Makedonščina: geneo-, tipo- in sociolingvistična opredelitev

  • Matej Šekli
Ključne besede: makedonščina, bolgarščina, genealosko jezikoslovje, tipološko jezikoslovje, sociolingvistika

Povzetek

V prispevku je makedonščina opredeljena geneo-, tipo- in sociolingvistično. S stališča genealoškega jezikoslovja je s pomočjo relativne kronologije in zemljepisne razširjenosti relevantnih jezikovnih sprememb prikazano oblikovanje makedonščine in bolgarščine kot geolektov znotraj vzhodne južne slovanščine. Z gledišča tipološkega jezikoslovja je umeščena v kontekst balkanske jezikovne zveze. Sociolingvistični pogled pa prikaže proces standardizacije in pravni položaj sodobnega makedonskega knjižnega/standardnega jezika kot sociolekta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brozović 1970 = D. Brozović, Standardni jezik: teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja, Zagreb, 1970.
Brozović 1996 = D. Brozović, “Sociolingvistika prema genetskoj in tipološkoj lingvistici”, Suvremena lingvistika 41–42.1–2 (1996), 87–94.
Fiedler 2009 = W. Fiedler, “Einführung in die Balkanphilologie”, in: Einführung in die slavischen Sprachen mit einer Einführung in die Balkanphilologie, ed. P. Rehder, Darmstadt, 2009, 347–364.
Šekli 2018 = M. Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana, 2018.
Šekli 2020 = M. Šekli, “Macedonian: genealogy, typology and sociolinguistics”, in: Погледи за македонскиот јазик: зборник на трудови, ed. С. Велковска, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Македонска акедемија на науките и уметностите – Совет за македонски јазик – Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2020, 409–423.
[M. Šekli, “Macedonian: genealogy, typology and sociolinguistics”, in: Pogledi za makedonskiot jazik: zbornik na trudovi, ed. S. Velkovska, Skopje: Institut za makedonski jazik „Krste Misirkov” – Makedonska akademija na naukite i umetnostite – Sovet za makedonski jazik – Filološki fakultet „Blaže Koneski”, 2020, 409–423.]
Vaillant 1938 = A. Vaillant, “Le problème du slave macédonien”, Bulletin de la Société linguistique de Paris 39 (1938), 194–210.
Асенова 2002 = П. Асенова, Балканско езикознание: основни проблеми на балканския езиков съюз, Велико Търново, 2002.
[P. Asenova, Balkansko ezikoznanie: osnovni problemi na balkanskija ezikov săjuz, Veliko Tărnovo, 2002.]
БДА = Български диалектен атлас: обобщаващ том I–III: фонетика, акцентология, лексика, София, 2001.
[Bălgarski dialekten atlas: obobštavašt tom I–III: fonetika, akcentologija, leksika, Sofija, 2001.]
Бојковска et al. 2008 = С. Бојковска et al., Општа граматика на македонскиот јазик, Скопје, 2008.
[S. Bojkovska et al., Opšta gramatika na makedonskiot jazik, Skopje, 2008.]
Българска Академия на Науките 1978 = Българска Академия на Науките, Институт за български език, „Единството на българския език в миналото и днес“, Български език, София, 1978.
[Bălgarska Akademija na Naukite, Institut za bălgarski ezik, „Edinstvoto na bălgarskija ezik v minaloto i dnes“, Bălgarski ezik, Sofija, 1978.]
Българска Академия на Науките 2020 = Българска Академия на Науките, За официалния език на Република Северна Македонија, София, 2020.
[Bălgarska Akademija na Naukite, Za oficialnija ezik na Republika Severna Makedoniјa, Sofija, 2020.]
Видоески 1974 = Б. Видоески, „Етапи во дијалектната диференцијација на македонскиот јазик“, Предавања, VII семинар (1974), Скопје, 1974, 18–25 (= Видоески 1998: 33–38).
[B. Vidoeski, „Etapi vo dijalektnata diferencijacija na makedonskiot jazik“, Predavanja, VII seminar (1974), Skopje, 1974, 18–25 (= Vidoeski 1998: 33–38).]
Видоески 1998, 1999, 1999a = Б. Видоески, Диалектите на македонскиот јазик 1–3, Скопје, 1998, 1999, 1999.
[B. Vidoeski, Dialektite na makedonskiot jazik 1–3, Skopje, 1998, 1999, 1999.]
Конески 1967а = Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје, 1967.
[B. Koneski, Istorija na makedonskiot jazik, Skopje, 1967.]
Конески 1967б = Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик I–II, Скопје, 1967.
[B. Koneski, Gramatika na makedonskiot literaturen jazik I–II, Skopje, 1967.]
Конески 2001 = Б. Конески, Историска фонологија на македонскиот јазик, Скопје, 2001.
[B. Koneski, Istoriska fonologija na makedonskiot jazik, Skopje, 2001.]
Марковиќ 2001 = М. Марковиќ, Дијалектологија на македонскиот јазик 1, Скопје, 2001.
[M. Markoviḱ, Dijalektologija na makedonskiot jazik 1, Skopje, 2001.]
Мирчев 1958 = К. Мирчев, Историческа граматика на българския език, София, 1958 (1963, 1978).
[K. Mirčev, Istoričeska gramatika na bălgarskija ezik, Sofija, 1958 (1963, 1978).]
Мисирковъ 1903 = К. П. Мисирковъ, „Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик“, in: К. П. Мисирковъ, За македонцките работи, София, 1903, 132–145.
[K. P. Misirkovъ, „Nekolku zboroi za makedonckijot literaturen jazik“, in: K. P. Misirkovъ, Za makedonckite raboti, Sofija, 1903, 132–145.]
Харалампиев 2001 = И. Харалампиев, Историческа граматика на българския език, Велико Търново, 2001.
[I. Haralampiev, Istoričeska gramatika na bălgarskija ezik, Veliko Tărnovo, 2001.]
Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
1.
Šekli M. Makedonščina: geneo-, tipo- in sociolingvistična opredelitev. JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 27. oktober 2021.];26(2):43-9. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9289
Rubrike
Razprave in članki