Pozzuolo del Friuli in osrednja Furlanija v razviti fazi železne dobe (700–480 pr. n. št.)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.17

Ključne besede:

Italija, osrednja Furlanija, starejša železna doba, gradišča, jame, grobišča z žganimi pokopi, orožje

Povzetek

Iz sinteze raziskav železnodobnih kontekstov v Furlaniji izhaja za razvito fazo železne dobe (pribl. 700–480) predlog preliminarne opredelitve kulturnih skupin v odnosu do venetskega prostora, italskega polotoka, čezalpskega območja in zahodne Slovenije. V osrednji Furlaniji je najpomembnejši arheološki najdiščni kompleks Pozzuolo, ki je bil raziskan v letih od 1979 do 2011; vzniknil je v pozni bronasti dobi in doživel razcvet v zgodnji železni dobi. Globoka sprememba je občutna v razviti fazi železne dobe; v ta čas datiramo obrobni naselbinski pas na gradišču Cjastiei, vkopane jamske objekte na terasi Campo Cuppari izven naselbine ter tri nekropole z žganimi pokopi.

V prispevku je predložena revizija ostalin na terasi Cuppari, ki se nanaša na bivalnim objektom pripadajoče vkopane prostore, verjetno s skladiščno funkcijo, in deloma na jame, povezane z obrtnimi delavnicami.

V največji, južni nekropoli z žganimi pokopi, ki je še v preučevanju, je bilo odkritih 185 grobov iz časa od konca 8./ začetka 7. st. ter 6. st. pr. n. št. Grobovi kažejo tako podobnosti kot razlike s svetolucijsko oz. posoško skupino, zlasti ko gre za pogosto prilaganje napadalnega orožja.

Videti je, da je bilo območje osrednje Furlanije dokaj avtonomno, kar zadeva poselitvene strukture, družbeno orga- nizacijo, proizvodnjo in menjavo blaga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Serena Vitri

gia/prej Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Friuli Venezia Giulia
Piazza Liberta n. 7
I-34135 Trieste

Susi Corazza

Universita degli Studi di Udine
Dipartimento di Studi umanistici e del
patrimonio culturale
Via Palladio 8
I-33100 Udine

Literatura

ADAM et al. 1982 = Adam, A-M., C. Balista, P. Càssola Guida, M. Moretti, S. Vitri 1982, Insediamento proto- storico (scavi 1980–81). Pozzuolo del Friuli (Udine). – In: Ritrovamenti archeologici recenti e recentissimi nel Friuli-Venezia Giulia. Catalogo della mostra, Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali architetto- nici, archeologici artistici e storici del Friuli Venezia Giulia 1, 47–67.

ADAM et al. 1983–1984 = Adam, A-M., C. Balista, P. Càssola Guida, M. Moretti, S. Vitri 1983–1984, Pozzuolo del Friuli. Scavi 1981–83. – Atti dei Civici musei di storia ed arte di Trieste 14 (1986), 127–214.

ANELLI, F. 1957, Bronzi preromani del Friuli. – Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine s.6, 13, 7–59.

BORGNA, E., S. CORAZZA 2019, Dall’Alta pianura friulana alla costa: le ricerche in ambito protostorico dell’Ateneo udinese 1997–2018. – Quaderni Friulani di Archeologia 29, 49–65.

BORGNA, E., P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di) 2018, Preistoria e Protostoria del Caput Adriae. – Studi di Preistoria e Protostoria 5.

BORGNA et al. 2014 = Borgna, E., P. Càssola Guida, S. Corazza, G. Simeoni, S. Vitri 2014, La scoperta della protostoria friulana. – In: A. Guidi (a cura di), 150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia, Studi di Preistoria e Protostoria 1, 990–997.

BORGNA et al. 2018a = Borgna, E., P. Càssola Guida, K., Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Antico e Bronzo Recente. – In: Borgna, Càssola Guida, Corazza 2018, 75–96.

BORGNA et al. 2018b = Borgna, E., P. Càssola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – In: Borgna, Càssola Guida, Corazza 2018, 97–118.

CÀSSOLA GUIDA, P. 1978, San Vito al Tagliamento (Pordenone). Una necropoli della prima età del ferro in località S. Valentino. – Notizie degli scavi di Antichità s.8, 32 (1979), 5–55.

CÀSSOLA GUIDA, P. 1996, Lineamenti di protostoria friulana. – In: La Protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli, Catalogo della mostra, 313–320, Padova.

CÀSSOLA GUIDA, P. 2006, Nuove note di protostoria friulana. – In: S. Corazza, G. Simeoni, F. Zendron, Tracce archeologiche di antiche genti. La protostoria in Friuli, 17–50, Montereale Valcellina.

CÀSSOLA GUIDA, P., C. BALISTA (a cura di) 2007, Gra- disca di Spilimbergo (Pordenone). Indagini di scavo in un castelliere protostorico – 1987–1992. – Studi e ricerche di Protostoria Mediterranea 7.

CÀSSOLA GUIDA, P., E. BORGNA 1994, Pozzuolo del Friuli I. I resti della tarda età del bronzo in località Braida Roggia. – Studi e ricerche di Protostoria Mediterranea 2.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. MIZZAN 1996, Pozzuolo del Friuli II, 1. La prima età del ferro nel settore meridionale del castelliere. Lo scavo e la ceramica. – Studi e ricerche di Protostoria Mediterranea 4.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. PETTARIN 2016, La necropoli di San Valentino negli studi attuali. – In: T. Cividini, G. Tasca (a cura di), Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardo antica. Atti del convegno internazionale, S. Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013,

BAR. International Series 2795, 17–22.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. VITRI 1997, Pozzuolo. – In: F. Maselli Scotti, A. Pessina, S. Vitri (a cura di), Prima dei Romani. Scoperte di preistoria e protostoria fra colline e mare. Guida alla mostra, 18–22, Aquileia.

CÀSSOLA GUIDA, P., D. GIRELLI, G. TASCA 2018, Raffaello Battaglia e la Collezione paletnologica dell’Università di Padova II. I manufatti metallici di provenienza giuliana e friulana. – Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia. Serie Seconda, Studi, XXIV.

CÀSSOLA GUIDA et al. 1987 = Càssola Guida, P., M. Lavarone, S. Corazza, A. Cosenzi, S. Vitri 1987, Pozzuolo del Friuli. Scavi 1986–1987. – Aquileia Nostra 58, 374–387.

CÀSSOLA GUIDA et al. 1981 = Càssola Guida, P., M. Moretti, C. Balista, S. Vitri, M. Montagnari, C. Zaccaria 1981, Pozzuolo del Friuli 1980: relazione preliminare. – Atti dei Civici musei di storia ed arte di Trieste 12/1, 37–101.

CÀSSOLA GUIDA et al. 1998 = Càssola Guida, P., S. Pet- tarin, G. Petrucci, A. Giumlia Mair, Pozzuolo del Friuli II, 2. La prima età del ferro nel settore meridionale del castelliere. Le attività produttive e i resti faunistici. – Studie ricerche di Protostoria mediterranea 5.

CORAZZA, S. 1991–1992, La problematica di alcune strut- ture a fossa presso Pozzuolo del Friuli (Udine). – Tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste (inedita).

CORAZZA, S. 1996, Casa dei dolii. Reperti ceramici. – In: La Protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli. Catalogo della mostra, 432−436, Padova.

CORAZZA et al. 2016 = Corazza, S., S. Pettarin, G. Simeoni, S. Vitri 2016, Testimonianze funerarie nel Friuli del I millennio a. C. – In: T. Cividini, G. Tasca (a cura di), Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardo antica. Atti del convegno interna- zionale, S. Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013,

BAR. International Series 2795, 23–29.

CORAZZA et al. 2018 = Corazza, S., R. Micheli, G. Simeoni, T. Spanghero 2018, Pozzuolo del Friuli (UD). Nuove evidenze funerarie protostoriche dalle indagini di emergenza nel comprensorio dell’I.P.S.A.A. – In: Borgna, Càssola Guida, Corazza 2018, 779–784.

CRISMANI et al. 2007 = Crismani, A., E. Floreano, R. Merlatti, S. Mizzan, S. Pettarin, G. Tasca 2007, Il cata- logo della ceramica. – In: P. Càssola Guida, C. Balista (a cura di), Gradisca di Spilimbergo (Pordenone). Indagini di scavo in un castelliere protostorico – 1987–1992, Studi e ricerche di Protostoria Mediterranea 7, 127−255.

DAL RI, L. 1985, Scavo di una casa dell’Età del Ferro a Stufles-Stufles, quartiere di Bressanone (Stufles B). – In: Denkmalpflege in Südtirol / Tutela dei Beni Culturali in Alto Adige, 195–242.

DONAT, P. 2015, La ceramica con decorazione a “scopet- to” dalla tarda età del ferro alla “romanizzazione”. Un carattere peculiare del territorio tra il Veneto orientale e l’alta valle dell’Isonzo. – In: B. Callegher (a cura di), Studia archaeologica Monika Verzár Bass dicata, West & East Monografie 1, 37–57.

DONAT, P., E. FLOREANO, R. MERLATTI 2002, Pozzuolo del Friuli - Cjastiei, settore meridionale del castelliere. Analisi preliminare dei reperti dei livelli di transizione dall’età del ferro alla romanizzazione. – Aquileia Nostra 73, 194–207.

DRUSINI et al. 1997 = Drusini, A. G., G. Ranzato, N. Onisto, M. Rippa Bonati 1997, Anthropological Study of Cremated Bones from Northern Italy (9th Century B.C. – 3rd Century A.D.). – In: Smits, E., E. Iregren, A. G. Drusini (eds.), Cremation Studies in Archaeology. Pro- ceedings of the Symposium, Amsterdam, 26–27 October 1995, 51–72, Padova.

DULAR, J. 2018, Kronološka slika železnodobnega naselja Most na Soči / Chronology of the Iron Age settlement at Most na Soči. – In: Dular, Tecco Hvala 2018, 147−166.

DULAR, J., S. TECCO HVALA (a cura di) 2018, Žele- znodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367

von ELES MASI, P. 1986, Le fibule nell’Italia settentrionale. – Prähistorische Bronzefunde IX/12.

GAMBA et al. 2013 = Gamba, M., G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tinè, F. Veronese (a cura di) 2013, VENETKENS. Catalogo della mostra. – Padova.

GAMBACURTA, G. 2007, L’aspetto Veneto orientale. Ma- teriali della seconda Età del Ferro tra Sile e Tagliamento. – L’Album 13, Fondazione Antonio Colluto, Portogruaro.

GRAHEK, L. 2018, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most Na Soči. – In: Dular, Tecco Hvala 2018, 249−306.

GROPPO, V., G. TASCA, M. VINAZZA 2019, Forni ad elementi mobili dal Caput Adriae. – In: Focolari, forni e fornaci tra Neolitico ed età del ferro comprendere le attività domestiche e artigianali attraverso lo studio delle installazioni pirotecnologiche e dei residui di combustione, Incontri annuali di Preistoria e Protostoria 6 (Ipotesi di Preistoria 12), 275–300.

GUŠTIN, M., D. BOŽIČ 2021, Bogovom vojne. Depoji orožia starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae / Agli dei della guerra. Ripostigli di armi della prima età del ferro nell’entroterra del Caput Adriae. – Arheološki vestnik 72, 479–508. DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.16

KNEZ, T. 1993, Novo mesto 3. Kapiteljska njiva. Knežja gomila / Fürstengrabhügel. – Carniola archaeologica 3.

LAHARNAR, B. 2018, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – In: Dular, Tecco Hvala 2018, 195–247.

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino (1885–1892). – Bollettino delle Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 15.

MASELLI SCOTTI, F. 2004, Aquileia prima di Roma. L’abitato della prima età del ferro. – Antichità Altoadriatiche 59, 19–38.

MLINAR, M. 2002, Nove Zanke svetolucijske uganke. Arheološke raziskave na Mostu na Soči: 2000 do 2001 / Sveta Lucija – New Stigma to the Enigma. Archaeologi- cal excavations at Most na Soči: 2000 – 2001. – Tolmin.

MLINAR, M. 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

NASCIMBENE, A. 2009, Le alpi orientali nell’età del ferro (VII–V) secolo a.C. – L’Album 15, Fondazione Antonio Colluto, Portogruaro.

ORIOLO et al. 2015 = Oriolo, F., G. Righi, A. Ruta Serafini, S. Vitri 2015, Celti sui monti di smeraldo. – Trieste. PERINI, R. 1967, La casa retica in epoca protostorica. – Studi Trentini di Scienze Naturali 44/2, 279–297.

PERINI, R. 1991, Tesero, località Sottopedonda, scavi 1982. Contributo alla conoscenza delle metodologie costruttive della “casa retica protostorica”. – In: Per Padre Frumenzio Ghetta, 511–540, Trento, Vigo di Fassa.

PERONI, R. 1973, Studi di cronologia hallstattiana. – Roma.

PERONI, R. 1983, L’età del Ferro. – In: Preistoria del Caput Adriae. Catalogo della Mostra, 135–138, Trieste.

PETRUCCI, G. 2020, Archeozoologia dei siti protostorici del Friuli Venezia Giulia: trent’anni di ricerche. – In: Borgna E., Corazza S. (a cura di), Dall’Adriatico all’Egeo scritti di protostoria in onore di Paola Càssola Guida, 321–336, Udine.

PETTARIN, S. 1988, Le fibule protostoriche del Friuli Venezia Giulia. – Aquileia Nostra 59, 17–66.

PETTARIN, S. 1991, L’età del ferro evoluta-matura: chiesa di S. Francesco – piazza Venerio – via Mercato Vecchio. – In: Vitri et al. 1991, 110–115.

PETTARIN, S. 2006, Le necropoli di San Pietro al Natisone e di Dernazzacco nella documentazione del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. – Studi e Ricerche di Protostoria Mediterranea 6.

PRELOŽNIK, A. 2007, Fibule picene e lucane nel Caput Adriae. – In: M. Guštin, P. Ettel, M. Buora M. (a cura di), Piceni ed Europa. Atti del convegno, Archeologia di frontiera 6, Annales Mediterranea, 123–134.

SALZANI, L. 1982, Relazione preliminare sulle campagne di scavo 1978–1981 ad Archi di Castelrotto. – Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9, 359–402.

SIMEONI, G., S. CORAZZA (a cura di) 2011, Di terra e di ghiaia. Tumuli e castellieri del Medio Friuli tra Europa e Adriatico. – Mereto di Tomba.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367

TASCA, G. 2018, I concotti del castelliere di Pozzuolo (trincea E4). – In: Borgna, Càssola Guida, Corazza 2018, 893–900.

TECCHIATI et al. 2010 = Tecchiati, U., A. Morandi, P. Ne- gri, G. Rizzi, J. Rizzi Zorzi 2010, Archeologia, epigrafia, archeobotanica e archeozoologia di una casa della media età del ferro (V–IV sec. a.C.) scavata a Bressanone, Stufles (BZ), nella proprietà Russo (Stufles 16). – Annali del Museo Civico di Rovereto 26 (2011), 3–103.

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slo- venije / Serpentine fibulae from Slovenia. – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1996, Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. Die Osthallstattkultur. – In: E. Jerem, A. Lippert (a cura di), Die Osthallstattkultur. Symposium Sopron 1994, Archaeolingua 7, 507–536.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24 (1975), 416–460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) II. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23.

VITRI, S. 1987, Udine – Scavi presso la chiesa di S. Fran- cesco. Le strutture protostoriche. – Aquileia Nostra 58, 349–351.

VITRI, S. 1990, Abitati e necropoli di età protostorica. – In: G. Bandelli, S. Corazza, F. Crevatin, F. Fontana, S. Pettarin, C. Tirone, S. Vitri, Montereale tra protostoria e storia, Ce fastu? 66/2, 181–189.

VITRI, S. 1991a, Pozzuolo. Insediamento, necropoli. – In: La tutela dei beni culturali e ambientali nel Friuli Venezia Giulia (1986–1987), Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, archeologici artistici e storici del Friuli Venezia Giulia 8, 150–153.

VITRI, S. 1991b, Udine, area circostante la chiesa di S. Francesco. – In: La tutela dei beni culturali e ambientali nel Friuli Venezia Giulia (1986–1987), Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, archeologici artistici e storici del Friuli Venezia Giulia 8, 159–159.

VITRI, S. 1991c, Le fasi protostoriche. – In: Vitri et al. 1991, 72–86.

VITRI, S. 2005, Castellieri tra l’età del ferro e la romanizza- zione in Friuli. – In: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (a cura di), Carlo Marchesetti e i Castellieri – 1903–2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Duino, Trieste, 14–15 novembre 2003, 239–256, Trieste.

VITRI, S. 2013, L’incerto confine: le propaggini orientali del Venetorum Angulus. Tomba 153; Tomba di guerriero; Tomba 77 Misincinis di Paularo. – In: M. Gamba et al. (a cura di), VENETKENS. Catalogo della mostra, 112–117 (cat. II.3.11; II.3.12; II.3.13), Padova.

VITRI, S. 2017, Vasi situliformi a fasce rosse e nere tra Tagliamento e Torre. – Archeologia Veneta 42, 188–203. VITRI, S. 2020, Indizi di sepolture di prestigio ad Aquileia tra VI e V sec. a.C. – In: Borgna E., Corazza S. (a cura di), Dall’Adriatico all’Egeo scritti di protostoria in onore di Paola Càssola Guida, 135–151, Udine.

VITRI, S., S. CORAZZA 1997, Pozzuolo del Friuli. In- sediamento protostorico e romano. Saggi 1994–1997. – Aquileia Nostra 68, 439–446.

VITRI, S., S. CORAZZA 2003, L’insediamento dell’età del ferro di Carlino-Fortin nei pressi della foce del fiume Zellina (Udine - Friuli Venezia Giulia). – In: F. Lenzi (a cura di), L’archeologia dell’Adriatico dalla preistoria al medioevo, Atti del Convegno Internazionale (Ravenna, 7–9 giugno 2001), 196–203, Firenze.

VITRI, S., S. CORAZZA 2018, Armati di ascia e lancia: i guerrieri della necropoli della prima età del ferro di Pozzuolo del Friuli. – In: N. Negroni Catacchio (a cura di), Armarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei. Le armi come strumento di attacco e difesa, status symbol e dono agli Dei. Ricerche e scavi, Atti del Tre- dicesimo Incontro di Studi (Valentano (VT) - Pitigliano (GR) - Manciano (GR), 9–11 Settembre 2016), Preistoria e Protostoria in Etruria 13/2, 453–458.

VITRI, S., S. MOTELLA DE CARLO 2018, Ritualità fune- raria e organizzazione sociale nel Friuli centrale nella prima età del ferro: la necropoli di Pozzuolo (UD). – In: Borgna, Càssola Guida, Corazza 2018, 551–567.

VITRI, S., F. ORIOLO (a cura di) 2001, I Celti in Carnia e nell’arco alpino centro orientale, Atti della Giornata di Studio (Tolmezzo, 30 aprile 1999). – Trieste.

VITRI et al.1991 = Vitri, S., M. Lavarone, E. Borgna, S. Pettarin, M. Buora 1991, Udine dall’età del bronzo all’età altomedievale. – Antichità Altoadriatiche 37, 71–122.

VITRI et al. 1992 = Vitri, S., G. Leonardi, S. Corazza, C. Balista, S. Mizzan 1992, Gli impianti produttivi semin- terrati di Pozzuolo del Friuli. – In: Tipologia di insedia- mento e distribuzione antropica nell’area veneto-istriana dalla protostoria all’alto Medioevo, Atti del seminario di studio (Asolo, 3–5 novembre 1989), 17–32, Monfalcone.

VITRI et al. 2009 = Vitri, S., A. Borzacconi, S. Corazza, G. Simeoni, M. Marchesini, G. Petrucci 2009, Udine (UD). Palazzo Mantica. Resti protostorici e bassomedievali / rinascimentali. – Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 4 (2012), 46–57.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Vitri, S., & Corazza, S. (2022). Pozzuolo del Friuli in osrednja Furlanija v razviti fazi železne dobe (700–480 pr. n. št.). Arheološki Vestnik, 73, 617–651. https://doi.org/10.3986/AV.73.17

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”