Gradišča Komenskega Krasa v starejši železni dobi

  • Patricija BRATINA
Ključne besede: JZ Slovenija, Kras, Tomaj, Štanjel, Zagrajec, bronasta doba, železna doba, obzidja, keramika

Povzetek

Prispevek prinaša nova spoznanja o poselitvi Komenskega Krasa v starejši železni dobi. Podrobneje so obravnavana tri v arheološki literaturi že znana najdišča, to so Tomaj, Štanjel in Zagrajec, kjer so bile v zadnjih desetletjih izvedene arheološke raziskave v povezavi z gradbenimi in kmetijskimi posegi na najdišču. Članek podaja preliminarne ugotovitve teh raziskav in izbor železnodobnega gradiva iz sočasnih gradišč na Komenskem Krasu: z Gradine pri Brestovici in z Debele griže pri Volčjem Gradu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Patricija BRATINA

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Območna enota Nova Gorica
Delpinova 16
SI-5000 Nova Gorica

Literatura

ANSl = Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana, 1975.

AHUMADA SILVA, I., F. MASSELI SCOTTI, E. MONTAG- NARI KOKELJ 1989, Castellazzo di Doberdò. – Annali di Storia Isontina 2, 87–142.

BAVDEK, A., M. URLEB 2014, Križna gora pri Ložu / Križna gora near Lož. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 525–535.

BETIC A., F. BERNARDINI, E. MONTAGNARI KOKELJ 2007, I castellieri di Trieste tra Carso e mare. – V / In: R. Auriemma, S. Karinja (ur. /eds.), Terre di mare. L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni clima- tiche, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Trieste, 8–10 novembre 2007, 25–37, Trieste.

BORGNA, E. P. CÀSSOLA GUIDA, S. CORAZZA (ur. / eds.) 2018, Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5.

BORGNA et al. 2018 = E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 97–118.

BRATINA, P. 2001a, Lipa-Cerkvence. – Varstvo spomenikov. Poročila 38 (1999), 61–62.

BRATINA, P. 2001b, Tomaj, Gradišče. – Varstvo spomenikov. Poročila 38 (1999), 135–136.

BRATINA, P. 2005, Tomaj, the archaeological rescue excavation of the rampart. – V / In: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (ur. /eds.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, 613–616, Trieste.

BRATINA, P. 2006, Grgar – gradišče Grašišče. – Varstvo spomenikov. Poročila 42 (2005), 47–49.

BRATINA, P. 2007, Tomaj-arheološko najdišče Tabor. – Varstvo spomenikov. Poročila 43 (2006), 223–224.

BRATINA, P. 2008, Tomaj -arheološko najdišče Tabor. – Varstvo spomenikov. Poročila 44 (2007), 285.

BRATINA, P. 2009, Grgar – Grašišče, utrjeno železnodobno gradišče. – V / In: J. Doljak (ur. / ed.), Grgarski zbornik, 21–27. Grgar.

BRATINA, P. 2014a, Zidanca pri Podnanosu / Zidanca near Podnanos. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 549–561.

BRATINA, P. 2014b, Log pri Vipavi. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 569‒579.

BRATINA, P. 2014c, Tomaj. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 587‒593.

BRATINA, P. 2018, Bronze and Iron Age settlements in the Kras and the Vipava Valley, Slovenia. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 173–180.

BRATINA, P. 2019, Štanjelski hrib v preteklosti. Pregled arheoloških raziskav. ‒ V / In: E. Belingar (ur. / ed.), Štanjel: variacije v kamnu. Kulturna dediščina Štanjela, 43–57, Ljubljana.

BRESSAN, F. 1988‒1989, Le Valli del Natisone e La Kovačeva jama di Robič (Nadiške doline in Kovačeva jama pri Robiču). – Arheološki vestnik 39‒40, 519‒528.

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell’Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 13/2.

CARDARELLI, A. 1983, Castellieri nel Carso e nell’Istria: cronologia degli insediamenti fra media età del bronzo e prima età del ferro. – V / In: Preistoria del Caput Adriae, 87–112, Udine.

CÀSSOLA GUIDA, P., C. BALISTA 2007, Gradisca di Spilimbergo (Pordenone). Indagini di scavo in un castelliere protostorico 1987–1992. – Studi e ricerche di protostoria mediterranea 7.

CÀSSOLA GUIDA, P., E. BORGNA 1994, Pozzuolo del Friuli I. I resti della tarda età del bronzo in località Braida Roggia. – Studi e ricerche di protostoria mediterranea 2.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. MIZZAN 1996, Pozzuolo del Friuli II,1. La prima età del ferro nel settore meridio- nale del Castelliere. – Studi e ricerche di protostoria mediterranea 4.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. VITRI 1983, L’età del bronzo finale e del ferro in Friuli. – V / In: Preistoria del Caput Adriae, 189–203, Udine.

CESTNIK, V. 2009, Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja. Analiza pokopa željeznodobne Istre (Iron Age necropolis Kaštel near Buje. Analysis, of burial practice in the Iron Age Istria). – Monografije i katalozi Arhe- ološki muzej Istre 18.

COLONNA, C., L. SALZANI, E. TOMAELLO 2010, Ca- talogo. – V / In: L. Salzani, C. Colonna (ur. / eds.), La fragilità dell’urna. I recenti scavi a Narde. Necropoli di Frattesina (XII-IX sec. a.C.), 181–374, Rovigo.

CORAZZA, S., P. CÀSSOLA GUIDA, 2018, Il castelliere di Variano (Basiliano, Udine). – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 653–662.

CRISMANI, A. 2005, Gli scavi di Carlo Marchesetti al castelliere di Cattinara: i materiali protostorici. – V / In: G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (ur. /eds.), Carlo Marchesetti e i Castellieri 1903–2003. Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, 117–149, Trieste.

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 225‒248.

DULAR, J. 1973, Bela Krajina v starohalštatskem obdobju (Die Bela Krajina in der frühen Hallstattzeit). – Arhe- ološki vestnik 24, 544–591.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela 1. razreda SAZU 23.

DULAR, J., M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, Ormož. Utr- jeno naselje iz pozne bronaste in železne dobe / Ormož. Befestigte Siedlung aus der späten Bronze-und der älteren Eisenzeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545659

FABEC, T. 2006, Tomaj, Arheološko najdišče Tabor. – Var- stvo spomenikov. Poročila 42 (2005), 166–167.

FABEC, T., M. VINAZZA 2014, Štanjel. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 595‒602.

FABEC, T., M. VINAZZA 2018, Tomaj: Gradišče in Ta- bor. Poskus prepoznavanja dinamik preoblikovanja tomajskega griča od prazgodovine do danes. ‒ Goriški letnik 42, 9‒44.

FLEGO, S., L. RUPEL 1993, Prazgodovinska gradišča Tr- žaške pokrajine. – Trst.

FURLANI, U. 1996, Depojska najdba iz Šempetra pri Gorici (Il ripostiglio di San Pietro presso Gorizia). – V / In: B. Teržan (ur. / ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 73–88.

GABROVEC, S. 1973, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji (Der Beginn der Hallstattzeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 24, 338–385.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapa- dnom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 25–182, Sarajevo.

GABROVEC, S. 2006, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügeln aus der älteren Eisenzeit. – Katalogi in monografije 37.

GERBEC, T., M. MLINAR 2018, Problematika zgodnjega latena v Posočju in Nadiških dolinah ter najdišče Biz- jakova hiša v Kobaridu. ‒ Goriški letnik 45–71.

GRAHEK, L. 2014, Slivnica pri Mariboru ‒ Orehova vas. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 249‒273. GRAHEK, L. 2018, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. – V / In: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur. / eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settle- ment at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Ar- chaeologici Sloveniae 34, 249–306. DOI: https://doi. org/10.3986/9789610501091

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Notranjska. Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. (ur. / ed.) 2012, Volčji Grad. – Komen. KEMENCZEI, T. 2009, Studien zu den denkmälern skythi- sch geprägter Alföld Gruppe. – Inventaria Praehistorica Hungariae 12.

KNEZ, T. 1984, Žarno grobišče v Novem mestu. Začasno poročilo o raziskovanju v letu 1982 (Das Urnengrä- berfeld in Novo Mesto. Vorbericht der Grabung 1982). – Arheološki vestnik 35, 119–133.

KRUH, A. 2014, Kobarid. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 615‒627.

LAHARNAR, B. 2018, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči (Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči). – V / In: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur. / eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 195–247. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Denar pred denarjem. – V / In: P. Bitenc, B. Laharnar, P. Turk. (ur. / eds.), Železnodobne zgodbe s stičišča svetov, 89–94, Ljubljana.

LONZA, B. 1972, Studio preliminare sul castelliere di Mo- nrupino. – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 (1970–1972), 21–82.

LONZA, B. 1977, Appunti sui castellieri dell’Istria e della provincia di Trieste. – Società per la Preistoria e Proto- storia della Regione Friuli-Venezia Giulia 2.

LONZA, B. 1981, La ceramica del castelliere degli Elleri. – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 4.

LUBŠINA TUŠEK, M. 2014, Ptuj. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 197‒203.

MANDRUZZATO, L. 2017, Archeologia ad Elleri: le piu recenti scoperte. ‒ V / In: P. Maggi, F. Pieri, P. Ventura (ur. / eds.), Monte Castellier. Le pietre di Elleri narrano la storia, 186‒207, Trieste.

MARCHESETTI, C. 1886, La necropoli di S. Lucia. ‒ Bollettino della Societa Adriatica di scienze naturali in Trieste 9. MARCHESETTI, C. 1903, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia. – Atti del Museo civico di storia

naturale 4.

MASELLI SCOTTI, F. 1979, Prime considerazioni sul recente scavo a Cattinara. – V / In: L’ età del Bronzo e del Ferro nell’Isontino. Atti del Convegno di Studi, Gorizia, giugno 1977, 45–55, Gorizia.

MASELLI SCOTTI, F. 1981, Il bronzo finale e il primo ferro a Cattinara. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 12/1, 133–160.

MASELLI SCOTTI, F. 1983, L’insediamento di Duino. – V / In: Preistoria del Caput Adriae, 211–214, Udine.

MASELLI SCOTTI, F. 1988–1989, Considerazioni su recenti scavi al Castelliere di Elleri e confronti con abitati coevi del Carso triestino e goriziano (Izsledki novih izkopavanj na Kaštelirju pri Jelarjih v primerjavi s sočasnimi naselbinami Tržaškega in Goriškega Krasa). – Arheološki vestnik 39–40, 509–518.

MASELLI SCOTTI, F. 2005, Cattinara, Trieste. Modalità di sistemazione. – V / In: G. Bandeli, E. Montagnari Kokelj (ur. / eds.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, 149‒167, Trieste.

MASELLI SCOTTI, F., M. PARONUZZI 1984, Abitato protostorico di Duino. Scavi 1983. – V / In: Preistoria del Caput Adriae, 148–160, Udine.

MATOŠEVIĆ, D., K. MIHOVILIĆ 2004, Prapovijesni nalazi na trgu G. Matteottija u Rovinju / Reperti preistorici di Piazza G. Matteotti a Rovigno. ‒ Rovinj.

MIHOVILIĆ, K. 2001, Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900. – 1953. / Nesactium. Prehistoric finds 1900 – 1953. – Monografije i katalozi 11.

MIZZAN, S. 1989a, Rocca di Monfalcone. ‒ V / In: E. Montagnari Kokelj (ur. / eds.), Il Carso Goriziano tra protostoria e storia. Da Castellazzo a San Polo, Catalogo della Mostra, 103‒104, Gorizia.

MIZZAN, S. 1989b, S. Polo. ‒ V / In: E. Montagnari Kokelj (ur. / eds.), Il Carso Goriziano tra protostoria e storia. Da Castellazzo a San Polo, Catalogo della Mostra, 107‒114, Gorizia.

MIZZAN, S. 1996, La ceramica. – V / In: P. Càssola Guida, S. Mizzan, Pozzuolo del Friuli II/1. La prima età del ferro nel settore meridionale del castelliere. Lo scavo e la ceramica, 43–198, Roma.

MLINAR, M. 1999, Vipavska dolina v prazgodovini. – Di- plomska naloga / BA thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

MLINAR, M. 2002, Nove zanke svetolucijske uganke – arheo- loške raziskave na Mostu na Soči: 2000 do 2001. – Tolmin.

MONTAGNARI KOKELJ, E. 1996, La necropoli di S. Barbara presso il castelliere di Monte Castellier degli Elleri (Muggia-Trieste). – Aquileia Nostra 67, 10–46.

MORETTI, M. 1979, Note sulla tipologia delle anse nella ceramica dei castellieri del Carso triestino. – V / In: L’ età del Bronzo e del Ferro nell’Isontino. Atti del Convegno di Studi, Gorizia, giugno 1977, 57–77, Gorizia.

MOSER, K. 1906, Über prähistorische Funde von Gradisce und Tabor von Tomaj im österreichischen Litorale. – Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien 36, 140–141.

MÜLLER KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römisch-Germanische Forschungen 22.

NOVAKOVIĆ, P. 2001, Prostorska in pokrajinska arheologija: študija na primeru Krasa. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora – 1953 (Obdelava prazgo- dovinske keramike). – Arheološki vestnik 32, 144–216.

OSMUK, N. 1995, Štanjel. – Varstvo spomenikov 35 (1993), 163–164.

OSMUK, N. 1997, Štanjel. – Varstvo spomenikov 36 (1994–1995), 207.

OSMUK, N. 2001, Štanjel – vas: parc.št.15 (pri Kobalovem stolpu). – Varstvo spomenikov. Poročila 38 (1999), 128.

PETTARIN, S. 2006, Le necropoli di San Pietro al Nati- sone e Dernazzacco. – Studi e ricerche di protostoria mediterranea 7.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964–1965 (Ne- kropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den Jahren 1964–1965). – Razprave 1. razreda SAZU 7/1.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani (Das vorgeschichtliche Gräbelfeld in Ljubljana). – Razprave 1. razreda SAZU 13/2.

REJEC BRANCELJ, I. 1999, Kras. ‒ V / In: D. Perko, M. Orožen Adamič (ur. / eds.), Slovenija. Pokrajina in ljudje, 234‒245, Ljubljana.

RUARO LOSERI et. al. 1977 = L. Ruaro Loseri, G. Steffè De Piero, S. Vitri, G. Righi 1977, La necropoli di Brežec presso S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896- 1900. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Monografie di Preistoria 1.

SAKARA SUČEVIĆ, M. 2004, Kaštelir. Prazgodovinska naselbina pri Novi vasi / Brtonigla (Istra) (Prehistoric settlement near Nova vas / Brtonigla (Istria)). – Annales Mediterranea, Koper.

SAKARA SUČEVIĆ, M. 2008, Tri prazgodovinske nasel- bine na slovenski obali. Revizija izkopanega gradiva s Sermina, Kaštelirja nad Kortami in iz Pirana. – Annales. Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia 18/2, 439–454.

SAPAČ, I. 2011a, Ivanji Grad (Castelgiovanni), domnevni grad ali dvor Castrum Johannis, Zagrajec (Zagraie). – V / In: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji 5. Kras in Primorje, 44–45, Ljubljana.

SAPAČ, I. 2011b, Štanjel (Sant’Angelo, Sankt Daniel, San Daniele), stolp Gledanica, Na T(u)rnu. – V / In: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji 5. Kras in Primorje, 246–252, Ljubljana.

SLAPŠAK, B. 1974a, Brestovica pri Komnu. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 187.

SLAPŠAK, B. 1974b, Tomaj. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 192–193.

SLAPŠAK, B. 1974c, Zagrajc. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 195.

SLAPŠAK, B. 1974d, Tomaj. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 230. SLAPŠAK, B. 1995, Možnosti študija poselitve v arheologiji. – Arheo 17.

SLAPŠAK, B. 2003, O koncu prazgodovinskih skupnosti na Krasu / The end of prehistoric communities in the Karst region. – Arheološki vestnik 54, 243–257.

STARE, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische funde aus der eisenzeit in Ljubljana). – Dela 1. razreda SAZU 9.

STARE, F. 1975, Dobova. – Posavski muzej Brežice 2.

SVETLIČIČ, V. 1997, Prazgodovinska keramika (Prehistoric Pottery). – V / In: J. Horvat, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 39–56. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503170

SVOLJŠAK, D. 1988–1989, Posočje v bronasti dobi (Das Sočagebiet in der Bronzezeit). – Arheološki vestnik 39–40 (1989), 367–386.

SVOLJŠAK, D., A. POGAČNIK 2001, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 1. Katalog / Tolmin, the prehistoric cemetery 1. Catalogue. – Katalogi in monografije 34.

ŠAVEL, I. 1994, Prazgodovinske naselbine v Pomurju. – Monumenta Pannonica, Murska Sobota.

TASCA, G. 1999, Recenti rinvenimenti protostorici nel territorio di Codroipo. – V / In: M. Buora (ur. / eds.), Quadrivium. Sulla strada di Augusto - dalla preistoria all’età moderna, Archeologia di frontiera 3, 7–59.

TASCA, G., C. PUTZOLU, D. VICENZUTTO 2014, Un castelliere nel Medio Friuli. Gradiscje di Codroipo, 2004- 2014. – Codroipo.

TECCO HVALA, S., J. DULAR, J. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügeln auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V / In: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises. – Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur. / eds.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 703–725.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine / Contributto alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TERŽAN, B., P. TURK 2014, Ostri vrh pri Štanjelu / Ostri vrh near Štanjel. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 603‒610.

TERŽAN, B., E. BORGNA, P.TURK 2016, Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem 3 / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia 3. – Katalogi in monografije 42.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja . Table / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

TOMANOVIČ JEVREMOV, M. 1988–1989, Žarno grobišče v Ormožu (Das Urnengräberfeld von Ormož). – Arheološki vestnik 39–40, 277–322.

TURK, P. 2018, Early Iron Age hoards from central and western Slovenia. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 397–406.

UREM, D. 2012, Limska gradina. Keramika s područja nekropole / The Limska Gradina hillfort. Pottery from the cemetery area. – Monografije i katalozi 21.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Katalogi in monografije 11.

VINAZZA M. 2012, Prazgodovinska keramika z gradišča Volčji Grad - Debela griža. – V / In: M. Guštin (ur. / ed.), Volčji grad, 39–57, Komen.

VINCI, G. 2018, Materiali dell’ età del bronzo provenienti da Visco (Palmanova): un possibile castelliere di pia- nura? – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 633–640.

VITRI et al. 1991 = S. Vitri, M. Lavarone, E. Borgna, S. Pettarin, M. Buora 1991, Udine dall’età del bronzo ad età altomedievale. – Antichità Altoadriatiche 37, 71–122.

VITRI et al. 2018 = S. Vitri, F. Zendron, G. Petrucci, S. Corazza 2018, Castelliere di Castions di Strada (Udine): contesti del Bronzo Finale. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 685–696.

VOJAKOVIĆ, P. 2014, Tribuna. ‒ V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 392‒412.

VONČINA, D. (ur. / ed.) 2018, Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. ‒ Gorjansko.

VUGA, D. 1982, Poročilo o izkopavanju na Gledanici nad Štanjelom leta 1972. ‒ Goriški letnik 9, 3‒12.

ZAVRTANIK, J. 2001, Prazgodovinska podoba Solkana. – V / In B. Marušič (ur. / ed.), Jako stara vas na Goriškem je Solkan, 10‒21, Solkan.

ZENDRON, F. 2017, In cammino verso la storia. I manu- fatti dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro. ‒ V / In: P. Maggi, F. Pieri, P. Ventura (ur. / eds.), Monte Castellier. Le pietre di Elleri narrano la storia, 209‒249, Trieste.

ŽBONA TRKMAN, B. 1981, Štanjel. – Varstvo spomenikov 23, 216‒217.

ŽBONA TRKMAN, B., A. BAVDEK 1996, Depojski najdbi s Kanalskega Vrha / The Hoards from Kanalski Vrh. – V / In: Teržan (ur. / ed.) Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 31–72.

LAVRINC, M. 2011, Poročilo o dokumentiranju ob gradnji zidu na parceli 2024, k.o. Tomaj. Ljubljana. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

LESKOVAR et al. 2019 = T. Leskovar, M. Vinazza, M. Čre- šnar, D. Mlekuž, B. Mušič, Končno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na arheološkem najdišču Debela Griža (EŠD 836), Ljubljana. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

SLAPŠAK, B. 1973, Štanjel. – Topografija Krasa. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

TURK, M., J. RUPNIK 2013, Preliminarno poročilo o arhe- ološki raziskavi. Arheološko dokumentiranje in raziskava v Zagrajcu pri Komnu. Idrija. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
BRATINAP. (2021). Gradišča Komenskega Krasa v starejši železni dobi. Arheološki Vestnik, 72, 377-418. https://doi.org/10.3986/AV.72.13
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije