Grašišče nad Grgarjem – utrjeno naselje iz starejše železne dobe

Avtorji

  • Patricija Bratina

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.12

Ključne besede:

Posočje, Grgar, bronasta doba, železna doba, gradišče, naselje, obzidje

Povzetek

Preko Grgarske kotline in Čepovanskega dola poteka naravni prehod iz nižine Vipavske doline v dolino reke Idrijce in v zgornjo Soško dolino ter proti zahodu na Banjško planoto. V železni dobi je pomembno vlogo ob tej komunikaciji imelo gradišče nad Grgarjem, na vrhu osamelca Grašišče. Strateška lega naselja je omogočala nadzor nad potmi, okoliška rodovitna ravnica je ponujala ekonomsko zaledje.

Med zaščitnimi arheološkimi raziskavami leta 2005 je bilo na severnem pobočju Grašišča odkrito obzidje s podpornima zidovoma, na položnejšem severovzhodnem pobočju pa utrjena podporna terasa. Naselje sodi v čas bronaste in železne dobe, občasna poselitev sega tudi v rimsko obdobje.

Poselitev dokazujejo tudi najdbe, odkrite leta 1977 ob gradbenih posegih na jugovzhodnem pobočju Grašišča in 1978, 2001 in 2005 na površini osrednjega dela gradišča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Patricija Bratina

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Območna enota Nova Gorica
Delpinova 16
SI-5000 Nova Gorica

Literatura

ANSl = Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana, 1975.

AHUMADA SILVA, I., F. MASSELI SCOTTI, E. MONTA- GNARI KOKELJ 1989, Castellazzo di Doberdò. – Annali di Storia Isontina 2, 87–142.

BORGNA et al. 2018 = E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – V: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5, 97–118.

BOŽIČ, D. 2009–2010, Resnica o zakladni najdbi bronastih srpov iz Grgarja. Kdaj, kje in kako je bila najdena, kdo jo je našel in koliko srpov je vsebovala. ‒ Goriški letnik 33–34/1 (2010), 107–136.

BRATINA, P. 2006, Grgar – gradišče Grašišče. – Varstvo spomenikov. Poročila 42 (2005), 47–49.

BRATINA, P. 2009, Grgar – Grašišče, utrjeno železnodobno gradišče. ‒ Grgarski zbornik, 21–27.

BRATINA, P. 2014, Log pri Vipavi / Log near Vipava. ‒ V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 569‒579.

BRATINA, P. 2018, Bronze and Iron Age settlements in the Kras and the Vipava Valley, Slovenia. – V: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5, 173–180.

BRATINA, P. 2021, Gradišča Komenskega Krasa v starejši železni dobi (Hillforts od the Komen Karst in the Early Iron Age). – Arheološki vestnik 72, 377–417. DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.13

BRESSAN, F. 1988–1989, Le Valli del Natisone e La Kovačeva jama di Robič. – Arheološki vestnik 39–40, 519–528.

CARDARELLI, A. 1983, Castellieri nel Carso e nell’Istria: cronologia degli insediamenti fra media età del bronzo e prima età del ferro. – V: Preistoria del Caput Adriae, Catalogo della Mostra, 87–112, Udine.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. MIZZAN 1996, Pozzuolo del Friuli II, 1. La prima età del ferro nel settore meridi- onale del castelliere. – Studi e ricerche di protostoria Mediterranea 4.

CORAZZA, S., P. CÀSSOLA GUIDA 2018, Il castelliere di Variano (Basiliano, Udine). – V: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Prostostoria 5, 653–662.

CRISMANI, A. 2005, Gli scavi di Carlo Marchesetti al castelliere di Cattinara: i materiali protostorici. – V: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno internazio- nale di studi, Trieste, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, vol. 9, 117–149, Trieste.

ČERNE, B. 2009, Zapis zemljepisnih imen v Grgarju in njegovi okolici na zemljevidih. – V: Grgarski zbornik, 335–337.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2018, Most na Soči v železni dobi / Most na Soči in the Iron Age. – V: J.Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 9–145 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091].

FABEC, T. 2006, Bate – SZ vznožje hriba Sv. Lovrenca. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41 (2000–2004), 7–8.

FURLANI, U. 1973–1975, Il ripostiglio di Gargaro. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte 8, 51–61.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapad- nom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 25–182, Sarajevo.

GERBEC, T. 2018, Banjška planota in Kanalski Kolovrat v bronasti in železni dobi. – V: D. Vončina (ur.), Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 63–75, Gorjansko.

GRAHEK, L. 2018, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. – V / In: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 249–306. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091].

HELLMUTH KRAMBERGER, A. 2017, Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre 2/1. Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja – Tekst / Monkodonja. Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens 2/1. Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja – Text. – Monografije i katalozi 28/1.

HORVAT, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipo- logija lončenine, keramični arhiv. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

KNIFIC et al. 2021 = T. Knific, B. Laharnar, M. Mlinar, M. Turk 2021, V deželici Simona Rutarja. Arheologija podkrnskega prostora. Katalog razstave. – Tolmin.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2013, Železnodobno gro- bišče v Jerovci na Šentviški planoti. ‒ Goriški letnik 35 (2011), 9–32.

LONZA, B. 1981, La ceramica del castelliere degli Elleri. – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia. Quaderno 4.

MANDRUZZATO, L. 2017, Archeologia ad Elleri: le piu recenti scoperte. ‒ V: P. Maggi, F. Pieri, P. Ventura (ur.), Monte Castellier. Le pietre di Elleri narrano la storia, 186‒207, Trieste.

MARCHESETTI, C. 1903, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia. – Trieste.

MARUŠIČ, F. L. 2009, Grgar – Grgarske jame. – V: Grgarski zbornik, 322–328, Grgar.

MASELLI SCOTTI, F. 1981, Il bronzo finale e il primo ferro a Cattinara. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 12/1, 133–160.

MASELLI SCOTTI, F. 2005, Cattinara, Trieste. Modalità di sistemazione. – V: G. Bandeli, E. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, vol. 9,149‒167, Trieste.

MASELLI SCOTTI, F., M. PARONUZZI 1984, Abitato protostorico di Duino. Scavi 1983. – V: Preistoria del Caput Adriae, Atti del convegno internazionale, Trieste, Castello di S. Giusto,19–20 novembre 1983, 148–160, Udine.

MERLATTI, R., T. SPANGHERO, S.VITRI 2018, L’insediamento di Santa Ruffina di Palse (Porcia –PN). Una fossa con contenitori fittili della prima età del ferro (scavi 1999–2000).– V: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5, 703–712.

MIZZAN, S. 1989, S. Polo. ‒ V: E. Montagnari Kokelj (ur.), Il Carso Goriziano tra protostoria e storia. Da Castellazzo a San Polo, Catalogo della Mostra, 107‒114, Gorizia.

MIZZAN, S. 1996, La ceramica. – V: P. Càssola Guida, S. Mizzan, Pozzuolo del Friuli II, 1. La prima età del ferro nel settore meridionale del castelliere. Lo scavo e la ceramica, Studi e ricerche di protostoria Mediterranea 4, 43–198, Roma.

MLINAR, M. 2018, Starejšeželeznodobna naselja v Posočju in njihovi obrambni sistemi. – V: D. Vončina (ur.), Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 49–61, Gorjansko.

MLINAR, M., B. ŽBONA TRKMAN 2008, Banjška planota in Trnovski gozd v luči novejših arheoloških najdb. ‒ Goriški letnik 32, 9–22.

MORETTI, M. 1978, Monte Grisa: Area inferiore. – V: L. Ruaro Loseri, M. Moretti, R. Gerdol, G. Stacul, I Castellieri di Nivize, Monte Grisa, Ponte S. Quirino. Complessi dell’ età del Bronzo, Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Monografie di Preistoria II, 41–64.

OSMUK, N. 1979a, Bate. – Varstvo spomenikov 22, 273. OSMUK, N. 1979b, Grgar. – Varstvo spomenikov 22, 273.

OSMUK, N. 1979c, Kal nad Kanalom. – Varstvo spomenikov 22, 273–274.

OSMUK, N. 1985, Kanalski Lom – V Glavi. – Varstvo spomenikov 27, 212.

OSMUK, N. 1990, Levpa – Grad (Banjška planota). – Varstvo spomenikov 32, 162, 164.

OSMUK, N. 1991, Kal nad Kanalom – Koprivišče: Gradec. – Varstvo spomenikov 33, 209.

OSMUK, N. 1992, Kal nad Kanalom: Zabrdo – Na gradu. – Varstvo spomenikov 34, 230–231.

OSMUK, N. 1995, Bate – Dragovica: Rebro. – Varstvo spomenikov 35 (1993), 85.

PAVLIN, B. 1999, Kambreško in Banjšice. ‒ V: D. Perko, M. Orožen Adamič (ur.), Slovenija. Pokrajina in ljudje, 312‒321, Ljubljana.

PODBERSIČ, R. 2009, Grgar med prvo svetovno vojno. ‒ Grgarski zbornik, 149–170. Grgar.

POGAČNIK, A. 2002, Način pokopa in analiza pridatkov / The burial ritual and the analysis of the grave goods. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 21–84.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964–1965 (Nekropole der Urnenfelderkultur im hof der Slowenischen akademie der wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den jahren 1964–1965). – Razprave 1. razreda SAZU 7/1.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani / Das vorgeschichtliche Gräbelfeld in Ljubljana. – Razprave 1. razreda SAZU 13/2.

SALERNO, R. 1996, I materiali. – V: La protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli. Concor- dia Sagittaria. Mostra archeologica, 220‒245, Padova.

SVOLJŠAK, D. 1986, Most na Soči in njegovi obrambni sistemi / Most an der Soča und seine Verteidigungssys- teme. – V: Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije / Verteidigungssysteme in der Vorgeschichte und Antike im Gebiet von Jugoslawien, Materiali 22, 50–54.

SVOLJŠAK, D. 1988–1989, Posočje v bronasti dobi (Das Sočagebiet in der Bronzezeit). – Arheološki vestnik 39–40, 367–386.

SVOLJŠAK, D. 1990, Sv. Katarina nad Novo Gorico. Ar- heološka podoba. ‒ Goriški letnik 17, 33–55.

SVOLJŠAK, D. 2001, Prazgodovina v Posočju v štirih epizodah. ‒ Goriški letnik 27, 5–26.

SVOLJŠAK, D. 2005, L ́insediamento fortificato d‘altura di Sv. Katarina sopra Nova Gorica. Un castelliere di tipo isontino. – V / In: G. Bandellli, E. Montagnari Kokelj 2005 (ur. / eds.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia II/9, 657–665.

SVOLJŠAK, D. 2009, Zaklad bronastih srpov v Grgarju. – V: Grgarski zbornik, 12–20. Grgar.

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2001, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 1. Katalog / Tolmin, the prehistoric cemetery 1. Catalogue. – Katalogi in monografije 34.

STARE, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana). – Dela 1. razreda SAZU 9.

STARE, F.1975, Dobova. – Posavski muzej Brežice 2.

TECCO HVALA, S., B. MUŠIČ 2021, Ali je imela naselbi- na na Mostu na Soči v železni dobi obzidje? ‒ Goriški letnik 45, 29–52.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris. / Chronological outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises. – Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2014, 703–725.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine / Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24 (1975), 416–460.

TRUHLAR, F. 1974, Banjška planota – arheološka terra incognita ?. – Arheološki vestnik 25, 550–551.

UREM, D. 2012, Limska gradina. Keramika s područja nekropole / The Limska Gradina hillfort. Pottery from the cemetery area. – Monografije i katalozi 21.

VINAZZA, M. 2021, Naselbinska keramika starejše železne dobe na Krasu / Settlement pottery from the Early Iron Age in Kras. – Arheološki vestnik 72, 419–452 [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.14].

ZAVRTANIK, J. 2001, Prazgodovinska podoba Solkana. – V: B. Marušič (ur.), Jako stara vas na Goriškem je Solkan, 10–21, Solkan.

ZENDRON, F. 2017, In cammino verso la storia. I manufatti dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro. ‒ V: P. Maggi, F. Pieri, P. Ventura (ur.), Monte Castellier. Le pietre di Elleri narrano la storia, 209‒249, Trieste.

ŽBONA TRKMAN, B., A. BAVDEK 1996, Depojski najdbi s Kanalskega Vrha / The Hoards from Kanalski Vrh. – V: Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 31–72.

BRATINA, P. 2006, Grgar – Grašišče. Poročilo o zaščitnem arheološkem sondiranju arheološkega spomenika Grgar – Grašišče EŠD 4744. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

KOŠIR, U. 2022, Poročilo o arheoloških raziskavah v Grgarju (parc.št.2815/3, 2815/4, 2816/2, 2816/5 k. o. Grgar). – Hrani: ZVKDS OE Nova Gorica, Avgusta d. o. o., Idrija.

KRAŠNA, M. 2020, Prepoznava in opredelitev arheoloških sledi na podatkih laserskih snemanj EŠD 4744 Grgar- Gradišče Grašišče. – Hrani: ZVKDS OE Nova Gorica, Avgusta d. o. o., Idrija.

OSMUK, N. 2001, Grgar-Grašišče, EŠD 4744. Poročilo. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

TOMAŽ, A. 2006, Osnovne značilnosti makroskopsko anali- zirane keramike iz Grgarja, izkopavanja 2005, SE10 (TS 2). – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2006, Živalski ostanki iz železnodobne naselbine Grgar - Grašišče. Ljubljana. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica in ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo.

VERBIČ, T. 2005, Poročilo o geološkem pregledu arheoloških sond na lokaciji Grašišče nad Grgarjem. Ljubljana. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica).

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Bratina, P. (2022). Grašišče nad Grgarjem – utrjeno naselje iz starejše železne dobe. Arheološki Vestnik, 73, 471–505. https://doi.org/10.3986/AV.73.12

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”