Svetolucijska halštatska kulturna skupina.

Uvodnik in kratek oris

Avtorji

  • Biba Teržan

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.10

Ključne besede:

Posočje, Most na Soči, starejša železna doba, svetolucijska skupina, kronologija, naselbine, grobišča, način pokopa, nošnja, družbena strukturiranost, depojske najdbe, kultna mesta, pismenost, etnija

Povzetek

Novejše raziskave na območju svetolucijske halštatske kulturne skupine, poimenovane tudi kot posoška skupina, ki je poseljevala razen zgornjega Posočja tudi Bohinjski kot, Cerkljansko in zgornjo dolino Nadiže, so pokazale, da je bila poseljenost mnogo gostejša, kot je bilo znano pred tem, kar zadeva predvsem sredogorje Julijskih Alp. Glede na doslej odkrite drobne najdbe sklepamo na poselitev teh predelov v kasnem obdobju svetolucijske skupine. V obdobju, ozna- čenem kot stopnja Sv. Lucija IIa–b, je opazen tudi gospodarski vzpon naselbine na Mostu na Soči kot protourbanega središča celotne kulturne skupine, ki je bila po vsej verjetnosti teritorialno organizirana. Na osnovi doslej opravljenih analiz nekropole na Mostu na Soči pa so predstavljeni na eni strani kazalci vplivov in stikov svetolucijske skupine s sosednjimi in tudi zelo oddaljenimi kraji oz. kulturnimi skupnostmi, na drugi strani pa indikatorji družbene strukturiranosti in diferenciranosti. Pomemben nov element v okviru ritualno-religiozne sfere pa predstavljajo arheološka najdišča v nenavadnih naravnih okoljih, za katere se ponuja razlaga o svetih krajih, kjer so se odvijali posebne vrste zaobljubni obredi. Na koncu je postavljeno tudi vprašanje o pismenosti in etnični pripadnosti svetolucijske halštatske skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Biba Teržan

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Zavetiška 5
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ADAM, A. M. 1996, Le fibule di tipo celtico nel Trentino. – Patrimonio storico artistico del Trentino 19.

BADER, T. 1983, Die Fibeln in Rumänien. – Prähistorische Bronzefunde XIV/6.

BALZER, I. 2010, Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soči. – V / In: E. Jerem, M. Schönfelder, G. Wieland (ur. / eds.), Nord-Süd, Ost-West Kontakte während der Eisenzeit in Europa. Akten der Internationalen Tagungen der AG Eisenzeit in Hamburg und Sopron 2002, Archaeolingua 17, 27–39.

BANDELLI, G., E. MONTAGNARI KOKELJ 2005 (ur. / eds.): Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, vol. 9, Trieste.

BARTOSIEWICZ, L. 1985, Most na Soči – uvodne raziskave živalskih ostankov halštatske naselbine / Most na Soči: une analyse faunique préliminaire de l ́habitat de la période hallstattienne. – Arheološki vestnik 36, 122–130.

BETZLER, P. 1974, Die Fibeln in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz 1. – Prähistorische Bronzefunde XIV/3. BOIARDI, A. 1983a, S. Lucia – la necropoli cronologia e rito. Gli oggettti di ornamento personale: alcune ipotesi sul costume. Analisi topografica. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Mostra Trieste – Castello di S. Giusto 1983, 164–187, Udine.

BOIARDI, A. 1983b, Corredi complessi a S. Lucia nel VI e V secolo. – V / In: Preistoria del Caput del Adriae. Atti del convegno internazionale Trieste 19-20 novembre 1983, 97–114, Udine.

BOIARDI, A. 1994, S. Lucia di Tolmino: per una rico- struzione della struttura della comunità. – V / In: E. Montagnari Kokelj (ur. / ed.), Atti della giornata internazionale di studio su Carlo Marchesetti, Trieste, 9 ottobre 1993, 251–271, Trieste.

BOIARDI et al. 1981 = A. Boiardi, P. Pascucci, T. Renzi, G. Bergonzi 1981, S. Lucia. – V / In: R. Peroni (ur. / ed.), Necropoli e usi funerari nell ́etá del ferro, Archeologia: materiali e problemi 5, 184–249.

BORGNA et al. 2018 = E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – V / In: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur. / eds.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoira e protostoria 5, 97–118.

BOŽIČ, D. 2009, Late Hallstatt period bronze vessels in two late graves of the La Tène – Early Imperial Idrija group. – V / In: Tiefengraber, Kavur, Gaspari (ur. / eds.) 2009, 77–84.

BOŽIČ, D., A. GASPARI, D. PIRKMAJER 2020, Pozno- -halštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik in the Zasavje region (central Slovenia)). – Arheološki vestnik 71, 499–527 [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.71.18].

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell ́Italia continentale. –Prähistorische Bronzefunde XIII/2.

CÀSSOLA GUIDA , P., D. GIRELLI, G. TASCA 2018, Raffaelo Battaglia e la Collezione paletnologica dell ́Università di Padova. II. I manufatti metallici di provenienza friulana e giuliana. – Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Studi 24, Trieste.

COLLIS, J. 1984, Oppida. The earliest Towns North of the Alps. – Sheffield.

CUNJA, R., M. MLINAR 2010, S fibulo v fabulo / Con la fibula nella storia. – Katalog razstave / Catalogo della mostra, Koper.

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA (ur. / eds.) 2018, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, Ljubljana [DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600855].

ČERČE, P., I. ŠINKOVEC 1995–1996, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1995–1996, 129–232.

DROVENIK, M. 1987, Bakrova nahajališča v Sloveniji / Copper Ore Deposits in Slovenia. – V / In: N. Trampuž- -Orel, B. Teržan, D. Svoljšak (ur. / eds.), Bronasta doba na Slovenskem, Razstavni katalog, 25–29, Ljubljana.

DULAR, J. 2018, Kronološka slika železnodobnega naselja Most na Soči / Chronology of the iron age settlement at Most na Soči. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 147–166.

DULAR, J. 2021, Josef Szombathy na Notranjskem in Pri- -morskem. – Goriški letnik 45, 249–267.

DULAR, J., S. TECCO HVALA (ur. / eds.) 2018, Žele- znodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091].

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2018, Most na Soči v železni dobi / Most na Soči in the iron age. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 9–145.

EGG, M. 1986, Italische Helme. Studien zu den ältereisen- zeitlichen Helmen Italiens and der Alpen. – Römisch- Germanisches Zentralmuseum Monographien 11/1–2.

EGG, M. 1992, Ein eisenzeitlicher Altfund von Schloß Greifenstein bei Siebenreich in Südtirol. – V / In: A. Lippert, K. Spindler (ur. / eds.), Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universitätsfor- schungen zur prähistorischen Archäologie 8, 135–172.

EGG, M. 1996, Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark. – Römisch-Germa- nisches Zentralmuseum Monographien 37.

EGG, M., P. GLEIRSCHER 2016, Überlegungen zum Waf- fenfund von Förk (Bez. Villach-Land) in Kärnten. – V / In: M. Egg, A. Naso, R. Rollinger (ur. / eds.), Waffen für die Götter. Waffenweihungen in Archäologie und Geschichte, RGZM-Tagungen 28, 113–127.

EICHNER, H., R. NEDOMA 2009, Neue vorrömische Inschriften aus Westslowenien: epigraphische und linguistische Evidenz. – V / In: Tiefengraber, Kavur, Gaspari (ur. / eds.) 2009, 65–75.

ELIADE, M. 1983, Kovači i alkemičari (prevod M. Mayer). – Zagreb.

FABEC, T. 2006, Bate, Nova Gorica. – Varstvo spomenikov 39–41, 7–8.

FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. 2020, Urbanisation and Deurban- -isation in the European Iron Age: Definitions, Debates, and Cycles. – V / In: L. Zamboni, M. Fernández-Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur. / eds.), Crossing the Alps. Early Urbanism between Northern Italy and Central Europe (900–400 BC), 27–42, Leiden.

FREY, O.-H. 1971, Fibeln vom westhallstättischen Typus aus dem Gebiet südlich der Alpen. Zum Problem der keltischen Wanderung. – V / In: Raccolta di studi di Antichità in onore del Prof. Aristide Calderini, 355–386, Como.

FREY, O.-H. 1980, La cronologia di Este nel quadro dei rapporti culturali con l ́area hallstattiana. – V / In: Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti del ́XI Convegno di Studi etruschi e italici Este-Padova, 27 giugno – 1 luglio 1976, 69–84, Firenze.

FREY, O.-H., S. GABROVEC 1971, Zur Chronologie der Hallstattzeit im Ostalpenraum. Bologna – Este – Sv. Lucija – Dolenjska (Unterkrain) – Hallstatt. – V / In: Actes du VIIIe Congrès international des sciences prèhistoriques et protohistoriques 1, Beograd 9–15 septembre 1971, 193–219, Beograd.

FURLANI, U. 1995–1996, Depojska najdba iz Šempetra pri Gorici / Il ripostiglio di San Pietro presso Gorizia. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1995–1996, 73–88, T. 130–135.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji. – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1966, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji / Zur Mittellatènezeit in Slowenien. – Arheološki vestnik 17, 169–242.

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule. Doprinos k problematiki začetka železne dobe na Balkanu in v jugovzhodnih Alpah (Die zweischleifigen Bogenfibeln. Ein Beitrag zum Beginn der Hallstattzeit am Balkan und in den Südostalpen). – Godišnjak 8. Centar za balkanološka ispitivanja 6, 5–65.

GABROVEC, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju (Die Hallstattnekropolen in Bohinj). – Arheološki vestnik 25 (1976), 287–318.

GABROVEC, S. 1976, Železnodobna nekropola v Koba- ridu. – Goriški letnik 3, 44–64.

GABROVEC, S. 1985, Predgovor / Vorwort. – V / In: B. Teržan, F. Lo Schiavo, N. Trampuž-Orel 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy, Katalogi in mo- nografije 23/1–2, 7–11.

GABROVEC, S. 1987a, Svetolucijska grupa. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 120–150, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1987b, Prazgodovina Bohinja. – Bohinjski zbornik 30–35, Radovljica.

GABROVEC, S. 1998, Szombathy, Josef. – V / In: Enciklo- pedija Slovenije 12, 414, Ljubljana.

GABROVEC, S., D. SVOLJŠAK 1983, Most na Soči (S. Lucia) 1. Zgodovina raziskovanj in topografija / Storia delle richerche e topografia. – Katalogi in monografije 22.

GANGEMI, G., M. BASSETTI, D. VOLTOLINI 2015, Le signore dell’Alpago. La necropoli preromana di “Pian de la Gnela” Pieve d ́Alpago (Belluno). – Treviso.

GASPARI, A., M. MLINAR 2005, Grave with a machaira from Most na Soči / Grob z mahairo z Mosta na Soči. – Arheološki vestnik 56, 169–186.

GERBEC, T. 2018, Banjška planota in Kanalski Kolovrat v bronasti in železni dobi. – V / In: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 63–75, Gorjansko.

GERBEC, T. 2021, Arheološka dediščina Kanalskega Ko- lovrata. – Goriški letnik 45, 127–151.

GERBEC, T., M. MLINAR 2018, Problematika zgodnje- ga latena v Posočju in Nadiških dolinah ter najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu. – Goriški letnik 42, 45–71.

GERGOVA, D. 1987, Früh- und ältereisenzeitliche Fibeln in Bulgarien. – Prähistorische Bronzefunde XIV/7.

GLEIRSCHER, P. 1986, Eisenzeitliche Bronzearmreifen aus Tirol. – Der Schlern 60, 691–700.

GLEIRSCHER, P. 1993, Der Heilige Winkel zwischen Mo- ritzing und Siebeneich im Dunkel der Vorzeit. – Der Schlern 67, 5–32

GLEIRSCHER, P. 1995, Neues zur Räterfrage und zum Alpenfeldzug der Römer. – Der Schlern 69, 697–701.

GLEIRSCHER, P. 2008, Keltische Waffenweihungen aus Förk im Gailtal (Kärnten). – V / In: E. Lauermann, P. Trebsche (ur. / eds.), Heiligtümer der Druiden. Opfer und Rituale bei den Kelten, 132–141, Asparn / Zaya.

GLEIRSCHER, P. 2015, Vorrömerzeitliche Naturheiligtümer und die Frage ihres Fortwirkens in die Römerzeit. – V / In: K. Sporn, S. Ladstätter, M. Kerschner (ur. / ed.), Natur – Kult – Raum. Akten des internationalen Kol- loquiums Paris-Lodron – Universität Salzburg 20.–22. Jänner 2012, Österreichisches Archäologisches Institut, Sonderschrift 51, 127–151.

GLEIRSCHER, P. 2021, Kahnfibeln vom Typ Villach. – Goriški letnik 45, 83–102.

GRAHEK, L. 2018, Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi (A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age). – V / In: Črešnar, Vinazza (ur. / ed.) 2018, 263–274.

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska (Carniola Interna)). – Arheološki vestnik 24 (1975) 461–506.

GUŠTIN, M. 1974, Mahaire. Doprinos k povezavam Picena, Slovenije in Srednjega Podonavja v 7. stol. pr. n. št. – V / In: Opuscula Iosepho Kastelic sexagenario dicata, Situla 14–15, 77–94.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 1980, Ante tubam. – V / In: Zbornik po- svečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20–21, 251–257.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje in der jüngeren Eisenzeit / Po- sočje v mlajši železni dobi. – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M. 2011, Carnium (Kranj, Slovenia): insedia- mento dei Carni. – V / In: S. Casini (ur. / ed.), “Il filo del tempo”. tudi di preistoria e protostoria in onore di Raffaele Carlo de Marinis, Notizie Arheologiche Bergomensi 19, 447–458.

GUŠTIN, M. 2019, Zu den alpinen Negauer Helmen aus Reutte (Tirol) und Nesactium (mit einem Beitrag von Kristina Mihovilić). – V / In: H. Baitinger, M. Schön- felder (ur. / eds.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien 154, 365–388.

GUŠTIN, M., T. KNIFIC 1973, Halštatske in antične najdbe iz Javora (Funde aus Hallstatt- und Römerzeit in Javor). – Arheološki vestnik 24, 831–847.

HAEVERNICK, Th. E. 1958/1981, Hallstatt-Tassen. Jahrbuch RGZM 5, 1958, 8–17 (= Th. E. Haevernick 1981, 41–50).

HAEVERNICK, Th. E. 1972/1981, Perlen mit zusammen- -gesetzten Augen (“compound-eye-beads”), Prähistorische Zeitschrift 47, 1972, 78–93 (= Th. E. Haevernick 1981, 233–244).

HAEVERNICK, Th. E. 1974/1981, Zu den Glasperlen in Slowenien. – V / In: Opuscula Iosepho Kastelic sexagenario dicata, Situla 14–15, 1974, 61–65 (= Th. E. Haevernick 1981, 261–264).

HAEVERNICK, Th. E. 1977/1981, Gesichtsperlen, Ma- drider Mitteilungen 18, 152–231 (= Th. E. Haevernick 1981, 304–356).

HAEVERNICK, Th. E. 1981, Beiträge zur Glasforschung. Die wichtigsten Aufsätze von 1938 bis 1981, Mainz am Rhein.

HÄNSEL, B. 1996, Bronzezeitliche Siedlungssysteme und Gesellschaftsformen in Südosteuropa: vorstädtische Entwicklungen und Ansätze zur Stadtwerdung. – V / In: Colloquia 11, XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences Forlì –Italia – 8/14 september 1996, 241–251, Forlì.

HÄNSEL, B. 2005, Wege zur Stadt im vorgeschictlichen Mitteleuropa. – V / In: H. Falk (ur. / ed.), Wege zur Stadt. Entwicklung und Formen urbanen Lebens in der alten Welt, Vergleichende Studien zu Antike und Orient 2, 186–195, Bremen.

HOERNES, M. 1894, Zur Chronologie der Gräber von Sta. Lucia. – Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 24, 95–99.

HOERNES, M. 1895, Zur Chronologie der Gräber von Sta. Lucia am Isonzo im Küstenlande. – Archiv für Anthropologie 23, 581–636.

HOERNES, M. 1904, Die Hallstattperiode. – Correspo- denz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 35, 233–281.

HORVAT, A. 2018, Petrološke analize in provenienca kamnitih artefaktov iz železnodobne naselbine Most na Soči / Petrology and provenance of the raw mate- rial of stone artefacts from the Most na Soči iron age settlement. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 349–360.

HORVAT, J. 2009, Selected aspects of Romanisation in western and central Slovenia. – V / In: G. Cuscito (ur. / ed.), Aspetti e problemi della romanizzazione – Venetia, Histria e Arco Alpino orientale, Antichità Altoadriatiche 68, 355–381.

IPAVEC, A. 2022, Svetolucijske ločne fibule z Mosta na Soči. – Goriški letnik 46 (v pripravi / in preparation).

ISTENIČ, J. 1985, Zapisi v venetski pisavi na Koroškem in v Sloveniji (Venetische Schrift in Kärnten und in Slowenien). – Zgodovinski časopis 39/4, 313–334.

ISTENIČ, J. 2005, Evidence for a very late Republican siege at Grad near Reka in Western Slovenia. – Carnuntum Jahrbuch 2005, 77–87.

ISTENIČ, J. 2015, Sledovi Oktavijanovega vojaškega delo- vanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah / Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine. – V / In: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur. / eds.), Sledovi rimske vojske na Slovenskem / Evidence of the Roman army in Slovenia, Katalogi in monografije 41, 43–73.

JEREB, M. 2016, Die Bronzegefäße in Slowenien. – Prähi- storische Bronzefunde II/19.

KNIFIC et al. 2021 = T. Knific, B. Laharnar, M. Mlinar, M. Turk 2021, V deželici Simona Rutarja. Arheologija podkrnskega prostora. Katalog razstave. – Tolmin.

KOS, P. 1973, Koritnica ob Bači. – Arheološki vestnik 24 (1975) 848–873.

KRAUSE, R. 2002, Ein frühkeltischer Fürstensitz auf dem Ipf am Nördlinger Ries. – Antike Welt 33/5, 493–508, Mainz.

KRUH, A. 2014, Kobarid. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 615–627.

KUNTER, K. 1995, Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit IV nach Unterlagen von Th. E. Haevernick (+). Schi- chtaugenperlen. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 18.

LAHARNAR, B. 2018a, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 195–247.

LAHARNAR, B. 2018b, V zaledju Svete Lucije. Prispevek k arheološki topografiji Šentviške planote / In the hinter- land of Sv. Lucija. A contribution to the archaeological topography of Šentviška planota. – V / In: Črešnar, Vinazza (ur. / ed.) 2018, 367–380.

LAHARNAR, B. 2018c, Med starejšo in mlajšo železno dobo na Notranjskem. – Goriški letnik 42, 73–92.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2011, Železnodobno grobišče v Jerovci na Šentviški planoti. – Goriški letnik 35, 9–32.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2014, Prazgodovinski srebrni daritveni ploščici s Šentviške planote. – Keria: studia Latina et Graeca 16/1, 9–20.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2019, A La Tène grave from Srpenica: new evidence of Early Latènisation of the Posočje region in northwestern Slovenia. – V / In: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur. / eds.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Römisch-Germani- sches Zentralmuseum Monographien 154, 645–658.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana. (= B. Laharnar, P. Turk, Iron Age stories from the crossroads, Ljubljana 2018).

LAMUT, J. 2018, Analiza železove žlindre in železnega kvadra iz naselbine na Mostu na Soči / Analysis of ferrous slag and a metal block from the settlement at Most na Soči. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 333–347.

LO SCHIAVO, F. 1973, Contributi per una cronologia della necropoli di Santa Lucia presso Tolmino. – V / In: Actes du VIIIe Congres international des sciences prehistoriques et protohistoriques, Beograd 9-15 septembre 1971, Tome 3, 86–95, Beograd.

LO SCHIAVO, F. 1983, La necropoli di S. Lucia in Tolmi- no: prospettive di ricerca. – V / In: L. Ruaro Loseri, E. Montagnari Kokelj (ur. / eds.) Preistoria del Caput del Adriae. Atti del convegno internazionale Trieste 19–20 novembre 1983, 91–96, Udine.

MADER, B. 2018, Die Prähistorische Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1878-1918. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 86.

MARCHESETTI 1993 = E. Montagnari Kokelj (ur. / ed.) 1993, Carlo Marchesetti, Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino (Scavi 1884-1902) (reprint). – Trieste.

MASELLI SCOTTI, F. 1996–1997, Aquileia preromana. – V / In: F. Masseli Scotti, A. Pessina, S. Vitri (ur. / eds.), Prima dei Romani. Scoperte di preistoria e protostoria fra colline e mare, 23–30, Aquileia.

MASELLI SCOTTI, F. 2004, Aquileia prima di Roma. L’abitato della prima età del ferro. – V / In: G. Cuscito, M. Verzár-Bass (ur. / eds.), Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato Longobardo. Topografia – Ur- banistica – Edilizia publica, Antichità Altoadriatiche 59, 19–38.

MIHELIČ, M. 2012, Poznobronastodobni depo Kanalski vrh 1 v kontekstu alkimije, arheoastronomije in ustnega izročila (Kanalski Vrh 1, a Late Bronze Age Hoard in the Context of Alchemy, Archaeoastronomy and Oral Tradition). – Arheo 29, 7–51.

MIHELIČ, M., M. VINAZZA 2006, Goljevica. – Varstvo spomenikov. Poročila 42/2005, 50.

MIHELIČ, M., M. VINAZZA 2009, Goljevica. – Varstvo spomenikov. Poročila 45/2008, 63.

MIHELIČ, M., M. VINAZZA 2015–2016, Naselje Zapotok, občina Kanal ob Soči, ime Korada, obdobje prazgodovina (pozna bronasta doba?). – Goriški letnik 39–40, 308.

MLINAR, M. 2002, Nove zanke svetolucijske uganke. Arheološke raziskave na Mostu na Soči: 2000–2001 / Sveta Lucija / New Stigma to the Enigma. Archaeologi- cal excavations at Most na Soči: 2000–2001. – Tolmin.

MLINAR, M. 2004, Srpenica, novoodkrito najdišče sve- tolucijske skupine. – V / In: Bovški zbornik, 129–142.

MLINAR, M. 2005, Čez Most po modrost. Kulturnozgodo- vinska pot po Mostu na Soči. –Tolmin.

MLINAR, M. 2007, Zaklad svetolucijske situle / Treasure of Most na Soči situla. – Tolmin.

MLINAR, M. 2009–2010, Železnodobno grobišče pri Srpenici na Bovškem. – Goriški letnik 33–34/1 (2010), 137–153. MLINAR, M. 2014, Most na Soči. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 611–614.

MLINAR, M. 2018, Starejšeželeznodobna naselja v Posočju in njihovi obrambni sistemi. – V / In: D. Vončina (ur. / ed.), Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 48–61, Gorjansko.

MLINAR, M. 2019, Čez Most po modrost: prihodnost kulturno-zgodovinske poti po Mostu na Soči. – V / In: B. Djurić, B. Teržan (ur. / eds.), Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve – varovanje in prezentacija, Razprave 1. razreda SAZU 38, 149–163.

MLINAR, M. 2020a, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887].

MLINAR, M. 2020b, Železnodobno najdišče v Čadrgu / IronAgeSiteatČadrg.–V/In:M.Ogrinetal.(ur./ eds.), Življenje v Alpah. Zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju, 53–58, Bohinjska Bistrica.

MLINAR, M., T. GERBEC 2011, Keltskih konj topòt. Najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu / Hear the horses of the Celts. The Bizjakova hiša site in Kobarid. Katalog razstave / Exhibition catalogue. – Tolmin.

MLINAR, M., M. TURK 2016, Prapoti skozi praproti: arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice. Katalog razstave. – Tolmin.

MLINAR, M., T. GERBEC, B. LAHARNAR 2014, Kot nekoč: Breginjski kot v arheoloških dobah. Katalog raz- stave. – Tolmin.

MLINAR, M., R. KLASINC, M. KNAVS 2008, Zaščitne arheološke raziskave na Mostu na Soči leta 2001. Najdišča Maregova guna, Štulčev kuk in Plac / Rescue archaeological excavations at Most na Soči in the year 2001. The sites of Maregova guna, Štulčev kuk and Plac. – Arheološki vestnik 59, 189–208.

MLINAR et al. 2018 = M. Mlinar, B. Laharnar, M. Vidulli, A. Crismani 2018, Stari bogovi obmolknejo. Šentviška planota v arheoloških dobah. Katalog razstave. – Tolmin.

MONTAGNARI KOKELJ, E. (ur. / ed.) 1993, Carlo Mar- chesetti. Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino (Scavi 1884-1902) (reprint). – Trieste.

MONTAGNARI KOKELJ, E. (ur. / ed.) 1994, Atti della giornata internazionale di studio su Carlo Marchesetti, Trieste, 9 ottobre 1993. – Trieste.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni depojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s S. Jakoba na Kanalskem Kolovratu / Late Bronze- and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills. – V / In: Črešnar, Vinazza (ur. / ed.) 2018, 137–161.

NANUT, T. 2021, Živalske fibule zgodnjelatenske sheme: novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine / Animal fibulae of Early La Tène construction: new finds from the Sveta Lucija workshops. – Arheološki vestnik 72, 73–90 [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.03].

NASCIMBENE, A. 2009, Le Alpi Orientali nell ́Etá del Ferro (VII – V secolo a.C.). – Fondazione Antonio Colluto, Collana “L’album” 15, Udine.

NIJBOER, A. J. 2019–2020, Grave goods from Sveta Lucija (Slovenia) in Groningen (the Netherlands). Contextu- alising old study collections. – Palaeohistoria. Acta et communicationes Institutu archaeologici Universitatis Groninganae 61/62 (2021),169–202.

OGRIN, M. 1998, Trortasta fibula v Sloveniji (Die Drei- konopffibeln in Slowenien). – Arheološki vestnik 49, 101–132.

OGRIN, M. 2020, Prve postojanke na Spodnjih bohinjskih gorah – Dolga planja na Voglu / Early high-altitude sites in the Lowe Bohinj Mountains – Dolga Planja on Vogel. – V / In: M. Ogrin et. al. (ur. / eds.), Življenje v Alpah. Zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju, 59–65, Bohinjska Bistrica.

PABST, S. 2012, Die Brillenfibeln. Untersuchungen zu spätbronze- und ältereisenzeitlichen Frauentrachten zwischen Ostsee und Mittelmeer. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 25.

PARZINGER, H. 1988, Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. – Acta humaniora, Quellen und For- schungen zur prähistorischen und provinzalrömischen Archäologie 4.

PEARCE, M. 2020, Aspects of Urbanism in Later Bronze Age Northern Italy. – V / In: L. Zamboni, M. Fernán- dez-Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur. / eds.), Crossing the Alps. Early Urbanism between Northern Italy and Central Europe (900–400 BC), 19–25, Leiden.

PETTARIN, S. 2006, Le necropoli di San Pietro al Nati- sone e Dernazzacco. – Studi e ricerche di protostoira meditterranea 6.

POGAČNIK, A. 2002, Način pokopa in analiza pridatkov / The burial ritual and the analysis of the grave goods. – V / In: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 21–84.

PRELOŽNIK, A. 2007, Fibule picene e lucane nel Caput Adriae orientale. – V / In: M. Guštin, P. Ettel, M. Buora (ur. / eds.), Piceni ed Europa. Atti del convegno, Archa- eologia di frontiera 6, 123–134.

REPANŠEK, L. 2020, Towards the Interpretation of *Is 7. – V / In: Th. L. Markey, L. Repanšek (ur. / eds.), Revisiting Dispersions. Celtic and Germanic ca. 400 BC – ca. 400 AD. Proceedings of the International Interdisciplinary Conference held at Dolenjski muzej, Novo mesto, Slove- nia, October 12th–14th, 2018, Journal of Indo-European Studies. Monograph Series 67, 162–183.

RUTA SERAFINI, A. 2020, I resti di tessuto nei corredi funebri die Santa Lucia di Tolmino (Most na Soči). – V / In: E. Borgna, S. Corazza (ur. / eds.), Dall ́Adriatico all ́Egeo. Scritti di protostoria in onore di Paola Càsolla Guida, 219–231, Udine.

RUTA SERAFINI, A., M. GLEBA 2018, Evidence of os- suary dressing in the funerary rituals of pre-roman Veneto (Italy). – V / In: M. S. Busana, M. Gleba, F. Meo, A. R. Tricomi (ur. / eds.), Textiles and Dyes in the Mediterranean Economy and Society. Proceedings of the VIth International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World (Padova – Este – Altino, Italy 17–20 October 2016), Purpureae Vestes 6, 203–216, Pl. 3–4.

SCHAAFF, U. 1990, Keltische Waffen. – Mainz. STEINER, H. 2002, Das jüngereisenzeitlche Gräberfeld von Moritzing, Gemeinde Bozen (Südtirol). – V / In: U. Tecchiati (ur. / ed.), Der heilige Winkel / Il Sacro Angolo. Der Bozner Talkessel zwischen der Späten Bronzezeit und der Romanisiserung (13.-1. Jh. v. Chr.) / la conca di Bolzano tra la tarda età del bronzo e la romanizzazione (XIII-I sec. A.C.), Schriften des Südtiroler Archäologie museums / Collana del Museo Archeologico dell’Alto Adige 2, 155–358.

STEINER, H. (ur. / ed.) 2010, Alpine Brandopferplätze. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchun- gen / Roghi votivi alpini. Archeologia e scienzi naturali. – Forschnugen zur Denkmalpflege in Südtirol 5 / Beni culturali in Alto Adige, Studi e ricerche 5.

SVOLJŠAK, D. 1976, The prehistoric settlement at Most na Soči. – Archaeologia Iugoslavica 17, 13–20.

SVOLJŠAK, D. 1980, Prazgodovinska naselbina na Mostu na Soči (Die vorgeschichtliche Siedlung in Most na Soči). – V / In: Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20/21, 187–197.

SVOLJŠAK. D. 1981, Kobarid. – Varstvo spomenikov 23, 211–212.

SVOLJŠAK, D. 1983, Santa Lucia. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Mostra Trieste – Castello d S. Giusto 1983, 159–164, Udine.

SVOLJŠAK, D. 1984, Most na Soči (S. Lucia) e i suoi sistemi di difesa. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Atti del convegno internazionale, Trieste 19–20 novembre 1983, 115–118, Udine.

SVOLJŠAK, D. 1986, Most na Soči in njegovi obrambni sistemi / Most an der Soča und seine Verteidigungs- systeme. – V / In: Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije / Verteidigungssysteme in der Vorgeschichte und Antike im Gebiet von Jugoslawien, Materiali 22, 50–54.

SVOLJŠAK, D. 1988–1989, Posočje v bronasti dobi (Das Sočagebiet in der Bronzezeit). – Arheološki vestnik 39–40, 367–386.

SVOLJŠAK, D. 1990, Sv. Katarina nad Novo Gorico. Ar- heološka podoba. – Goriški letnik 17, 33–55.

SVOLJŠAK, D. 1999, Casa di tipo “Isontino” a Most na Soči (Slovenia). – V / In: G. Ciurletti, F. Marzatico (ur. / eds.), I Reti / Die Räter. Atti del Simposio 23-15. settembre 1993, Castelo di Stenico, Trento, Archaeologia delle Alpi 5, 269–294.

SVOLJŠAK, D. 2001, Zametki urbanizma v železnodobni naselbini na Mostu na Soči (Zur Entstehung der Ur- banisation in der eisenzeitlichen Siedlung von Most na Soči). – Arheološki vestnik 52, 131–138.

SVOLJŠAK, D. 2002, Arheološka topografija Tolmina in neposredne okolice. Zgodovina raziskav / The archa- eological topography of Tolmin and the immediate vicinity. The history of research. – V / In: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 7–19.

SVOLJŠAK, D. 2005, L ́insediamento fortificato d’altura di Sv. Katarina sopra Nova Gorica. Un castelliere di tipo isontino. – V / In: G. Bandellli, E. Montagnari Kokelj 2005 (ur. / eds.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti

e studi per la storia della Venezia Giulia II/9, 657–665. SVOLJŠAK, D. 2014, Lončarjeva delavnica ob “obrtni poti” v železnodobni naselbini na Mostu na Soči (Pot- tery workshop on the “artisans’ street” in the Iron Age settlement at Most na Soči). – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 287–295 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503651].

SVOLJŠAK, D. 2018, Posoško železnodobno stavbarstvo / Iron Age architecture in Posočje. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 167–194.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures and Small Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33 [DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367].

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2001, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 1. Katalog / Tolmin, the prehistoric cemetery 1. Catalogue. – Katalogi in monografije 34.

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2002, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises. – Katalogi in monografije 35.

SZOMBATHY, J. 1887, Vortrag des Herrn Custos J. Szombathy über die Nekropole von Santa Lucia im Küstenlande. – Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 17, NF 7, Sitzungsbericht Nr. 3, (26–29), Separatabdruck, 1–12.

ŠAŠEL, J. 1972, Zur Erklärung der Inschrift am Tropaeum Alpium (Plin. n.h. 3, 136–137, CIL V 7817). – Živa antika 22, 135–144 (= Opera selecta Jaroslav Šašel, Situla 30, Ljubljana1992, 288–297).

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014, Contributo alla conoscenza degli inizi dell ́età del ferro tra la penisola italiana e l ́area alpina sud-orientale. Analisi degli spilloni con capocchia conica e ad ombrellino nell ́area del Caput Adriae. – Padusa NS 50, 141–166.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., M. VINAZZA 2015, Burial prac- tices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia. A comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. – V / In: T. Cividini, G. Tasca (ur. / eds.), Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardoantica / The Funerary in Friuli and surrouding Regions between Iron Age and Late Antiquity. Atti del Convegno Internazionale / Proceedings of the International Conference (San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013), BAR. International Series 2795, 41–62.

ŠMIT, Ž., B. LAHARNAR 2018, Analiza bronastih surovcev iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči in grobnih najdb z Mosta na Soči in iz Bohinja / Analysis of raw bronze from the Iron Age settlement Most na Soči and of grave finds from Most na Soči and Bohinj. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 321–332.

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slo- venije / Serpentine fibulae from Slovenia. – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TECCO HVALA, S. 2020, The Early Iron Age central place at Most na Soči (NW Slovenia). – V / In: L. Zamboni, M. Fernández-Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur. / eds.), Crossing the Alps. Early urbanism between Northern Italy and Central Europe (900–400 BC), 377–392, Leiden.

TECCO HVALA, S., B. MUŠIČ 2021, Ali je imela naselbi- na na Mostu na Soči v železni dobi obzidje? – Goriški letnik 45, 29–52.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula / Die Certosafibel. – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1977, O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. / Horizon of warrior tombs found in the fifth and fourth centuries B.C. in the territory between the Po and the Danube. – V / In: M. Guštin (ur. / ed.), Keltske študije, Posavski muzej Brežice 4, 9–21.

TERŽAN, B. 1990, Polmesečaste fibule. O kulturnih pove- zavah med Egejo in Caput Adriae (Die Halbmondfibeln. Über die Kulturverbindungen zwischen der Ägäis und dem Caput Adriae). – Arheološki vestnik 41, 49–88.

TERŽAN, B. 1992, Bemerkungen zu H. Parzingers Chro- nologie der Späthallstatt- und Frühlatènezeit. – Praehistorische Zeitschrift 67/1, 66–89.

TERŽAN, B. 1994, Überlegungen zum sozialen Status des Handwerkers in der frühen Eisenzeit Südosteuropas. – V / In: C. Dobiat (ur. / ed.), Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16, 659–669.

TERŽAN, B. (ur. / ed.) 1995–1996, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1–2. – Katalogi in mono- grafije 29–30.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V / In: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises. Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B. 2009, Eine latèneartige Fremdform im hall- stättischen Vače. – V / In: Tiefengraber, Kavur, Gaspari (ur. / eds.) 2009, 85–99.

TERŽAN, B. 2020, Toreuts – The itinerant master craftsmen of the Situla Art. – V / In: E. Borgna, S. Corazza (ur. / eds.), Dall’Adriatico all’Egeo: Scritti di protostoria in onore di Paola Càssola Guida, 197–218, Udine.

TERŽAN, B. 2021a, Notranjsko-kraška halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Notranjska-Kras Hallstatt group. An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 72, 229–262 [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.08].

TERŽAN, B. 2021b, Bronaste vedrice – odraz družbenega prestiža v starejši železni dobi na Mostu na Soči. – Goriški letnik 45, 53–81.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Ab- solute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 703–725.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24 (1975) 416–460.

TERŽAN, B., P. TURK 2021, Železnodobni stolp na Ostrem vrhu in severne kraške zapore / The Iron Age tower atop Ostri vrh und the barriers of the northern Kras (Karst). – Arheološki vestnik 72, 453–4577 [DOI: https://doi.org/10.3986/AV.72.15].

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) II. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23/1–2.

TIEFENGRABER, G., B. KAVUR, A. GASPARI (ur. / eds.) 2009, Keltske študije 2. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Guštin, Protohistoire européenne 11.

TOMEDI, G. 2012, Zufall oder Intention? – V / In: W. Sölder, A. Höck (ur. / eds), Waffen für die Götter. Krieger – Trophäen – Heiligtümer, 80–81, Innnsbruck.

TOŠKAN, B. 2011, Analiza živalskih kosti / Analyses of animal bone remains. – V / In: M. Mlinar, T. Gerbec, Keltskih konj topòt. Najdišče Bizjaklova hiša v Kobaridu / Hear the horses of the Celts. The Bizjakova hiša site in Kobarid, 44–50, Tolmin.

TOŠKAN, B., L. BARTOSIEWICZ 2018, Živalski ostanki iz naselbine na Mostu na Soči / Animal remains from the settlement at Most na Soči. – V / In: Dular, Tecco Hvala (ur. / eds.) 2018, 467–510.

TRAMPUŽ-OREL, N. 1995–1996, Spektrometrične raziskave depojskih najdb pozne bronaste dobe / Spectrometric Research of the Late Bronze Age Hoard Finds. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1995–1996, 165–242.

TRAMPUŽ OREL, N. 2012, The beginning of iron in Slovenia / Začetki železa na Slovenskem. – Arheološki vestnik 63, 17–36.

TRAMPUŽ-OREL, N., D. HEATH 1998, Analysis of Heavily Leaded Shaft-Hole Axes. – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas / Man and Environment in European Bronze Age, 237–248, Kiel.

TRAMPUŽ OREL, N., D. HEATH 2001, Depo Kanalski Vrh – študija o metalurškem znanju in kovinah na za- četku 1. tisočletja pr. n. št. / The Kanalski Vrh hoard – a case study of the metallurgical knowledge and metals at the beginning of the 1st millenium BC. – Arheološki vestnik 52, 143–171.

TURK, P. 2001, The weight of objects in Late Bronze Age hoards in Slovenia and possibilities for determing wight standards / Teže predmetov v depojih pozne bronaste dobe iz Slovenije in možnosti ugotavljanja utežnih standardov. – Arheološki vestnik 52, 249–279.

TURK, P. 2017, Kultna mesta. – V / In: B. Laharnar, P. Turk, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov, 166–171, Ljubljana (= P. Turk, Kult places. – In: B. Laharnar, P. Turk, Iron Age stories from the crossroads, 167–172, Ljubljana 2018).

TURK, P. 2018, Early Iron Age hoards from central and western Slovenia. – V / In: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur. / eds.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoira e protostoria 5, 397–406.

TURK et al. 2009 = P. Turk, D. Božič, J. Istenič, N. Osmuk, Ž. Šmit 2009, New Pre-Roman Inscriptions from Western Slovenia: The Archaeological Evidence. – V / In: Tiefengraber, Kavur, Gaspari (ur. / eds.) 2009, 47–64.

UBERTI, M. L. 1988, Glass. – V / In: S. Moscati (ur / ed.), The Phoenicians, 474–491, Milano.

VASIĆ, R. 1999, Die Fibeln im Zentralbalkan. – Prähisto- rische Bronzefunde XIV/12.

VITRI, S. 1980, Un’ oinochoe etrusca da S. Lucia di Tolmi- no – Most na Soči. – V / In: Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20–21, 267–277.

VITRI, S. 1997, Schede. – V / In: L. Endrizzi, F. Marzati- co (ur. / eds.), Ori delle Alpi, Quaderni della Sezione Archaeologica Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali 6, 312–315.

VITRI, S. 2004a, Testimonianze dell'età del ferro nel Caput Adriae. – V / In: F. Marzatico, P. Gleirscher (ur. / eds.), Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medievo, 284–291, Trento.

VITRI, S. 2004b, Contributti alla riconstruzione della topografia di Aquileia preromana. – V / In: Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato Longobardo. Topografia – Urbanistica – Edilizia publica, Antichità Altoadriatiche 59, 39–64.

VITRI, S. 2005, Castellieri tra l’età del ferro e la romaniz- zazione in Friuli. – V / In: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj 2005 (ur. / eds.), Carlo Marchesetti e i castellieri – 1903–2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Duino, Trieste, 14–15 novembre 2003, 239–256, Trieste.

VITRI, S. 2020, Indizi di sepulture di prestigio ad Aquileia tra VI e V sec. a.C. – V / In: E. Borgna, S. Corazza (ur. / eds.), Dall ́Adriatico all ́Egeo: Scritti di protostoria in onore di Paola Càssola Guida, 135–151, Udine.

ŽBONA-TRKMAN, B., A. BAVDEK 1995–1996, Depojski najdbi s Kanalskega Vrha / The Hoards from Kanalski Vrh. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1995–1996, 31–71, T. 95–118, 163–174.

ŽBONA-TRKMAN, B., D. SVOLJŠAK 1981, Most na Soči 1880–1980 – sto let arheoloških raziskovanj. – Nova Gorica.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Teržan, B. (2022). Svetolucijska halštatska kulturna skupina.: Uvodnik in kratek oris. Arheološki Vestnik, 73, 347–396. https://doi.org/10.3986/AV.73.10

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”