Bogovom vojne

Depoji orožja starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae

Ključne besede: Caput Adriae, starejša železna doba, depoji, orožje

Povzetek

V brezno Mušje jame pri Škocjanu na Krasu so v okviru kultnih obredov metali najmanj štiri stoletja bronasto orožje, zaščitno bojno opremo, posode in drugo. Ob prenehanju teh obredov na območju Škocjana so se v zaledju Caput Adriae pojavili posebni depoji vrste Tržišče-Porpetto z železnim orožjem, med katerim prevladujejo sulične osti. Razlikovati je mogoče med starejšo in mlajšo skupino teh depojev, ki se ločita tudi po sestavi in razprostranjenosti.

Za starejšo skupino, ki jo zasledimo v Istri, na Krasu in na Notranjskem, je značilno, da so v depojih zastopane tudi še maloštevilne bronaste sulične osti in sekire, med železnim orožjem pa so poleg suličnih osti in sekir tudi kratki ukri- vljeni meči – mahaire. V dveh depojih so bile pridane tudi čelada in tri konjske brzde. Ta skupina je datirana v obdobje med koncem 8. in sredino 6. st. pr. n. št.

Mlajšo skupino depojev najdemo v Posočju in Furlaniji. V njih ni več bronastega orožja in mahair, pač pa nove oblike železnega orožja (sekire z enostranskimi plavutmi, uhata sekira, železno bodalo) in konjske opreme (brzda z železnima psalijama U-oblike). Zakopani so bili v drugi polovici 6. oziroma v 4. st. pr. n. št.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mitja Guštin

Rožna dolina V/32
SI-1000 Ljubljana

Dragan Božič

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BAITINGER, H. 2011, Waffenweihungen in griechischen Heiligtümern. – Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 94.

BARTH, F. E. 1969, Die hallstattzeitlichen Grabhügel im Bereiche des Kutscher bei Podsemel (Slowenien). – An- tiquitas Reihe 3, Bd. 5.

BORGNA, E. 2016, Čelade / Elmi. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 119–140.

BOŽIČ, D. 2015, Stopnja Podzemelj 2 – orožje iz brona in železa, igle, konjska oprema, fibule in pestro okra- šena lončenina / The Podzemelj 2 phase – weapons of bronze and iron, pins, horse gear, fibulae and diversely decorated pottery. – V / In: S. Djura Jelenko, D. Božič, A. Šemrov, B. Rajšter, Sokličeva zbirka. “Tu mam pa ilirskega poglavarja”. Arheologija in numizmatika. Katalog stalne razstave / The Soklič collection. “Here’s the Illyrian chief ”. Archaeology and numismatics. Catalogue of the permanent exhibition, 42–61, 139–140, Slovenj Gradec.

CĂRĂBIȘI, V.-Ş. 2018–2019, Short single-edge curved swords with a bent hilt in the Early Iron Age. A discus- sion on the stage of research. – Dacia 62–63, 117–167.

CIURLETTI, G. 1992, Omaggio al cavaliere di Sanzeno. – V / In: I. R. Metzger, P. Gleirscher (ur. / a cura di), Die Räter / I Reti, 27–50, Bozen / Bolzano.

CRISMANI, A. 2005, Un’importante necropoli dell’età del ferro ancora inedita: Caporetto. – Forum Iulii 29, 9–22. DEHN, W. 1980, Einige Bemerkungen zu hallstattzeitlichen Trensen Sloweniens (Nekaj pripomb k hallstatsko-dobnim žvalam v Sloveniji). – V / In: Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20–21, 325–332.

DESCHMANN, C., F. HOCHSTETTER 1879, Prähistorische Ansiedelungen und Begräbnissstätten in Krain. – Denk- schriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 42, 1–54.

DONDER, H. 1980, Zaumzeug in Griechenland und Cypern. – Prähistorische Bronzefunde XVI/3.

DUGULIN, A. 2002 (ur. / a cura di), La necropoli di San Servolo. Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste. – Trieste. DUHN, F. von, F. MESSERSCHMIDT 1939, Italische Gräberkunde 2. – Bibliothek der klassischen Alterums- wissenschaften 2.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. DOI: https://doi. org/10.3986/9789610502944

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slove- nia in the Early Iron Age. Settlement, economy, society (Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev, gospodarstvo, družba). – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545239

EGG, M. 1986, Italische Helme. Studien zu den ältereisen- zeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. – Römisch- Germanisches Zentralmuseum, Monographien 11.

EGG, M. 1996, Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strett- weg bei Judenburg in der Obersteiermark. – Römisch- Germanisches Zentralmuseum, Monographien 37.

EGG, M. 2004, Die Wiederentdeckung eines osthallstättischen Fürstengrabes. Anmerkungen zum Fürstengrab im Hart- nermichelkogel 1 bei Kleinklein (Gem. Grossklein, Bez. Leibnitz) in der Weststeiermark. – Jahrbuch des Römisch- Germanischen Zentralmuseums in Mainz 51/1, 93–126.

EGG, M. 2016, Funde. – V / In: M. Egg, D. Kramer, Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark. Die beiden Hartnermichelkogel und der Pommerkogel, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 125, 13–47, 61–201.

EGG, M., A. NASO, R. ROLLINGER (ur. / a cura di) 2016, Waffen für die Götter. Waffenweihungen in Archäologie und Geschichte. – Römisch-Germanisches Zentralmu- seum, Tagungen 28.

EIBNER, A. 2018, Darstellungen von Kriegern und Kampf- geschehen in der Situlenkunst. – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 148, 101–119.

FREY, O.-H. 1969, Die Entstehung der Situlenkunst. Studien zur figürlich verzierten Toreutik von Este. – Römisch- Germanische Forschungen 31.

FURLANI, U. 1995–1996, Depojska najdba iz Šempetra pri Gorici / Il ripostiglio di San Pietro presso Gorizia. – V / In: B. Teržan (ur. / a cura di), Depoji in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 29, I, t. 130–135; 30, II, 73–88.

GABROVEC, S. 1976, Železnodobna nekropola v Kobaridu (Necropoli dell’età del ferro di Kobarid [Caporetto]). – Goriški letnik 3, 44–64.

GABROVEC, S. 1987, Notranjska grupa. – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 151–177, Sarajevo.

GAMBA, M., G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI 2012, Magnifici, focosi, scintillanti. I cavalli nell’arte delle situle. – Archeologia Veneta 35, 128–147.

GASPARI, A., M. MLINAR 2005, Grave with a machaira from Most na Soči / Grob z mahairo z Mosta na Soči. – Arheološki vestnik 56, 169–186.

GIRELLI, D. 2016, Igle / Spilloni. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 217–232.

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska [Carniola Interna]). – Arheološki vestnik 24 (1975), 461–506.

GUŠTIN, M. 1974a, Gomile starejše železne dobe iz okolice Boštanja (Die eisenzeitlichen Grabhügel aus der Umge- bung von Boštanj). – V / In: M. Guštin (ur. / a cura di), Varia archaeologica, Posavski muzej Brežice 1, 87–119.

GUŠTIN, M. 1974b, Mahaire. Doprinos k povezavam Picena, Slovenije in srednjega Podonavja v 7. stol. pr. n. št. (Mahaira Krummschwerter: urgeschichtliche Verbindungen Picenum-Slowenien-Basarabi). – Situla 14–15, 77–94.

GUŠTIN, M. 1975, Posamezne arheološke najdbe iz okolice Gorice (Singoli reperti archeologici del Goriziano). – Goriški letnik 2, 28–32.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu (Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria). – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje. Posočje in der jüngeren Ei- senzeit (Posočje v mlajši železni dobi). – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M. 2007, Argo, come una freccia scoccata in volo. – V / In: M. Guštin, P. Ettel, M. Buora (ur. / a cura di), Piceni ed Europa. Atti del convegno, Archeologia di frontiera 6, 7–20.

HOERNES, M. 1888, Die Gräberfelder an der Wallburg von St. Michael bei Adelsberg in Krain. – Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 18, 217–249.

HORVAT, J. 2002, The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel / Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod Na- nosom. – Arheološki vestnik 53, 117–192.

KATIČIĆ, R. 1970, Podunavlje i Jadran u epu Apolonija Rođanina (Le bassin danubien et l’Adriatique dans l’épopée d’Apollonios de Rhodes). – Godišnjak 7, Cen- tar za balkanološka ispitivanja 5, 71–132 (= R. Katičić, Illyricum Mythologicum, Zagreb 1995, 31–114).

KOS, P. 1973, Koritnica ob Bači (Koritnica an der Bača). – Arheološki vestnik 24 (1975), 848–873.

KRIŽ, B., M. JEREB, B. TERŽAN 2014, Kapiteljska njiva. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / a cura di), Abso- lutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 473–484.

LAHARNAR, B. 2012, Das Waffendepot der frühen Eisenzeit von Tržišče nahe Dolenja vas, Cerknica, Slowenien. – V / In: Meighörner (ur. / a cura di) 2012, 138–140.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2019, A La Tène grave from Srpenica: new evidence of Early Latènisation of the Posočje Region in Northwestern Slovenia. – V / In: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur. / a cura di), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 154, 645–658.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., B. ŠTULAR, M. MLINAR 2015, Gradič above Kobarid – a Late Republican fortified emporium? / Gradič nad Kobaridom, poznorepublikanski utrjeni emporij? – V / In: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur. / a cura di), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in mo- nografije 41, 243–256.

LUCKE, W., O.-H. FREY 1962, Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Osthall- stattkreises. – Römisch-Germanische Forschungen 26.

MADER, B. 2018, Die Prähistorische Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1878-1918. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 86.

MARCHESETTI, C. 1889, Ausgrabungen bei Karfreit. – Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 21, 478–479.

MARCHESETTI, C. 1890, Relazione sugli scavi preistorici fatti nel 1889. – Bollettino della Società adriatica di scienze naturali in Trieste 12, XIII–XVII. MARCHESETTI, C. 1903, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia. – Trieste.

MEIGHÖRNER, W. (ur. / a cura di) 2012, Waffen für die Götter. Krieger, Trophäen, Heiligtümer. – Innsbruck.

MIHOVILIĆ, K. 1991, Nalazi prahistorijskih ostava na području Istre (Vorgeschichtliche Hortfunde in Istrien). – Arheološki vestnik 42, 207–217.

MIZZAN, S. 1988–1994, Due corredi della necropoli di Brežec recentemente ritrovati. – Atti dei Civici musei di storia ed arte 16 (1994), 105–114.

MLINAR, M. 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000−2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

MLINAR, M., M. TURK 2016, Prapoti skozi praproti. Arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice. Katalog razstave. – Tolmin.

MOSER, K. L. 1888, Versuchsgrabung am Gradišče bei Ternovo (Dornegg) in Krain. – Mittheilungen der Prä- historischen Commission 1/1, 25–26.

MÜLLER-KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römi- sch-Germanische Forschungen 22.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni depojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu (Late Bronze Age and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills). – V / In: M. Črešnar, M. Vinazza (ur. / a cura di), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 137–161, Ljubljana.

POTEPAN ŠKRLJEV, J. 1884, Rimske starine. – Novice gospodarske, obrtniške in narodne 42, št. / n. 9, 27. 2. 1884, str. / p. 71.

RUARO LOSERI, L., G. STEFFÈ DE PIERO, S. VITRI, G. RIGHI 1977, La necropoli di Brežec presso S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896–1900. – Monografie di preistoria 1.

SCHMID, W. 1910, Ein Waffendepotfund der Hallstattzeit aus Teržišče bei Zirknitz. – Jahrbuch für Altertumskunde 4, 103–109.

STARE, F. 1962–1963, Kipec ilirskega bojevnika z Vač (Sta- tuette eines illyrischen Kriegers aus Vače). – Arheološki vestnik 13–14, 383–434.

STARY, P. F. 1981, Zur eisenzetlichen Bewaffnung und Kampfesweise in Mittelitalien (ca. 9. bis 6. Jh. v. Chr.). – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 3.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017, Grobovi iz starejšega halštatskega obdobja na Molniku / Graves from the Early Hallstatt period at Molnik. – V / In: S. Tecco Hvala, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeo- logici Sloveniae 36, 89–108, 140–153. DOI: https://doi. org/10.3986/9789610503750

ŠTRAJHAR, M., A. GASPARI 2013, Ostanki dveh srednjelatenskih bojevniških grobov iz Turjaške palače v Ljubljani / Remains of two Middle La Tène warrior graves from the Auersperg palace in Ljubljana. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 30, 27–43.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Magdalenska gora. Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeit- liche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1995, Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – V / In: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums Hermann Müller-Karpe gewidmet, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 35, 323–372.

TERŽAN, B. 2007, Principi e guerrieri delle due sponde altoadriatiche. – V / In: M. Guštin, P. Ettel, M. Buora (ur. / a cura di), Piceni ed Europa. Atti del convegno, Archeologia di frontiera 6, 39–54.

TERŽAN, B. 2016, Škocjan, kraj na stičišču svetov. Povzetek in sklepna beseda / San Canziano, crocevia di culture. Sintesi e considerazioni conclusive. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 345–430.

TERŽAN, B. 2019, Eine estensische Erzählung über den guten Mann. – V / In: S. Hye, U. Töchterle (ur. / a cura di), UPIKU:TAUKE. Festschrift für Gerhard Tomedi, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäo- logie 339, 551–558.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributo alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24 (1975), 416–460.

TERŽAN, B., E. BORGNA, P. TURK 2016, Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III. – Katalogi in monografije 42.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23/1, 2.

TRAMPUŽ OREL, N. 2012, The beginnings of iron in Slovenia / Začetki železa na Slovenskem. – Arheološki vestnik 63, 17–36.

TRAMPUŽ OREL, N., D. J. HEATH 1998, Analysis of Heavily Leaded Shaft-Hole Axes. – V / In: B. Hänsel (ur. / a cura di), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas / Man and Environment in European Bronze Age, 237–248, Kiel.

TURK, P. 2016a, Meči in nožnice / Spade e foderi. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 99–108.

TURK, P. 2016b, Sekire / Asce. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 109–115.

TURK, P. 2018, Early Iron Age hoards from central and western Slovenia. – V / In: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur. / a cura di), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5, 397–406.

TURK, P., K. HROBAT, P. BRATINA 2016, Katalog arhe- oloških najdišč Škocjana in okolice / Catalogo dei siti archeologici dell’area di San Canziano. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 55–62.

URLEB, M. 1979, Arheološke najdbe iz Stare Sušice pri Košani (Stara Sušica bei Košana). – Arheološki vestnik 30, 151–158.

VITRI, S. 2004, Ripostiglio di armi. – V / In: F. Marzatico, P. Gleirscher (ur. / a cura di), Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo. Catalogo della mostra, 621–622, Trento.

VITRI, S. 2012, Das eisenzeitliche Waffendepot von Por- petto, Provinz Udine, aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. – V / In: Meighörner (ur. / a cura di) 2012, 141–143.

VITRI S., S. MOTELLA DE CARLO 2018, Ritualità funeraria e organizzazione sociale nel Friuli centrale nella prima età del ferro: la necropoli di Pozzuolo (UD). – V / In: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur. / a cura di), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5, 551–556.

ZANNONI, A. 1888, La fonderia di Bologna. Scoperta e descritta dall’ingegnere architetto Antonio Zannoni. – Bologna.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
GuštinM., & BožičD. (2021). Bogovom vojne: Depoji orožja starejše železne dobe v zaledju Caput Adriae. Arheološki Vestnik, 72, 479-508. https://doi.org/10.3986/AV.72.16
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije