Železnodobno grobišče na Gradcu pri Krnu

Avtorji

  • Boštjan Laharnar
  • Miha Mlinar

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.14

Ključne besede:

Posočje, Gradec pri Krnu, železna doba, grobišče, arheološke najdbe, figuralna situla

Povzetek

Z najdišča Gradec pri vasi Krn v Posočju izvirajo arheološke najdbe nakita, bronastih posod, orodja in orožja iz starejše in mlajše železne dobe, ki jih je izkopal nepooblaščen iskalec arheoloških najdb z detektorjem kovin. Med najdbami sta posebno pomembna bronasta figuralna situla iz konca 5. ali začetka 4. st. pr. n. št. ter bronasta čelada etruščansko-italske vrste iz 2. oz. začetka 1. st. pr. n. št. Terenske raziskave so pokazale, da je najditelj predmete izkopal iz žganih grobov, medtem ko je bila čelada morda prej votivni predmet kot grobni pridatek. Odkrit je bil tudi nedotaknjen bojevniški grob iz poznolatenske stopnje LT D1. Menimo, da je Gradec pri Krnu verjetno povezan z gorsko potjo, ki so jo v železni dobi uhodili po rudonosnem območju med dolino reke Soče in Bohinjem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boštjan Laharnar

Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20
SI-1000 Ljubljana

Miha Mlinar

Tolminski muzej
Mestni trg 4
SI-5220 Tolmin

Literatura

BIZJAK, J. 2015, Trenta in Soča: dolina in njeni ljudje. – Soča.

BOLLA, M. 2002, Vasellame bronzeo di tombe celtiche. – V / In: A. Aspes (ur. / ed.), Preistoria veronese. Con- tributi e aggiornamenti, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Sezione Scienze dell‘ Uomo 5, 205–207.

BOLLA, M., M. CASTOLDI 2016, I recipienti di bronzo in Italia settentrionale tra IV e I secolo a.C. e il caso del territorio veronese (Bronaste posode v severni Italiji med 4. in 1. stoletjem pr. n. št. in primer veronskega območja). – Arheološki vestnik 67, 121–175.

BOLLA, M., C. BOUBE, J.-P. GUILLAUMET 1991, Les situles. – V / In: M. Feugère, C. Rolley (ur. / eds.), La vaisselle tardo-républicaine en bronze, Publications du C.R.T.G.R. 13, 7–22.

BOŽIČ, D. 1999, Tre insediamenti minori del gruppo protostorico di Idrija pri Bači dell’Isontino. – V / In: S. Santoro Bianchi (ur. / ed.), Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina: atti dell’incontro di studi, Studi e Scavi 8, 71–79, Bologna.

BOŽIČ, D. 2008, Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo / Po- znolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. – Katalogi in monografije 39.

BOŽIČ, D. 2011, Prazgodovinske najdbe s Tonovcovega gradu in železnodobna kultna mesta v Posočju / Pre- historic finds from Tonovcov grad and Iron Age cult places in the Posočje area. – V / In: Z. Modrijan, T. Milavec (ur. / eds.), Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 239–277. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545871

CALZAVARA CAPUIS, L. 1993, I Veneti: società e cultu- ra di un popolo dell’Italia preromana. – Biblioteca di archeologia 19.

CRISMANI, A., G. RIGHI 2002, Le sepolture protostoriche e il catalogo dei materiali. – V / In: M. Vidulli Torlo (ur. / ed.), La necropoli di San Servolo. Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste, 63–88, Trieste.

DIZDAR, M., H. POTREBICA 2014, Late La Tène warrior grave from Mali Bilač (Požega Valley, Croatia). – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 355–367. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503651

DRNIĆ, I. 2015, Kupinovo. Groblje latenske kulture / Kupino- vo. A La Tene culture cemetery. – Katalozi i monografije Arheološkoga muzeja u Zagrebu 12.

EGG, M. 2012, Der Wafffenfunde von Förk in Kärnten. – V / In: W. Sölder, A. Höck (ur. / eds.), Waffen für die Götter: Krieger, Trophäen, Heiligtümer, 195–196, Innsbruck.

EGGERS, H. J. 1951, Der römische Import in freien Ger- manien. – Atlas der Urgeschichte 1, Hamburg.

FOGOLARI, G., A. PROSDOCIMI 1988, I Veneti antichi: lingua e cultura. – Padova.

FREY, O.-H. 1969, Die Entstehung der Situlenkunst. Studien zur figürlich verzierten Toreutik von Este. – Römisch- Germanische Forschungen 31.

GABROVEC, S. 1960–1961, Dva poznolatenska grobova iz Volarij pri Tolminu (Zwei spätlatènezeitliche Gräber aus Volarje bei Tolmin). – Arheološki vestnik 11/12 (1962), 15–26.

GABROVEC, S. 1966, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji (Zur Mittellatènezeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 17, 169–242.

GABROVEC, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju (Die Hallstattnekropolen in Bohinj). – Arheološki vestnik 25, 287–318.

GABROVEC, S. 1976, Železnodobna nekropola v Kobaridu (Necropoli dell’eta dell ferro di Kobarid, Caporetto / Die Nekropolis in Kobarid, Caporetto, Karfreit). – Goriški letnik 3, 44–64.

GABROVEC, S. 1976–1977, Nekateri aktualni problemi situlske umetnosti. – Traditiones 5–6 (1979), 115–124.

GANGEMI, G. 2013, La situla della Tomba 1 di Pieve d’Alpago. – V / In: M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (ur. / eds.), Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi, 283–285, Padova.

GANGEMI, G. 2015, La situla istoriata. – V / In: G. Gange- mi, M. Bassetti, D. Voltolini (ur. / eds.), Le signore dell’ Alpago. La necropoli preromana di “Pian de la Gnela” Pieve d’Alpago (Belluno), 113–117, Treviso.

GANGEMI, G., M. BASSETTI, D. VOLTOLINI 2015 (ur. / eds.), Le signore dell’Alpago. La necropoli preromana di “Pian de la Gnela” Pieve d’Alpago (Belluno). – Treviso.

GASPARI, A. 2009, Some Iron Age and Early Roman finds from Stari grad above Unec (Notranjska, Slovenija). – V / In: G. Tiefengraber, B. Kavur, A. Gaspari (ur. / eds.), Keltske študije, Studies in Celtic Archaeology 2. Papers in honour of Mitja Guštin, Protohistoire européene 11, 315–329.

GLEIRSCHER, P. 2019, Gedanken zur Situla aus Pieve d’Alpago (prov. Belluno): profane oder sakrale Bil- derzählung? – V / In: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur. / eds.), Hallstatt und Italien, Festschrift für Markus Egg, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmu- seums 154, 436–482.

GLEIRSCHER, P. 2021, Kahnfibeln von Typ Villach. – Goriški letnik 45, 83–102.

GRAHEK, L. 2018, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. – V / In: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur. / eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 249–306. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska, Carniola Interna). – Arheološki vestnik 24 (1975), 461–506.

GUŠTIN, M. 1974, Gomile starejše železne dobe iz oko- lice Boštanja (Die eisenzeitlichen Grabhügel aus der Umgebung von Boštanj). – Varia arhaeologica, Posavski muzej Brežice 1, 87–119.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje. Posočje in der jüngeren Eisenzeit (Posočje v mlajši železni dobi). – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M. 2015, Gli scudi con umboni del tipo Mokronog- Arquà. – V / In: F. Oriolo, G. Righi, A. Ruta Serafini, S. Vitri (ur. / eds.), Celti sui monti di smeraldo, Collana Frammenti: archeologia e storia del Friuli Venezia Giulia 7, 172–174.

HOERNES, M. 1888, Die Gräberfelder an der Wallburg von St. Michael bei Adelsberg in Krain. – Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 18, 217–249.

HORVAT, J. 2002, The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel (Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod Nanosom). – Arheološki vestnik 53, 117–192.

ISTENIČ, J. 2005, Evidence for a very late republican siege at Grad near Reka in Western Slovenia. – V / In: J. Cencic (ur. / ed.), Archäologie der Schlachtfelder - Militaria aus Zerstörungshorizonten. Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC). – Carnuntum Jahrbuch 2005, 77–87.

ISTENIČ J. 2018, Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji / Roman bro- ne helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia. – Arheološki vestnik 69, 277–334.

JEREB, M. 2016, Die Bronzegefäße in Slowenien. – Prähis- torische Bronzefunde II/19.

KASTELIC, J. 1962a, Umetnost situl od Pada do Donave. – V / In: Umetnost alpskih Ilirov in Venetov, 31–59, Ljubljana (= Iosephi Kastelic opera selecta, Ljubljana 1988, 100–115).

KASTELIC, J. 1962b, Die Situlenkunst vom Po bis zur Donau. – V / In: Situlenkunst zwischen Po und Donau. Verzierte Bronzearbeiten aus dem ersten Jahrtausend v. Chr., 19–55, Wien.

KASTELIC, J., G.-A. MANSUELI, K. KROMER 1965, Umetnost situl / Situla Art. – Beograd.

KNEZ, T. 1986, Novo mesto I. Halštatski grobovi / Hallstat- tzeitliche Gräber. – Carniola archaeologica 1.

KNIFIC et al. 2021 = T. Knific, B. Laharnar, M. Mlinar, M. Turk 2021, V deželici Simona Rutarja. Arheologija podkrnskega prostora. – Tolmin.

KOS, P. 1973, Koritnica ob Bači (Koritnica an der Bača). – Arheološki vestnik 24 (1975), 848–873.

KRÄMER, W. 1985, Die Grabfunde von Manching und die latenezeitlichen Flachgraber in Sudbayern. – Die Ausgrabungen in Manching 9.

KURET, N. 1984, Maske slovenskih pokrajin. – Ljubljana.

LAHARNAR, B. 2018a, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – In / V: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur. / eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 195–247. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

LAHARNAR, B. 2018b, Med starejšo in mlajšo železno dobo na Notranjskem. – Goriški letnik 42, 73–92.

LAHARNAR, B. 2022, From Ocra to Albion. Notranjska between prehistory and antiquity / Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko. – Katalogi in monografije 45.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2019, A La Tène grave from Srpenica: new evidence of Early Latènisation of the Posočje Region in Northwestern Slovenia. – V / In: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur. / eds.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 154, 645–658.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

LUCKE, W., FREY, O.-H. 1962, Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Ost- hallstattkreises. – Römisch-Germanische Forschungen 26.

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino. – Bolletino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 15, 1–334 (= E. Montagnari Kokelj (ur. / ed.), Carlo Marchesetti, Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino, scavi 1884–1902, 1993, 95–428).

MIHOVILIĆ, K. 1996, Nezakcij. Nalaz grobnice 1981. godine / Nesactium. The Discovery of a Grave Vault in 1981. – Monografije i katalozi 6.

MIHOVILIĆ, K. 2013, Histri u Istri. Željezno doba Istre / Gli Istri in Istria. L’età del ferro in Istria / The Histri in Istria. The Iron Age in Istria. – Monografije i katalozi 23.

MLINAR, M. 2019, Bronast antropomorfen obesek z naj- dišča Gradec pri vasi Krn. – V / In: 9. Valičev arheološki dan, Kranj, 9. december 2019, Povzetki predavanj, 25–27, Kranj.

MLINAR, M. 2020a, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

MLINAR, M. 2020b, Železnodobno najdišče v Čadrgu (Iron Age site at Čadrg). – V / In: M. Ogrin et al. (ur. / eds.), Življenje v Alpah. Življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, Zbornik pos- veta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju, 53–58, Bohinjska Bistrica.

MLINAR, M., M. TURK 2016, Prapoti skozi praproti. – Tolmin.

MLINAR, M., T. GERBEC, B. LAHARNAR 2014, Kot nekoč. Breginjski kot v arheoloških dobah. – Tolmin.

MLINAR et al. 2018 = M. Mlinar, B. Laharnar, M. Vidulli, A. Crismani 2018, Stari bogovi obmolknejo. Šentviška planota v arheoloških dobah. – Tolmin.

NASCIMBENE, A. 2009, Le Alpi Orientali nell ́Età del Ferro (VII–V secolo a. C.). – Fondazione Antonio Colluto 15.

NEBEHAY, St. 1993, Latènegräber in Niederösterreich. – Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 41.

PERONI, R. et al. 1975 = R. Peroni, G. L. Carancini, L. Ponzi Bonomi, P. Saronio Masolo, P. Coretti Irdi, A. Rallo, F. R. Serra Ridgway 1975, Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca. – Origines: studi e materiali pubblicati a cura dell’Instituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze.

PEROVŠEK, S. 2018, Zakrito in ponovno odkrito (Hidden and revealed). – V / In: N. Nemaček (ur. / ed.), V dobrih rokah. 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije / In good hands. 60 years, The Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia, 71–77, Ljubljana.

PETTARIN, S. 2006, Le necropoli di San Pietro al Nati- sone e Dernazzacco. – Studi e richerche di protostoria mediterranea 7.

PIRAZZINI 2015, 72, Lagole di Calalzo (Cadore). – V / In: F. Oriolo, G. Righi, A. Ruta Serafini, S. Vitri (ur. / eds.), Celti sui monti di smeraldo, Collana Frammenti: archeologia e storia del Friuli Venezia Giulia 7, 70–73.

PIRKOVIČ, J. 2010, Zbirateljstvo arheoloških najdb in tako imenovana abolicija v novem Zakonu o varstvu kulturne dediščine. – Varstvo spomenikov 45, 255–266.

RIGHI, G. 1970, Frammenti di una situla figurata da Caporetto. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 6, 91–92.

RIGHI, G. 2001, Armi lateniane da Lauco presso Villa Santina (Udine). – In / V: G. Bandeli, F. Fontana (ur. / eds.), Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all’età imperiale, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 13, 103–113.

RUARO LOSERI, L. 1983, Il tesoretto di San Canziano. – V / In: A. Boiardi, D. Svoljšak (ur. / eds.), Preistoria del Caput Adriae. Il Catalogo, 150–151, Udine.

RUSTOIU, A. 2005, Dacia şi Italia in sec. I a. Chr. Comerţul cu vase de bronz în perioada republicană tărzie (Studiu preliminar) / Dacia and Italia in the 1st century BC. The trade with bronze vessels during the late republican period (Preliminary study). – V / In: C. Cosma, A. Rustoiu (ur. / eds.), Çomert şi civilizaţie. Transilvania în contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate / Trade and civilization. Transylvania in the frame of trade and cultural exchanges in antiquity, 53–117, Cluj-Nepoca.

RUSTOIU, A. 2009, A variant o fan appliqué from a bronze Eggers 18 situla from pre-Roman Dacia. – Instrumen- tum 29, 35–36.

SALZANI, L. (ur. / ed.) 1995, La necropoli gallica di Valeggio sul Mincio. – Documenti di Archeologia 5.

SCHAAFF, U. 1990, Keltische Waffen. – Kulturstifung der Lander 6.

SVETLIČIČ, V. 1997, Drobne najdbe. Najdbe iz kovine, jantarja in roževine / Small Finds. Metal, amber and horn finds. – In / V: J. Horvat, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / Sermin. A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 31–38. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503170

SVOLJŠAK, D. 1967, Tolminsko. – Varstvo spomenikov 12, 85.

SVOLJŠAK, D. 1994–1995, Reka – Grad na Lipi. – Varstvo spomenikov 36 (1997), 252.

SVOLJŠAK, D. 2002, Arheološka podoba Bovškega. – V / In: Soški razgovori 1, Zbornik za domoznanstvo Zgo- dovinske sekcije KD Golobar (1997), 261–277, Bovec.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeit- liche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1973, Valična vas. – Arheološki vestnik 24 (1975), 660–729.

TERŽAN, B. 1994, Überlegungen zum sozialen Status des Handwerkers in der frühen Eisenzeit Südosteuropas. – V / In: C. Dobiat (ur. / ed.), Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16, 659–669.

TERŽAN, B. 1997, Heros der Hallstattzeit. Beobachtungen zum Status an Gräbern um das Caput Adriae. – V / In: C. Becker, M.-L. Dunkelmann, C. Metzner-Nebelsick, H. Peter-Röcher, M. Roeder, B. Teržan (ur. / eds.), Χρόνος. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwis- chen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel, Internationale Archaeologie, Studia honoraria 1, 653–669, Espelkamp.

TERŽAN, B. 2001, Dolgoživ spomin. Prežitki halštatskega obredja v pustnih šegah na Slovenskem? (A long – lived memory. Can the survival of Hallstatt rituals be seen in carnival celebrations in Slovenia?) – Arheološki vestnik 52, 207–219.

TERŽAN, B. 2007, Pripoved situlske umetnosti z Magdalenske gore pri Šmarju (A narration of situla art from Magdalenska gora at Šmarje). – Šmarska knjiga. Jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju, 81–90, Šmarje-Sap.

TERŽAN, B. 2014, O konjskih dirkah sredi 1. tisočletja pr. Kr.: konj in kotel v situlski umetnosti. – V / In: P. Štih (ur. / ed.), Varia, Razprave 1. razr. SAZU 28, 104–138.

TERŽAN, B. 2020, Toreuts – The itinerant master craftsmen of the Situla Art. – V / In: E. Borgna, S. Corazza (ur. / eds.), Dall’Adriatico all’Egeo. Scritti di protostoria in onore di Paola Càssola Guida, 197–218, Udine.

TERŽAN, B., TRAMPUŽ, N. 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24 (1975), 416–460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2, Szombathyjeva izkopavanja. Table / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1985, Most na Soči (S. Lucia) 2, Szombathyjeva izkopavanja. Tekst / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Text. – Katalogi in monografije 23/1.

TURK, P. 2005, Podobe življenja in mita / Images of life and myth / Bilder aus Leben und Mythos. – Ljubljana.

VOLARIČ, T. 2008, Pustovanje. Ločnice in prehodi (Carnival, boundaries and transitions). – Traditiones 37/1, 47–78.

VOLTOLINI, D. 2020 La Situla di Caravaggio: studio e interpretazione. – V / In: C. Longhi, D. Voltolini (ur. / eds.), La Situla di Caravaggio. Un capolavoro inaspettato, 29–48, Bergamo.

WIELOWIEJSKI, J. 1985, Die spätkeltischen un römischen Bronzegefäße in Polen. – Bericht der Römisch-Germa- nischen Kommission 66, 123–320.

WIELOWIEJSKI, J. 1987, Die Bronzeeimer mit Dolphin- attaschen in Mitteleuropa im Lichte der archäologischen und metallurgischen Untersuchung. – Zeitschrift für Archäologie 21, 25–45.

ZAGHETTO, L. 2017, La situla Benvenuti di Este. Il poema figurato degli antichi Veneti. – Bologna.

ZEILER, M., P. HENRICH 2021, Die Altburg bei Stein- Wingert (Lkr. Altenkirchen) – Neubewertung einer eisenzeitlichen Wallburg im Westerwald. – Archäolo- gisches Korrespondenzblatt 51/3, 371–394.

Prenosi

Dodatne datoteke

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Laharnar, B., & Mlinar, M. (2022). Železnodobno grobišče na Gradcu pri Krnu. Arheološki Vestnik, 73, 539–583. https://doi.org/10.3986/AV.73.14

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”