Sociolingvistički uvidi u rasprave o bosanskom jeziku na Mostarskom savjetovanju o književnom jeziku (1973) i Sarajevskom savjetovanju (2019)

  • Jasmin Hodžić
Ključne besede: sociolingvistika, jezikovna politika, bosanščina, Mostarsko posvetovanje, Sarajevsko posvetovanje, vzgojno‑izobraževalna praksa

Povzetek

V prispevku so analizirana vprašanja statusa bosanskega jezika sredi 20. stoletja in danes, predvsem glede na vzgojno‑izobraževalno prakso in širši koncept jezikovne politike, ki je neredko neposredno povezan z vprašanji maternega jezika v šoli. Prikazani so različni koncepti in možnosti ohranjanja posameznih posebnosti glede na načela enotnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bagdasarov 2018 = Artur R. Bagdasarov, O etnojezičnoj politici u socijalističkoj Jugoslaviji, Filologija (Zagreb) 71 (2018), 25–60.

Hodžić 2018a = Jasmin Hodžić, Bosanski jezik: statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku, Sarajevo: Simurg media – Internacionalni univerzitet u Sarajevu, 2018.

Hodžić 2018b = Jasmin Hodžić, Neki sociolingvistički aspekti imenovanja i učenja maternjeg jezika i književnosti u bosanskohercegovačkom školstvu s fokusom na Kanton Sarajevo, Književni jezik (Sarajevo) 29 (2018), 159–197.

Idrizbegović 1974 = Amira Idrizbegović, Za konkretniju raspravu i aktivniji odnos prema problemima u praksi, u: Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku (referati, diskusija, zaključci), prir. Milan Šipka i dr., Sarajevo: Institut za jezik i književnost u Sarajevu – NIP Oslobođenje, 1974, 194–197.

Isaković 1965 = Alija Isaković, Nervoza u našem književnom jeziku, Odjek (Sarajevo) XVIII (1965), 2.

JPZ = Javni poziv za prijavu kandidata za člana Stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma, https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/javni_poziv_kurikulum.pdf (pristup 10. 10. 2019).

Koroman 1970 = Veselko Koroman, Uvlake gredu – a postole stoje, Život (Sarajevo) 11–12 (1970), 18–46.

Peco 1970 = Asim Peco, Tradicija i savremeni jezički problemi, Život (Sarajevo) 11–12 (1970), 84–95.

Peco 1974 = Asim Peco, O ravnopravosti pisama, jezika administracije i o bosanskohercegovačkom standardnom izrazu, u: Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku (referati, diskusija, zaključci), prir. Milan Šipka i dr., Sarajevo: Institut za jezik i književnost u Sarajevu – NIP Oslobođenje, 1974, 107–110.

Peco 2001 = Asim Peco, Muslimanski narodni govori i standardizacija našeg jezika, Anali GHB biblioteke (Sarajevo) XIX–XX (2001), 243–252.

Smailović 1974 = Ismet Smailović, Književnojezička politika – izraz zajedništva naroda BiH, u: Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku (referati, diskusija, zaključci), prir. Milan Šipka i dr., Sarajevo: Institut za jezik i književnost u Sarajevu – NIP Oslobođenje, 1974, 125–126.

Smailović 2003 = Ismet Smailović, Putevi ka standardizaciji bosanskog jezika, Književni jezik (Sarajevo) 21.2 (2003), 98–102.

Šator 2016 = Edim Šator, Doprinos Alije Isakovića bosnistici, Zbornik radova s naučnog skupa: Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, Zgrada Vlade FBiH, 11. i 12. decembar 2015. godine, Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 563–573.

Šipka 1974 = Milan Šipka i dr. (prir.), Mostarsko savjetovanje o književnom jeziku, Sarajevo: Institut za jezik i književnost u Sarajevu – NIP Oslobođenje, 1974.

ZAK = Zaključci Sarajevskog naučnog savjetovanja, https://www.klix.ba/vijesti/bih/naziv‑predmeta-u-ks-moze-biti-bosanski-hrvatski-ili-srpski-jezik-i-knjizevnost-nema-kombiniranja/190624053 (pristup 10. 10. 2019).

Objavljeno
2020-04-04
Kako citirati
1.
Hodžić J. Sociolingvistički uvidi u rasprave o bosanskom jeziku na Mostarskom savjetovanju o književnom jeziku (1973) i Sarajevskom savjetovanju (2019). JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 17. oktober 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8564
Rubrike
Razprave in članki