Železnodobno grobišče v Kobaridu: raziskave leta 1979

Avtorji

  • Ana Kruh

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.13

Ključne besede:

Posočje, Kobarid, starejša železna doba, svetolucijska skupina, žgan pokop, grobni pridatki, nakit, lončenina

Povzetek

Na podlagi obsežnega grobišča iz železne dobe Kobarid prištevamo med pomembnejša slovenska prazgodovinska najdišča in tu domnevamo eno izmed središč starejšeželeznodobne posoške oz. svetolucijske skupine. Grobišče, ki se je širilo na terasah na desnem bregu Soče ob vznožju Gradiča, je bilo odkrito že v začetku osemdesetih let 19. stoletja. Med letoma 1886 in 1904 je arheološka izkopavanja na najdišču vodil Carlo Marchesetti, tedanji direktor tržaškega naravoslovnega muzeja, pozneje so tu raziskovali še arheologi Narodnega muzeja, Goriškega muzeja in Tolminskega muzeja. Do danes je bilo raziskanih več kot 1400 grobov, vendar so ti večinoma še neobjavljeni. V članku predstavljamo preliminarno izsledke arheoloških izkopavanj, ki jih je leta 1979 na območju grobišča izvedla ekipa Goriškega muzeja. Med izkopavanji, ki so potekala v zahtevnih razmerah, sočasno z gradbenimi deli in večji del v za delo neprimernih vremenskih okoliščinah, je bilo odkritih 278 grobov, ki sodijo v čas od konca 9. do 5. st. pr. n. št. Predstavljeni so značilnosti pokopavanja ter značilni grobni pridatki po kronoloških stopnjah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ana Kruh

Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
Grajska cesta 1
SI-5000 Nova Gorica

Literatura

CRISMANI, A. 2005, Un’importante necropoli dell’età del ferro ancora inedita: Caporetto. ‒ Forum Iulii 29, 9‒22.

CRISMANI, A. 2012, Indagini sulla necropoli di Capo- retto nell’ambito dei rapporti tra i Veneti antichi e le popolazioni dell‘arco alpino orientale nell’età del ferro. ‒ V: Giulia Fogolari e il suo “repertorio... prediletto e gustosissimo”. Aspetti di cultura figurativa nel Veneto antico. Atti del convegno, Este - Adria 2012, Archaeologia veneta 35, 324‒327.

CRISMANI, A., G. RIGHI 2015, Kobarid / Caporetto (Alto bacino dell’Isonzo). ‒ V: F. Oriolo, G. Righi, A. Ruta Serafini, S. Vitri (ur.), Celti sui monti di smeraldo, Collana Frammenti: Archeologia e Storia del Friuli Venezia Giulia 7, 122‒125.

FREY, O.-H. 1969, Die Entstehung der Situlenkunst. Studien zur figürlich verzierten Toreutik von Este. ‒ Römisch- Germanische Forschungen 31.

GABROVEC, S. 1976, Železnodobna nekropola v Koba- ridu. ‒ Goriški letnik 3, 44‒64.

GLEIRSCHER, P. 2021, Kahnfibeln vom Typ Villach. ‒ Goriški letnik 45, 83‒102.

GUŠTIN, M., D. BOŽIČ 2021, Bogovom vojne. Depoji orožja starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae / Agli dèi della guerra. Ripostigli di armi della prima età del ferro nell’entroterra del Caput Adriae. ‒ Arheološki vestnik 72, 479‒508 [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.16].

KOS, P., B. ŽBONA TRKMAN 2009, A hoard of Roman Republican and Norican coins from the vicinity of Kobarid / Zakladna najdba rimskih republikanskih in noriških novcev iz okolice Kobarida. ‒ Arheološki vestnik 60, 271‒281.

KRUH, A. 2014, Kobarid. ‒ V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating od the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 615‒627.

LAHARNAR, B., B. ŠTULAR, M. MLINAR 2015, Gradič nad Kobaridom, poznorepublikanski utrjeni emporij? / Gradič above Kobarid – A Late Republican fortified emporium? ‒ V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Sledovi rimske vojske na Slovenskem / Evidence of the Roman Army in Slovenia, Katalogi in monografije 41, 243‒253.

MARCHESETTI, C. 1887, Relazione sugli scavi preistorici eseguiti nel 1886. ‒ Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste 10, VI‒VII (IV‒VIII).

MARCHESETTI, C. 1889a, Relazione sugli scavi preistorici praticati nel 1887. ‒ Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste 11, XXXIII‒XXXIV.

MARCHESETTI, C. 1889b, Relazione sugli scavi preis- torici praticati nel 1888 nella necropoli di Caporetto. ‒ Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste 11, LI‒LIV.

MARCHESETTI, C. 1890, Relazione sugli scavi preistorici fatti nel 1889. ‒ Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste 12, XIII‒XIV.

MARCHESETTI, C. 1891, Relazione sugli scavi preistorici eseguiti nel 1890. ‒ Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste 13, LI‒LII.

MARCHESETTI, C. 1893, Relazione sugli scavi preistorici eseguiti nel 1892. ‒ Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste 14, XIII‒XV.

MARCHESETTI, C. 1903, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia. ‒ Società per la preistoria e proto- storia della regione Friuli-Venezia Giulia. Quaderno 3.

MARCHESETTI, C. 1904, Sitzungsberichte der Anthro- pologischen Gesellschaft in Wien. ‒ Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 34, 37‒38.

MARCHESETTI, C. 1905, Sitzungsberichte der Anthro- pologischen Gesellschaft in Wien. ‒ Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 35, 26.

MLINAR, M. 2005, Nove arheološke najdbe iz Kobarida. ‒ Goriški letnik 30‒31 (2003‒2004), 299‒312.

MLINAR, M. 2011, Arheološka zbirka. ‒ V: D. Fortunat Černilogar (ur.), Naplavine obsoške zgodovine. Vodnik po stalni razstavi Tolminskega muzeja, 12‒33, Tolmin.

MLINAR, M. 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000‒2016 na levem bregu Idrijce / The 2000‒2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887].

MLINAR, M., T. GERBEC 2011, Keltskih konj topòt. Najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu / Hear the horses of the Celts. The Bizjakova hiša site in Kobarid. Katalog razstave / Exhibition catalogue. – Tolmin.

MOSER, K. 1884, Notizen über Funde aus prähistorischer und römischer Zeit im Küstenlande und in Istrien. ‒ Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien 14, 9‒10.

MOSER, K. 1900, Fund einer Schlangenfibel in Karf- reit. ‒ Mitteilungen der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 26, 206.

OSMUK, N. 1997, Kobarid od prazgodovine do antike. Kratek zgodovinski pregled obdobij in pripadajočih najdišč. ‒V: Z. Likar, A. Raspet, Ž. Cimprič (ur.), Ko- barid, 9‒16, Kobarid.

POGAČNIK, A. 2002, Način pokopa in analiza pridatkov / The Burial Ritual and the Analysis of the Grave Goods. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin. The prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 21‒84.

RIGHI, G. 1970, Frammenti di una situla figurata da Caporetto. ‒ Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 6, 91‒92.

RUTAR, S. 1882, Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno ž njih prirodoznanskim in statističnim opisom. ‒ Gorica.

SVOLJŠAK, D. 1979a, 208 kobariških grobov. ‒ Delo (11. 4. 1979) št. 85, 7.

SVOLJŠAK, D. 1979b, Zavarovalna arheološka izkopavanja Goriškega muzeja v Kobaridu. ‒ Primorske novice (13. 4. 1979) let. 33, št. 16.

SVOLJŠAK, D. 1981, Kobarid. ‒ Varstvo spomenikov 23, 211‒212.

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2001, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 1. Katalog / Tolmin, the prehistoric cemetery 1. Catalogue. ‒ Katalogi in monografije 34.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., M. VINAZZA 2014, Burial practices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia. A comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. ‒ V: T. Cividini, G. Tasca (ur.), Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardoantica. Atti del Convegno Internazi- onale / The Funerary in Friuli and surrounding Regions between Iron Age and Late Antiquity. Proceedings of the International Conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013, BAR. International Series 2795, 41‒62.

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slo- venije / Serpentine fibulae from Slovenia. ‒ Arheološki vestnik 65, 123‒186.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula / Die Certosafibel. ‒ Arheološki vestnik 27, 317‒443.

TERŽAN , B. 1990, Polmesečaste fibule. O kulturnih pove- zavah med Egejo in Caput Adriae. (Die Halbmondfibeln. Über die Kulturverbindungen zwischen der Ägäis und dem Caput Adriae). ‒ Arheološki vestnik 41, 49‒88.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 85‒102.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). ‒ Arheološki vestnik 24 (1975), 416‒460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984‒1985, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. ‒ Katalogi in monografije 23.

TOŠKAN, B. 2020, Živalski ostanki z železnodobnega grobišča Most na Soči: ledini Pucarjev rob in Repelc / Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči: The Pucarjev rob and Repelc sites. ‒V: M. Mlinar, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000‒2016 na levem bregu Idrijce / The 2000‒2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 191‒242 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887].

VINAZZA, M. 2015, Ostanki starejšeželeznodobne nasel- bine na Gregorčičevi ulici v Kobaridu? ‒ Goriški letnik 37‒38 (2013‒2014), 101‒114.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Kruh, A. (2022). Železnodobno grobišče v Kobaridu: raziskave leta 1979. Arheološki Vestnik, 73, 507–537. https://doi.org/10.3986/AV.73.13

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”