Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.11

Ključne besede:

severozahodna Slovenija, Posočje, svetolucijska kulturna skupina, starejša železna doba, halštatska doba, poselitev, naselja, grobišča, depoji, kultna mesta, komunikacije

Povzetek

Prostor posoške skupnosti iz starejše železne dobe (8.–4. st. pr. n. št.), znane kot svetolucijska halštatska kulturna skupina, zaznamujejo različne geomorfološke značilnosti in naravne danosti. Najstarejše jedro stalne poselitve se je izoblikovalo ob naravnih poteh, ki vodijo ob Nadiži in Soči iz Furlanske nižine oz. iz zaledja severnega Jadrana v alpski visokogorski svet.

O stalni poselitvi na začetku železne dobe pričajo predvsem grobišča, medtem ko je v naseljih zaradi skromne raziskanosti starejše obdobje (8.–6. st. pr. n. št.) slabše prepoznavno. Grobovi iz starejših faz kažejo na manjše lokalne skupnosti, grobni pridatki pa ne izražajo večjih družbenih razlik. Družbeno razslojevanje je zaznavno v mlajših fazah (6. do 4. st. pr. n. št.), ko se ob prevladujočem pokopu sežganih ostankov v preprosto grobno jamo, pokrito s kamnito ploščo, poja- vijo tudi maloštevilni žarni grobovi v obliki kamnite skrinje in z bogatejšimi pridatki. V mlajšem obdobju je naselje na Mostu na Soči doseglo največji obseg in se razvilo v glavno regionalno središče z zgodnjeurbanimi značilnostmi. V 6. in 5. st. pr. n. št. je opazna tudi ekspanzija te skupnosti, zrasla so nova manjša naselja. Večinoma so bila deloma utrjena, v neutrjenih bi lahko videli naselja drugega ranga. V 4. st. pr. n. št. so sledili pretresi in spremembe, ki so privedli do dezintegracije skupnosti. Prebivalstvo se je iz starih aglomeracij umaknilo v stranske doline in bolj hribovite predele, v grobnih in daritvenih obredjih pa je v znatnejši meri prisotno orožje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miha Mlinar

Tolminski muzej
Mestni trg 4
SI-5220 Tolmin

Sneža Tecco Hvala

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANDRIČ et al. 2020 = M. Andrič, P. Sabatier, W. Rapuc, N. Ogrinc, M. Dolenec, F. Arnaud, U. von Grafenstein, A. Šmuc 2020, Vpliv človekovih aktivnosti (paša, polje- delstvo, rudarjenje) in klimatskih nihanj na rastlinstvo v povodju Bohinjskega jezera v zadnjih 6600 letih (The impact of 6600 years of human activitity (grazing, agri- culture, mining) and climate change on the vegetation in the Lake Bohinj catchment area. – V: Življenje v Alpah. Življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, Zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju, 73–80.

BAŠ, F. 1955, Organizacija spomeniškega varstva v slovenski preteklosti. – Varstvo spomenikov 5, 13–37.

BERGONZI, G., A. BOIARDI, P. PASCUCCI, R. T. RENZI 1981, Corredi funebri e gruppi sociali ad Este e S. Lucia. – V: R. Peroni (ur.), Necropoli e usi funerari nell’età del ferro, Archeologia: materiali e problemi 5, Bari.

BOGATAJ et al. 2016 = F. Bogataj, L. Grahek, I. M. Hro- vatin, R. Masaryk 2016, Pred 2.500 leti so na Štalci že kovali železo. – Železne niti 13, 88–96.

BOIARDI, A. 1983, S. Lucia – la necropoli. Cronologia e rito. – V: Preistoria del Caput Adriae. Catalogo di mostra, 164–166, Udine.

BOIARDI, A. 1984, Corredi complessi a S. Lucia el VI e V secolo. – V: L. Ruaro Loseri, E. Montagnari Kokelj (ur.) 1984, Preistoria del Caput Adriae. Atti del con- vegno internazionale, Trieste, 19–20 novembre 1983, 91–96, Udine.

BOŽIČ, D. 1999a, Die Erforschung der Latènezeit in Slowenien seit Jahr 1964 / Raziskovanje latenske dobe na Slovenskem po letu 1964. – Arheološki vestnik 50, 189–213.

BOŽIČ, D. 1999b, Tre insediamenti minori del gruppo protostorico di Idrija pri Bači dell’Isontino. – V: S. Santoro (ur.), Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina, Studi e Scavi 8, 71–79.

BOŽIČ, D. 2011, Prazgodovinske najdbe s Tonovcovega gradu in železnodobna kultna mesta v Posočju / Prehi- storic finds from Tonovcov grad and Iron Age cult places in Posočje. – V: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 239–77. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545871]

BRATINA, P. 1994, Jelenšek nad Godovičem – prazgodovinska naselbina z nekropolo. – Idrijski razgledi 39, 109–110.

BRATINA, P. 1994–1995, Godovič. – Varstvo spomenikov 36, 146.

BRATINA, P. 2001, Golo Brdo; Robič, Sv. Volar. – Varstvo spomenikov. Poročila 38, 28–30; 110.

BRATINA, P. 2006, Grgar – Gradišče Grašišče. – Varstvo spomenikov 42, 47–49.

BRATINA, P. 2009a, Golo Brdo. – Varstvo spomenikov. Poročila 45, 63–64.

BRATINA, P. 2009b, Grgar – Grašišče, utrjeno železnodobno gradišče. – Grgarski zbornik, 21–27, Grgar.

BRATINA, P. 2009–2010, Nova arheološka odkritja v Vipavski dolini. – Goriški letnik 33–34/I, 155–180.

BRIŠNIK, D., M. KAJZER 2019, Pravno varstvo arheološke dediščine in njegovo izvajanje. – V: Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve. Varovanje in prezentacija, Razprave 1. razreda SAZU 38, 35–47.

CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN, T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Ko- barid. Settlement remains and interpretation. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545840].

CULIBERG, M. 2020, Arheobotanične raziskave na izbranih najdiščih posoške železnodobne skupnosti / Archaeobotanical evidence from select sites of the Posočje Iron Age community. – V: M. Mlinar, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investi- gations on the left bank of the Idrijca, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 243–260. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887].

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA (ur.) 2018, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. – Ljubljana. [DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600855].

DULAR, J. 2018, Kronološka slika železnodobne naselbine Most na Soči / Chronology of the Iron Age settlement at Most na Soči. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 147–166.

DULAR, J., S. TECCO HVALA (ur.) 2018, Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most a Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Slo- veniae 34. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091].

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2018, Most na Soči v železni dobi / Most na Soči in the Iron Age. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 9–145.

FABEC, T., M. VINAZZA 2010, Kobarid – prazgodovinska in rimskodobna naselbina Gradič. – Varstvo spomenikov. Poročila 46, 108–109.

FLEGO, S. 2005, Prazgodovinska naselbina na Poliškem polju?. – Idrijski razgledi 2005/1, 23–34.

FORLATI TAMARO, B. 1930, S. Lucia di Tolmino. Nuovi ritrovamenti nella necropoli preistorica. – Notizie degli scavi di antichità 1930, 419–428, Roma.

GABROVEC, S. 1958–1959, Dunaj pri Jereki. – Varstvo spomenikov 7, 323–325.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji (Die Hallstattkultur Sloweniens). – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1966a, Zagorje v prazgodovini (Zagorje in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 17, 19–50.

GABROVEC, S. 1966b, Latensko obdobje na Gorenjskem (Die Latènezeit in Oberkrain). – Arheološki vestnik 17, 243–270.

GABROVEC, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju (Die Hallstattnekropolen in Bohinj). – Arheološki vestnik 25, 287–318.

GABROVEC, S. 1976, Železnodobna nekropola v Kobaridu. – Goriški letnik 3, 44–64.

GABROVEC, S. 1987, Svetolucijska grupa. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 120–150, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1999, 50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188. GABROVEC, S., D. SVOLJŠAK 1983, Most na Soči (S. Lucia) 1. Zgodovina raziskovanj in topografija / Storia delle ricerche e topografia. – Katalogi in monografije 22.

GERBEC, T. 2018, Banjška planota in Kanalski Kolovrat v bronasti in železni dobi. – V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 63–75, Gorjansko.

GERBEC, T. 2021, Arheološka dediščina Kanalskega Kolovrata. – Goriški letnik 45, 127–151.

GERBEC, T., M. MLINAR 2011, Najdbe iz reke Soče in njenih pritokov. – V: Arheologija danes 2011/1, 7–9.

GERBEC, T., M. MLINAR 2013–2014, Arheološke novi- ce – Podbela, Zatolmin. – Goriški letnik 37–38 (2015), 393, 413–414.

GERBEC, T., M. VINAZZA 2018, Arheološka podoba zahodne Banjške planote. – V: D. Zuljan Kumar, M. Perkon Kofol (ur.), Zahodna Banjška planota skozi čas: o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote, 75–113, Koper.

GRAHEK, L. 2018a, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from settlement at Most na Soči. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 249–306.

GRAHEK, L. 2018b, Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi (A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age). – V: Črešnar, Vinazza (ur.) 2018, 263–274.

GRÖMER et al. 2018 = K. Grömer, K. Kostajnšek, T. Tolar, G. Pajagič Bregar 2018, Tekstilna najdba iz železnodobne naselbine Most na Soči: konservacija, analiza, primerja- va / Textile find from the Iron Age settlement at Most na Soči: conservation, analysis and comparisons. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 453–465.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje in der Jüngeren Eisenzeit / Po- sočje v mlajši železni dobi. – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M., D. BOŽIČ 2021, Bogovom vojne. Depoji orožja starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae / Agli dei della guerra. Ripogtigli di armi della prima eta del ferro nell’entroterra del Caput Adriae. – Arheološki vestnik 72, 479–508. [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.16].

HORVAT, J. 2015–2016, Tolminske Ravne, Tolmin, Pod zelenim Vrhom. – Goriški letnik 39–40, 305–306.

HORVAT, J. 2018, Statuettes from Ravelnik near Bovec in the Soča Valley (Slovenia). – V: A Bouet, C. Petit- Aupert (ur.), Bibere, ridere, gaudere, studere, hoc est uiuere. Hommages à Francis Tassaux, Mémoire 53, 337–351, Bordeaux.

HORVAT, J. 2019, Inhabiting the high mountains of the south-eastern Alps. Slovenia. – Forschungsberichte der ANISA für das Internet 1 (ANISA FB 1, 2019).

HORVAT, J. 2020, Arheološke sledi v slovenskem visoko- gorju. – V: Življenje v Alpah: življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, 11−25, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina.

ISTENIČ, J. 2015a, Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. – V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 43–60.

ISTENIČ, J. 2015b, Mali njivč above Novaki / Mali njivč nad Novaki. – V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 365–384.

ISTENIČ, J. 2018, Roman bronze helmets from the Re- publican period and the Early Principate in Slovenia / Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji. – Arheološki vestnik 69, 277–334.

JOSIPOVIČ, D., A. GASPARI, A. MIŠKEC 2012, Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Bohinju. – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.), Potopljena preteklost: arheo- logija vodnih okolij in raziskave podvodne arheologije v Sloveniji, Zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884–2012), Radovljica.

KLAVORA, F. 2003, Kdo dal podobo je Bovškemu. O zgo- dovini, cesti in naseljih na Bovškem. – Tolmin.

KNAVS, M., M. MLINAR 2005, Bronastodobna lončenina iz Turjeve jame v dolini Nadiže (Bronze Age pottery from Turjeva jama in the Nadiža Valley). – Arheološki vestnik 56, 59–72.

KNAVS, M., M. MLINAR 2006, Robič – arheološko naj- dišče sv. Volar. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41 (2000–2004), 169–170.

KNAVS, M., M. MLINAR, 2007, Kobarid. – Varstvo spo- menikov. Poročila 43, 84.

KNIFIC et al. 2021 = T. Knific, B. Laharnar, M. Mlinar, M. Turk 2021, V deželici Simona Rutarja. Arheologija podkrnskega prostora. Katalog razstave. – Tolmin.

KOS, P. 1973, Koritnica ob Bači. – Arheološki vestnik 24, 848–873.

KOS, P., B. ŽBONA TRKMAN 2009, A hoard of Roman Republican and Norican coins from the vicinity of Kobarid / Zakladna najdba rimskih republikanskih in noriških novcev iz okolice Kobarida. – Arheološki vestnik 60, 271–282.

KRUH, A. 2012, Razvoj arheološkega oddelka. – Goriški letnik 36, 115–151.

LAHARNAR, B. 2018a, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 95–247.

LAHARNAR, B. 2018b, V zaledju Svete Lucije. Prispevek k arheološki topografiji Šentviške planote (In the hinter- land of Sv. Lucija. A contribution to the archaeological topography of Šentviška planota). – V: Črešnar, Vinazza (ur.) 2018, 367–378.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2013, Železnodobno gro- bišče v Jerovci na Šentviški planoti. – Goriški letnik 35 (2011), 9–32.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2014, Prazgodovinski srebrni daritveni ploščici s Šentviške planote. – Keria: studia Latina et Graeca 16/1, 9–20.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2019, A La Tène grave from Srpenica: new evidence of Early Latènisation of the Posočje region in northwestern Slovenia. – V: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien, 154, 645–658.

LAHARNAR, B., B. ŠTULAR, M. MLINAR 2015, Gradič above Kobarid – A Late Republican fortified empori- um? / Gradič nad Kobaridom – poznorepublikanski utrjeni emporij? – V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 243–256.

LAMUT, J. 2018, Analiza železove žlindre in železnega kvadra iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Analysis of ferrous slag and a metal block from the settlement at Most na Soči. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 333–347.

LO SCHIAVO, F. 1984, La necropoli di S. Lucia in Tolmino: prospettive di ricerca. – V: L. Ruaro Loseri, E. Mon- tagnari Kokelj (ur.), Preistoria del Caput Adriae. Atti del convegno internazionale, Trieste, 19–20 novembre 1983, 91–96, Udine.

MADER, B. 2018, Die Prähistorische Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1878–1918. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 86.

MARCHESETTI, C. 1886, La necropoli di S. Lucia presso Tolmino, scavi del 1884. – Bolletino della Società Adri- atica di Scienze Naturali in Trieste 9.

MARCHESETTI, C. 1890, Relazione sugli scavi preistorici fatti nel 1889. – Bollettino della Società adriatica di scienze naturali in Trieste 12, XIII–XVII.

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino. – Bolletino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 15.

MARCHESETTI, C. 1903, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia. – Trieste.

MARZATICO, F. 1997, I materiali preromani della Valle dell’Adige nel Castello del Buonconsiglio. – Patrimonio storico e Artistico del Trentino I–III, Trento.

MERTELJ, M. 1994–1995, Stara Fužina. – Varstvo spo- menikov 36, 202.

MIHELIČ, M., M. VINAZZA 2006, Goljevica – cerkev sv. Volbenka. – Varstvo spomenikov. Poročila 42, 42.

MLINAR, M. 2005, Nove arheološke najdbe iz Kobarida. – Goriški letnik 30/31 (2003–2004), 299–312.

MLINAR, M. 2006a, Javorca. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 241–242.

MLINAR, M. 2006b, Šentviška gora. – Varstvo spomenikov. Poročila 42, 156–157.

MLINAR, M. 2008, Log pod Mangartom. – Varstvo spomenikov. Poročila 44, 142.

MLINAR, M. 2009, Bovec. – Varstvo spomenikov. Poročila 45, 23.

MLINAR, M. 2009–2010, Železnodobno grobišče pri Srpenici na Bovškem. – V: Marušičev zbornik. Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Ma- rušiča, Goriški letnik, 33–34, 137–153.

MLINAR, M. 2016, Domnevno predrimsko kultno mesto na Gradišču v Cerknem. – Idrijski razgledi 2016/2, 98–102.

MLINAR, M. 2018, Starejšeželeznodobna naselja v Posočju in njihovi obrambni sistemi. – V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 49–61, Gorjansko.

MLINAR, M. 2019, Arheološke raziskave ob in v cerkvi sv. Lenarta. – V: Cerkev v cerkvi. Zbornik prispevkov o arheoloških odkritjih v cerkvi sv. Lenarta v Volčah in zgodovini kraja, 10–27, Tolmin.

MLINAR, M. 2020a, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887].

MLINAR, M. 2020b, Železnodobno najdišče v Čadrgu (Iron Age site at Čadrg). – V: Življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes. Zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju, 53–58, Bohinjska Bistrica.

MLINAR, M. 2021a, Grajski odpad, arheologom zaklad: izkopavanja na Kozlovem robu 2020. – V: M. Mlinar (ur.), Trije gradovi, tisoč zgodb. Grad Kozlov rob, dvor na Doru in Coroninijeva graščina v Tolminu, 30–47, Tolmin.

MLINAR, M. 2021b, Še dve rimski hiši z Mosta na Soči. – Goriški letnik 45, 175–192.

MLINAR, M., T. GERBEC 2011, Keltskih konj topòt: najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu / Hear the horses of the Celts: The Bizjakova hiša site in Kobarid. Katalog razstave / Exhibition catalogue. – Tolmin.

MLINAR, M., B. MUŠIČ 2020, Geofizikalne raziskave v arheologiji: dobre prakse s Tolminskega. – Tolminski zbornik 5, 413–428.

MLINAR, M., M. TURK 2016, Prapoti skozi praproti: arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice. Katalog razstave. – Tolmin.

MLINAR, M., B. ŽBONA TRKMAN 2008, Banjška planota in Trnovski gozd v luči najnovejših arheoloških najdb. – Goriški letnik 32, 9–22.

MLINAR, M., T. GERBEC, B. LAHARNAR 2014, Kot nekoč: Breginjski kot v arheoloških dobah. Katalog razstave. – Tolmin.

MLINAR, M., R. KLASINC, M. KNAVS 2008, Zaščitne arheološke raziskave na Mostu na Soči leta 2001: najdišča Maregova guna, Štulčev kuk in Plac / Rescue archaeological excavations at Most na Soči in the year 2001: the sites of Maregova guna, Štulčev kuk and Plac. – Arheološki vestnik 59, 189–208.

MLINAR et al. 2018 = M. Mlinar, B. Laharnar, M. Vidulli, A. Crismani 2018, Stari bogovi obmolknejo. Šentviška planota v arheoloških dobah. Katalog razstave. – Tolmin.

MONTAGNARI KOKELJ, E. (ur.) 1993, Carlo Marcheset- ti. Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino (scavi 1884–1902) (reprint). – Trieste.

MOTELLA DE CARLO, S. 2018, Arheobotanične raziska- ve z najdišča Most na Soči: uporaba les, pokrajina in gospodarstvo med 6. in 1. stoletjem pr. Kr. / Indagini archeobotaniche a Most na Soči: tecnologia del legno, paesaggio ed economia tra VI sec. e i I sec. a. C. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 361–443.

MOZETIČ, N. 1958–1959, Bovec. – Varstvo spomenikov 7, 289.

NANUT, T. 2016, Arheološke najdbe z Gastabila. – Idrijski razgledi 2016/2, 103–107.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni depoj- ski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu (Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills). – V: Črešnar, Vinazza (ur.) 2018, 137–161.

NANUT, T. 2021, Živalske fibule zgodnjelatenske sheme: novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine / Animal fibulae of Early La Tène construction: new finds from the Sveta Lucija workshops. – Arheološki vrstnik 72, 73–90. [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.03].

OGRIN, M. 2003, Ajdovski gradec. – V: Projekt Arheološki park Ajdovski gradec, 9–11, Bohinjska Bistrica.

OGRIN, M. 2020, Prve postojanke na Spodnjih bohinjskih gorah – Dolga planja na Voglu. – V: Življenje v Alpah: življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, 59−65, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina.

OSMUK, N. 1977, Golo Brdo v Brdih. – Varstvo spome- nikov 21, 214.

OSMUK, N. 1979, Grgar. – Varstvo spomenikov 22, 273. OSMUK, N. 1982, Reka. – Varstvo spomenikov 24, 163–164.

OSMUK, N. 1985, Bovec, Kanalski Lom, Sedlo. – Varstvo spomenikov 27, 210–212, 297.

OSMUK, N. 1990, Levpa – Grad. – Varstvo spomenikov 32, 163–164

OSMUK, N. 1992, Levpa; Nova Gorica – Sv. Katarina (Kekec). – Varstvo spomenikov 34, 243–244; 259. OSMUK, N. 1993, Golo Brdo. – Varstvo spomenikov 35, 96.

OSMUK, N. 1996, Kobarid. – Varstvo spomenikov. Poročila 37, 46.

OSMUK, N. 1997, Kobarid od prazgodovine do antike. Kratek zgodovinski pregled obdobij in pripadajočih najdišč. – V: Z. Likar, A. Raspet, Ž. Cimprič (ur.), Kobarid, 9–16, Kobarid.

OSMUK, N. 1998, Le sanctuaire protohistorique de Kobarid (Slovénie); Plaquette votive de Kobarid (SI). – Instrumentum 7, 13, 17.

OSMUK, N. 2001, Kobarid. – Varstvo spomenikov. Poročila 38, 51–52.

OSMUK, N. 2006, Bovec. – Varstvo spomenikov. Poročila 42, 12–14.

PAVLIN, P. 2014, Starejšeželeznodobni košarasti obeski, okrašeni z vodoravnimi črtami / Early Iron Age basket- -shaped pendants with horizontal line decoration. – V: S. Tecco Hvala (ur.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 341–354 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503651].

PERKO, D., M. OROŽEN ADAMIČ (ur.) 2001, Slovenija. Pokrajine in ljudje, Ljubljana.

PETRU, P. 1975, Prispevek k zgodovini arheološke karte na Slovenskem. – V: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana.

PETTARIN, S. 2006a, Le necropoli di San Pietro al Nati- sone e Dernazzacco. – Studi e ricerche di protostoria mediterranea 6.

PETTARIN, S. 2006b, Necropoli dell’età del ferro a San Pietro al Natisone / Železnodobno grobišče iz Špietra v dolini Nadiže. – V: G. Banchig, S. Magnani, A. Pessina (ur.), Terre d’incontro: contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell’Isonzo dall’antichità al medioevo. Atti della giornata internazionale di studi, S. Pietro al Natisone, 26 november 2005 / Kraji srečanj: stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka. Zapiski z mednarodnega študijskega dne v Špetru, 26. novembra 2005, 68–85.

PREISTORIA DEL CAPUT ADRIAE 1983, Catalogo di mostra. – Udine.

RIGHI, G. 2004, Armi celtiche da Monte Roba presso S. Pietro al Natisone. – Forum Iulii 27, 9–23.

REPANŠEK, L. 2020, Towards the Interpretation of *Is 7. – V: Revisiting Dispersions Celtic and Germanic ca. 400 BC – ca. 400 AD. Preceedings of the International Interdisciplinary Conference held at Dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenia, October 12–14, 2018, Journal of Indo-European Studies Monograph 67, 162–183.

RUARO LOSERI, L., E. MONTAGNARI KOKELJ (ur.) 1984, Preistoria del Caput Adriae. Atti del convegno internazionale, Trieste, 19–20 novembre 1983. – Udine.

RUPEL, L. 2004, Contributi alla carta archeologica delle Valli del Natisone. – Forum Iulii 28, 55–78.

RUTAR, S. 1882, Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno ž njih prirodoznanskim in statističnim opisom. – Gorica.

SAVNIK, R. (ur.) 1968, Krajevni leksikon Slovenije 1. Za- hodni del Slovenije. – Ljubljana.

SVOLJŠAK, D. 1967, Deskle. – Varstvo spomenikov 12, 82. SVOLJŠAK, D. 1973, Prazgodovinsko grobišče v Tolminu. Prispevek k proučevanju načina pokopa in pogrebnih navad v svetolucijski kulturni skupini / Necropoli preisto- rica di Tolmin. – Arheološki vestnik 24 (1975), 397–410. SVOLJŠAK, D. 1981, Kobarid. – Varstvo spomenikov 23, 211–212.

SVOLJŠAK, D. 1984a, Most na Soči (S. Lucia) e i suoi sistemi di difesa. – V: Preistoria del Caput Adriae. Atti del convegno internazionale, Trieste, 19-20 novembre 1983, 115–118, Udine.

SVOLJŠAK, D. 1984b, Police. – Varstvo spomenikov 26, 288–289.

SVOLJŠAK, D. 1986, Most na Soči in njegovi obrambni sistemi. – V: Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije, Materijali 22, 50–54.

SVOLJŠAK, D. 1988–1989, Posočje v bronasti dobi (Das Sočagebiet in der Bronzezeit). – Arheološki vestnik 39–40, 367–386.

SVOLJŠAK, D. 1990, Sv. Katarina nad Novo Gorico. Ar- heološka podoba. – Goriški letnik 17, 33–55.

SVOLJŠAK, D. 1994–1995, Reka; Godovič. – Varstvo spomenikov 36, 252–253.

SVOLJŠAK, D. 2001, Zametki urbanizma v železnodobni naselbini na Mostu na Soči. –Arheološki vestnik 52, 131–138.

SVOLJŠAK, D. 2002, Arheološka podoba Bovškega. – V: Soški razgovori 1. Zbornik za domoznanstvo Zgodovinske sekcije KD Golobar, 261–277, Bovec.

SVOLJŠAK, D. 2005, L’insediamento fortificato d’altura di Sv. Katarina sopra Nova Gorica. Un castelliere di tipo isontino. – V: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903–2003, Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, vol. 9, 657–665, Trieste.

SVOLJŠAK, D. 2006, Koritnica v arheoloških obdobjih. – V: S. Torkar, K. Kofol (ur.), Baški zbornik. Alpski mladinski raziskovalni tabor Podbrdo 1992, 1993 in 1995, 13–28, Tolmin.

SVOLJŠAK, D. 2018, Posoško železnodobno stavbarstvo / Iron Age architecture in Posočje. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 167–194.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds. – Opera Instituti Archeologici Sloveniae 33 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367].

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2001–2002, Tolmin, pra- zgodovinsko grobišča / Tolmin, the prehistoric cemetery 1–2. – Katalogi in monografije 34–35.

ŠMIT, Ž., B. LAHARNAR 2018. Analiza bronastih surovcev iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči in grobnih najdb z Mosta na Soči in iz Bohinja / Analysis of raw bronze from the Iron Age settlement Most na Soči and of grave finds from Most na Soči and Bohinj. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 321–332.

ŠTULAR, B. 2011a, The use of lidar – derived relief models in archaeological topography. The Kobarid region (Slovenia) case study (Uporaba modelov reliefa pridobljenih z lidarskim snemanjem v arheološki topo- grafiji). – Arheološki vestnik 62, 393–432.

ŠTULAR, B. 2011b, Mreža poti / Path network. – V: Ciglenečki, Modrijan, Milavec 2011, 53–64.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. [DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546007].

TECCO HVALA, S. 2020, The Early Iron Age central place at Most na Soči (NW Slovenia). – V: L. Zamboni, M. Fernández-Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Crossing the Alps. Early urbanism between Northern Italy and Central Europe (900–400 BC), 377–391, Leiden.

TECCO HVALA, S., B. MUŠIČ 2021, Ali je imela nasel- bina na Mostu na Soči v železni dobi obzidje? – Goriški letnik 45, 27–50.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. (ur.) 1995‒1996, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1‒2, Katalogi in monografije 29‒30.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišča 2 / Tolmin, the prehistoric cemetery 2, Katalogi in monografije 34–35, 85–102.

TERŽAN, B. 2016, Stane Gabrovec (1920–2015). – Arhe- ološki vestnik 67, 11–20.

TERŽAN, B. 2019, Za uvod – kratek oris pretekle spome- niškovarstvene službe na Slovenskem. – V: Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve. Varovanje in pre- zentacija, Razprave I. razreda SAZU 38, 9–13.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine / Contributo alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia. – Arheološki vestnik 24 (1975), 416–460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23.

TOMADIN, V., I. VISENTINI, S. COLUSSA 1989, Castello di Zuccola in Cividale del Friuli. – Premariacco.

TOŠKAN, B. 2011, Analiza živalskih kostnih ostankov / Analysis of animal bone remains. – V: M. Mlinar, T. Gerbec 2011, Keltskih konj topòt: najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu / Hear the horses of the Celts: The Bizjako- va hiša site in Kobarid. Katalog razstave / Exhibition catalogue, 43–50, Tolmin.

TOŠKAN, B., L. BARTOSIEWICZ 2018, Živalski ostanki iz naselbine Most na Soči: vpogled v družbeno komple- ksnost železnodobne skupnosti v jugovzhodnoalpskem prostoru / Animal remains from the settlement at Most na Soči: an insight into the social complexity of the Iron Age community in south-eastern Alps. – V: Dular, Tecco Hvala (ur.) 2018, 467–510.

TRATNIK, V. 2009, Idrsko. – Varstvo spomenikov. Poročila 45, 70–71.

TURK, P., V. SVETLIČIČ 2018, Nenavadna prazgodovina uhatih sekir (Unusual prehistory of shaft-hole axes). – V: Črešnar, Vinazza (ur.) 2018, 34–38.

TURK, P., D. BOŽIČ, J. ISTENIČ 2009, New Pre-Roman inscriptions from Western Slovenia. The archaeological evidence. – V: G. Tiefengraber, B. Kavur, A. Gaspari (ur.), Celtic Studies II, Protohistoire européenne 11, 47–64, Montagnac.

VALIČ, A. 1960–1961, Brod pri Bohinjski Bistrici – ObLO Radovljica. – Varstvo spomenikov 8, 228.

VALIČ, A. 1985, Bohinjska Bistrica. – Varstvo spomenikov 27, 200.

VINAZZA, M. 2009, Deskle. – Varstvo spomenikov. Po- ročila 45, 48.

VINAZZA, M. 2015, Ostanki starejšeželeznodobne nasel- bine na Gregorčičevi ulici v Kobaridu? – Goriški letnik 37/38 (2013–2014), 101–113.

VUGA, D. 1970, Bovec, Ravelnik. – Varstvo spomenikov 15, 143.

VUGA, D. 1974, Bovec. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 96–98.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Mlinar, M., & Tecco Hvala, S. (2022). Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja. Arheološki Vestnik, 73, 397–469. https://doi.org/10.3986/AV.73.11

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”