Ulaka nad Starim trgom pri Ložu v starejši železni dobi

  • Boštjan Laharnar
  • Ida Murgelj
Ključne besede: Slovenija, Notranjska, Ulaka nad Starim trgom pri Ložu, starejša železna doba, naselbina, grobovi, arheološke najdbe

Povzetek

V članku obravnavamo skupino predmetov iz starejše železne dobe, ki so jih v devetdesetih letih 20. stoletja nestrokovno izkopali na območju Ulake nad Starim trgom pri Ložu. Predmeti so bili grobni pridatki in del jih izvira iz dekliškega skeletnega groba. Datacijo v starejšo železno dobo nakazujejo v prvi vrsti fibule – čolničasta, kačasta in certoške. Grobovi in posamične najdbe z območja naselbine nakazujejo, da je bilo v starejši železni dobi na Ulaki gradišče, ki je verjetno po zatonu Križne gore prevzelo vodilno vlogo v Loški dolini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boštjan Laharnar

Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20
SI-1000 Ljubljana

Ida Murgelj

Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BATOVIĆ, Š. 1987, Liburnska grupa. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 339–390, Sarajevo.

BAVDEK, A., M. URLEB 2014, Križna gora pri Ložu / Križna gora near Lož. – In / V: B. Teržan, M. Črešnar, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Sloven- skem / Absolute dating of the Bronze and Iron Age in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 525–535.

BEINHAUER, K. W. 1985, Untersuchungen zu den eisen- zeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara (Provinz Pésaro und Urbino/Italien): Archäologie, Anthropologie, Demographie; Methoden und Modelle. – Frankfurt a. M.

BIANCO, S. 2011, Enotria. Processi formativi e comunità locali. La necropoli di Guardia Perticara. – Lagonegro.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2012, Ukrašene brončane falere s trnom: ornament kao amblem. – Godišnjak 41, 43–66.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2019, Grobnički pektoralni privjesci u kontekstu željeznodobne estetike simbola / Pectoral pendants from Grobnik in the context of the Iron Age symbol aesthetics. – Histria archaeologica 49, 39–58.

BIŽIĆ-DRECHSLER, R. 1959, Istraživanje nekropole praistoriskih Japoda u Kompolju. – Arheološki radovi i rasprave Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1, 245–280.

BOŽIČ, D. 2009, A Hallstatt grave containing a cuirass, excavated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913. The reliability of grave groups from the Mec- klenburg Collection / K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je leta 1913 pri Stični izkopala vojvodinja Mec- klenburška. O zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke. – Arheološki vestnik 60, 63–95.

BOŽIČ, D., A. MARIĆ 2015, Two-part late Certosa fibu- lae with an iron or bronze spring and pin. – V / In: Ch. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur. / eds.), Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon (Steiermark/Österreich), Internationale Ar- chäologie – Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 19, 149–158.

CASINI, S. 2008, I monoliti istoriati con simbologia femminile della Valcamonica e della Valtellina. Rifles- sioni e nuovi spunti di ricerca. – Notizie Archeologiche Bergomensi 16, 5–20.

ČOVIĆ, B. 1987, Grupa Donja dolina – Sanski most, Srednjodalmatisnka grupa, Srednjobosanska grupa, Glasinačka kultura. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Prai- storija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 232–286, 442–528, 575–643, Sarajevo.

CESTNIK, V. 2009, Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja: analiza pokopa željeznodobne Istre / Iron Age necropolis Kaštel near Buje: analysis of burial practice in the Iron Age Istria. – Monografije i katalozi 18.

COLONNA, G. 2007, Dischi-corazza e dischi di ornamento femminile: due distinte classi di bronzi centro-italici. – Archeologia Classica 58, 3–30.

CRISMANI, A., G. RIGHI 2002, Le sepolture protostoriche e il catalogo dei materiali. – V / In: M. Vidulli Torlo (ur. / ed.), La necropoli di San Servolo. Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste, 63–88, Trieste.

DULAR, J. 1978, Podzemelj. – Katalogi in monografije 16. DULAR, J. 1983, Gomilno grobišče v Loki pri Črnomlju (Die Hügelgräbernekropole in Loka bei Črnomelj). – Arheološki vestnik 34, 219–244.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502944

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1961, Rezultati istraživanja japod- ske nekropole u Kompolju 1955-1956. godine. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 2/1, 67–114.

GABROVEC, S. 1966, Zagorje v prazgodovini (Zagorje in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 17, 19–50.

GABROVEC, S. 1987, Notranjska grupa. – In / V: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 151–177, Sarajevo.

GASPARI, A. 2000, Ulaka. Prazgodovinska in rimska naselbina nad Starim trgom pri Ložu. – Magistrsko delo / Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakul- teta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GASPARI, A. 2020, Ulaka. – V / In: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur. / eds.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor roman settlements in Slovenia. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 141–171. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502586

GLEIRSCHER, P. 1993, Der bronzene “Schildbuckel” von der Gurina (Kärnten). Zu den hallstattzeitlichen Krempenfaleren in West- und Mitteleuropa. – Germa- nia 71, 31–57.

GLEIRSCHER, P. 2014, Ein ältereisenzeitliches Gehänge aus Frojach bei Rosegg (Kärnten). Zur Entwicklung anthropomorpher Gehänge beidseits der Alpen von der Spätbronzezeit bis in die jüngere Eisenzeit (Starejšeže- leznodobni obesek iz Broj pri Rožeku na avstrijskem Koroškem. K razvoju antropomorfnih obeskov na obeh straneh Alp od pozne bronaste dobe do mlajše železne dobe). – Arheološki vestnik 65, 79–100.

GIUMLIA-MAIR, A. 2003, La necropoli di Misincinis. La metallurgia nell’ età del ferro. – Udine.

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska [Carniola Interna]). – Arheološki vestnik 24, 461–506.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

IAIA, C. 2007, Identità e comunicazione nell’abbigliamento femminile dell’area circumadriatica fra IX e VII secolo a.C.–V/In:P.vonEles(ur./ed.),Leoreeigiorni delle donne: dalla quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C., 25–36, Verucchio.

KLUGE, S. 2017, Big Women in Süden, Einige Anmerkun- gen zur Etruskerin. – V / In: C. Keller, K. Wingler (ur. / eds.), Frauen an der Macht ? Neue interdisziplinäre Ansätze zur Frauen- und Geschlechterforschung für die Eisenzeit Mitteleuropas. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 299, 171–192.

KRUH, A. 2014, Kobarid. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Sloven- skem / Absolute dating of the Bronze and Iron Age in Slovenia. – Katalogi in monografije 40, 615–627.

KUNSTELJ, M. 2018, Bronasti obeski – pričevalci čezja- dranskih povezav v pozni bronasti dobi. – V / In: M. Črešnar, M. Vinazza (ur. / eds.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 199–217, Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600855

KUNTER, K. 1995, Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit 4, Schichtaugenperlen. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 18.

LAHARNAR, B. 2009, The Žerovnišček Iron Age hillfort near Bločice in the Notranjska region / Železnodobno gradišče Žerovnišček pri Bločicah na Notranjskem. – Arheološki vestnik 60, 97–157.

LAHARNAR, B. 2016, Small finds from the Roman fort at Nadleški hrib, Notranjska region (SW Slovenia). – V / In: J. Horvat (ur. / ed.), The Roman army between the Alps and the Adriatic. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31, 85–97. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549275

LAHARNAR, B. 2018 Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – V / In: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur. / eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 195–247. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

LAHARNAR, B., E. LOZIĆ 2016, Roman battlefield ar- chaeology: case study Grad near Šmihel pod Nanosom and Nadleški hrib (SW Slovenia). – Schild von Steier 27, 60–71.

LAHARNAR, B., E. LOZIĆ 2017, Ulaka and Nadleški hrib (Slovenia). Sites of military conflicts from the last decades BC. – B. Hebert (ed. / ur.), Fundberichte aus Österreich 56 (2019), D62–D67.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., E. LOZIĆ, J. KUSETIČ 2018, Ulaka nad Starim trgom pri Ložu. Rimski tabor in sledovi spopada iz 1. st. pr. n. št.. – V / In: P. Stipančič, B. Djurić (ur. / eds.), Arheologija v letu 2017, dediščina za javnost, 35, Ljubljana.

MANCA, M. L., J. WEIDIG 2014, Spoleto 2700 anni fa. Sepolture principesche dalle necropoli di Piazza d’Armi / Spoleto vor 2700 Jahren. Zepter und Königskinder aus der Nekropole von Piazza d’Armi. – Spoleto.

MANTUANI, J. 1913, Prazgodovinska gomila v Boštanju. – Carniola 4, 7–98.

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino. – Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste 15, 97–460.

MARIĆ, Z. 1968, Japodske nekropole u dolini Une. – Gla- snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 23, 5–80.

MARIĆ, A. 2016, A two-part Certosa fibula (variant VIId) from the cult place at Monte di Medea in Friuli / Dvodelna certoška fibula različice VIId s kultnega mesta na Medejskem hribu v Furlaniji. – Arheološki vestnik 67, 105–120.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni de- pojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu (Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills). – In / V: M, Črešnar, M. Vinazza (ur. / eds.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 137–161, Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600855

NEGRONI CATACCHIO, N. 2007, Le vesti sontuose e gli ornamenti. Monili d'ambra e di materie preziose nelle tombe femminili di età orientalizzante e arcaica in Italia. – V / In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E . Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur. / eds.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 533–556.

PARZINGER, H. 1988, Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. – Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie 4.

PAVLIN, P., P. TURK 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. – Arheološki vestnik 65, 35–78.

PETTARIN, S. 2006, Le necropoli di San Pietro al Nati- sone e Dernazzacco. – Studi e richerche di protostoria mediterranea 7.

RAUNIG, B. 1968, Japodska nekropola na Crkvini u Golu- biću. – Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 23, 81–97.

RUARO LOSERI, L. 1983, Il tesoretto di San Canziano. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Il Catalogo, 150–151,

Udine.

RUARO LOSERI et. al. 1977 = L. Ruaro Loseri, G. Steffè De Piero, S. Vitri, G. Righi 1977, La necropoli di Brežec presso S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896- 1900. – Atti dei Civici Musei di Storia ed arte di Trieste, Monografie di Preistoria 1.

SCHMID, W. 1937, Ulaka. Japodska naselbina nad Starim trgom pri Ložu. Prvo poročilo o raziskovanjih l. 1936. – Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18, 17–32.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: https:// doi.org/10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S., 2014, Kačaste fibule z območja Slo- venije / Serpentine fibulae from Slovenia. – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TECCO HVALA, S. 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36. DOI: https://doi. org/10.3986/9789610503750

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1990, Polmesečaste fibule – o kulturnih pove- zavah med Egejo in Caput Adriae (Die Halbmondfibeln. Über die Kulturverbindungen zwischen der Ägäis und

dem Caput Adriae). – Arheološki vestnik 41, 49–88. TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V / In: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises. – Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B. 2003, Goldene Ohrringe in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit – Zeichen des Sakralen? – Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 68–82.

TERŽAN, B. 2008, Stiške skice / Stična - Skizzen. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Katalogi in monografije 38 (2010), 189–325.

TERŽAN, B. 2016, Obročasti nakit / Oggetti di ornamento ad anello. – V / In: B. Teržan, E. Borgna, P. Turk (ur. / eds.), Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depoj- ske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem 3 / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia 3. – Katalogi in monografije 42, 269–299.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR, 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Age in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2, Szombathyjeva izkopavanja. Table / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1985, Most na Soči (S. Lucia) 2, Szombathyjeva izkopavanja. Tekst / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Text. – Ka- talogi in monografije 23/1.

TRAMPUŽ OREL, N., J. D. HEATH 1998, Analysis of Heavily Leaded Schaft-Hole Axes. – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Euro- pas, 237–248, Kiel.

TURK, P. 2018, Early Iron Age hoards from central and western Slovenia. – V / In: E. Borgna, P. Cassòla Guida, S. Corazza (ur. / eds.), Preistoria e protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 397–406.

WELS-WEYRAUCH, U. 1978, Die Anhänger und Halsringe in Südwestdeutschland und Nordbayern. – Prähistorische Bronzefunde 11/1.

WELS-WEYRAUCH, U. 1991, Die Anhänger in Südbayern. – Prähistorische Bronzefunde 11/5.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
LaharnarB., & MurgeljI. (2021). Ulaka nad Starim trgom pri Ložu v starejši železni dobi. Arheološki Vestnik, 72, 335-362. https://doi.org/10.3986/AV.72.11
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije