Jelenšek nad Godovičem.

Gradišče in grobišče iz starejše železne dobe

Avtorji

  • Patricija Bratina
  • Boštjan Laharnar
  • Drago Svoljšak

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.15

Ključne besede:

Posočje, Godovič nad Idrijo, Jelenšek, starejša železna doba, Sv. Lucija IIb2–IIc, gradišče, grobišče, arheološke najdbe

Povzetek

Na sedlu severno od gradišča na Jelenšku nad Godovičem pri Idriji sta iskalca “ajdovskega zaklada z Jelenška” naletela na železnodobne grobove z bogatimi pridatki. Odkritju je leta 1993 sledilo zaščitno arheološko izkopavanje. Raziskanih je bilo 37 planih žganih grobov. Grobni pridatki kažejo zelo uniformno podobo in grobišče datirajo v mladohalštatski stopnji Sv. Lucija IIb2 in IIc. Med pokopanimi so bili bojevniki, rokodelec (livar), ženske in morda otroci. V članku kratko predstavljamo način pokopa in grobne pridatke ter utemeljujemo datacijo najdišča na primeru fibul. Sledi pred- stavitev nekaterih opažanj in izhodišč za analizo pomena najdišča v starejši železni dobi, ko je bil Jelenšek na meji dveh zahodnoslovenskih halštatskih skupin, posoške (svetolucijske) in notranjsko-kraške.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Patricija Bratina

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Območna enota Nova Gorica
Delpinova 16
SI-5000 Nova Gorica

Boštjan Laharnar

Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20
SI-1000 Ljubljana

Drago Svoljšak

Ledine 23
SI-5000 Nova Gorica

Literatura

BRATINA, P. 1994a, Jelenšek nad Godovičem – prazgo- dovinska naselbina z nekropolo. – Idrijski razgledi 39, 109–110.

BRATINA, P. 1994b, Jelenšek nad Godovičem. – V: J. Batič (ur.), Varstvo naravne in kulturne dediščine v Sloveniji v letu 1993, 45–46, Ljubljana.

BRATINA, P. 1997, Godovič – Jelenšek. – Varstvo spome- nikov 36 (1994–1995), 146.

CULIBERG, M. 2020, Arheobotanične raziskave na izbranih najdiščih posoške železnodobne skupnosti / Archaebo- tanical evidence from select sites of the Posočje Iron age community. – V: M. Mlinar, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 243–260. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

DULAR, J. 2018, Kronološka slika železnodobnega naselja Most na Soči / Chronology of the Iron Age settlement at Most na Soči. – V: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 147–166. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

GLEIRSCHER, P. 2021, Kahnfibeln von Typ Villach. – Goriški letnik 45, 83–102.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

ISTENIČ, J. 2015, Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. – V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman Army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 43–74.

LAHARNAR, B. 2018, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – V: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 195–247. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

LAHARNAR, B. 2022, From Ocra to Albion. Notranjska between prehistory and antiquity / Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko. – Katalogi in monografije 45.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2013, Železnodobno grobišče v Jerovci. – Goriški letnik 35, 9–32.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

MLINAR, M. 2018, Starejšeželeznodobna naselja v Posočju in njihovi obrambni sistemi. – V: D. Vončina (ur.), Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji, 49–61, Gorjansko.

MLINAR, M. 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrij- ca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

NANUT, T. 2021, Živalske fibule zgodnjelatenske sheme: novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine / Animal fibulae of Early La Tène construction: new finds from the Sveta Lucija workshops. – Arheološki vestnik 72, 73–90. DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.03

OGRIN, M. 1998, Trortasta fibula v Sloveniji (Die Drei- knopffibel in Slowenien). – Arheološki vestnik 49, 101–132.

SVOLJŠAK, D. 1986, Most na Soči in njegovi obrambni sistemi. – V: Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije, Materiali 22, 50–54.

SVOLJŠAK, D. 1997, Godovič – Jelenšek. – Varstvo spomenikov 36 (1994–1995), 235.

SVOLJŠAK, D. 2001, Zametki urbanizma v železnodobni naselbini na Mostu na Soči (Zur Entstehung der Urbanisation in der eisezeitlichen Siedlung von Most na Soči). – Arheološki vestnik 52, 131–138.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367

ŠVAJNCER, J. J. 2016, Vojni muzej Logatec, zakladi zgo- dovine. – Logatec.

ŠVAJNCER, J. J. 2018, Gradišče Velike bukve nad Logat- cem. – Logatec.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeit- liche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1977, O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. / Horizon of Warrior Tombs found in the Fifth and Fourth Centuries B.C. in the Territory between the Po and the Danube. – V: M. Guštin (ur.), Keltske študije, Posavski muzej Brežice 4, 9–21.

ŽBONA-TRKMAN, B., D. SVOLJŠAK 1981, Most na Soči 1880-1980 – Sto let arheoloških razikovanj. – Tolmin.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Bratina, P., Laharnar, B., & Svoljšak, D. (2022). Jelenšek nad Godovičem.: Gradišče in grobišče iz starejše železne dobe. Arheološki Vestnik, 73, 585–600. https://doi.org/10.3986/AV.73.15

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”