Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku

  • Daša Pavlovič
  • Petra Vojaković
  • Borut Toškan
Ključne besede: jugovzhodna Slovenija, Dolenjska, Cerklje ob Krki, zgodnji srednji vek, 6. in 7. st., 10.–12. st., zgodnji Slovani, arheozoologija, visokoraslo govedo

Povzetek

Cerklje ob krki je najdišče z najstarejšimi ostanki zgodnjeslovanske poselitve na Dolenjskem. Analize lončenine in radiokarbonskih datacij so nakazale dve fazi poselitve, prvo v 6. st. in v prvi polovici 7., drugo med sredino 10. in sredino 12. st.

Tri pridobljene radiokarbonske datacije nakazujejo naselitev Slovanov v dolino krke v času med letoma 585 in 660, verjetno povezano z odselitvijo langobardov v Italijo leta 568 in prihodom Avarov v Panonsko nižino. najdbe kosti visokoraslega goveda italskega porekla morda kažejo na roparske pohode na ozemlje pod upravo Bizanca, ki jih omenjajo pisni viri. četrta radiokarbonska datacija in lončenina praškega tipa z arhaičnimi ustji pa dopuščata možnost, da so manjše skupine Slovanov tu bivale pred sredino 6. st., kar povezujemo z možnim angažmajem Slovanov pri varovanju meje vzhodnorimskega cesarstva ali pri pohodih bizantinske vojske z območij južne Donave proti Italiji, v katerih so služili kot najemniški vojaki.

Mlajšo fazo poselitve v Cerkljah povezujemo z agrarnim zaledjem gospostva Starega gradu v Podbočju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Daša Pavlovič

Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
SI-1000 ljubljana

Petra Vojaković

Arhej d.o.o.
Drožanjska cesta 23
SI-8290 Sevnica

Borut Toškan

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 ljubljana

Literatura

ANGElOVA, S., R. KOlEVA 2007, Archäologische Zeu- gnisse frühslawischer Besiedlung in Bulgarien. – V / In: j. Henning (ur. / ed.), Post–Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium 2. Byzantium, Pliska, and the Balkans, 481–507, Berlin, new York.

BARON, H., A. E. REUTER, n. MARkOVIć 2019, Re- thinking ruralization in terms of resilience: Subsistence strategies in sixth-century Caričin Grad in the light of plant and animal bone finds. – V / In: F. Pigière, O. Akeret, M. kühn (ur. / eds.), Food Production and Land Use, Quaternary International 499/A, 122–128.

BARTOSIEWICZ, l. 1993, Early Medieval archaeozoology in Eastern Europe. – V / In: H. Friesinger, F. Daim, E. kanelutti, O. Cichocki (ur. / eds.), Bioarchäologie unf Frühgeschichtsforschung, Archaeologia Austriaca 2, 123–131.

BARTOSIEWICZ, l. 1996, Animal exploitation at the Sarmatian site of Gyoma 133. – V / In: A. Vaday, Cul- tural and landscape changes in south-east Hungary II, Prehistoric, Roman Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133 (Békés County Microregion), Archaeolingua, Ser. Major 5, 365–445.

BARTOSIEWICZ, l. 2003, “There’s something rotten in the state ...”: bad smells in Antiquity. – Europaean Journal of Archaeology 6/2, 175–195.

BARTOSIEWICZ, l. 2006, Animal bones from the medi- eval settlement Otok (Gutenwerth) near Dobrava pri [kocjanu, Slovenia (Živalski ostanki iz srednjeveškega naselja otok (Gutenwerth) blizu Dobrave pri škocjanu). – Arheološki vestnik 57, 457–478.

BARTOSIEWICZ, l., W. VAN NEER, A. lENTACKER 1997, Draught cattle: their osteological identification and history. – Annales: Sciences zoologiques 281.

BAVEC, U. 2009, Rimljani ob veliki reki – poskus opisa rimske poselitve Posavja v času od 1. do 4. stoletja. – V / In: j. Peternel (ur. / ed.), Ukročena lepotica. Sava in njene zgodbe, 51–68, Sevnica.

BEKIĆ, l. 2016, Rani srednji vijek između Panonije i jadrana. Ranoslavenski keramički i ostali arheološki nalazi od 6. do 8. stoljeća / The Early Medieval Between Pannonia and the Adriatic. Early Slavic Ceramic and Other Archaeological Finds from the Sixth To Eighth Century. – Monografije i katalozi 27 – Arheološki muzej Istre 27.

BEKIĆ, l. 2018, Early Slav pit houses in the area of the Mura, Drava and Sava river and attempt of their re- construction / Zgodnjeslovanske zemljanke v Pomurju, Podravju ter Posavju in poskus njihove rekonstrukcije. – V / In: lux, štular, Zanier (ur. / eds.) 2018, 69–76.

BÖKÖNYI, S. 1971, The Development and History of Do- mestic Animals in Hungary: The neolithic Through the Middle Ages. – American Anthropologist 73/3, 640–674.

BÖKÖNYI, S. 1974, History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. – Budapest.

BOSCHIn, F. 2011, kratke ugotovitve o ptičjih ostankih / Short considerations on the bird remains. – V / In: Z. Modrijan , T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 389–394. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545871

BOSCHIN, F. 2013, Živalski ostanki. – V / In: T. Fabec in T. Žerjal, Odstrta Bukovica. Življenje ob cesti Akvileja – Emona v rimskem času, Odstiranja 3, 85–88, Bukovica.

BOTÁR, I. 2018, Finally, Slavs! Early Slavic infiltration into the Eastern Carpathians. – Hungarian Archaeology e-journal, winter 2018, 30–35.

BOTÁR, I., j. PUSKÁS 2019, Pătrunderea slavilor în bazinul intracarpatic. Aşezarea de la Miercurea Ciuc (Şumuleu) – Grădina Fodor-kert. – Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă) XV, 191–216.

BRATHER, S. 2016, Grubenhäuser und Haushalte. Zur Sozialstruktur frühmittelalterlicher Siedlungen in Ostmitteleuropa. – V / In: A. Bollók, G. Csiky, T. Vida (ur. / eds.), Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäolo- gische und historische Studien – Festschrift für Csánad Bálint zum 70. Geburtstag / Between Byzantium and the Steppe. Archaeological and historical Studies in honour of Csánad Bálint on the Occasion of his 70th Birthday, 195–208, Budapest.

BRATOŽ, R. 2014, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. – Zbirka Zgodovin- skega časopisa 46 (Dela I. razreda SAZU 39).

BUGAR, A. 2008, naselje ranog srednjeg vijeka Velika Gorica–šepkovčica. – V / In: M. Guštin (ur. / ed.), Sre- dnji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino, 179–193, ljubljana.

BUKO, A. 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań (The Early Medieval Polish Pottery. Introduction into Research). – Wrocław.

BUKO, A. 2008, The Archaeology of Early Medieval Poland. Discoveries–Hypotheses–Interpretations. – leiden, Boston.

CIGLENEČKI, S. 1985, Potek alternativne ceste Siscija– Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in notranjske v času 4. do 6. st. Preliminarno poročilo o raziskovanjih korinjskega hriba in rekognosciranjih zahodne Dolenj- ske (Der Verlauf der Alternativstrasse Siscia–Aquileia im Raum von Westdolenjsko und notranjsko in der Zeitspanne vom 4. bis zum 6. jh. Präliminarbericht über die Erforschung des korinjski hrib und die Re- kognoszierungen von Westdolenjsko). – Arheološki vestnik 36, 255–284.

CIGLENEČKI, S. 2000, Archaeological Investigations of the Decline of Antiquity in Slovenia. – V / In: R. Bratož (ur. / ed.), Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze / Slowenien und die Nachbarländer zwichen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese. – Situla 39 (Razprave 1. razreda SAZU 18), 119–134.

CIGLENEČKI, S. 2001, Romani e longobardi in Slovenia nel VI secolo. – V / In: Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (sec. VI–X). – Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, 179–209, Spoleto.

CIGLENEČKI, S. 2005, langobardische Präsenz im Südo- stalpen im lichte neuer Forschungen. – V / In: W. Pohl, P. Erhart (ur. / eds.), Die Langobarden : Herrschaft und Identität, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische klasse, Denkschriften 329 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 9), 265–280.

CIGLENEČKI, S. 2006, Insediamenti ostrogoti in Slovenia. – V / In: M. Buora, l. Villa (ur. / eds.), Goti nell’ arco alpino orientale, Archeologia di frontiera 5, 107–122.

CIGLENEČKI, S. 2010, justinijanovo utvrđivanje Ilirika (justinian’s Fortification of Illyricum). – Archaeologia Adriatica 3 (2009), 205–222.

CIGLENEČKI, S. 2012, Spremenjena podoba poznoantičnih urbanih središč: prispevek k transformaciji poselitvene slike v jugovzhodnoalpskem prostoru. – V / In: I. lazar, B. Županek (ur. / eds.), Emona med Akvilejo in Pano- nijo (Emona between Aquileia and Pannonia), Anales Mediterranei, 459–479, koper.

CIGLENEČKI, S. 2020, namen utrdbe korinjski hrib in pregled zadnjih antičnih utrdb z vojaškimi nalogami / The function of the korinjski hrib fort and an overview of the last antique forts with military tasks. – V / In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illirycum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 225–290, ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502555

CURTA, F. 2001, The “Prague type”: a critical approach to pottery classification. – Archaeologia Bulgarica 5, 73–106.

CURTA, F. 2018, The Earliest Slavs in East Central Europe? Remarks on the Early Medieval Settlement in nova tabla (Slovenia). – V / In: D. Aparaschivei, G. Bilavschi (ur. / eds.), Studia Romana et mediaevalia Europaensia. Miscellanea in honorem annos LXXXV peragentis professoris emeriti Dan Gh. Teodor oblata, 81–98, Brăila.

DEMO, Ž. 1994, Ostrogothic coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina. – Situla 32.

DIRjEC et al. 2012 = j. Dirjec, T. Tomazo Ravnik, M. Topličanec, B. Toškan 2012, Zaščitna arheološka izko- pavanja na lokaciji SnG Opera (ljubljana). – V / In: I. lazar, B. Županek (ur. / eds.), Emona med Akvilejo in Panonijo (Emona between Aquileia and Pannonia), Anales Mediterranei, 27–47, Koper.

DJURIĆ, B. 2003, Pečina pri Gorenjih Skopicah. – V / In: D. Prešeren (ur. / ed.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 205, ljubljana.

DRIESCH, A. von den 1976, A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. – Peabody Museum Bulletin 1, 1–136.

DUlAR, j., S. CIGLENEČKI, A. DUlAR 1995, Kučar. Že- leznodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju / Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503002

FUSEK, G. 1994, Slovensko vo včasnoslovanskom období. – Archaeologica Slovaca Monographiae, Studia 3.

FUSEK, G., j. ZÁBOjnÍk 2010, Frühslawisches Siedlun- gsobjekt aus Suchohrad. Zur Problematik der langobar- disch-slawischen Beziehungen. – V / In: j. Beljak, G. Březinová, V. Varsik (ur. / eds.), Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov / Archaeology of the Bar- barians 2009. Economy of the Germans, Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes 10, 155–180.

GAVRITUHIn, I. O. 1997, Chronologija pražskoj kultury. – V / In: Trudy VI Meždunarodnogo Kongressa slavjanskoj archeologii 3, 39–52, Moskva.

GIMBUTAS, M. 1971, The Slavs. – London.

GÓMEZ, M. P. S. 2018, “Dealing with the Slavs, the An- tae and the like”. Danubian Byzantine warfare in the Maurice ́s treaty strategikon. – V / In: M. B. Panev (ur. / ed.), Byzantium and the Slavs: medieval and modern perceptions and receptions, 49–58, Skopje.

GRAČANIN, H. 2008, Slaveni u ranosrednjovjekovnoj južnoj Panoniji. – Scrinia Slavonica 8, 13–54. GUšTIn, M. 1976, Poročilo o izkopu kulturnih slojev v levakovi jami. – Arheološki vestnik 27, 260–282. GUšTIn, M. 2005, Tisti z vzhoda / Those from the East. – Koper.

GUŠTIN, M. 2015, Roman camps following the route to Segestica and the western balkans / Rimski vojaški tabori v smeri proti Segestiki in zahodnemu delu balkanskega polotoka. – V / In: j. Istenič, B. laharnar, j. Horvat (ur. / eds.), Evidence of the roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, 221–233, ljubljana.

GUŠTIN, M. 2018, Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslo- vanski naseljenci ob Muri / Researching the past: early Slavic settlers along the river Mura. – V / In: lux, štular, Zanier (ur. / eds.) 2018, 28–41.

GUŠTIN, M., knIFIC, T. 2003, Zgodnjeslovanska nasel- bina zemljank. – V / In: D. Prešeren (ur. / ed.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 84–88, Ljubljana.

GUŠTIN, M., A. TOMAŽ 2016. Zatak pri Lendavi 1/2. – Arheologija na avtocestah Slovenije 51. [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/zatak_pri_lendavi_i.pdf ].

GUŠTIN, M., G. TIEFEnGRABER 2002, Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine na novi tabli pri Murski Soboti / Formen und Chronologie frühmittelalterlicher keramik in nova tabla bei Murska Sobota. – V / In: Guštin (ur. / ed.), Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slawen. Frümittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, 46–62, Ljubljana.

GUŠTIN, M., R. CUnjA, k. k. PREDOVnIk 1993, Pod- bočje / Stari grad. – Posavski muzej Brežice, knjiga 9. HInCAk, Z. 2011, Zooarheološke in antropološke analize kostnih ostankov. – V / In: B. kerman, Kotare–Baza pri Murski Soboti 1/2, Arheologija na avtocestah Slovenije 17, 105–108 [https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/kotare-baza-pri-murski-soboti].

HRISSIMOV, n. 2015, Early Slavic Sites in the north– Eastern Part of the Balkan Peninsula. – V / In: I. O. Gavrituhin, R. A. Rabinovich (ur. / eds.), The Slavs on the Danube. Homeland Found, Stratum Plus. Archaeology and Cultural Anthropology 5, 309–342.

INCE et al. 2018 = n. G. Ince, G. Pazvant, Ö. Saritaş, k. O. kahvecioğlu, M. Öztürk, V. Onar 2019, Osteometrical assessment of withers height and sex determination of Byzantine cattle from metacarpals (the Theodosius harbour area, Istanbul). – Mediterranean Archaeology and Archaeometry 18/1, 49–60.

IZDEBSKI, A. 2011, The Slavs’ political institutions and the Byzantine policies (ca. 530–650). – Byzantinoslavica 12, 50–69.

JELÍNKOVÁ, D. 2015, On the problem of Prague–Type Pottery Culture in Moravia: the origins and specifics. – V / In: I. O. Gavrituhin, R.A. Rabinovich (ur. / eds.), The Slavs on the Danube. Homeland Found, Stratum Plus. Archaeology and Cultural Anthropology 5, 117–150.

JOHNSTONE, C. j., A. HAMMOn 2019, Mammal and bird bones. – V / In: A. Poulter, The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube: Excavations and Survey at Dichin, a Late Roman to early Byzantine Fort and a Roman Aqueduct, 577–662, Oxford.

KARDARAS, G. 2018, Sclaveni and Antes. Some notes on the peculiarities between them. – Slavia Orientalis lXVII/3, 377–393.

KARO, š., T. knIFIC, M. lUBšInA-TUšEk 2011, Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji (Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44, 131–159. kERMAn, B. 1997, Srednji in novi vek v Prekmurju v luči arheoloških najdb. – V / In: j. Balažic, B. kerman (ur. / eds.), Katalog stalne razstave. Pokrajinski muzej Murska Sobota, 45–54, Murska Sobota.

KERMAN, B. 2008, Rakičanske Muzge – nova rimska vila v Prekmurju (Rakičanske Muzge – A Roman villa in Prekmurje). – Arheološki vestnik 59, 279–290. kERMAn, B. 2011a, Tü mo. Slovanska poselitev Prekmurja. – Murska Sobota.

KERMAN, B. 2011b, Kotare – Baza pri Murski Soboti 1/2. – Arheologija na avtocestah Slovenije 17 [https:// www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/kotare1.pdf ].

KERMAN, B 2013, Gornje njive pri Dolgi vasi 2. – Arhe- ologija na avtocestah Slovenije 36 [https://www.zvkds. si/sl/knjiznica/gornje-njive-pri-dolgi-vasi-2].

KERMAN, B. 2018, Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja / Archaeological picture of the settlement of the Slavs in Prekmurje. – V / In: lux, štular, Zanier (ur. / eds.) 2018, 55–68.

KERMAN, B. 2019, Arheološke raziskave na najdišču nova tabla II (motorični park) pri Murski Soboti. –V / In: P. Stipančić, A. Gaspari (ur. / eds.), Arheologija v letu 2018 – dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, 23–24, ljubljana [http://www.arheologija.si/files/2019/03/ Arheologija-v-letu-2018_zbornik.pdf ].

KNIFIC, T. 2005, Gospe iz mesta karnija. – Kranjski zbornik 2005, 331–343, kranj.

KNIFIC, T., j. lUX 2015, kranj z okolico v pozni antiki – zapis geografa iz Ravene in arheološki podatki. – Kranjski zbornik 2015, 29–41, kranj.

KNIFIC, T., T. nABERGOj 2016, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. – ljubljana (= Medieval Stories from the Crossroads. – ljubljana 2017).

KOS, F. 1902, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. – ljubljana.

KOTŁOWSKA, A., Ł. RÓŻYCkI 2018, The image of Slavs in the work of Theophylact Simocatta / Podoba Slovanov v delu Teofilakta Simokata. – V. / In: lux, štular, Zanier (ur. / eds.) 2018, 16–27.

KOVAČ, M. 2013, Vloga in pomen arheozoološke analize na primeru arheoloških najdišč koprskega srednjeveškega mestnega jedra. – Magistrsko delo / MA thesis, Fakulteta za humanistične študije koper, Univerza na Primorskem, koper (neobjavljeno / unpublished).

KUNA, M., n. PROFAnTOVÁ 2005, Počátky raného stře- dověku v Čechách / The Onset of the Early Middle Ages in Bohemia. – Praga.

lOSERT, H. 2011, Das Brandgräberfeld von Regensburg– Großprüfening und die frühen Slawen in Pannonien. –V / In: O. Heinrich-Tamáska (ur. / ed.), Keszthely–Fenékpuszta im Kontext Spätantiker Kontinuitätsforschung Zwischen Noricum und Moesia, Castellum Pannonicum Pelsonense 2, 475–489, Budapest, leipzig, keszthely, Rahden.

LUX, j., B. šTUlAR, k. ZAnIER (ur. / eds.) 2018, Slovani, naša dediščina / Our heritage: The Slavs, Vestnik 27.

MAKOWIECKI, D. 2007, Animal subsistence economy in the Early Medieval stronghold complexes of western Slavs – comparative studies of Pomerania, Great Po- land and lower Silesia. – V / In: M. Makohonienko, D. Makowiecki, j. Czerniawska (ur. / eds), Environment and human culture 3, 100–106, Poznań.

MAKOWIECKI, D. 2018, Diachronic Changes in the Size of Domestic Mammals in Medieval and Post-Medieval Poland. – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A 120, 335–354.

MASOn, P. 1998, late Roman črnomelj and Bela krajina (Poznoantični črnomelj in Bela krajina). – Arheološki vestnik 49, 285–313.

MASON, P. 2008, Arheološka podoba črnomlja. – V / In: j. Weiss (ur. / ed.), Črnomaljski Zbornik: Zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta, 49–71, črnomelj.

MASON, P. 2018, The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research / Prazen predel: zgodnjesrednjeveško obdobje v jugovzhodni Sloveniji v luči novejših raziskav. – V / In: lux, štular, Zanier (ur. / eds.), 91–102.

MAXWEll, A. B. 2019, Exploring Variations in Diet and Migration from Late Antiquity to the Early Medieval Period in the Veneto, Italy: A Biochemical Analysis. – Doktorsko delo / PhD thesis, University of South Florida (neobjavljeno / unpublished).

MOORHEAD, j. 1992, Theoderic in Italy. – Oxford. nABERGOj, T. 1995, Arheologija in gotika / Archaeology and the Gothic. – V / In: M. ložar štamcar (ur. / ed.), Gotika v Sloveniji. Svet predmetov / Gothic in Slovenia. World of Objects, 6–119, ljubljana.

NOWOTNY, E. 2016, The archaeology of early Slavic settlements in lower Austria. – V / In: F. Biermann, T. kersting, A. klammt (ur. / eds.), Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und nationes 1. Beiträge zum Schwerpunktthema. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 8. Deutschen Archäologiekongresses in Berlin, 06.–10. Oktober 2014, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81/1, 171–180.

ORNIK TURK, A. 2018, neobičajna dna zgodnjesrednjeve- ške in ostale srednjeveške lončenine / Unusual bottoms of early medieval and other medieval pottery. – V / In: lux, štular, Zanier (ur. / eds.) 2018, 123–131.

OUTRAM, A.k. 2001, Bone Fracture and Within-bone nutrients: an Experimentally Based Method for In- vestigating levels of Marrow Extraction. – V / In: P. Miracle, n. Milner (ur. / eds.), Consuming Passions and Patterns of Consumption, 51–63, Cambridge.

PARCZEWSkI, M. 1993, Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen. – Wien.

PAVLOVIČ, D. 2013, Zgodnjesrednjeveška poselitev se- verovzhodne Slovenije: primer najdišča Nova tabla pri Murski Soboti (Early Medieval settlement of northeastern Slovenia: a case study of the site of Nova tabla by Murska Sobota / Insediamento altomedievale del nord-est della Slovenia: il caso studio del sito “Nova tabla” vicino a Murska Sobota). – Doktorsko delo / PhD thesis, Univerza na Primorskem, koper (neobjavljeno / unpublished).

PAVLOVIČ, D. 2015, The beginning of Slavic settlement in north-eastern Slovenia and the relation between “Slavic” and “lombard” settlement based on new interpretations of the archaeological material and radiocarbon dating. – Fundberichte aus Österreich, Tagungsbände 1, 59–79.

PAVLOVIČ, D. 2017a, Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja / Beginnings of the Early Slavic settlement in the Prekmurje region, Slovenia. – Arheološki vestnik 68, 349–386.

PAVLOVIČ, D. 2017b, Peeking into early medieval kitchens. Functionality and appearance of the sunken features from the site nova tabla by Murska Sobota (Slovenia) (kukati v zgodnjesrednjeveške kuhinje ali poskus določanja namembnosti objektov na najdišču nova tabla pri Murski Soboti (Slovenija). – V / In: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec (ur. / eds.), Srednjevjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora / Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources, Zbornik Instituta za arheologiju 6, 27–48.

PAVLOVIČ, D. 2020, Who were the lowland neighbours? late Antique lowland settlement in Slovenia. – V / In: E. Cavada, M. Zagermann (ur. / eds.), Alpine Festungen 400-1000. Chronologie, Räume und Funktionen, Ne- tzwerke, Interpretationen / Fortezze alpine (secoli V-X). Cronologia, spazi e funzioni, sistemi, interpretazioni, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 68, 175–197.

PLEINEROVÁ, I. 1986, Březno: Experiments with Buil- ding old Slavic Houses and living in them. – Památky archeologické 72, 104–176.

PLEINEROVÁ, I. 2000, Die Altslawischen Dörfer von Březno bei Louny. – Praga, louny.

POHl, W. 1997, The Empire and the lombards: treaties and negotiations in the sixth century. – V / In: W. Pohl (ur. / ed.), Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity, The Transformation of the Roman World 1, 75–133, leiden, new York, köln.

POHL, W. 2005, justinian and the Barbarian kingdoms. – V / In: M. Maas (ur. / ed.), The Cambridge companion to the age of Justinian, 448–476, Oxford.

POREnTA, S., P. STERGAR 2019, krka – Gradiček – novo zgodnjesrednjeveško arheološko najdišče. – V / In: P. Stipančić, A. Gaspari (ur. / eds.), Arheologija v letu 2018 – dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, 48. [http://www.arheologija.si/files/2019/03/Arheologija- -v-letu-2018_zbornik.pdf ].

PREDOVNIK, k. 2003, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem. – Archaeologia Historica Slovenica 4.

PROFANTOVÁ, n. 2008, Die frühsslawische Besidlung Böhmens und archäologische Spuren der kontakte zum früh- und mittelawarischen sowie merowingischen kulturkreis. – V / In: j. Bemmann, M. Schmauder (ur. / eds.), Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden– Awaren–Slaven, 619–644, Bonn.

PROFANTOVÁ, n. 2009, kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do středni Evropy. k článku Florina Curty. – Archeologické rozhledy 61, 303–330.

PROFANTOVÁ, n. 2012, Cultural discontinuity and the migration hypothesis. The 6th-century Slavic migration in the light of new archaeological finds from Bohemia. – V / In: R. Annaert, T. jacobs, I. In’t Ven, S. Coppens (ur. / eds.), The very beginning of Europe? Cultural and Social Dimensions of Early-Medieval Migration and Colonisation (5th-8th century), Relicta Monografieën 7, 255–264.

PROFANTOVÁ, n. 2015, Slavs on the Territory of Czechia and their Contacts in 6th–7th Centuries. – V / In: I. O. Gavrituhin, R. A. Rabinovich (ur. / eds.), The Slavs on the Danube. Homeland Found, Stratum Plus. Archaeology and Cultural Anthropology 5, 97–116.

PROFANTOVÁ, n., M. PROFANT 2020, Ethnicity and the Culture with ceramics of the Prague type (Prague- -korchak). – V / In: T. klír, V. Boček, n. jensen (ur. / eds.), New perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic, 333–373, Heidelberg.

PUCHER, E. 2013, Milchkühe versus Arbeitsochsen: Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen alpin-donauländischen und italischen Rindern zur Römischen kaiserzeit. – V / In: S. Flohr (ur. / ed.), Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthro- pologie IX, 9–36.

RADIČEVIĆ, D. 2015, Towards the Study of the Early Slavic Sites of the Serbian Danube Region (Questions of Chronology and Ethnocultural Belonging). – V / In: I. O. Gavrituhin, R. A. Rabinovich (ur. /eds.), The Slavs on the Danube. Homeland Found, Stratum Plus. Archaeology and Cultural Anthropology 5, 285–308.

REIMER et al. 2013 = P. j. Reimer, E. Bard, A. Bayliss, j. W. Beck, P. G. Blackwell, C. Bronk Ramsey, C. E. Buck, H. Cheng, R. l. Edwards, M. Friedrich, P. M. Grootes, T. P. Guilderson, H. Haflidason, I. Hajdas, C. Hatté, Tj. Heaton, D. l. Hoffmann, A. G. Hogg, k. A. Hughen, k. F. kaiser, B. kromer, S. W. Manning, M. niu, R. W. Reimer, D. A. Richards, E. M. Scott, j. R. Southon, R. A. Staff, C. S. M. Turney, j. van Der Plicht 2013, Int- cal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal bp. – Radiocarbon 55/4, 1869–1887.

REIMER et al. 2020 = P. j. Reimer, W. E. n. Austin, E. Bard, A. Bayliss, P. G. Blackwell, C. Bronk Ramsey, M. Butzin, H. Cheng, R. l. Edwards, M. Friedrich, P. M. Grootes, T. P. Guilderson, I. Hajdas, T-j. Heaton, A. G. Hogg, k. A. Hughen, B. kromer, S. W. Manning, R. Muscheler, j. G. Palmer, C. Pearson, j. van Der Plicht, R. W. Reimer, D. A. Richards, E. M. Scott, j. R. Southon, C. S. M. Turney, l. Wacker, F. Adolphi, U. Büntgen, M. Capano, S. M. Fahrni, A. Fogtmann-Schulz, R. Friedrich, P. köhler, S. kudsk, F. Miyake, j. Olsen, F. Reinig, M. Sakamoto, A. Sookdeo, S. Talamo 2020, The IntCal20 northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). – Radiocarbon 62/4, 725–757.

RÓŻYCkI, Ł. 2018, Extraordinary adventures of Tatimer and military tactics of the Slavs in the times of emperor Maurice. – V / In: M. B. Panev (ur. / ed.), Byzantium and the Slavs: medieval and modern perceptions and receptions, 32–48, Skopje.

SAGADIN, M. 2008, Od Karnija do Kranja. – Doktorsko delo / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v ljubljani (neobjavljeno/ Unpublished).

SALVADORI, F. 2015, Uomini e animali nel Medioevo. – Stuttgart.

SARANTIS, A. 2009, War and Diplomacy in Pannonia and the northwest Balkans during the Reign of justinian. The Gepid Threat and Imperial Respons. – Dumbarton Oaks Paper 63, 15–40.

SARANTIS, A. 2018, Roman or barbarian? Ethnic identi- ties and political loyalties in the Balkans according to Procopius. –V / In: C. lillington-Martin, E. Turquois (ur. / eds.), Procopius of Caesarea: Literary and Historical Interpretations, 217–237, london, new York.

SCHMITZBERGER, M. 2015, Die Tierknochen aus den früh- bis hochmittelalterlichen Befunden von Mitterretzbach. – V / In: E. nowotny, Die früh- bis hochmittelalterliche Siedlung von Mitterretzbach, Niederösterreich, Archäologische Forschungen in niederösterreich 16, 205–215.

SEKELJ IVANČAN, T. 2010, Podravina u ranom sredjem vijeku. Rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjov- jekovnih nalazišta u Torčecu (Podravina in the Early Medieval Period). – Monographiae Instituti archaeologici / Monografije Instituta za arheologiju 2.

SEKELJ IVANČAN, T., T. TkAlčEC 2008, Medieval settlements in the Virovitica Region of the Drava River Basin in the period from the 7th to the 11th centuries. – V / In: M. Guštin (ur. / ed.), Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Pa- nonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene, 113–128, Ljubljana.

SLABE, M. 1975, Dravlje. Grobišče iz časov preseljevanja ljudstev. – Situla 16.

SNOj, M. 2009, s. v. Cerklje. – V / In: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, 88–89, Ljubljana.

STANCIU, I. 2015, The Earliest Slavs in the Intra-Car- pathian Region of Romania. – V / In: I. O. Gavrituhin, R. A. Rabinovich (ur. / eds.), The Slavs on the Danube. Homeland Found, Stratum Plus. Archaeology and Cul- tural Anthropology 5, 163–216.

STORK, M., A. VON DEN DRIESCH 1987, Tierknochen- funde aus Invillino-Ibligo in Friaul/Italien (römerzeitliche Siedlung und spätantik-frühmittelalterliches Castrum). – V / In: V. Bierbrauer, Invillino-Ibligo in Friaul 1. Die römische Siedlung und das spätantik-frühmittelaterliche Castrum, Münchener Beiträge zur Vor- und Frühge- schichte 33, 453–484.

ŠALKOVSKÝ, P. 2001, Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. – Archaeologica Slovaca monographiae. Studia Instituti Archaeologici nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae 6.

ŠALKOVSKÝ, P. 2007, Problematika pravokutnih i elipsoidnih zemunica kod Slavena. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24, 301–307.

ŠALKOVSKÝ, P. 2009, Frühmittelalterliche Grubenhäuser. Probleme der Terminologie, Typologie und Rekonstruktion. – Archaeologia Adriatica 3, 273–292.

ŠAŠEL, j. 1976, Omemba Slovanov v pesmi Martina iz Brage na Portugalskem. – Kronika 24, 151–158.

ŠAŠEL, j. 1979, Antiqui Barbari. Zur Besiedlungsgeschichte Ostnoricums und Pannoniens im 5. und 6. jahrhundret nach den Schriftquellen. Von der Spätantike zum frühen Mittelalter. – Vorträge und Forschungen 25, 125–139 (= Opera Selecta, Situla 30, ljubljana 1992, 746–760).

ŠAVEL, I., B. kERMAn 2008, Gornje njive pri Dolgi vasi. – Arheologija na avtocestah Slovenije 6 [https://www. zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publica- tion/006_gornje_njive_pri_dolgi_vasi_1.pdf ].

ŠTULAR, B., A. PlETERSkI 2018, Prolog. Zgodnje- srednjeveška arheologija jugovzhodnoalpskega prostora: nekoč, danes, jutri. / Prologue. Early Medieval archaeology in the South eastern Alpine area: past, present, future. –V / In: j. lux, B. štular, k. Zanier (ur. / eds.) 2018, 8–15.

TEjRAl, j. 2008, Zur Frage langobardischer Funde nördlich der mittleren Donau. – V / In: Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung, 53–71, Bonn.

TEJRAL, j. (ur. / ed.) 2011, Langobardische Gräberfelder in Mähren 1. – Brno.

TERPILOVSKIJ, R. V. 2005, nasledie kievskoj kul’tury v V–VI vv / Das Erbe der kiever kultur im 5.–6. jh. – V / In: P. kaczanowski, M. Parczewski (ur. / eds.), Archeologia o początkach Słowian, 387– 402, kraków.

TICA et al. 2013 = G. Tica, B. Toškan, T. Verbič, B. Djurić 2013, Močna pri Lenartu. – Arheologija na avtocestah Slovenije 35 [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds. si/files/uploads/files/publication/35_mocna_pri_le- nartu.pdf ].

TOŠKAN, B. 2013, Domače govedo v romaniziranem jugovzhodnoalpskem prostoru: arheozoološki pogled. – Keria 15/1, 35–72.

TOŠKAN, B. 2015, Sejati ali ne sejati, to je tu vprašanje. O pomenu drobnih živalskih najdb v arheo(zoo)logiji. – Arheo 32, 65–81.

TOŠKAN, B. 2017a, Rimskodobni živalski ostanki. – V / In: T. Fabec, Ajdovščina. Mestno jedro in arheološko najdišče Castra, Monografije CPA 4, 20–31.

TOŠKAN, B. 2017b, Živalski ostanki iz poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega Slovenj Gradca. – V / In: T. Ravnikar, S. Djura jelenko, Točka v času: arheološko najdišče Slovenj Gradec - glasbena šola 2009/2010, 83–91, Slovenj Gradec.

TOŠKAN, B. 2020, Živalski ostanki / Animal remains. – V / In: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illirycum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 159–169. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502555

TOŠKAN, B., j. DIRjEC 2008, Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave. – V / In: A. Pleterski, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funfe, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14, 139–151. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545413

TOŠKAN, B., j. DIRjEC 2011, Sesalska makrofavna. – V / In: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena nasel- bina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonocov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 303–388, ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545871

TOŠKAN, B., j. DIRjEC 2012, Sesalska makrofavna z ob- močja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava). – Arheološki vestnik 63, 139–157.

TOŠKAN, B., j. DIRjEC 2013, Živalski ostanki. – V / In: A. Plestenjak (ur. / ed.), Ivančna gorica, arheološke raziskave v letih 2008 in 2009, 86–89, ljubljana.

TRATNIK, V. 2020, Višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim in poselitev Dolenjske v pozni antiki. – Dok- torsko delo / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Fi- lozofska fakulteta Univerze v ljubljani (neobjavljeno/ Unpublished).

TRATNIK, V., š. kARO 2018, Miren. Grobišče iz obdobja preseljevanja ljudstev. – Monografije CPA 3.

TURK, I. 2000, Favna. – V / In: S. Ciglenečki, Tinje nad Loko pri Žusmu, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 167–171. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503279

UERPMANN, H.–P. 1973, Animal bone finds and economic archaeology: A critical study of “osteoarchaeological” method. – World Archaeology 4/3, 307–322.

VINSKI, Z. 1980 Ovrednotenje grobnih pridatkov / Betra- chtungen zur Auswertung des Grabbeigabenfundstoffes der volkerwanderungszeitlichen nekropole in kranj. – V / In: V. Stare, Kranj, nekropola iz časa preseljevanja ljudstev. – katalogi in monografije 18, 17–32, 91–104.

VÖRÖS, I. 1993, Apagy barbaricumi császárkori település állatcsontmaradványai (Animal bones from the Roman Imperial Period settlement at Apagy in Barbaricum). – Jósa András Múzeum évkönyve 33–35, 33–65.

BARTOSIEWICZ, l., A. M. CHOYkE 1985, Animal bones from the 5th–6th century settlement at Ajdovski gradec (IZA ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, ljubljana).

BUTINA, E. , T. NANUT, I. RIŽnAR 2013, Poročilo o iz- povednih predhodnih arheoloških raziskavah na območju gradnje stanovanjske hiše Srpčič, parc. št. 3121/1, k.o. Cerklje (arhiv ZVkDS, OE ljubljana).

OLIČ, S. 2005a, Poročilo o rezultatih arheološkega vredno- tenja s sistemom testnih jarkov na parceli št. 3122/4 in 3122/1, k.o. Cerklje (Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije).

OLIČ, S. 2005b, Poročilo o rezultatih arheološkega vredno- tenja s sistemom testnih jarkov na parceli št. 3122/4 in 3122/1, k.o. Cerklje. Dodatno arheološko vrednotenje s sistemom testnih jarkov na parceli št. 3122/4 in 3122/1, k.o. Cerklje (Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije).

VOJAKOVIĆ et al. 2016 = P. Vojaković, T. Verbič, I. Bekljanov Zidanšek, M. novšak, P. leben-Seljak, T. leskovar, B. Toškan, A. šemrov, M. Culiberg 2016, Končno poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji OŠ Cerklje ob Krki, parc. št. 3124/1, 3124/2, 3124/11, 3126/1, 3127/11 k.o. Cerklje ob Krki (arhiv ZVkDS, OE novo mesto).

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
PavlovičD., VojakovićP., & ToškanB. (2021). Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku. Arheološki Vestnik, 72, 137-186. https://doi.org/10.3986/AV.72.06
Rubrike
Zgodnji srednji vek