Słowianie na Krecie w świetle faktów językowych

  • Elwira Kaczyńska Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny ul. Pomorska 171/17 PL-90-236 Łódź
  • Krzysztof Tomasz Witczak Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny ul. Pomorska 171/173 PL-90-236 Łódź
Ključne besede: Kreta, leksika, onomastika, naselbine, Slovani, izposoje

Povzetek

Slovani na Kreti v luči jezikovnih dejstev

Pandelis Haralambakis v nedavno izdani monografiji (2016) analizira zgodovinska poročila in dokumente o Slovanih na Kreti ter posreduje leksikalne in onomastične podatke, ki dokumentirajo sledove davnih slovanskih naselbin na otoku. Avtorja preverjata nekatere raziskovalne hipoteze in podajata sedanje stanje vprašanja prisotnosti Slovanov na Kreti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bańkowski 2000 = A. Bańkowski, Słownik etymologiczny języka polskiego 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Budziszewska 1990 = W. Budziszewska, Die Widerspiegelung der Kultur der Slawen in den slawischen Lehnwörtern in neugriechischen Dialekten, Linguistique Balkanique 33.3–4 (1990), 119–126.

Budziszewska 1991 = W. Budziszewska, Zapożyczenia słowiańskie w dialektach nowogreckich, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1991.

Detorakis 1994 = T. E. Detorakis, History of Crete, translated by J. C. Davis, Iraklion: [nakładem autora], 1994.

Grochowski 2003 = M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Kaczyńska 2016 = E. Kaczyńska, Rozważania o domniemanym slawizmie w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego, Roczniki Humanistyczne 64.6 (2016), 31–50.

Kaczyńska – Witczak 2008 = E. Kaczyńska – K. T. Witczak, Elementy słowiańskie w leksyce kreteńskiej, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 53 (2008), 129–146.

Land 1862 = J. P. N. Land (ed.), Anecdota Syriaca 1, Lugduni Batavorum: E. J. Brill, 1862.

Meyer 1891 = G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, Strassburg: Trübner, 1891. [Przedruk: Leipzig: Zentralantiquariat der DDR, 1982.]

Newmark 1999 = L. Newmark, Albanian-English Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 1999.

Orel 1998 = V. E. Orel, Albanian Etymological Dictionary, Leiden: Brill, 1998.

Palmer 1993 = A. Palmer, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, Liverpool: Liverpool University Press, 1993.

Skach 2008 = E. Skach, Die Lautgeschichte des frühen Slavischen in Griechenland im Lichte der Lehnbeziehungen, Wien: Universität, 2008.

Sławski 1976, 1984 = F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański 2, 5, Wrocław et al.: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1976, 1984.

Stavropoulos 1992 = D. N. Stavropoulos, Oxford Greek-English Learner’s Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 41992.

Vasmer 1941 = M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1941. [Przedruk: Leipzig: Zentralantiquariat der DDR, 1970.]

Αλεξίου 1972–1973 = Σ. Αλεξίου, Χριστιανικαί επιγραφαί και τοπωνύμια εκ Κρήτης [Chrześcijańskie inskrypcje i toponimy z Krety], Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 39–40 (1972–1973), 451–456. [S. Alexíou, Christianikaí epigraphaí kai topōnýmia ek Krḗtēs, Epetērís Etaireías Byzantinṓn Spoudṓn 39–40 (1972–1973), 451–456.]

Ανδριώτης 2001 = Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Etymologiczny słownik języka nowogreckiego], Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 32001. [N. P. Andriṓtēs, Etymologikó lexikó tēs koinḗs neoellēnikḗs, Thessaloníkē: Aristotéleio Panepistḗmio Thessaloníkēs – Institoúto Neoellēnikṓn Spoudṓn, 32001.]

Αποστολάκης 2008 = Γ. Ε. Αποστολάκης, Παλαιϊνές κρητικές αθιβολές: λεξικό: λέξεις, φράσεις και μαντινάδες του κρητικού γλωσσικού ιδιώματος [Dawne dialogi kreteńskie: słownik: wyrazy, frazy i ludowe przyśpiewki kreteńskiej gwary], Ηράκλειο: Τυποκρέτα, 2008. [G. A. Apostolákēs, Palaiïnés krētikés athibolés: lexikó: léxeis, phráseis kai mantinádes tou krētikoú glōssikoú idiṓmatos, Ērákleio: Typokréta, 2008.]

Βογιατζόγλου 1992 = Β. Η. Βογιατζόγλου, Επώνυμα της Μικρασίας: τουρκικά και τουρκογενή επώνυμα στην Ελλάδα [Nazwiska Azji Mniejszej: tureckie i tureckojęzyczne nazwiska Grecji], Αθήνα: Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Στράτης Γ. Φιλιπποπότης, 1992. [B. Ē. Bogiatzóglou, Epṓnyma tēs Mikrasías: tourkiká kai tourkogenḗ epṓnyma stēn Elláda, Athḗna: Ekdóseis-Bibliopōleío Strátēs G. Philippopótēs, 1992.]

Γαρεφαλάκης 2002 = Ν. Γαρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών κρητικής διαλέκτου (Περιοχή Σητεί- ας) [Słownik idiomów dialektu kreteńskiego (Okolice miasta Sitia)], Σητεία: Δήμος Σητείας, 2002. [N. Garephalákēs, Lexikó idiōmatismṓn krētikḗs dialéktou (Periochḗ Sēteías), Sēteía: Dḗmos Sēteías, 2002.]

Γερωνυμάκης 1999 = Κ. Ι. Γερωνυμάκης, Λαογραφικό σφακιανό λεξιλόγιο [Etnograficzne słownictwo Sfakii], Χανιά: [nakładem autora], 1999. [K. I. Gerōnymákēs, Laographikó sphakianó lexilógio, Chaniá: [nakładem autora], 1999.]

Δαριβιανάκης 2009 = A. Δαριβιανάκης, Η ζωντανή κρητική διάλεκτος 1: λεξικό [Żywy dialect kreteński 1: słownik], Ηράκλειο: Δετοράκης ΑΕΒΕ, 2009. [A. Daribianákēs, Ē zōntanḗ krētikḗ diálektos 1: lexikó, Ērákleio: Detorákēs AEBE, 2009.]

Ιδομενέως 2006–2013 = Μ. Ι. Ιδομενέως, Κρητικό γλωσσάριο [Kreteński glosariusz] 1–2, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2006–2013. [M. I. Idomenéōs, Krētikó glōssário 1–2, Ērákleio: Bikelaía Dēmotikḗ Bibliothḗkē, 2006–2013.]

Κονδυλάκης 1990 = Ι. Δ. Κονδυλάκης, Κρητικόν λεξιλόγιον [Słownictwo kreteńskie], Ηράκλειον Κρήτης: Δήμος Ηρακλείου – Βικελαία Βιβλιοθήκη, 1990. [I. D. Kondylákēs, Krētikón lexilógion, Ērákleion Krḗtēs: Dḗmos Ēraklíou – Bikelaía Bibliothḗkē, 1990.]

Κοντοσόπουλος 2006 = Ν. Γ. Κοντοσόπουλος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου [Słownik odwrotny dialektu kreteńskiego], Αθήνα: Βιβλιοεκδοτική Α.Ε., 2006. [N. G. Kontosópoulos, Antístropho lexikó tēs krētikḗs dialéktou, Athḗna: Biblioekdotikḗ A. E., 2006.]

Κοντοσόπουλος 2015 = Ν. Γ. Κοντοσόπουλος, Η κρητική διάλεκτος [Dialekt kreteński], Αθήνα: „Βιβλιοεπιλογή”, 2015. [N. G. Kontosópoulos, Ē krētikḗ diálektos, Athḗna: „Biblioepilogḗ”, 2015.]

Κριτσωτάκης 2012 = Γ. Κριτσωτάκης, Στειακό λεξικολόγιο [Słownictwo Sitii], Μαρωνιά Σητείας: Τυποκρέτα, 2012. [G. Kritsōtákēs, Steiakó lexikológio, Marōniá Sēteías: Typokréta, 2012.]

Μαλιγκούδης 2013= Φ. Μαλιγκούδης, Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα [Słowianie w średniowiecznej Grecji], Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη, 2013. [Ph. Maligkoúdēs, Sláboi stē mesaiōnikḗ Elláda, Thessaloníkē: Déspoina Kyriakídē, 2013.]

Μπαμπινιώτης 2002 = Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας [Słownik języka nowogreckiego], Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 22002. [G. Mpampiniṓtēs, Lexikó tēs néas ellēnikḗs glṓssas, Athḗna: Kéntro Lexikologías, 22002.]

Μπαμπινιώτης 2011 = Γ. Μπαμπινιώτης, Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: ιστορία των λέξεων [Słownik etymologiczny języka nowogreckiego: historia słów], Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 22011. [G. Mpampiniṓtēs, Etymologikó lexikó tēs néas ellēnikḗs glṓssas: istoría tōn léxeōn, Athḗna: Kéntro Lexikologías, 22011.]

Ξανθινάκης 2001, 2009 = Α. Β. Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος [Słownik objaśniający i etymologiczny zachodniokreteńskiego dialektu], Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 20012, 20094. [A. B. Xanthinákēs, Lexikó ermēneutikó kai etymologikó tou dytikokrētikoú glōssikoú idiṓmatos, Ērákleio: Panepistēmiakés Ekdóseis Krḗtēs, 22001, 42009.]

Ξανθουδίδης 1903 = Σ. Ξανθουδίδης, Χριστιανικαί επιγραφαί εκ Κρήτης [Chrześcijańskie inskrypcje z Krety], Αθηνά 15.1 (1903), 49–164. [S. Xanthoudídēs, Christianikaí epigraphaí ek Krḗtēs, Athēná 15.1 (1903), 49–164.]

Ορφανός 2014 = Β. Ορφανός, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα [Wyrazy tureckiego pochodzenia w gwarze kreteńskiej], Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, 2014. [B. Orphanós, Léxeis tourkikḗs proéleusēs sto krētikó idíōma, Ērákleio: Bikelaía Dēmotikḗ Bibliothḗkē Ērakleíou, 2014.]

Πάγκαλος 1955–1975 = Γ. Ε. Πάγκαλος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης [O dialekcie Krety] 1–6, Αθήνα: Τυπογραφείο Μ. & Κ. Τσεβδού, 1955–1975; druga edycja pod red. E. Jakumaki, 2–5, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, 21994–2002. [G. E. Págkalos, Perí tou glōssikoú idiṓmatos tēs Krḗtēs 1–6, Athḗna: Tipographeío M. & K. Tsebdoú, 1955–1975; 2nd edition prepared by E. Giakoumákē, 2–5, Athḗna: Akadēmía Athēnṓn – Kéntron Ereýnēs tōn Neoellēnikṓn Dialéktōn kai Idiōmátōn, 21994–2002.]

Παπαχριστοδούλου 1960 = Χ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικά και ονοματικά Χάλκης Δωδεκανήσου [Toponimia i imiennictwo wyspy Chalki Dodekanezu], Πλάτων 12 (1960), 30–48. [Ch. I. Papachristodoúlou, Topōnymiká kai onomatiká Chálkēs Dōdekanḗsou, Plátōn 12 (1960), 30–48.]

Παπαχριστοδούλου 1996 = Χ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικό της Ρόδου [Toponimia wispy Rodos], Ρόδος: Έκδοση Γραφείου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου – Προγραμματικές Σύμβασης, 21996. [Ch. I. Papachristodoúlou, Topōnymikó tēs Ródou, Ródos: Ékdosē Grapheíou Mesaiōnikḗs Pólēs Ródou – Programmatikés Sýmbasēs, 21996.]

Παπαγρηγοράκης 1952 = Ι. Παπαγρηγοράκης, Συλλογή ξενογλώσσων λέξεων της ομιλουμένης εν Κρήτη [Zbiór wyrazów obcych używanych w gwarze na Krecie], Χανιά: Τυπογραφείο Κανάκη Φραγκιαδάκη, 1952. [I. Papagrēgorákēs, Syllogḗ xenoglṓssōn léxeōn tēs omilouménēs en Krḗtē, Chaniá: Typographeío Kanákē Phragkiadákē, 1952.]

Παπακυριάκου-Απέργη – Παπακυριάκου 2000 = Ε. Παπακυριάκου-Απέργη – Χ. Παπακυριάκου, Βασικό λεξικό ξένων λέξεων της νέας ελληνικής [Podstawowy słownik wyrazów obcych języka nowogreckiego], Αθήνα: Gutenberg, 2000. [E. Papakyriákou-Apérgē – Ch. Papakyriákou, Basikó lexikó xénōn léxeōn tēs néas ellēnikḗs, Athḗna: Gutenberg, 2000.]

Παπαρίζος 2014 = Χ. Α. Παπαρίζος, Οι νεολατινικές γλώσσες στις ελληνικές διαλέκτους: Το ιδίωμα του Γράμμου – λεξιλόγιο [Nowołacińskie słowa w greckich dialektach. Gwara Grammos – słownictwo], Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2014. [Ch. A. Paparízos, Oi neolatinikés glṓsses stis ellēnikés dialéktous: To idíōma tou Grámmoulexilógio, Athḗna: Ekdóseis Grēgórē, 2014.]

Περιστεράκης 1991 = Α. Περιστεράκης, Σφακιανά: τοπωνύμια – γλωσσάρι – μαντινάδεςπαροιμίες – αινίγματα κ. ά. [Zagadnienia sfakiańskie: toponimia – słownik – pieśni ludowe – przysłowia – zagadki itp.], Αθήνα: Εκδόσεις Στέφανος Α. Βασιλόπουλος, 1991. [A. Peristerákēs, Sphakianá: topōnýmia – glōssári – mantinádes – paroimíes – ainígmata k. á., Athḗna: Ekdóseis Stéphanos A. Basilópoulos, 1991.]

Πιτυκάκης 1983, 2001 = Μ. Ι. Πιτυκάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρήτης [Gwara wschodniej Krety] 1–2, Αθήνα: Έκδοση Πολιτιστικής και Λαογραφικής Εταιρείας Απάνω Μεραμπέλου – Νεάπολις Κρήτης, 1983; druga edycja: Νεάπολη Κρήτης: Έκδοση Κοινωφελούς Ιδρύματος E. και Μ. Πιτυκάκη, 22001. [M. I. Pitykákēs, To glōssikó idíōma tēs Anatolikḗs Krḗtēs 1–2, Athḗna: Ékdosē Politistikḗs kai Laographikḗs Etaireías Apánō Merampélou – Neápolis Krḗtēs, 1983; druga edycja: Neápolē

Krḗtēs: Ékdosē Koinōpheloús Idrýmatos E. kai M. Pitykákē, 22001.]

Ροδάκης 2005 = Θ. Ι. Ροδάκης, Το κρητικό λαλολόγιο [Kreteńskie słownictwo gwarowe], Ηράκλειο Κρήτης 2005. [Th. I. Rodákēs, To krētikó lalológio, Ērákleio Krḗtēs, 2005.]

Σπανάκης 1991–1993 = Σ. Γ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων [Miasta i wsie Krety na przestrzeni wieków] 1–2, Ηράκλειο: Γραφικές Τέχνες Γ. Δετοράκης, 1991–1993.[S. G. Spanákēs, Póleis kai chōriá tēs Krḗtēs sto pérasma tōn aiṓnōn 1–2, Ērákleio: Graphikés Téchnes G. Detorákis, 1991–1993.]

Συμεωνίδης 2010 = Χ. Π. Συμεωνίδης, Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων 1–2 [Słownik etymologiczny nowogreckich ojkonimów], Λευκωσία – Θεσσαλονίκη: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μόνης Κύκκου, 2010. [Ch. P. Symeōnídēs, Etymologikó lexikó tōn neoellēnikṓn oikōnymíōn 1–2, Leukōsía – Thessaloníkē: Kéntro Meletṓn Ierás Mónēs Kýkkou, 2010.]

Συμεωνίδης 2015 = Χ. Π. Συμεωνίδης, Εισαγωγή στην ελληνική ονοματολογία [Wprowadzenie do greckiego nazewnictwa], Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2015. [Ch. P. Symeōnídēs, Eisagōgḗ stēn ellēnikḗ onomatología, Thessaloníkē: Ekdotikós Oíkos Adelphṓn Kyriakídē, 2015.]

Τζέμος 2003 = Γ. Τζέμος, Τα τουρκικής προέλευσης ελληνικά επώνυμα [Greckie nazwiska pochodzenia tureckiego], Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κεσόπουλος, 2003. [G. Tzémos, Ta tourkikḗs proéleysēs ellēniká epṓnyma, Thessaloníkē: Ekdóseis Kesópoulos, 2003.]

Τσικριτσή-Κατσιανάκη 1975 = Χ. Ζ. Τσικριτσή-Κατσιανάκη, Συμβολή στη μελέτη των τοπωνυμίων της Κρήτης: τοπωνύμια από οικογενειακά ονόματα [Przyczynek do studiów nad toponimami Krety: toponimy urobione od nazwisk], Αμάλθεια 6.22–23 (1975), 25–98. [Ch. Z. Tsikritsḗ-Katsianákē, Symbolḗ stē melétē tōn topōnymíōn tēs Krḗtēs: topōnýmia apó oikogeneiaká onómata, Amáltheia 6.22–23 (1975), 25–98.]

Τσιριγωτάκης 2001 = Α. Ε. Τσιριγωτάκης, Κρητών διάλεκτος: κρητόφωνο λεξικό [Dialekt Kreteńczyków: słownik mowy kreteńskiej], Πύργος Μονοφατσίου: Γραφικές Τέχνες Iraklion Offset, 2001. [A. E. Tsirigōtákēs, Krētṓn diálektos: krētóphōno lexikó, Pýrgos Monophatsíou: Graphikés Téchnes Iraklion Offset, 2001.]

Τσιριγωτάκης 2008 = Α. Ε. Τσιριγωτάκης, Θησαυρός της κρητικής διαλέκτου [Skarbiec dialektu kreteńskiego], Ηράκλειο: Γραφικές Τέχνες Iraklion Offset, 2008. [A. E. Tsirigōtákēs, Thēsaurós tēs krētikḗs dialéktou, Ēráklio: Graphikés Téchnes Iraklion Offset, 2008.]

Τωμαδάκης 1938 = Ν. Β. Τωμαδάκης, Σλάβοι στην Κρήτη. Τα Καράνου. Το Ροδοβάνι [Słowianie na Krecie. Nazwy miejscowe Karanu. Rodhowani], Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 1 (1938), 425–431. [N. B. Tōmadákēs, Sláboi stēn Krḗtē. Ta Karánou. To Rodobáni, Epetērís Etaireías Krētikṓn Spoudṓn 1 (1938), 425–431.]

Τωμαδάκης 1939 = Ν. Β. Τωμαδάκης, Συμβολή εις την μελέτην των σλαβικών, αρμενικών και τουρκικών εποικίσεων εν Κρήτη [Przyczynek do studiów nad słowiańskim, ormiańskim i tureckim osadnictwem na Krecie], Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2 (1939), 7–19. [N. B. Tōmadákēs, Symbolḗ eis tēn melétēn tōn slabikṓn, armenikṓn kai tourkikṓn epoikíseōn en Krḗtē, Epetērís Etaireías Krētikṓn Spoudṓn 2 (1939), 7–19.]

Τωμαδάκης 1953 = Ν. Β. Τωμαδάκης, Αι περί Μακεδόνων σκλάβων εν Κρήτη ειδήσεις Ιωσήφ Βρυεννίου (1401) [Wiadomości Józefa Bryenniosa o Słowianach macedońskich na Krecie (1401)], w: Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου, Αθήνα: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953, 105–111. [N. B. Tōmadákēs, Ai perí Makedónōn sklábōn en Krḗtē eidḗseis Iosḗph Bryenníou (1401), w: Géras Antōníou Keramópoulou, Athḗna: Etaireía Makedonikṓn Spoudṓn, 1953, 105–111.]

Τωμαδάκης 1989 = Ν. Β. Τωμαδάκης, Το τοπωνύμιον Ροδοβάνι της Κρήτης [Kreteński toponim Rodhowani], Αριάδνη 5 (1989), 363–365. [N. B. Tōmadákēs, To topōnýmion Rodobáni tēs Krḗtēs, Ariádnē 5 (1989), 363–365.]

Φλώρος 1980 = Α. Θ. Φλώρος, Νεοελληνικό ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό [Nowogrecki słownik etymologiczny i objaśniający], Αθήνα: „Νέα Σύνορα”, 1980. [A. Th. Phlṓros, Neoellēnikó etymologikó kai ermēneutikó lexikó, Athḗna: „Néa Sýnora”, 1980.]

Χαραλαμπάκης 2010 = Π. Χαραλαμπάκης, Το ζήτημα των σλαβικών εποικίσεων και τοπωνυμίων στην Κρήτη [Kwestia słowiańskich osad i toponimów na Krecie], Εν Χανίοις 4 (2010), 179–204. [P. Charalampákēs, To zḗtēma tōn slabikṓn epoikíseōn kai topōnymíōn stēn Krḗtē, En Chaníois 4 (2010), 179–204.]

Χαραλαμπάκης 2014 = Χ. Χαραλαμπάκης (red.), Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2014. [Ch. Charalampákēs (red.), Chrēstikó lexikó tēs neoellēnikḗs glṓssas, Athḗna: Akadēmía Athēnṓn, 2014.]

Χαραλαμπάκης 2016 = Π. Χαραλαμπάκης, Σλάβοι στην Κρήτη κατά τον μεσαίωνα και τους πρώιμους νεότερους χρόνους (Ιστορικά και γλωσσικά τεκμήρια) [Słowianie na Krecie w średniowieczu i we wczesnych czasach nowożytnych (historyczne i językowe świadectwa)], Αθήνα: Andy’s Publishers, 2016. [P. Charalampákēs, Sláboi stēn Krḗtē katá ton mesaíōna kai tous prṓimous neóterous chrónous (Istoriká kai glōssiká tekmḗria), Athḗna: Andy’s Publishers, 2016.]

БЕР 1986 = Български етимологичен речник 3, red. В. И. Георгиев et al., София: Българската Академия на Науките, 1986. [B”lgarski etimologičen rečnik 3, red. V. I. Georgiev et al., Sofija: B”lgarskata Akademija na Naukite, 1986.]

Заимов 1967 = Й. Заимов, Заселване на българската Славяни на Балканския полуостров: проучване на жителските имена в българската топонимия, София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1967. [J. Zaimov, Zaselvane na b”lgarskata Slavjani na Balkanskija poluostrov: proučvane na žitelskite imena v b”lgarskata toponimija, Sofija: Izdatelstvo na B”lgarskata Akademija na Naukite, 1967.]

Сакѧзов 1932 = И. Сакѧзовъ, Новоодкрити документы отъ края на XIV. вѣкъ за булгари отъ Македония продавани като роби, Revue Macédonienne 7.2–3 (1932), 1–62. [I. Sakęzov”, Novoodkriti dokumenty ot” kraja na XIV. věk” za bulgari ot” Makedonija prodavani kato robi, Revue Macédonienne 7.2–3 (1932), 1–62.]

Фасмер 1986 = М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка 4, Москва: „Прогрес”, 1986. [M. Fasmer, Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka 4, Moskva: „Progres”, 1986.]

Хориков – Малев 1980 = И. П. Хориков – М. Г. Малев, Новогреческо-русский словарь, Москва: Издательство „Русский Язык”, 1980. [I. P. Horikov – M. G. Malev, Novogrečesko-russkij slovar’, Moskva: Izdatel’stvo „Russkij Jazyk”, 1980.]

Шишманов 1897 = И. Шишмановъ, Славянски селища въ Крите и на другите острови, Български Преглед 4.3 (1897), 90–126 (osobna nadbitka, 2–38). [I. Šišmanov”, Slavjanski selišča v” Krite i na drugite ostrovi, B”lgarski Pregled 4.3 (1897), 90–126 (osobna nadbitka, 2–38).]

Pontosnews, http://www.pontos-news.gr/lexicon/words/σκλέπα (14. 1. 2019)

Kako citirati
1.
Kaczyńska E, Witczak KT. Słowianie na Krecie w świetle faktów językowych. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):143-60. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7736