Gradišči na Sloki gori in Vinjem hribu nad Vinom na severozahodnem obrobju dolenjske halštatske skupnosti

Ključne besede: osrednja Slovenija, starejša železna doba, mlajše halštatsko obdobje, dolenjska halštatska kulturna skupina, naselja

Povzetek

Sondiranje na Sloki gori in Vinjem hribu nad Vinom, ki je bilo opravljeno v letu 1999 v okviru raziskav prazgodo- vinskih utrjenih naselij na Dolenjskem, osvetljuje severozahodni rob poselitve dolenjske halštatske skupnosti. Gre za manjši višinski naselbini v hribovitem zaledju Ljubljane, na obeh sta bili ugotovljeni dve poselitveni oz. gradbeni fazi, ki ju po sicer skromnih najdbah lahko datiramo v mlajše halštatsko obdobje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Sneža Tecco Hvala

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BOŽIČ, D., A. GASPARI, D. PIRKMAJER 2020, Pozno- halštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik, in the Zasavje region (central Slovenia)). – Arheološki vestnik 71, 499–527. [https://doi.org/10.3986/AV.71.18]

DRAKSLER, M. 2007, Območje Zagorja v prazgodovini (Das Gebiet von Zagorje ob Savi in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 58, 121–155.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela 1. razreda SAZU 23.

DULAR, J. 2020, Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi / On the Early Iron Age settlement pattern of Dolenjska. – Arheološki vestnik 71, 2020, 395–420. [https://doi.org/10.3986/AV.71.13]

DULAR, J., B. KRIŽ 2004, Železnodobno naselje na Cvin- gerju pri Dolenjskih Toplicah (Eisenzeitliche Siedlung auf dem Cvinger bei Dolenjske Toplice). – Arheološki vestnik 55, 207–250.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, Southeastern Slove- nia in the Early Iron Age. Settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev, gospodarstvo, družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12. [https://doi.org/10.3986/9789612545239]

DULAR, J., S. CIGLENEČKI, A. DULAR 1995, Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju (Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj). – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1. [https://doi.org/10.3986/9789610503002]

DULAR et al. 1991 = Dular, J., B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco Hvala 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini (Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und in der Temeniška dolina). – Arheološki vestnik 42, 65–198.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32. [https://doi. org/10.3986/9789612549244]

GRAHEK, L., O. KOVAČ 2020, Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav (Podzemelj – an Iron Age centre in Bela krajina, in the light of new research). – Arheološki vestnik 71, 435–467. [https://doi. org/10.3986/AV.71.15]

PAVLIN, P. 2011, Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem / The prehistoric hilltop settlement of Gradec near Blečji Vrh in Dolenjska. – Arheološki vestnik 62, 131–163.

PORENTA et al. 2015 = Porenta, S., B. Štular, B. Toškan, Z. Mileusnić, J. Dirjec 2015, Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. – Arheološki vestnik 66, 333–397.

PUŠ, I. 1975, Bičje, Vino. – V / In: Arheološka najdišča Slovenije, 194, 195, Ljubljana.

STARE, V. 1975, Sloka gora. – V / In: Arheološka najdišča Slovenije, 238, Ljubljana.

ŠTULAR, B. 2007, Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s kamniškega Malega gradu / High medieval kitchen pottery. The Kamnik Mali grad case study. – Arheološki vestnik 58, 375–404.

TECCO HVALA, S. (ur. / ed.) 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36. [https:// doi.org/10.3986/9789610503750]

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27 (1977), 317–443.

TERŽAN, B. 2008, Stiške skice / Stična-Skizzen. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit.

Studien, Katalogi in monografije 38 (2010), 189–325. TERŽAN, B. 2020, Dolenjska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Dolenjska Hallstatt Group. An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 71, 361–394. [https://doi.org/10.3986/AV.71.12]

VUGA, D. 1980, Železnodobna najdišča v kotlini Lju- bljanskega barja (Iron Age Sites in the Ljubljansko barje (marshland) basin). – Zbornik posvečen Stanetu

Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20–21, 199–210. VUGA, D. 1982, Gradišče nad Pijavo Gorico. – Varstvo spomenikov 24, 150.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
Tecco HvalaS. (2021). Gradišči na Sloki gori in Vinjem hribu nad Vinom na severozahodnem obrobju dolenjske halštatske skupnosti. Arheološki Vestnik, 72, 53-72. https://doi.org/10.3986/AV.72.02
Rubrike
Prazgodovinske dobe