Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi

  • Alma BAVDEK
Ključne besede: jugozahodna Slovenija, Notranjska, kras, Sovič nad Postojno, Cvinger pri Dolenji vasi, Trnovo pri Ilirski Bistrici, pozna bronasta doba, starejša železna doba, plana najdišča, jamska najdišča, naselbine, grobovi

Povzetek

Prispevek v uvodnem delu prinaša pregled zgodovine raziskav prazgodovinskih najdišč na Notranjskem. V nadaljevanju so predstavljene tri arheološke lokacije, ki dobro zaobjamejo pozno bronasto in starejšo železno dobo notranjske halštatske skupnosti. Strateško pozicijo v sklopu Postojnskih vrat je imela v pozni bronasti dobi ali morda še nekoliko prej naselbina na Soviču nad Postojno. Naselbina na Cvingerju pri Dolenji vasi pri Cerknici je verjetno nastala med 10. in 9. st. pr. n. št. nad ponikalnico Velika Karlovica na obrobju Cerkniškega jezera. Prispevek se zaključi s predstavitvijo najdišča na Trnovem pri Ilirski Bistrici, kjer je bilo leta 1978 raziskano grobišče. Predstavljeni so grobovi, ki nakazujejo časovni okvir pokopovanja med 9. in 6. st. pr. n. št.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alma BAVDEK

Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska cesta 3
SI-6230 Postojna

Literatura

ANSl = Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana, 1975.

BATTAGLIA, R. 1927, Necropoli e Castellieri dell’età del ferro del Carnaro. – Bulletino di paletnologia Italiana 47, 93–115.

BAVDEK, A. 2006a, Postojna, arheološko najdišče Sovič. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41 (2000–2004), 153–154.

BAVDEK, A. 2006b, Babno polje, Gradišče Farjevka (Farjo- vec). – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41 (2000–2004), 7.

BAVDEK, A. 2007a, Seznam arheoloških (sistematičnih, sondažnih, zaščitnih) izkopavanj in nadzorov. – V / In: A. Čuk (ur. / ed.), Notranjski muzej Postojna: šestdeset let, 87–95, Postojna.

BAVDEK, A. 2009, Pregled skozi najstarejšo zgodovino Planinskega polja. – V / In: P. Jakopin (ur. / ed.), Planinska dolina. Ljudje in kraji ob Unici, 79–89, Ljubljana.

BAVDEK, A. 2015, Na obrobju Pivške kotline / On the Edge of the Pivka Basin. – V / In: A. Bavdek, A. Čuk (ur. / eds.), Predjamski zaklad / The Predjama treasure cache, 12–21, Postojna.

BAVDEK, A. 2017a, Italijanski speleološki inštitut, Franco Anelli in dediščina Betalovega spodmola / Italienisches speläologisches Institut, Franco Anelli und das Erbe der Höhle von Betalov spodmol. – V / In: A. Bavdek (ur. / ed.), Betalov spodmol, 26–41, Postojna.

BAVDEK, A. 2017b, Dodatek; holocenske najdbe / Anhang; holozäne Funde. – V / In: A. Bavdek (ur. / ed.), Betalov spodmol, 66–69, Postojna.

BAVDEK, A. 2018, Late Bronze and Early Iron Age in the Notranjska region. – V / In: Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 65–72.

BAVDEK, A., M. URLEB 2014a, Trnovo pri Ilirski Bistrici / Trnovo near Ilirska Bistrica. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 537–547.

BAVDEK, A., M. URLEB 2014b, Križna gora pri Ložu / Križna gora near Lož. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 525–535.

BAVDEK et al. 2009 = A. Bavdek, A. Mihevc, B. Toškan, A. Velušček 2009, Arheološke najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna jama cave. – Arheološki vestnik 60, 17–32.

BAVDEK et al. 2010 = A. Bavdek, R. Cunja, S. Karinja, K. Mihovilić, A. Starac, Ž. Ujčić, M. Vidulli Torlo, M. Mlinar, B. Žbona Trkman 2010, Katalog / Catalogo. – V / In: R. Cunja, M. Mlinar (ur. / eds.), S fibulo v fabulo. Fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom / Con la fibula nella storia. Fibule dall’Istria, dal Carso, dalla carniola Interna e dall’Insontino tra preistoria e alto medioevo, Koper / Capodistria.

BAVDEK et al. 2016 = A. Bavdek, P. Bratina, D. Josipovič, J Rupnik 2016, Pogled na Sovič: iz arheološkega depoja Notranjskega muzeja Postojna / View of Sovič: as seen from the archaeological depot of the Notranjska Museum in Postojna. – Postojna.

BIANCA PERONI, V. 1976, Die Messer in Italien / I coltelli nell’ Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 7/2.

BORGNA et al. 2018a = E. Borgna, P. Cassola Guida, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Antico e Bronzo Recente. – V / In: Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 75–96.

BORGNA et al. 2018b = E. Borgna, P. Cassola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – V / In: Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 97–118.

BOŽIČ, D. 2008, Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo. Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. Študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe. – Katalogi in monografije 39.

BRATINA, P. 2001, Podgraje, cerkev Karmelske Matere božje. – Varstvo spomenikov. Poročila 38 (1999), 86–87.

BRATINA, P. 2005, Tabor nad Zagorjem – Šilentabor. Zaščitna arheološka sondiranja na območju grajskega kompleksa / Tabor above Zagorje – Šilentabor. Archaeolo- gical Rescue Sample Trenching in the Area of the Castel Complex – Acta carsologica 34/3, 691–767.

BRODAR, S. 1951, Paleolitski sledovi v Postojnski jami. – Razprave 4. razreda SAZU 1, 245–284.

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell’ Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 13/2.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. MIZZAN 1996, Pozzuolo del Friuli 2/1. La prima età del ferro nel settore meridio- nale del Castelliere. – Studi e ricerche di Protostoria mediterranea 4.

CIMERMAN, F. 1966, Henrik Freyer – geolog in paleontolog. Ob stoletnici smrti Henrika Freyerja. – Proteus 28/9–10, 1–32.

COLONNA, C., L. SALZANI, E. TOMAELLO 2010, Catalogo. – V / In: L. Salzani, C. Colonna (ur. / eds.), La fragilità dell’urna. I recenti scavi a Narde. Necropoli di Frattesina (XII-IX sec.a.C.), 181–374, Rovigo.

ČERČE, P., P. TURK 1996, Depoji pozne bronaste dobe – najdiščne okoliščine in struktura najdb / Hoards of the Late Bronze Age – The Circumstances of Their Discovery and the Structure of the Finds. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1996, 7–30.

DESCHMANN, K. 1878, Eine heidnische Urnengrabstätte bei Zirkniz in Krain. – Mitteilungen der Anthropologi- schen Gesellschaft in Wien 8, 137–142.

DESCHMANN, C., F. HOCHSTETTER 1879, Prähistorische Ansiedelungen und Begräbnissstätten in Krain. Erster Bericht der Prähistorischen Commission der math.- natur. Classe der kaiser. Akademie der Wissenschaf- ten. – Denkschriften der math.-natur. Classe der kaiser. Akademie der Wissenschaften, Bd. 42, 1–44.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. DOI: https://doi. org/10.3986/9789610502944

FLEGO, S., M. ŽUPANČIČ 2012, K arheološki dejavnosti L. K. Moserja v jamah Tržaškega krasa / Appunti sulle ricerche archeologiche di L. K. Moser nelle grotte del Carso Triestino. – V / In: S. Flego, L. Rupel (ur. / eds.), Ludwig Karl Moser (1845–1918), med Dunajem in Trstom / Ludwig Karl Moser (1845–1918), tra Vienna e Trieste, 127–199, Ljubljana, Trst.

FRELIH, M. 1988, Komunikacijski sistem v prazgodovini in antiki na primeru Logaške kotline. – V / In: E. Kobal (ur / ed.), Mladinski raziskovalni tabor. Logatec ‚88, Zbornik poročil raziskovalnih skupin, 10–51, Logatec.

FRELIH, M. 1992, La grotta delle Mosche (Mušja jama) presso Škocjan (San Canziano) sul carso ed il suo ruolo di ambiente di culto quale punto d’incontro delle culture del tardo bronzo dell’Italia peninsulare, dei Balcani, dell’Europa centrale e dell’area Egea. – Atti della Società per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia 6 (1987–1991), 73–104.

GABROVEC, S. 1973, Začetki halštatskega obdobja v Sloveniji (Der Beginn der Hallstattzeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 24 (1975), 338–386.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji (Die Hallstattkultur Sloweniens). – Arheološki vestnik 15–16 (1965), 21–63.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 4. Bronzano doba, 17–96, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 25–182, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1999, 50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše že- lezne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188.

GASPARI, A. 2000, Ulaka. Prazgodovinska in rimska na- selbina nad Starim trgom pri Ložu. – Magistrsko delo / MA thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GASPARI, A. 2020, Ulaka. – V / In: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur. / eds.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor roman settlements in Slovenia. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 141–171. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502586

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska (Carniola Interna)). – Arheološki vestnik 24 (1975), 461–506.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Notranjska. Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 2011, Po dolini Reke in Pivke skozi davno preteklost. – V / In: I. Simčič (ur. / ed.), Občina Ilirska Bistrica, 34–47, 66–67, Ilirska Bistrica.

HELLMUTH KRAMBERGER, A. 2017, Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre 2/1. Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja. Tekst / Monkodonja. Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens 2/1. Die Keramik aus der bronzezeitichen Gradina Monkodonija. Text. – Monografije i katalozi 28/1.

HITZINGER, P. 1854, Alterthümliche Funde. – Mittheilungen des Historischen Vereins für Krain 9, 93–95.

HOCHSTETTER, F. 1881 Die Kreuzberghöhle bei Laas in Krain. – Denkschriften der math.-natur. Classe der kaiser. Akademie der Wissenschaften 43, 1–18.

HOERNES, M. 1887, Die diesjährigen Ausgrabungen auf dem “Grad” von St. Michael bei Adelsberg in Krain. – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 17, [2–5].

HOERNES, M. 1888, Die Gräberfelder an der Wallburg von St. Michael bei Adelsberg in Krain. – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 18, 217–249.

HORVAT, J. 1995, Notranjska na začetku rimske dobe: Parti pri Stari Sušici, Ambroževo gradišče in Baba pri Slavini (Notranjska [Inner Carniola] at the Beginning of the Roman Period: Parti near Stara Sušica, Ambroževo gradišče and Baba near Slavina). – Arheloški vestnik 46, 177–216.

HORVAT, J. 2002, The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel / Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod Na- nosom. – Arheološki vestnik 53, 117–192.

HORVAT, J. 2005, Poselitev na Pivškem in ob zgornjem toku Reke od pozne bronaste dobe do pozne antike / Settlement in the Pivka Area and Along the Upper Course of the Reka River From the Late Bronze Age to the Late Antique Period. – V / In: Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini / Water and life in a rocky landscape, 220–248, Ljubljana.

HORVAT, J., A. BAVDEK 2009, Okra. Vrata med Sredo- zemljem in Srednjo Evropo / Ocra. The gateway bet- ween the Mediterranean and Central Europe. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17. DOI: https://doi. org/10.3986/9789612545635

JERIN, B. 2001, Čolničaste fibule v Sloveniji. – Diplomska naloga / BA thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KOROŠEC, J. 1956, Arheološke ostaline v Predjami (The archaeological remains at Predjama). – Razprave 1. razreda SAZU 4/1.

KRANJC, A. 2002a, Geologija in geomorfologija (Geology and geomorphology). – V / In: A. Gaberščik (ur. / ed.), Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru,18–25, Ljubljana.

KRANJC, A. 2002b, Speleologija (Speleology). – V / In: A. Gaberščik (ur. / ed.), Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru, 38–43, Ljubljana.

LAHARNAR, B. 2012, Notranjska med prazgodovino in antiko. – Doktorsko delo / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

LAHARNAR, B., E. LOZIĆ, A. MIŠKEC 2020, Gradišče nad Knežakom / Gradišče nad Knežkom. – V / In: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur. / eds.), Manjša rimska naselja v slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 123–140. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502586

LAZAREVSKI POKLAR, E. 2000, Prazgodovinska gradi- šča na Ilirskobistriškem in na Pivki. – Bistriški zapisi 5, 148–161.

LEBEN, F. 1956, Sondiranje v jami Brlovki. – Arheološki vestnik 7, 441–443.

LEBEN, F. 1957, Nove arheološke najdbe v jamah na Notranjskem (Nuovi scavi nella Slovenia interiore). – Arheološki vestnik 8, 302–316.

LEBEN, F. 1971, Kulturna pripadnost jamskih najdb na področju jugovzhodnih Alp v prazgodovinskem obdobju. – Doktorsko delo / PhD thesis, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu (neobjavljeno / unpublished).

LEBEN, F. 1975a, Turščeva skednenca. – V / In: ANSl, 148.

LEBEN, F. 1975b, Tomšičeva jama. – V / In: ANSl, 149.

LEBEN, F. 1975c, Županov spodmol. – V / In: ANSl, 150.

LEBEN, F. 1975d, Marketov spodmol. – V / In: ANSl, 157.

LEBEN, F. 1975e, Brlovka. – V / In: ANSl, 158.

LEBEN, F. 1975f, Ovčarski spodmol. – V / In: ANSl, 158.

LEBEN, F. 1975g, Jama v Lozi. – V / In: ANSl, 158.

LEBEN, F. 1975h, Žegnana jama. – V / In: ANSl, 158.

LEBEN, F. 1978, Osteološke in kultne najdbe prazgodovinskega človeka iz kraških jam Slovenije in mejnega ozemlja (I rinvenimenti di ossa e di oggetti di culto dell’uomo preistorico nelle grotte carsiche della Slovenia e dei territtorio limitrofi). – Arheološki vestnik 29, 13–35.

LONZA, B. 1981, La ceramica del castelliere degli Elleri. – Società per la preistoria e protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia. Quaderno 4.

MARCHESETTI, C. 1903, I Castellieri preistorici di Tri- este e della regione Giulia. – Trieste (Reprint 1981: A. M. Radmilli, D. Cannarella (ur. / eds.), Societa per la preistoria e protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 3).

MIHOVILIĆ, K. 1972, Nekropola gradine iznad Limskog kanala / La necropoli del castelliere “Gradina” sovra- stante il Canale di Leme. – Histria archaeologica 2/2.

MIHOVILIĆ, K. 2001, Nezakcij. Prapovjesni nalazi 1900. – 1953. / Nesatctium. Prehistoric finds 1900 – 1953. – Monografije i katalozi 11.

MIHOVILIĆ, K. 2007, I vasi del tipo kothon nell’Adriatico orientale. – V / In: Piceni ed Europa. Atti del convegno, Arheologija di frontiera 6, 85–94.

MIHOVIČIĆ, K. 2013, Histri u Istri: željezno doba Istre / Gli Istri in Istria: L’età del ferro in Istria / The Histri in Istria: The Iron Age in Istria. – Monografije i katalozi 23.

MLINAR, M. 2014, Most na Soči. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 611–614.

MONTAGNARI KOKELJ, E. 1996, La necropoli di S. Barbara presso il castelliere di Monte Castellier degli Elleri (Muggia-Trieste). – Aquileia Nostra 67, 10–46.

MOSER, K. 1899, Der Karst und seine Höhlen. – Trieste.

MOSER, C. 1903, Untersuchungen prähistorischer und römischer Fundstätten im Kustenlande und in Krain. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1, 7–32.

MÜLLNER, A. 1880, Archäologische Excurse nach Süd- Steiermark und Krain 2. – Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale N. F. 6, XXI–XXVI.

MÜLLNER, A. 1892, Die “gradišča” in Krain, Das Gradišče von St. Michael bei Hrenovic. – Argo 1, 25–28, 41–50, 65–74, 81–88, 105–118.

MÜLLNER, A. 1893, Die “gradišča” in Krain, Das Gradišče von St. Michael bei Hrenovic. – Argo 2, 17–22, 41–48.

OGRIN, M. 1998, Trortaste fibule v Sloveniji (Die Dreikno- pffibel in Slowenien). – Arheološki vestnik 49, 101–132.

OMAHEN, M. 2017, Arheološke raziskave ob gradnji na Soviču nad Postojno (EŠD 9601 – Postojna - Arheološko najdišče Sovič). – V / In: B. Djurić, P. Stipančić (ur. / eds.), Arheologija v letu 2016. Dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova 16.–17. marec 2017, 38, Ljubljana. [http://www.arheologija.si/files/2018/01/arheologija-v-letu-2016-1.pdf ]

OMAHEN, M. 2018, Arheološke raziskave na Soviču nad Postojno. – V / In: P. Stipančić, B. Djurić (ur. / eds.), Arheologija v letu 2017. Dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva Ljubljana, Narodni muzej Slovenije - Metelkova 7. - 8. marec 2018, 48, Ljubljana. [http://www.arheologija.si/files/2018/02/Arheologija-v-letu-2017.pdf ]

OSOLE, F. 1962–1963, Mlajši paleolitik iz Ovčje jame (Le paléolithique supérieur de la Ovčja jama). – Arheološki vestnik 13–14 (1963), 129–256.

OSOLE, F. 1991, Betalov spodmol, rezultati paleolitskih izkopavanj S. Brodarja, II. del. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 19, 7–129. PABST, S. 2012, Die Brillenfibeln, Untersuchungen zu spät- bronze-und ältereisenzeitlichen Frauentrachten zwischen Ostsee und Mittelmeer. – Marburger Studien zu Vor-und Frühgeschichte 25.

PAVLIN, P., J. DULAR 2007, Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (Prahistoric hilltop settlements in the Posavje Hills). – Arheološki vestnik 58, 65–120.

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska najdišča na Kranjskem. – Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14, 125–143, 185–196.

PETRU, P. 1975a, Gorenji Logatec. – V / In: ANSl, 191.

PETRU, P. 1975b, Kalce. – V / In: ANSl, 191, 192.

PLACER, L. 1994–1995, O zgradbi Soviča nad Postojno. – Geologija 37–38, 552–560.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani (Das vorgeschichtliche Gräbelfeld in Ljubljana). – Razprave 1.

razreda SAZU 13/2.

PUŠ, I. 1988–1989, Bronastodobna naselbina pri Žlebiču (Eine bronzezeitliche Siedlung bei Žlebič). – Arheološki vestnik 39–40 (1989), 345–366.

RUARO LOSERI et. al. 1977 = L. Ruaro Loseri, G. Steffè De Piero, S. Vitri, G. Righi 1977, La necropoli di Brežec presso S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896- 1900. – Atti dei Civici Musei di Storia ed arte di Trieste. Monografie di Preistoria 1.

RUTAR, S. 1895, Završniška gospoščina na Krasu. – Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 5, 213–228.

SAPAČ, I. 2005. Postojna (Adelsberg), grad. – V / In: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji 3. Notranjska 1. Med Planino, Postojno in Senožečami, Grajske stavbe 17, 96–104, Ljubljana.

SCHEIN, V. 1993, Poročilo arheološke skupine. – V / In: I. Žolgar (ur. / ed.), Ekološko-raziskovalni tabor Cerkniško jezero, 93, 41–45, Ljubljana.

SCHEIN, V. 2002, Nekaj utrinkov o nekdanji poselitvi širše okolice Cerkniškega jezera (Some details on the ancient colonisation of the wider surroundings of Cerkniško po- lje). – V / In: A. Gaberščik (ur. / ed.), Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru, 289–303, Ljubljana.

SCHMID, W. 1937, Ulaka. Japodska naselbina nad Starim trgom pri Ložu (Ulaka. Colonie des Japodes audessus de Stari trg près de Lož). Prvo poročilo o raziskovanjih l. 1936.– Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18, 17–32.

SIMČIČ, I., F. POKLAR 2008, Josip (Nadoslav) Potepan – Škrljov. – Ilirske teme 5.

SMAJILA, N. 2020, Bronastodobna najdišča opatijskega Krasa (Pasjak, Šapjane, Loza II). – Magistrsko delo / MA thesis, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper (neobjavljeno /unpublished).

STEINBERG, v. F. A. 2015, Temeljito poročilo o na No- tranjskem ležečem Cerkniškem jezeru (F. A. v. Steinberg, Gründliche Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzer-See, Laybach 1758, prevod: P. Debenjak in A. Maver et al.). – Cerknica.

ŠVAJNCER, J. J. 2018a, Zakladi zgodovine. – Logatec.

ŠVAJNCER, J. J. 2018b, Gradišče Velike bukve nad Logat- cem. Neznani zakladi zgodovine. Prispevek k poznavanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. – Logatec.

TECCO HVALA, S. 2014a, Kačaste fibule z območja Slo- venije (Serpentine fibulae from Slovenia). – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TECCO HVALA, S. 2014b, Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije (Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia). – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 323–339. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503651

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27 (1977), 317–536.

TERŽAN, B. 1978, O halštatski noši na Križni gori (Über das Trachtzubehör auf Križna gora). – Arheološki ve- stnik 29, 55–63.

TERŽAN, B. 1990, Polmesečaste fibule. O kulturnih pove- zavah med Egejo in Caput Adriae (Die Halbmondfibeln. Über die Kulturverbindungen zwischen der Ägäis und dem Caput Adriae). – Arheološki vestnik 41, 49–88.

TERŽAN, B. 1992, Beobachtungen zu den ältereisenzeitli- chen Bestattungessitten im mittleren und südostalpinen Raum. – V / In: I. R. Metzger, P. Gleirscher (ur. / eds.), Die Räter / I Reti, 451–474, Bozen / Bolzano.

TERŽAN, B. 1996, Sklepna beseda / Conclusion. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1996, 243–258.

TERŽAN, B. (ur. / ed.) 1996, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Ho- ards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2. – Katalogi in monografije 30.

TERŽAN, B. 1999, An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – Arheološki vestnik 50, 97–143.

TERŽAN, B. 2016, Škocjan – kraj na stičišču svetov. Povzetek in sklepna beseda / San Canziano – crocevia di culture. Sintesi e considerazioni conclusive / Škocjan – at the meething point of worlds. Summary and conclusion. – V / In: B. Teržan, E. Borgna, P. Turk (ur. / eds.), Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem 3 / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle eta del bronzo e del ferro in Slovenia 3, Katalogi in monografije 42, 345–472.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 703–725.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur. / eds.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of Bronze-and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TRAMPUŽ OREL, N. 1996, Spektrometrične raziskave depojskih najdb pozne bronaste dobe / Spectrometric Research of the Late Bronze Age Hoard Finds. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1996, 165–242.

TRAMPUŽ OREL, N. 2006, Prvi denar. – V / In: T. Nabergoj (ur. / ed.), Stopinje v preteklost. Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, 96–97, Ljubljana.

TURK, P. 1994, Depo iz Mušje jame pri Škocjanu. – Doktorsko delo / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastodobnih depojev / The Dating of Late Bronze Age Hoards. – V / In: Teržan (ur. / ed.) 1996, 89–124.

TURK, P., I. MURGELJ 2008, Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične / Die wiederaufgefundenen apulischen Kratere aus Stična. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan (ur. / eds.), Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Raz- prave / Stična II/2. Grabhügel aus der aelteren Eisenzeit. Studien, Katalogi in monografije 38 (2010), 159–172.

TURK, P., M. TURK 2019, Skrivnostno brezno. – V: P. Bitenc, P. Turk, M. Turk (ur. / eds.), Najstarejše zgodbe s stičišča svetov, 206–209, Ljubljana.

UREM, D. 2012, Limska gradina – keramika s područja nekropole / Limska Gradina – Pottery from the Area of the Necropolis. – Monografije i Katalozi 21.

URLEB, M. 1956, Arheološke najdbe z Unca pri Rakeku (La scoperte archeologiche di Unec presso Rakek). – Arheološki vestnik 7, 292–296.

URLEB, M. 1957, Gradišče v Slavini (Il castelliere di Sla- vina). – Arheološki vestnik 8, 150–161.

URLEB, M. 1960, Tržišče – Cerknica – Nekropola. – Ar- heološki pregled 2 (1961), 76–77.

URLEB, M. 1958–1959a, Slavina, Gradišče Baba. – Varstvo spomenikov 7 (1960), 282.

URLEB, M. 1958–1959b, Vrh nad Knežakom. – Varstvo spomenikov 7 (1960), 282, 284.

URLEB, M. 1958–1959c, Slavina, Gradišče. – Varstvo spomenikov 7 (1960), 286.

URLEB, M. 1958–1959d, Stara Sušica. – Varstvo spomenikov 7 (1960), 290.

URLEB, M. 1973, Halštatska nekropola na Križni gori pri Ložu (Die hallstattzeitliche Nekropole auf der Križna gora bei Lož). – Arheološki vestnik 24 (1975), 507–520.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Katalogi in monografije 11. URLEB, M. 1975a, Gradišča v Pivški kotlini. – Ljudje in kraji ob Pivki 1, 62–71.

URLEB, M. 1975b, Cvinger. – V / In: ANSl, 149.

URLEB, M. 1979, Arheološke najdbe iz Stare Sušice pri Košani (Stara Sušica bei Košana). – Arheološki vestnik 30, 151–158.

URLEB, M. 1980, Nova odkritja na halštatski nekropoli Trnovo pri Ilirski Bistrici. – Situla 20/21 (1981), 285–289.

URLEB, M. 1983a, Šmarata. – Varstvo spomenikov 25, 212.

URLEB, M. 1983b, Čepno. – Varstvo spomenikov 25, 213–214.

URLEB, M. 1984, Po arheoloških sledovih na Bistriškem. – Bistriški zapisi 2, 36–43.

URLEB, M. 1985a, Arheološke najdbe iz Postojne. – Ljudje in kraji ob Pivki 2, 133–144.

URLEB, M. 1986, Dolenja vas. – Varstvo spomenikov 28, 247–248.

URLEB, M. 1990, Grad pri Šmihelu pod Nanosom – rezul- tati zaščitnih izkopavanj (Grad bei Šmihel unter dem Nanos – Resultate der Schutzgrabungen). – Arheološki vestnik 41, 89–103.

URLEB, M., N. OSMUK 1978, Trnovo, Ilirska Bistrica – nekropola starejše železne dobe. – Arheološki pregled 20 (1979), 27–30.

URLEB, M., N. OSMUK 1980, Trnovo pri Ilirski Bistrici. – V / In: P. Petru (ur. / ed.) Rešena arheološka dediščina Slovenije (1945–1980), 116, Ljubljana.

URLEB, M., N. OSMUK 1981, Trnovo. – Varstvo spome- nikov 23, 217–219.

VELUŠČEK, A. 2009, Koliščarska naselbina Stare gmajne pri Verdu / Stare gmajne pile-dwelling settlement near Verd. – V / In: A. Velušček (ur. / ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne pile-welling settlement and its era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Slo- veniae 16. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545611

VIDOJEVIĆ, T. 2018, Dolina reke Reke v prazgodovini. Analiza prostora in materialne kulture. – Magistrsko delo / MA thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

WINDISCHGRÄTZ, E. 1884, Eisenschwert von St. Mi- chael in Krain. – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 14, [112].

WINDISCHGRÄTZ, E. 1885, Bemerkungen über die Classificirung seiner prähistorischen Funde in Krain. – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 15, [92–97].

WINDISCH-GRAETZ, U. 1938, Prime ricerche Paletno- logiche nella Grotta di Castel Lueghi presso Postumia. – Le grotte d’Italia., ser. II/3, 83–105.

ŽIGON, T. 1992, Grad Haasberg in knezi Windischgraetz. – Logatec.

ŽIGON, T. 2009, Gradovi. – V / In: P. Jakopin (ur. / ed.), Planinska dolina. Ljudje in kraji ob Unici, 134–144, Planina pri Rakeku.

BAVDEK, A. 2007b, Poročilo o arheoloških sondiranjih v cerkvi sv. Jurija v Šmihelu pod Nanosom. – Hrani: arhiv Notranjskega muzeja Postojna.

JOSIPOVIČ, D., A. JURCA, J. RUPNIK 2011, Poročilo ob spremljavi gradbenih del na Majlontu v Postojni. – Hrani: arhiv Avgusta d. o. o.

OLIĆ, S. 2006, Logatec – Zapolje. Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju. – Hrani: arhiv Arheološke raziskave Slobodan Olić s. p.

OMAHEN, M., J. RUPNIK 2016, Prvo strokovno poročilo o raziskavah ob gradnji na arheološkem najdišču Sovič (parcela št. 1621/1 in 1621/4, k.o. 2490 Postojna). – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica; Avgusta d. o. o.

OMAHEN, M., J. RUPNIK 2017, Prvo strokovno poročilo o arheološkem testnem izkopu na arheološkem najdišču Sovič (parcela št. 1621/1 in 1621/4, k.o. 2490 Postojna). – Hrani: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica; Avgusta d. o. o.

TURK, M. 2017, Poročilo o arheološkem sondiranju v Spodmolu v Selški lozi. – Hrani: arhiv Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

URLEB, M. 1981, Gradišče na Štirni. – Hrani: arhiv No- tranjskega muzeja Postojna.

URLEB, M. 1982, Arheološka sondiranja v Šmarati. – Hrani: arhiv Notranjskega muzeja Postojna.

URLEB, M. 1983c, Arheološka raziskovanja v Orehku in okolici leta 1983. – Hrani: arhiv Notranjskega muzeja Postojna.

URLEB, M. 1985b, Arheološka raziskovanja Orehka in okolice v letu 1984. – Hrani: arhiv Notranjskega muzeja Postojna.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
BAVDEKA. (2021). Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi. Arheološki Vestnik, 72, 263-308. https://doi.org/10.3986/AV.72.09
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije