Notranjsko-kraška halštatska skupina

Uvodnik in kratek oris

  • Biba Teržan
Ključne besede: notranjska, Kras, starejša železna doba, kronologija, poselitev, teritorialna organiziranost, pogrebni običaji, nošnja, družbena strukturiranost, depojske najdbe

Povzetek

notranjsko-kraška skupina se na osnovi vseh dosedanjih arheoloških raziskav, zlasti najnovejših (arheološka izkopavanja, lidarska snemanja s terenskimi preverjanji), kaže kot izredno kompleksno strukturirana socialna tvorba, kar zadeva tako značilnosti njene poselitve kot družbeno sfero. Svojo vlogo so zagotovo igrale geografska razgibanost prostora in naravne danosti za poselitev, kot so na eni strani notranjska polja in podolja s svojimi obrobji ter na drugi strani Kraška planota, kar je pogojevalo boljšo ali slabšo povezanost posameznih lokalnih skupnosti v okviru celotne kulturne skupine. novejše raziskave so pokazale, da so bile skupnosti teritorialno dobro organizirane in so svoj teritorij nadzorovale in varovale, kar najbolj jasno nakazujejo obrambne zapore na severnem kraškem robu. Glede na različnost v načinu pokopavanja ter na specifičnosti v nošnji/nakitu pridejo do izraza tudi druge fasete njene identitete, njene družbene strukturiranosti. Po samosvojem kulturnem izrazu se jasno razlikuje od sosednjih kulturnih skupin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Biba Teržan

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Zavetiška 5
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ADAM, A.-M., P. CÀSSOLA GUIDA, S. VITrI 1986–1987, L ́insediamento protostorico di Pozzuolo del Friuli (Udine). – Bollettino della Società Adriatica di Scienze 69, 67–75.

BALEN-LETUNIĆ, D. 2006, Japodi. Arheološka svjedočan- stva o japodskoj kulturi u posljednjem pretpovijesnom tisućlječu. – Ogulin.

BAVDEK, A. 2009, Pregled skozi najstarejšo zgodovino Planinskega polja. – V / In: P. Jakopin (ur. / ed.), Pla- ninska dolina. Ljudje in kraji ob Unici, 79–89, Planina pri rakeku.

BAVDEK, A. 2018, Late Bronze and early Iron Age in the notranjska region in Slovenia. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 165–172.

BAVDEK, A., M. UrLeB 2014, 32. Križna gora pri Ložu; 33. Trnovo pri Ilirski Bistrici. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 525–547.

BENAC, A. 1975, Quelques caracteristiques des agglomera- tions fortifiees dans la region des Delmates. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Utvrđena ilirska naselja. Međunarodni kolokvij, Mostar, 24-26. oktobar 1974 / Agglomerations fortifiees Illyriennes. Colloque international, Mostar, 24-26. octobre 1974, Posebna izdanja 24, Centar za arheološka istraživanja AnU BiH 6, 81–91.

BENAC, A. 1985, Utvrđena ilirska naselja 1. Delmatske gradine na Duvanjskem polju, Buškom Blatu, Livanjskom i Glamočkom polju. – Djela 60, Centar za balkanološka ispitivanja AnU BiH 4.

BORGNA, e. 2016a, Čelade / elmi. – V / In: Teržan, Bor- gna, Turk 2016, 119–140.

BORGNA, e. 2016b, Drugi elementi zaščitne bojne opreme / Altri elementi dell ́ armamento difensivo. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 141–156.

BORGNA, e., P. CÀSSOLA GUIDA, S. COrAZZA (ur. / eds.) 2018, Preistoria e Protostoria del Caput Adriae. – Studi di preistoira e protostoria 5.

BORGNA et al. 2018 = e. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 97–118.

BRATINA, P. 2014, 34. Zidanca pri Podnanosu. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 549–561.

BRATINA, P. 2018a, Bronze and Iron Age settlements in the Kras and the Vipava Valley, Slovenia. – V / In: Bor- gna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 165–172.

BRATINA, P. 2018b, Gradišča Krasa. – V / In: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 91–101, Gorjansko.

BRATINA, P. 2019, Štanjelski hrib v preteklosti. Pregled arheoloških raziskav. – V / In: e. Belingar (ur. / ed.), Štanjel, variacije v kamnu, 43–57, Ljubljana.

CÀSSOLA GUIDA, P. 1983, Pozzuolo del Friuli, Castelli- ere dei Ciastiei. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Mostra, 196–203, Trieste.

CÀSSOLA GUIDA, P., F. CÀSSOLA 2002, Tergeste pre- romana e romana: nuove considerazioni. – V / In: A. Dugulin (ur. / ed.), La necropoli di San Servolo. Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste. Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 7–15, Trieste.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. VITrI 1988, La ceramica dei castellieri. – V / In: Castelli del Friuli 7, 221–259, Udine.

CRISMANI, A., G. rIGHI 2002, Le sepolture protostoriche e il catalogo dei materiali. Considerazioni sul materiale protostorico di San Servolo. – V / In: A. Dugulin (ur. / ed.), La necropoli di San Servolo. Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste. Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 63–94, Trieste.

CIRONE et al. 1990 = D. Cirone, C. M. Coletti, C. Belardelli, C. Giardino 1990, Križna gora (Postumia). – V / In: C. Belardelli, C. Giardino, A. Malizia, L ́Europa a sud e a nord delle Alpi alle soglie della svolta protourbana. Necropoli della tarda età dei Campi di Urne dell ́area circumalpina centro-orientale, 169–181, Treviso.

ČERČE, P., I. ŠInKOVeC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Cataloque of hoards of the Urnfied Culture. – V / In: B. Teržan (ur. / ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 129–232.

ČREŠNAR, M., M. VInAZZA (ur. / eds.) 2018, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600855

DRECHSLER-BIŽIĆ, r. 1958, naselje i grobovi preisto- rijskih Japoda u Vrepcu. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser. 1, 35–60.

DRECHSLER-BIŽIĆ, r. 1972–1973, nekropola prahistorijskih Japoda u Prozoru kod Otočca. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser. 6–7, 1–54.

DRECHSLER-BIŽIĆ, r. 1975, Quelques caracteristiques des agglomerations fortifiees dans la region centrale des Iapodes. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Utvrđena ilirska naselja. Međunarodni kolokvij, Mostar, 24-26. oktobar 1974 / Agglomerations fortifiees Illyriennes. Colloque international, Mostar, 24-26. octobre 1974, Posebna izdanja 24, Centar za arheološka istraživanja AnU BiH 6, 71–79.

DRECHSLER-BIŽIĆ, r. 1987, Japodska grupa. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 391–441, Sarajevo.

FLEGO, S., L. rUPeL 1993, Prazgodovinska gradišča Tr- žaške pokrajine / I castellieri della provincia di Trieste. – Trst /Trieste.

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule. Doprinos k problematici začetka železne dobe na Balkanu in v jugovzhodnih Alpah / Die zweischleifigen Bogenfibeln. ein Beitrag zum Beginn der Hallstattzeit am Balkan und in den Südostalpen. – Godišnjak 8. Centar za balkanološka ispitivanja 6, 5–65.

GABROVEC, S. 1987, notranjska grupa. – V / In: A. Benac (ur / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 151–177, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1999, 50 Jahre Archäologie der älteren eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše že- lezne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188.

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della notranjska [Carniola Interna]). – Arheološki vestnik 24 (1975), 461–506.

GUŠTIN, M. 1974, Mahaire. Doprinos k povezavam Picena, Slovenije in Srednjega Podonavja v 7. stol. pr. n. št. (Ma- haira Krummschwerter: urgeschichtliche Verbindungen Picenum – Slowenien – Basarabi). – Opuscula Iosepho Kastelic sexagenario dicata, Situla 14–15, 77–94.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska – K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 2011, Po dolini reke in Pivke skozi davno preteklost. – V / In: I. Simčič (ur. / ed.), Občina Ilirska Bistrica – Monografija, 34–47, Ilirska Bistrica.

HÄNSEL, B., K. MIHOVILIĆ, B. TeržAn 1997, Monko- donja. Utvrđeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod rovinja u Istri (Monkodonja. A fortified protourban settlement from the older and middle bronze age near rovinj in Istria). – Histria Archaeologica 28 (1999), 37–107.

HARDING, A. 1995, Die Schwerter im ehemaligen Jugoslawien. – Prähistorische Bronzefunde IV/14.

HELLMUTH KRAMBERGER, A. 2017, Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/1–2: Keramika s brončanodobne gradine Mon- kodonja / Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Teil 2/1–2: Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja. – Monografije i katalozi Arheološki muzej Istre 28/1–2.

HOEMERNS, M. 1988, Die Gräberfelder an der Wallburg von St. Michael bei Adelsberg in Krain. – Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 18, 217–249.

HORVAT, J. 1995, notranjska na začetku rimske dobe: Parti pri Stari Sušici, Ambroževo gradišče in Baba pri Slavini / notranjska [Inner Carniola] at the Beginning of the roman Period: Parti near Stara Sušica, Ambroževo gradišče and Baba near Slavina. – Arheološki vestnik 46, 177–216.

HORVAT, J. 2005, Poselitev na Pivškem in ob zgornjem toku reke od pozne bronaste dobe do pozne antike. – V / In: A. Mihevc (ur. / ed.), Kras – voda in življenje v kamniti pokrajini / Water and life in a rocky landscape, 220– 248, Ljubljana.

HORVAT, J., A. BAVDEK 2009, Okra. Vrata med Sredo- zemljem in Srednjo Evropo / Ocra. The gateway bet- ween the Mediterranean and Central Europe. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545635

HORVAT, J., A. BAVDEK 2010, Prelaz na Razdrtem in arheološka najdišča raziskana 1989. – Postojna.

KNEZ, T. 1993, Novo mesto III. Kapiteljska njiva, Knežja gomila / Fürstengrabhügel. – Carniola Archaeologica 3.

KRANJC, A. (ur. / ed.) 1999, Kras – pokrajina, življenje, ljudje. – Ljubljana.

KRANJC, A. 1999, Uvod – Lega in položaj. – V / In: Kranjc (ur. / ed.) 1999, 9–17.

KUČAR, M. 1979, Prahistorijska nekropola Beram. – Histria Archaeologica 10, 85–131.

KUNSTELJ, M. 2018, Bronasti obeski – pričevalci čez-jadranskih povezav v pozni bronasti dobi. – V / In:

Črešnar, Vinazza (ur. / eds.) 2018, 199–217. LAHArnAr, B. 2018, Gradišča med nanosom in Snežni- kom. – V / In: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017, 26–47, Gorjansko.

LAHARNAR, B. 2022, Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko / From Ocra to Albion. Notranjska between prehistory and antiquity. – Katalogi in monografije 45 (v tisku / in print).

LAHARNAR, B., P. TUrK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TUrK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., e. LOZIĆ, A. MIŠKeC 2020, Gradišče nad Knežakom. – V / In: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur. / eds.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 123–140. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502586

LAHARNAR, B., e. LOZIĆ, B. ŠTULAR 2019, A structu- red Iron Age landscape in the hinterland of Knežak, Slovenia. – V / In: D.C. Cowley, M. Fernandez-Götz, T. romankiewicz, H. Wendling (ur. / eds.), Rural Set- tlement. Relating buildings, landscape and people in the European Iron Age, 263–271, Leiden.

LAZAREVSKI POKLAR, e. 2000, Prazgodovinska gradi- šča na Ilirskobistriškem in na Pivki. – Bistriški zapisi 5, 148–161.

LO SCHIAVO, F. 1970, Il gruppo liburnico-iapodico per una definizione nell ́ambito della protostoria balcanica. – Atti della Accademia nazionale dei Lincei 168, Memorie Ser. 8/14, 365–523.

MASELLI SCOTTI, P. 1983, Cattinara. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Mostra, 207–209, Trieste.

MASELLI SCOTTI, P. (ur. / ed.) 1997, Il Civico Museo Archeologico di Muggia. – Trieste.

MALIZIA, A., C. BELArDELLI, C. GIArDInO 1977, S. Canziano sul Timavo. – V / In: C. Belardelli, C. Giardino, A. Malizia, L ́Europa a sud e a nord delle Alpi alle soglie della svolta protourbana. Necropoli della tarda età dei Campi di Urne dell ́area circumalpina centro-orientale, 150–158, Treviso.

MERLATTI, r. 2001, Il complesso protostorico della Grotta delle Ossa a San Canziano del Carso. – Atti e memorie della Società istriana di archaeologia e storia patria 101, nS 49, 7–85.

MIHEVC, A. (ur. / ed.) 2005, Kras – voda in življenje v kamniti pokrajini / Water and life in a rocky landscape, Ljubljana.

MIHEVC, A. 1999, Morfologija Krasa. – V / In: Kranjc (ur. / ed.) 1999, 41–47.

MIHOVILIĆ, K. 1995, reichtum durch Handel in der Hall- stattzeit Istriens. – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa, Südosteuropa-Schriften 17, Prähistorische Archaeologie in Südosteuropa 11, 283–329.

MIHOVILIĆ, K. 2001, Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900.–1953. / Nesactium. Prehistoric finds 1900–1953. – Monografije i katalozi Arheološki muzej Istre 11.

MIHOVILIĆ, K. 2013, Histri u Istri / Gli Istri in Istria / The Histri in Istria. – Monografije i katalozi Arheološki muzej Istre 23.

MIHOVILIĆ, K., B. HÄnSeL, B. TeržAn 2005, Mon- codogno. Scavi recenti e prospettive future. – V / In: G. Bandelli, e. Montagnari Kokelj (ur. / ed.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903–2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Castello Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia 9, 389–408.

MLEKUŽ, D. 2019, Folded landscape: ritual landscape of Škocjan (Slovenia). – V / In: L. Buster, e. Warmenhol, D.

MLEKUŽ (ur. / eds.), Between worlds – Understanding Ritual Cave Use in Later Prehistory, new York.

MONTAGNARI KOKELJ, e. 1996, La necropoli di S. Bar- bara presso il castelliere di Monte Castellier degli elleri (Muggia-Trieste). – Aquilea Nostra 67, 9–36.

MONTAGNARI KOKELJ, e. 1997, La necropoli di S. Barbara (elleri). – V / In: P. Maselli Scotti (ur. / ed.), Il Civico Museo Archeologico di Muggia, 145–151, Trieste.

MURRAY, O. 1982, Das frühe Griechenland. – dtv Geschi- chte der Antike, München.

MÜLLER, r. 2009, Tracht in der eisenzeit. – V / In: S. von Schnurbein (ur. / ed.), Atlas der Vorgeschichte. Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt, 194–197, Stuttgart.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni de- pojski najdbi iz Dolenjih raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu. – V / In: Črešnar, Vinazza (ur. / eds.) 2018, 137–161.

NOVAKOVIĆ, P., P. TUrK 1991a, Graček pri Famljah – prazgodovinsko gradišče (arheološka izkopavanja). – Varstvo spomenikov 33, 249–253.

NOVAKOVIĆ, P., P. TUrK 1991b, Kamen na kamen pala- ča. Izkopavanja gradišča na Krasu. – Arheo 12, 57–68. OSMUK, n. 1988, Goriče pri Famljah. – Varstvo spomenikov 30, 196–197.

PABST, S. 2012, Die Brillenfibeln. Untersuchungen zu spätbronze- und ältereisenzeitlichen Frauentrachten zwischen Ostsee und Mittelmeer. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 25.

PARZINGER, H. 1989, Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. – Acta Humaniora. Quellen und For- schungen zu prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie 4.

PERNE, M., J. TUrK 2011, Podzemni svet. – V / In: I. Simčič (ur. / ed.), Občina Ilirska Bistrica – Monografija, 28–29, Ilirska Bistrica.

PRESTOR, J. 2009, živeti ob vodi: presihajoče jezero, po- plave, posegi v vodni režim. – V / In: P. Jakopin (ur. / ed.), Planinska dolina. Ljudje in kraji ob Unici, 185–197, Planina pri rakeku.

RUARO LOSERI, L. 1983, Il tesoretto di San Canziano. – V / In: Preistoria del Caput Adriae. Mostra, 150–151. Trieste.

RUARO LOSERI, L., G. rIGHI 1982, La necropoli “celtica” di S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1903–1904. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Monografie di Preistoria 3.

RUARO LOSERI et al. 1977 = L. ruaro Loseri, G. Steffè De Piero, S. Vitri, G. righi 1977, La necropoli di Bre- žec presso S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896–1900. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Monografie di Preistoria 1.

SALZANI, L., C. COLONNA 2010, La fragilità del urna. I recenti scavi a Narde – Necropoli di Frattesina (XII–IX sec.a.C.). Catalogo della mostra archeologica. – rovigo.

SCHEIN, V. et al. 2009, Cerkniško jezero. – Cerknica. SLAPŠAK, B. 1985, Rodik. Raziskave Arheološkega oddelka Filozofske fakultete v Ljubljani / Ricerche del Seminario archeologico della Facoltà di Lettere di Lubiana. – Trst/Trieste.

SLAPŠAK, B. 1995, Možnosti študija poselitve v arheolo- giji. – Arheo 17.

SLAPŠAK, B. 1999, Slovenski Kras v poznejši prazgodovini in v rimski dobi. – V / In: Kranjc (ur. / ed.) 1999, 145–163. SnOJ, D. 1992, Sermin. – Varstvo spomenikov 34, 1992, 91–105.

SPERBER, L. 2000, Zum Grab eines spätbronzezeitlichen Metallhandwerkers von Lachen -Speyerdorf, Stadt neustadt a.d. Weinstrasse. – Archäologisches Korrespon- denzblatt 30/3, 383–402.

SZOMBATHY, J. 1912, Altertumsfunde aus Höhlen bei St. Kanzian im österreichischen Küstenlande. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 2/2 (1913), 17–190.

ŠAŠEL, J. 1974. Okra. – Kronika 22, 9–17.

ŠAŠEL, J. 1977, Strabo, Ocra and Archaeology. – V / In: V. Markotic (ur. / ed.), Ancient Europe and the Mediter- ranean. Studies presented in honour of Hugh Hencken, 157–160. Warminster (= Opera selecta, Situla 30, Lju- bljana 1992, 630–633).

ŠAŠEL, J. 1992a, Pastorizia e transumanza. Contributo alla discussione. – V / In: Opera selecta Jaroslav Šašel, Situla 30, Ljubljana, 522–528 (= Rivista storica dell' antichità 10, 1980, 179–185).

ŠAŠEL, J. 1992b, Lineamenti dell ́espansione romana nelle Alpi Orientali e dei Balcani occidentali. – V / In: Opera selecta Jaroslav Šašel, Situla 30, Ljubljana, 408–431 (= Antichità Altoadriatiche 9, 1976, 78–81).

ŠEBELA, S. 1999, Geologija Krasa – Kras v geološki pre- teklosti. – V / In: Kranjc (ur. / ed.) 1999, 19–25.

ŠKVOR JerneJČIČ 2018, Il rituale e il costume funerario nell tarda età del bronzo e nella prima età del ferro nella Slovenia centrale e nell ́Italia nordorientale. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 537–550.

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slo- venije / Serpentine fibulae from Slovenia. – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TeržAn, B. 1978, O halštatski noši na Križni gori / Über das Trachtzubehör auf Križna gora. – Arheološki vestnik 29, 55–63.

TERŽAN, B. 1985, Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu / ein rekonstruktionsversuch der Gesellschaftsstruktur im Dolenjsko-Kreis der Hallstattkultur. – Arheološki vestnik 36, 77–106.

TERŽAN, B. 1990, Polmesečaste fibule. O kulturnih pove- zavah med egejo in Caput Adriae (Die Halbmondfibeln. Über die Kulturverbindungen zwischen der Ägäis und dem Caput Adriae). – Arheološki vestnik 41, 49–88.

TERŽAN, B. 1992, Beobachtungen zu den ältereisenzeitli- chen Bestattungssitten im mittleren und südostalpinen raum. – V / In: I. r. Metzger, P. Gleirscher (ur. / eds.), Die Räter / I Reti, 451–474, Bozen/Bolzano.

TERŽAN, B. 1995, Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – V / In: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums Hermann Müller-Karpe gewidmet, römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 35, 323-372.

TERŽAN, B. 2008, Stiške skice / Stična-Skizzen. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Katalogi in monografije 38 (2010) 189–325.

TERŽAN, B. 2016a, Škocjan – kraj na stičišču svetov. Povzetek in sklepna beseda / San Canziano – crocevia di culture. Sintesi e considerazioni conclusive / Škocjan – at the meeting point of worlds. Summary and coclusion. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 345–472.

TERŽAN, B. 2016b, Fibule / Fibula. Obročast nakit / Oggetti di ornamento ad anello. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 233–284.

TERŽAN, B. 2019, Waffenweihungen in der Karsthöhle Mušja jama / Fliegenhöhle bei Škocjan (Slowenien): Sieger – Verlierer – Überlebende. – V / In: S. Hansen, r. Krause (ur. / eds.), Materialisierung von Konflikten / Materialisation of Conflicts. Beiträge der Dritten Internationalen LOEWE-Konferenz vom 24. bis 27. September 2018 in Fulda, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 346, 223–240.

TERŽAN, B. 2021, Liburni in Caput Adriae v zgodnjem 1. tisočletju pr. n. št. – o liburnskih dvodelnih ločnih fibulah / Liburni and Caput Adriae in the early First Millennium BC – Discussing the Liburnian two-part Bow Fibulae. – Archaeologia Adriatica (v tisku / in print).

TERŽAN, B., M. ČreŠnAr (ur. / eds.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Ab- solute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., M. ČreŠnAr 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the early Iron Age in Slovenia. – V / In: Teržan, Črešnar (ur. / eds.) 2014, 703–725.

TERŽAN, B., e. BOrGnA, P. TUrK 2016, Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III. – Katalogi in monografije 42.

TEßMANN, B. 2001, Schmuck und Trachtzubehör aus Prozor, Kroatien. ein Beitrag zur Tracht im japodischen Gebiet. – Acta Praehistorica et Archaeologica 33, 28–151.

TRAMPUŽ OREL, n. 1999, Archaeometallurgic investiga- tions in Slovenia. A history of research on non-ferrous metalls / Arheometalurške raziskave v Sloveniji. Zgodovina raziskav prazgodovinskih barvnih kovin. – Arheološki vestnik 50, 407–429.

TRAMPUŽ OREL, n. 2012, The beginnigs of iron in Slovenia / Začetki železa na Slovenskem. – Arheološki vestnik 63, 17–36.

TRAMPUŽ OREL, n., D. J. HeATH 1998, Analysis of Heavily Leaded Shaft-Hole Axes. – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Euro- pas / Man and Environment in European Bronze Age, 237–248. Kiel.

TRAMPUŽ OREL, n., D. J. HeATH 2001, Depo Kanalski vrh - študija o metalurškem znanju in kovinah na za- četku 1. tisočletja pr. n. š. / The Kanalski vrh hoard - a case study of the metallurgical knowledge and metals at the beginning of the 1st millennium BC. – Arheološki vestnik 52, 143–171.

TRAMPUŽ OREL, n., D. J. HeATH, V. HUDnIK 1996, Spektrometrične raziskave depojskih najdb pozne bronaste dobe / Spetrometric research of the Late Bronze Age Hoard Finds. – V / In: B. Teržan (ur. / ed.), Depojske in posamezne najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II / Hoards and individual metal finds from eneolithic and bronze ages in Slovenia II, Katalogi in monografije 30, 165–242.

TURK, P. 2012, Arheologija. – V / In: B. Peric (ur. / ed.), Park Škocjanske jame, 104–117. – Škocjan.

TURK, P. 2016a, Meči in nožnice / Spade e foderi: – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 99–108.

TURK, P. 2016b, Sulične osti in kopita / Punte e puntali di lancia. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 63–97. TUrK, P. 2018, early Iron Age Hoards from central and western Slovenia. – V / In: Borgna, Càssola Guida, Corazza (ur. / eds.) 2018, 397–406.

TURK, P, M. TURK 2019, Najstarejše zgodbe s stičišča sveta. – Ljubljana.

TURK, P, M. TURK 2021, The earliest stories from the crossroads. – Ljubljana.

TURK, P., K. HROBAT, P. BRATINA 2016, Katalog arheoloških najdišč Škocjana in okolice. – V / In: Teržan, Borgna, Turk 2016, 55–62.

URLEB, M. 1973, Halštatska nekropola na Križni gori pri Ložu (Die hallstattzeitliche nekropole auf der Križna gora bei Lož). – Arheološki vestnik 24 (1975), 507–520.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu. Halštatska nekropola / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Katalogi in monografije 11.

URLEB, M. 1990, Grad pri Šmihelu pod nanosom – rezultati zaščitnih izkopavanj (Grad bei Šmihel unter dem nanos – resultate der Schutzgrabungen). – Arheološki vestnik 41, 89–104.

VINAZZA, M. 2018, Pozabljeno starejšeželeznodobno grobišče iz Tupelč na Krasu? – V / In: Črešnar, Vinazza (ur. / eds.) 2018, 381–388.

VITRI, S. 1977, 4. Associazioni e cronologia. – V / In: L. ruaro Loseri et al. 1977, 39–42.

VITRI, S. 1983, Grotta delle Mosche (Fliegenhöhle).– V / In: Preistoria del Caput Adriae. Mostra, 145–149. Trieste.

ZAVODNY et al. (B. J. Culleton, S. B. Mcclure, D. J. Kennett, J. Balen) 2019, recalibrating grave-good chronologies: new AMS radiocarbon dates from Late Bronze Age burials in Lika, Croatia. – Antiquity 93/367, 113–127.

ZUPANČIČ, D., M. VInAZZA 2015, Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu. – Kronika 63/3, 691–702.

ŽBONA-TRKMANn, B., A. BAVDEK 1995–1996, Depojski najdbi s Kanalskega Vrha / The Hoards from Kanalski vrh. – V / In: B. Teržan (ur. / ed.), Depojske in posamezne najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from eneolithic and bronze ages in Slovenia I–II, Katalogi in monografije 29–30, 31–71, T. 95–118.

ŽUPANČIČ, M. 1990, Arheološka podoba Brega s Kraškim robom. – V / In: S. žitko (ur. / ed.), Kraški rob in Bržanija, 19–26, Koper.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
TeržanB. (2021). Notranjsko-kraška halštatska skupina: Uvodnik in kratek oris. Arheološki Vestnik, 72, 229-262. https://doi.org/10.3986/AV.72.08
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije