Keramika iz bronastodobne naselbine v Podsmreki na Dolenjskem

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.03

Ključne besede:

Dolenjska, Podsmreka pri Višnji Gori, bronasta doba, horizont Oloris-Podsmreka, naselbina, grobovi, keramične najdbe, mineralne surovine

Povzetek

V članku je predstavljena bronastodobna naselbina Podsmreka pri Višnji Gori, v kateri je bilo odkritih tudi pet sočasnih grobov otrok oziroma mlajših oseb. V naselbini je bila pomembna dejavnost zbiranje in predelovanje rdečega muljevca, rumenega meljevca in boksitnih oblic. Glavni poudarek je na tipološki in kronološki opredelitvi keramičnih najdb. Te so skupaj z gradivom iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu pripomogle k oblikovanju pojma horizont Oloris-Podsmreka, ki na območju jugovzhodnih Alp obsega čas srednje in prehod v pozno bronasto dobo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ida Murgelj

Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BAVDEK, A., A. MIHEVC 1995, Spodmol pod Macesnovo gorico – arheološko najdišče. – Naše jame 37, 76–84.

BEKIĆ, L. 2006, Blizna kod Jakopovca (Varaždin) višeslojno naselje / Blizna near Jakopovec (Varaždin) Multi-layer settlement. – Zaštitna arheologija u okolici Varaždina, Arheološka istraživanja na autocesti Zagreb-Goričan / Rescue Archaeology in the Varaždin environs Archaeolo- gical Research on the Zagreb Goričan Highway and its Access Roads, 91–176, Zagreb.

BELIĆ, B. 1966, Grabovica, Doboj – nekropola bronzanog doba. – Arheološki pregled 8, 33–36.

BENKOVSKY-PIVOVAROVÁ, Z. 1982–1985, Das Bronze- inventar des mittelbronzezeitlichen Gräberfeldes von Pitten, Niederösterreich. – Mitteilungen der Prähis- torischen Kommission 21–22, 23–126.

BRESSAN, F. 1988–1989, Le valli del Natisone e la Kovačeva jama di Robič (Nadiške doline in Kovačeva jama pri Robiču). – Arheološki vestnik 39–40, 519–527.

ČOVIĆ, B. 1958, Barice – nekropola kasnog bronzanog doba kod Gračanice. – Glasnik Zemaljskog muzeja n. s. 13, 77–95.

ČOVIČ, B. 1983, Sjeverna Bosna i Karpatski bazen u rano i srednje bronzano doba. – Arheološka problematika zapadne Bosne, Arheološko društvo Bosne i Hercego- vine. Zbornik 1, 65–71, Sarajevo.

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1979–1980, Nekropola brončanog doba u pečini Bezdanjači kod Vrhovina (Das bronzezeit- liche Gräberfeld in der Höhle Bezdanjača bei Vrhovine). – Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu 12–13, 27–78.

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1987, Istraživanje “Jozgine pečine” u Trnovcu Ličkom (Problematika veza Like s istočnom i zapadnom obalom Jadrana). – Arheološki Radovi i Rasprave 10, 53–71.

DULAR, J. 1999, Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji – stanje raziskav in problemi / Ältere, mittlere und jüngere Bronzezeit in Slowenien – Forschungsstand und Probleme. – Arheološki vestnik 50, 81–96.

DULAR, J. 2011, Zur Datierung der bronzezeitlischen Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš (O dataciji bronastodob- nega naselja Oloris pri Dolnjem Lakošu). – Arheološki vestnik 62, 111–130.

DULAR, J., I. ŠAVEL, S. TECCO HVALA 2002, Bronas- todobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronze- zeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5. Doi: https://doi.org/10.3986/9789612544980

DULAR et al. 1991 = J. Dular, B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco Hvala 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini / Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und der Temeniška dolina. – Arheološki vsetnik 42, 65–198.

DULAR et al. 1995 = J. Dular, B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco Hvala 1995, Prazgodovinska višinska naselja v Suhi Krajini (Vorgeschichlichte Höhensiedlungen in der Suha krajina). –Arheološki vestnik 46, 89.

DUŠEK, M. 1980, Pohrebisko l’udu stredodunajskej mohu- lovej kultury v Smolenicach (Gräberfeld der Träger der mitteldonauländischen Hügelgräberkultur in Smolenice). – Slovenská archaeológia 28/2, 341–382.

FURMÁNEK, V. 1977, Pilinyer kultur. – Slovenská arch- aeológia 25/2.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. – In: A. Benac (ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 4. Bronzano doba, 21–96, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1985, Mesto Kamnika v prazgodovini Slovenije. – In: Kamnik 1229–1979. Zbornik razprav s simpozija ob 750-letnici mesta, 5–9, Kamnik.

GABROVEC, S. 1991, Krka. – Varstvo spomenikov 33, 200. GAMS, L. 1984, Regionalizacija nizke jugovzhodne Sloveni- je. – In: Dolenjska in Bela Krajina. Prispevki za 13. zborovanje slovenskih geografov, 7, Ljubljana.

GASPARI, A. 2010, “APUD HORIDAS GENTIS ...”. Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman Town of Colonia Iulia Emona. – Ljubljana.

GRAHEK, L. 2017, Iška Loka in grob iz Matene – nova odkritja o pozni bronasti dobi na Ljubljanskem barju / Iška Loka and the Grave from Matena – New Findings on the Late Bronze Age in the Ljubljana Marshes. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 34, 101–121.

GRAHEK, L. 2020, Prazgodovinske sledi na Korinjskem hribu in pri Malem Korinju / Prehistoric traces at Korinjski hrib and near Mali Korinj. – In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 291–325. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502555

GUŠTIN, M. 2013, Bronastodobne in druge površinske najdbe iz Bratoncev v Prekmurju (Bronze Age and other surface finds from Bratonci in the Prekmurje region, Slovenia). – Arheološki vestnik 64, 2013, 27–63.

HAMPL, F., H. KERCHLER, Z. BENKOVSKY-PIVOVA- ROVÁ 1978–1981, Das mittelbronzezeitliche Gräber- feld von Pitten in Niederöstereich. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 19–20.

HÄNSEL, B. 1968, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. – Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kultur- raumes 7–8.

HÄNSEL, B., P. MEDOVIĆ 1994, Bronzezeitliche In- krustationskeramik aus Feudvar bei Mošorin an der Theißmündung. – Zalai Múzeum 5, 189–199.

HÄNSEL B., K. MIHOVILIĆ, B. TERŽAN 1997, Monkodon- ja – utvrđeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod Rovinja u Istri / Monkodonja – a fortified protourban settlement from the older and middle bronze age near Rovinj in Istria. – Histria Ar- chaeologica 28 (1999), 37–107.

HONTI, Sz. 1993, Angaben zur Geschichte der Urnenfel- der-Kultur in Südwest-Transdanubien. – In: Actes du XII Congrès International des Sciences Préhistorique et Protohistoriques 3, 147–155.

HORVÁTH, L. 1994, Adatok Délnyugat–Dunántúl késő- bronzkorának történetéhez (Angaben zur Geschichte der Spätbronzezeit in SW-Transdanubien). – Zalai Múzeum 5, 219–221.

HORVAT, M. 1999, Keramika: tehnologija keramike, tipo- logija lončenine, keramični arhiv. ‒ Ljubljana.

INNERHOFER, F. 2000, Die mittelbronzezeitlischen Nadeln zwischen Vogesen und Karpaten. Studien zur Chronologie, Typologie und regionalen Gliederung der Hügelgraberkul- tur I-II. – Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie 71.

JANKOVITS, K. 1992, Spätbronzezeitliche Hügelgräber in der Bakony-Gegend. – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 44, 3–82.

JERIN, B. 2008, Mrzlo Polje, Sektor D. – In: D. Svoljšak, Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici, Arheologija na avtocestah Slovenije 5, 60–65. [https://www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/005_mrzlo_polje_pri_ivancni_gorici.pdf ].

JEVREMOV, B. 1988–1989, Grobovi z začetka kulture žarnih grobišč iz Ptuja (Gräber vom Anfang der Urnenfelder- kultur aus Ptuj). – Arheološki vestnik 39–40, 171–181.

KALAFATIĆ, H. 2009, Zaštitna istraživanja lokaliteta Čepinski Martinci–Dubrava na trasi autoceste Beli Manastir–Osijek–Svilaj 2007. i 2008. g. / Rescue Exca- vations of the Čepinski Martinci–Dubrava site on the Beli Manastir–Osijek–Svilaj Motorway Route in 2007 and 2008. – Annales Instituti Archaeologici 5/1, 20–26.

KALAFATIĆ, H., S. KOVAČEVIĆ, A. VEKIĆ 2009, Grob kasnoga brončanog doba iz Zbelave kod Varaždina. – Opuscula archaeologica 33, 29–50.

KALICZ, N. 1968, Die Fruhbronzezeit in Nordost-Ungarn. – Archaeologia Hungarica 45.

KARAVANIĆ, S., M. MIHALJEVIĆ, H. KALAFATIĆ 2002, Naselje Mačkovac–Crišnjevi kao prilog poznavanju početaka kulture polja sa žarama u slavonskoj Posavini (The Mačkovac–Crišnjevi Settlement as a Contribution to Identifying the Beginning of Urnfield Culture in Slavonian Posavina). – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 19, 47–62.

KARAVANIĆ, S., M. MIHALJEVIĆ, H. KALAFATIĆ 2003, Istraživanja brončanodobnog naselja Mačkovac–Crišnjevi. – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 30/1, 55–61.

KAVUR, B. 2012, Sodolek – još jedno nalazište s prijelaza srednjeg u kasno brončano doba / Sodolek – just another site from the Middle/Late Bronze Age boundry. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 29, 71–88.

KNAVS M., M. MLINAR 2005, Bronastodobna lončenina iz Turjeve jame v dolini Nadiže (Bronze Age pottery from Turjeva jama in the Nadiža Valley). – Arheološki vestnik 56, 59–72.

KOVÁCS, T. 1977, Funde der Metallkunst der Koszi- der-periode aus Siedlungen und Gräberfeldern. – Folia archaeologica 28, 39–64.

KUDELIĆ, A. 2011, Keramički nalazi iz brončanodobnog naselja s lokaliteta Ivanovci Gorjanski – Palanka. – Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu 3, 17–43.

KUDELIĆ, A. 2016, Kurilovec – Belinščica – brončanodobno naselje u Turopolju / Kurilovec – Belinščica – a Bronze Age Settlement in the Turopolje Region. – Prilozi In- stituta za arheologiju u Zagrebu 33, 5–52.

KULENOVIĆ, I. 2004, Arheološka istraživanja na naselju Cerine VII kod Koprivnice. – Podravski zbornik 2004, 315–328.

KULENOVIĆ, I. 2016, Kasnobrončanodobno naselje Podgajac – Glogovica kod Slavonskog Broda / A Late Bronze Age Settlement Podgajac – Glogovica near Slavonski Brod. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 33, 53–87.

KULENOVIĆ, I. 2018, Velimirovac – Arenda – naselje kasnog brončanog doba i problematika naseobinskih obrazaca u dravskoj nizini / Velimirovac – Arenda – A Late Bronze Age Settlement and the problem of the Settlement pattern on the Drava plain. – Podravina 17/33, 5–20.

LEBEN SELJAK, P. 2013, Antropološka analiza žganih grobov. – In: I. Murgelj, Podsmreka pri Višnji Gori, Ar- heologija na avtocestah Slovenije 42, 320–321. [https://www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/42_podsmreka_pri_visnji_gori.pdf ].

LEGHISSA, E. 2011, Bronastodobna naselbina Medvode – Svetje. – Master thesis, Oddelek za arheologijo, Fi- lozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished).

LOŽNJAK, D. 2003, Grobovi virovitičke grupe iz Vočina, Osvrt na početnu fazu kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj / Gräber der Virovitica-Gruppe aus Voćin Rückblick auf den Anfang der Urnenfelderkultur im nördlichen Kroatien. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 20, 33–46.

LOŽNJAK, D. 2005, Naseljenost Podravine u starijoj fazi kulture polja sa žarama / Die Besiedlung der Podravina in der älteren Phase der Urnenfelderkultur. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 22, 25–58.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2011, Kladare. – In: M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, S. Mihelič (eds.), Starija faza kulture polje sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – novi izazovi / Early Urnfield Culture in Northern Croatia – New Chalenges, 96–99, Osijek.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2012, Zaštitna istraživanja nalazišta AN 5 Poljana Križevačka 2 na trasi autoceste A12 Sv. Helena – GP Gola / Rescue excavations of the site AN 5 Poljana Križevačka 2 on the route of the highway A12 St. Helena – GP Gola. – Annales Instituti Archaeologici 8, 63–68.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. 1989a, Prilog poznavanju kasnog brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatski. – Arheološki radovi i rasprave 11, 9–27.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. 1989b, Tri neobjavljena sred- njobrončanodobna groba iz Orešca u Banatu. – Opuscula archeologica 14, 43–54.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. 1994, Novi kasnobrončani grobovi iz Drljanovca kod Nove Rače. – Bjelovarski zbornik 4–5, 43–56.

MALINAR, M. 1998, Brončanodobni lokalitet špilja Bez- danjača – novi material i interpretacija. – Opuscula archaeologica 22, 141–162.

MARIJAN, B. 2003, Pretpovijesna arheološka nalazišta Dubovo–Košno i Dubovo kod Županje. – Županjski zbornik 11, 13–22.

MARIJAN, B. 2010, Crtice iz prapovijesti Slavonije (bron- čano doba) / Notes of Prehistory of Slavonia (Bronze Age). – Osijek.

MARKOVIĆ, Z. 2003, Novi prilozi poznavanju eneolitika i brončanog doba u Koprivničkoj Podravini. – In: Ar- heološka istraživanja u bjelovarsko-bilogorskoj županiji i pogrebni ritusi na teritoriju Hrvatske, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 21, 41–55.

MASARYK, R. 2013, Dolenji Podboršt pri Trebnjem. – Arheologija na avtocestah Slovenije 43. [https://www. zvkds.si/files/uploads/files/publication/43_dolenji_pod- borst_pri_trebnjem.pdf ].

MIHOVILIĆ, K. 1997, Fortifikacija gradine Gradac-Tu- ran iznad Koromačna / The fortification of Gradac or Turan Hill-Fort above Koromačno. – In: B. Čečuk (ed.), Arheološka istraživanja u Istri Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 18, 39–59.

MINICHREITER, K. 1982–1983, Pregled istraživanja nekropola grupe “Gređani” u Slavoniji (Research Survey of Necropoles of “Gređani” Group in Slavonia). – Anali Zavoda za znanstveni rad JAZU u Osijeku 2, 7–122.

MINICHREITER, K. 1984, Brončanodobne nekropole s paljevinskim grobovima grupe Gređani u Slavoniji (Bronzezeitliche Nekropolen mit Urnengräbern der Gruppe Gređani in Slawonien). – In: Arheološka istra- živanja u istočnoj Slavoniji i Baranji, Izdanja Hrvatskog arheolškog društva 9, 91–106.

MINICHREITER, K., D. SOKAC-ŠTIMAC 1998, Bron- čanodobni nalazi nekropole grupe Gređani–Barice u Vlatkovcu istočno od Požege (Bronze Age finds of the necropolis group Gređani–Barice in Vlatkovac south of Požega). – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 30/1, 34.

MÜLLNER, A. 1879, Emona. Archaeologische Studien aus Krain. – Laibach.

MÜLLNER, A. 1909, Geschichte des Eisens in Krain, Görz und Istrien. – Wien, Leipzig.

MURGELJ, I. 2012, Bronastodobna enoročajna skodelica na nogi iz Podsmreke pri Višnji Gori. – In: B. Migotti, Ph. Mason, B. Nadbath, T. Mulh: Scripta in Honorem Bojan Djurić, Monografije CPA 1, 134–142.

MURGELJ, I. 2013, Podsmreka pri Višnji Gori. – Arheolo- gija na avtocestah Slovenije 42. [https://www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/42_podsmreka_pri_visnji_gori.pdf ].

MURGELJ, I. 2014a, The beginning of the Virovitica cul- tural group in Dolenjska – The example of Podsmreka 2. – In: The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Proceedings of the In- ternational conference in Osijek, 2011, Zbornik Instituta za arheologiju 1, 17–28.

MURGELJ, I. 2014b, Podsmreka pri Višnji Gori / Pod- smreka near Višnja Gora. – In: B. Teržan, M. Črešnar (eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Age in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 437–450.

MURGELJ, I. 2018, Krška jama – mesto večnega počitka v srednji bronasti dobi / Krška jama – place of eternal rest in the Middle Bronze Age. – In: M. Črešnar, M. Vinazza (eds.), Srečanja in vplivi v raziskovanju brona- ste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 53–69, Ljubljana. DOI: https://doi. org/10.4312/9789610600855

MURGELJ, I., D. SVOLJŠAK 2003a, Podsmreka pri Vi- šnji Gori 2. – In: D. Prešeren (ed.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, 222–223, Ljubljana.

MURGELJ, I., D. SVOLJŠAK 2003b, Podsmreka near Višnja Gora 2. – In: D. Prešeren (ur. / ed.), The earth beneath your feet. Archaeology on the motorways in Slovenia. Guide to sites, The European heritage days series, 228−229, Ljubljana.

NEUGEBAUER, J.-W. 1994, Bronzezeit in Ostösterreich. – St. Pölten, Wien.

PAHIČ, S. 1985, Brinjeva gora 1954. – Doneski k pradavnini Podravja 2, Maribor.

PAHIČ, S. 1981, Brinjeva gora 1953. – Arheološki vestnik 32, 71–139.

PAHIČ, S. 1990, Brinjeva gora, začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače zgodovine. – Maribor.

PATEK, E. 1968, Die Urnenfelder Kultur in Transdanubien. – Archaeologia Hungarica 44.

PAULÍK, 1984, Čačianska mohyla v Dedinke, okres Nové Zámky (II) (Ein Hügelgrab der Čaka-kultur in Dedinka, Bez. Nove Zamky [II]). – Zborník Slovenského národného múzea, História 24, 27–48.

PAVIŠIĆ, I. 1991, Prapovijesno nalazište Mali Zagreb u Špišić Bukovici – prilog poznavanju virovitičke grupe (The prehistoric Site of Mali Zagreb – a Contribution to the Knowledge of the Virovitica Group). – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 22, 5–16.

PAVIŠIĆ, I. 1992, Neki novi nalazi Virovitičke grupe iz Gaćišta kod Virovitice (Einige neue Funde der Viro- vitica-Gruppe von Gaćište bei Virovitica). – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 22, 49–62.

PAVIŠIĆ, I. 1993, Kasnobrončanodobni nalazi s područja Virovitičko-podravske županije (Spatbronzezeitliche Funde aus dem Areal des Virovitica und Drauland- komitats). – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 22, 23–34.

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska najdišča na Kranjskem. – Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko 14, 27, 125, 185. PERKO, D., M. OROŽEN ADAMIČ 2001, Slovenija. Pokrajina in ljudje. – Ljubljana.

PLESTENJAK et al 2013 = A. Plestenjak, I. Murgelj, P. Vojakovič, S. Porenta, S. Hvalec, I. Bekljanov Zidanšek 2013, Arheološke raziskave. – In: A. Plestenjak (ed.), Ivančna Gorica Arheološke raziskave v letih 2008 in 2009, 31–36, Ljubljana. [http://www.arhej.com/datoteke/ ivancna_gorica.pdf ].

PLETERSKI, A. 1986, Male Dole pri Stehanji vasi. – Varstvo spomenikov 28, 244.

PREMUŽIĆ, Z. 2016, Antropološka perspektiva pogrebnih običaja početka kasnog brončanog doba u sjevernoj Hrvatskoj. – PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (unpublished).

PUŠ, I. 1988–1989, Bronastodobna naselbina pri Žlebiču (Eine Bronzezeitliche Siedlung bei Žlebič). – Arheološki vestnik 39–40, 345–367.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1979, Die Nadeln in Mähren und im Ostal- pengebiet (von der mittleren Bronzezeit bis zur älteren Eisenzeit). – Prähistorische Bronzefunde 13/5.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1982, Základy středodunajských popelnicových polí na Moravĕ (Grundzüge der mitteldonaulandischen Urnenfelderkultur in Mahren). – Studie Archeologického Ústavu 10, 1.

RUTAR, S. 1899, Rimska cesta “Aquileia-Siscia”. – Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 9, 27 ss, 41 ss, 113 ss.

SOKOL, V. 1988–1989, Grob br. 7 kulture žarnih polja iz Moravča kod Sesveta (Grab Nr. 7 Der Urnenfelderkul- tur in Moravče bei Sesvete. – Arheološki vestnik 39–40, 425–237.

SOKOL, V. 1996, Nekropola kulture žarnih polja u Moravču kod Sesveta (Die Nekropole der Urnenfelderkultur in Moravče bei Sesvete). – In: Arheološka istraživanja u Zagrebu i zagrebačkoj regiji i arheologija i obnova, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 17, 29–38.

STARE, F. 1964–1965, Bronasta igla iz okolice Stične (Bronzezeitliche Nadel aus Stična). – Arheološki vestnik 15–16, 211–214.

STRMČNIK-GULIČ, M. 1988–1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju (Der bronzezeitliche Siedlungskomplex in Rabelčja vas auf Ptuj). – Arheološki vestnik 39–40, 147–170.

STUCHLÍK, S. 2001, Die Beziehungen Mährens zu den südöstlichen Gebieten am Anfang der Bronzezeit. Bronzezeitlische Kulturerscheinungen im Karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten 2. – Bibliotheca marmari 2, 445–457.

SVOLJŠAK, D. 1988–1989, Posočje v bronasti dobi (Das Sočagebiet in der Bronzezeit). – Arheološki vestnik 39–40, 367–387.

SVOLJŠAK, D. 2000, Možjanca – novo bronastodobno najdišče v Alpah (Možjanca – new Bronze Age site in the Alps). – Arheološki vestnik 51, 113–117.

SZILAS, G. 2002, Die Freilegung eines bronzezeitlischen Brunnens besonderen Typs in Dunakeszi. – Budapest Régiségei 36, 291–304.

ŠIMEK, M. 2003, Grob kasnog brončanog doba iz Lepog- lave. – Opuscula archaeologica 27, 151–156.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolitic and Bronze Ages. – In: B. Teržan (ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolitic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2020, The Earliest Cremation Burials in the South-Eastern Alpine Region from the Middle Bronze Age – Signs of Intercultural Connections with the Northern Carpathian Basin. – Praehistorische Zeitschrift 95/2, 447–490.

TERŽAN, B. 1995, Stand und Aufgaben der Forschung zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – In: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Ergebnisse eines Kolloquiums Hermann Muller-Karpe gewidmet, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 35, 323–372.

TERŽAN, B. 1999, An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – Arheološki vestnik 50, 97–143.

TERŽAN, B. 2008, Stiške skice / Stična Skizzen. – In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Tumuli of the Early Iron Age. Studies. – Katalogi in monografije 38 (2010), 189–326.

TERŽAN, B. 2010, Diskusijski prispevek o srednji bronasti dobi v Prekmurju (Diskussionsbeitrag zur mittleren Bronzezeit im Prekmurje). – Zbornik soboškega muzeja 15, 151–171.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – In: B. Teržan, M. Črešnar (eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Age in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 703–724.

TOČÍK, A. 1964, Die Gräberfelder der Karpatenländischen Hügelgräberkultur. – Fontes Archaeologici Pragenses 7.

TOČÍK, A., J. PAULÍK, 1960, Výskum mohylý v Čake v rococh 1950–51 (Die Ausgrabung eines Grabhügels in Čaka in den Jahren 1950–51). – Slovenská archaeológia 8/1, 59. TOMAŽIČ, S., S. OLIĆ 2009, Šiman pri Gotovljah. – Ar- heologija na avtocestah Slovenije 9, Ljubljana. [https://www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/009_siman_pri_gotovljah.pdf ].

URBAN, T. 1993, Studien zur mittlere Bronzezeit in Nordditalien. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 14, 1–2.

VELUŠČEK, A. 2005, Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja / Iška Loka - a Bronze Age settlement on the edge of the Ljubljansko barje. – Arheološki vestnik 56, 73–89.

VERBIČ, T. 2013, Geološke razmere na najdišču in okolici. – In: I. Murgelj, Podsmreka pri Višnji Gori, Arheologija na avtocestah Slovenije 42, 321–326. [https://www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/42_podsmreka_pri_visnji_gori.pdf ].

VINSKI-GASPARINI, K.1973, Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj (Die Urnenfelderkultur in Nordkro- atien). – Monografije 1, Zadar.

VRDOLJAK, S. 1994, Tipološka klasifikacija kasnobronča- nodobne keramike iz naselja Kalnik–Igrišče (SZ Hrvatska) (Die typologische Klassifikation der spatbronzezeitli- chen Keramik aus der Siedlung Kalnik–Igrišče (NW Kroatien). – Opuscula archaeologica 18, 7–81.

Objavljeno

2022-07-07 — posodobljeno 2022-07-12

Verzije

Kako citirati

Murgelj, I. (2022). Keramika iz bronastodobne naselbine v Podsmreki na Dolenjskem. Arheološki Vestnik, 73, 49–97. https://doi.org/10.3986/AV.73.03 (Original work published 7. julij 2022)

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe