Živalske fibule zgodnjelatenske sheme: novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine

  • Tina Nanut
Ključne besede: severozahodna Slovenija, mlajše halštatsko obdobje, svetolucijska skupina, zgodnjelatenski vplivi, kulturni stiki, lokalne delavnice, živalske fibule zgodnjelatenske sheme, okras vrezov in krožcev s piko

Povzetek

Nove primerke živalskih fibul zgodnjelatenske sheme, ki so v prispevku podrobneje obravnavani, je glede na obliko osnovne sheme in značilen okras mogoče opredeliti kot samostojno vrsto. Ta je v okviru latenskih živalskih fibul iz Posočja ena izmed zgodnejših, datirana je v zadnjo stopnjo svetolucijske kulture (Sv. Lucija IIc). Po vzoru sočasnih južnoalpskih fibul zgodnjelatenske sheme z visokim lokom so jo razvile delavnice svetolucijske skupine, ki so prevzeto obliko obogatile z okrasom, značilnim za lokalne delavnice mlajšega halštatskega obdobja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tina Nanut

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ADAM, A. M. 1996, Le fibule di tipo celtico nel Trentino. – Patrimonio storico e artistico del Trentino 19.

BLEČIĆ, M. 2004, Grobnik u željezno doba. – Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu 37, 47–117.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2017, Mala tijela u velikom svijetu: antropo-ornitomorfni privjesci željeznog doba Caput Adriae / Small bodies in a big world: anthropo-orni- thomorphic Iron Age pendants from Caput Adriae. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 34, 123–142.

BONDINI, A. 2003a, Linee incise e “occhi di dado”: un particolare tipo di fibula da Montebello Vicentino. – Studi e Ricerche - Associazione Amici del Museo - Museo Civico “G. Zannato”, 37–43.

BONDINI, A. 2003b, I ganci di cintura traforati del Veneto: proposta di lettura iconografica. − V / In: D. Vitalli (ur. / ed.), L’immagine tra mondo celtico e mondo etrusco-italico. Aspetti della cultura figurativa nell’antichità, 85−112.

BONDINI, A. 2005, I materiali di Montebello Vicentino. Tra cultura Veneto-Alpina e civiltà di La Tène. – V / In: D. Vitalli, A. Bondini (ur. / eds.), Studi sulla media e tarda età del ferro nell’Italia settentrionale, Studi e scavi 12, 215–324.

BOŽIČ, D. 2011, Prazgodovinske najdbe s Tonovcovega gradu in železnodobna kultna mesta v Posočju / Pre- historic finds from Tonovcov grad and Iron Age cult places in the Posočje area. – V / In: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 239–273. DOI: https://doi. org/10.3986/9789612545871

CALZAVARA CAPUIS, L., A. RUTA SERAFINI 1987, Per un aggiornamento della problematica del celtismo nel Veneto. – V / In: D. Vitali (ur. / ed.), Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V. sec. a. C. alla ro- manizzazione. Atti del colloquio internazionale, Bologna 1985, 281–307, Bologna.

CAPUIS, L., A. M. CHIECO BIANCHI 2006, Este 2. La necropoli di Villa Benvenuti. – Monumenti antichi 64. Serie monografica 7.

CHIECO BIANCHI, A. M. 1976, Il gruppo di vicolo S. Mas- simo - Via Tiepolo. – V / In: G. Fogolari, A. M. Chieco Bianchi (ur. / eds.), Padova preromana, 244–296, Padova.

CUNJA, R., M. MLINAR (ur. / eds.) 2010, S fibulo v fa- bulo. Fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom / Con la fibula nella storia: Fibule dall’Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall’Isontino tra preistoria e alto medioevo, Koper.

DE MARINIS, R. 1989, Preistoria e protostoria della Val- camonica, Valtrompia e Valsabbia. Aspetti della cultura materiale dal Neolitico all’età dell Ferro. – V / In: R. Poggiani Keller (ur. / ed.), Valtellina e mondo Alpino nella Preistoria, 101–119, Milano.

ELES MASI, P. von 1986, Le fibule dell’Italia settentrionale. – Prähistorische Bronzefunde 14/5.

FRELIH, M. 1988, Komunikacijski sistem v prazgodovini in antiki na primeru Logaške kotline. – V / In: E. Kobal (ur / ed.), Mladinski raziskovalni tabor. Logatec “88” Zbornik poročil raziskovalnih skupin, 10–51, Logatec.

FREY, O.-H. 1971, Fibeln vom westhallstättischen Typus aus dem Gebiet südlich der Alpen. – V / In: Oblatio, Raccolta di studi di antichita in onore di Aristide Cal- derini, 355–386, Como.

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule - doprinos k problematiki začetka železne dobe na Balkanu in v jugovzhodnih Alpah / Die zweischleifige Bogenfibeln. Ein Beitrag zum Beginn der Hallstattzeit am Balkan und in den Südostalpen. – Godišnjak. Centar za balkanološka ispitivanja 8/6, 5–67.

GAMBACURTA, G. 2005, Padova. Necropoli orientale tra via Tiepolo e via S. Massimo: la tomba 159/1991. – V / In: D. Vitalli, A. Bondini (ur. / eds.), Studi sulla media e tarda età del ferro nell’Italia Settentrionale, Studi e Scavi 12, 325–358.

GAMBACURTA, G. 2013, I Celti e il Veneto. – Études Celtiques 34, 31–40.

GAMBACURTA, G., A. RUTA SERAFINI 2014, Veneti e Celti tra V e III secolo A.C. (tra La Tène A e La Tène B). – V / In: P. Barral et al. (ur. / eds.), Les Celtes et le Nord de l’Italie. Premier et Second Âges du fer / I Celti e l’Italia del Nord. Prima e Seconda Età del ferro, Revue archéologique de l’Est. Suppl. 36, 259–272.

GLEIRSCHER, P. 1996, Die Kelten im Raum Kärnten aus archäologischer Sicht – Ein Forschungsstand. – V / In: E. Jerem et al. (ur. / eds.), Die Kelten in der Alpen und an der Donau. Akten des Internationalen Symposions St. Pölten, 14.–18. Oktober 1992, Archaeolingua 1, 255–266.

GLEIRSCHER, P. 2002, Die Kleinfunde vom Rungger Egg. − V / In: P. Gleirsher, H. Nothdurfter, E. Schubert, Das Rungger Egg. Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Süstirol, Römisch- Germanische Forschungen 61, 36−172.

GUŠTIN, M. 1987, La Tène fibulae from Istria (Latenske fibule iz Istre). – Archaeologia Iugoslavica 24, 43–56.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje in der jüngeren Eisenzeit / Posočje v mlajši železni dobi. – Katalogi in Monografije 27. ISTENIČ, J. 2015, Traces of Octavian’s military activities

at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in na Vrh gradu pri Pečinah. – V / In: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur. / eds.), Evidence of the Roman Army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 43–73.

KOS, P. 1973, Koritnica ob Bači (Koritnica an der Bača). − Arheološki vestnik 24, 848−862.

LAHARNAR, B. 2018, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – V / In: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur. / eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 195–247. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2011, Železnodobno grobišče v Jerovci na Šentviški planoti. – Goriški letnik 35, 9–32. LUNZ, R., F. MARZATICO 1997, Oggeti d’ornamento dell’età del Bronzo e del Ferro in Trentino-Alto Adige. – V / In: L. Endrizzi, F. Marzatico (ur. / eds.), Ori delle Alpi, Qaderni della Sezione Archeologica, Monumenti e collezioni provinciali 6, 409–422.

MACHNITCH, R. 1901, Das Grabfeld von Koritnica. – Mittheilungen der k.k. Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 27 N. F., 77–83.

MANESSI, P., A. NASCIMBENE 2003, Montebelluna. Sepolture preromane dalle necropoli di Santa Maria in Colle e Posmon. – Archaiologia 1. Quaderni del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna.

MANGANI, C., L. MINARINI 2001, La necropoli di Ce- rinasca d’Arbedo (Bellinzona-CH). – V / In: La proto- storia in Lombardia. Atti del 3° Convegno archeologico regionale (Como 22–24 ottobre 1999), 343–361, Como.

MARCHESETTI, C. 1885, La necropoli di S. Lucia. (Parte prima - scavi del 1884). – Bollettino della Società adri- atica di scienze naturali in Trieste 9, 94–165.

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino (1885–1892). – Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste 15, 1–334.

MARIĆ, A. 2016, A two-part Certosa fibula (variant VIId) from the cult place at Monte di Medea in Friuli / Dvodelna certoška fibula različice VIId s kultnega mesta na Medejskem hribu v Furlaniji. – Arheološki vestnik 67, 105–120.

MLINAR, M. 2018, Starejšeželeznodobna naselja v Posočju in njihovi obrambni sistemi. – V / In: D. Vončina (ur. / ed.), Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji, Zbornik posvetovanja o gradiščih, Pivka 24. maja 2017, 48–61, Gorjansko.

MLINAR, M. 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrij- ca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

MLINAR et al. 2018 = M. Mlinar, B. Laharnar, M. Vidulli, A. Crismani 2018, Stari bogovi obmolknejo: Šentviška planota v arheoloških dobah. Katalog razstave. – Tolmin.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni de- pojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu (Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills). – V / In: M. Črešnar, M. Vinazza (ur. / eds.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik v čast Bibi Teržan, 137–162, Ljubljana.

NASCIMBENE, A. 1999, Caverzano di Belluno. Aspetti e problemi di un centro dell’età del Ferro nella media valle del Piave. – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 7.

NASCIMBENE, A. 2009, Le Alpi Orientali nell’età del Ferro

(VII–V secolo a. C). – Collana “L’Album” 15. PETTARIN, S. 2006, Le necropoli di San Pietro al Nati- sone e Dernazzacco. − Studi e ricerche di protostoria mediterranea 7.

POGGIANI KELLER et al. 1997 = R. Poggiani Keller, M. Baioni, S. Casini, E. A. Arslan, S. Jorio, M. Fortunati Zuccàla, P. Marina De Marchi 1997, Oggetti d’ornamento in Lombardia. – V / In: L. Endrizzi, F. Marzatico (ur. / eds.), Ori delle Alpi, Qaderni della Sezione Archeologica, Monumenti e collezioni provinciali 6, 373–399.

RUTA SERAFINI, A. 1997, Veneto. Età del ferro. – V / In: L. Endrizzi, F. Marzatico (ur. / eds.), Ori delle Alpi, Qaderni della Sezione Archeologica, Monumenti e collezioni provinciali 6, 543–546.

RUTA SERAFINI, A., M. SERAFINI 1994, Un nuovo gancio di cintura traforato da Montebello Vicentino 6. – V / In: B. M. Scarfi (ur. / ed.), Studi di archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, 157–169, Roma.

STEINER, H. 2002a, Das jüngereisenzeitliche Gräberfeld von Moritzing, Gemeinde Bozen (Südtirol). – V / In: U. Tecchiatti (ur. / ed.), Der Heilige Winkel / Il sacro angolo, Schriften des Südtiroler Archäologiemuseums 2,155–358.

STEINER, H. 2002b, Späturnenfelder- bis frühlatènezeitliche Weiheopfer bei Moritzing-Schwefelbad (Bozen). – V/ In: L. Zemmer-Plank (ur. / ed.), Kult der Vorzeit in den Alpen. Opfergaben, Opferplätze, Opferbrauchtum / Culti nella preistoria delle Alpi. Le offerte, i santuari, i riti, Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Alpenlän- der / Collana della Comunità di lavoro regioni alpine, 503–524, Bolzano.

ŠINKOVEC, A. 2020, Longaticum – Logatec. – V / In: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur. / eds.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 77–91. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502586

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: https:// doi.org/10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slo- venije / Serpentine fibulae from Slovenia. – Arheološki vestnik 65, 123−186.

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenze- itliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributto alla cronologia dei gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja. Table / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

VITRI, S. 1997, Gli oggetti d’ornamento tra il I sec. a.C. e la prima èta imperiale: influssi culturali e romanizzazione. – V / In: L. Endrizzi, F. Marzatico (ur. / eds.), Ori delle Alpi, Qaderni della Sezione Archeologica, Monumenti e collezioni provinciali 6, 565–570.

VITRI, S. 2001, Lo stato della ricerca protostorica in Carnia. – V / In: S. Vitri, F. Oriolo (ur. / eds.), I Celti in Carnia nell’arco Alpino centro orientale. Atti della Giornata di studio, Tolmezzo 30 aprile 1999, 19–50, Trieste.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
NanutT. (2021). Živalske fibule zgodnjelatenske sheme: novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine. Arheološki Vestnik, 72, 73-90. https://doi.org/10.3986/AV.72.03
Rubrike
Prazgodovinske dobe