Journal 16/4, 327–354.

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Turk, M., & Turk, J. (2023). O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji. Arheološki Vestnik, 74, 7–38. https://doi.org/10.3986/AV.74.01

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe