Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes

  • Tjaša Markežič
  • Irena Stramljič Breznik
Ključne besede: slovenski jezik, besedotvorje, feminativi, slovenske slovnice

Povzetek

Prispevek prikazuje obravnavo feminativov v slovnicah slovenskega jezika skozi petstoletno zgodovino. Kot najrodnejši in zastopani v prav vseh obravnavanih jezikovnih virih nastopata feminativni priponski obrazili -ica in -ka, kot tretje najpogostejše se pojavlja -inja. Primerjava razvrstitvenih pravil za posamezno obrazilo v starejših slovnicah in današnjem jezikovnem stanju kaže večstoletno kontinuiteto, do dstopanj prihaja le pri določenih avtorjih starejših slovnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 18).

Bajec idr. 1956 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel [– Jakob Šolar], Slovenska slovnica, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956. – Slovnica štirih (avtorjev).

Bohorič 1987 = Adam Bohorič, Arcticae horulae succisivae = Zimske urice proste, prevedel in spremno študijo napisal Jože Toporišič, ur. Maribor: Obzorja, 1987.

Breznik 1916 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1916.

Breznik 1924 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Prevalje: Družba sv. Mohorja, 1924.

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje: Družba sv. Mohorja, 1934.

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windischen Sprache, Grätz: gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich, 1824.

Jež 1998 = Marija Jež, Iz teorije feminativov, v: Jezik za danes in jutri, ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije – Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998, 223–230.

Končnik 1883 = Peter Končnik, Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki, Na Dunaji: V c. kr. založbi šolskih bukev, 1883.

Korošec 1998 = Tomo Korošec, Slovenski vojaški jezik, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998.

Majar 1850 = Matia Majar, Slovnica za Slovence, Ljubljana: Jožef Blaznik, 1850.

Malavašič 1849 = Fran Malavašič, Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi, Ljubljana: V založbi in naprodej pri Janezu Giontinitu, 1849.

Markežič 2012 = Tjaša Markežič, Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s poudarkom na feminativni tvorbi, Jezikoslovni zapiski 18.1 (2012), 127–142.

Merše 2008 = Majda Merše, Ženski pari moških poimenovanj v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Slavia Centralis 1.2 (2008), 30–52.

Merše 2013 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Metelko 1825 = Franc Metelko, Lehrgebäude der Slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen, Ljubljana: gedruckt bey Leopold Eger, 1825.

Miklošič 1875 = Fran Miklošič, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen 2: Stammbildungslehre, Wien: Wilhelm Braumüller, 1875.

Muršec 1847 = Jožef Muršec, Kratka slovenska slovnica za pervence, V’ Gradci: od Lajkamovih naslednikov, 1847.

Navratil 1850 = Ivan Navratil, Kurze Sprachlehre mit einer möglichst vollständigen Rechtschrei‑ bung der slovenischen Sprache, nebst einem praktischen Anhange enthaltend, Ljubljana: gedruckt bei Josef Blasnik, 1850.

Pohlin 2003 = Marko Pohlin, Kraynska grammatika, Bibliotheca Carnioliae, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Potočnik 1849 = Blaž Potočnik, Grammatik der slowenischen Sprache, Laibach: gedruckt bei Joseph Blasnik, 1849.

Schreiner – Bezjak 1903−1928 = Henrik Schreiner – Janko Bezjak, Slovenska jezikovna vadnica za tesno združeni poduk v slovnici, pravopisju in spisju, Dunaj: F. Tempsky, 1903−1928.

Slovnica štirih → Bajec idr. 1956

Stramljič Breznik 1994/95 = Irena Stramljič Breznik, Specializiranost obrazil za izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, nosilca lastnosti ali stanja in opravkarja, Jezik in slovstvo 40.8 (1994/95), 285–291.

Stramljič Breznik 1996 = Irena Stramljič Breznik, Besedotvorje in njegovo izrazje v slovenskih slovnicah 19. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje 67[=32].2 (1996), 248–261.

Stramljič Breznik 1999 = Irena Stramljič Breznik, Oblikovanje poimenovanj za besedne vrste v slovensko pisanih slovnicah med leti 1791–1854, Jezik in slovstvo 44.4 (1999), 103–110.

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, 2010 (Zora 71).

Šuman 1881 = Josip Šuman, Slovenska slovnica po Miklošičevi primerjalni, Ljubljana: Matica slovenska, 1881.

Šuman 1884 = Josip Šuman, Slovenska slovnica za srednje šole, V Celovci: Tiskarna Družbe sv. Mohora, 1884.

Toporišič 1966 = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik, Maribor: Obzorja, 1966.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Besedotvorna teorija, Slavistična revija 24.2–3 (1976), 163–179.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk,Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1988.

Vidovič Muha 1997 = Ada Vidovič Muha, Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 33, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 69–79.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Vodnik 1811 = Valentin Vodnik, Piſmenoſt ali Gramatika sa perve ſhole, Ljubljana: Leopold Eger, 1811.

Zagajšek 1791 = Mihael Zagajšek, SLOVENNSKA GRAMMATIKA oder Georg Sellenko’s Wendische Sprachlehre in deutsch und wendischen Vortrag, Zilli: mit Fr. Jos. Jenko’schen Schriften, 1791.

Zemljarič Miklavčič 1999 = Jana Zemljarič Miklavčič, Slovenščina kot drugi/tuji jezik: zgodovina (od začetkov do 1850), Slavistična revija 47.2 (1999), 245–260.

Objavljeno
2020-04-04
Kako citirati
1.
Markežič T, Stramljič BreznikI. Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 24. september 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8559
Rubrike
Razprave in članki