Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil v slovenščini

  • Dejan Gabrovšek Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: skladnja, stopnje odvisnosti, veznik, nestavčnočlensko dopolnilo

Povzetek

Prispevek se opira na skoraj stoletje staro tezo Vinogradova in drugih ruskih jezikoslovcev, ki velja za slovanske jezike, namreč da bi bilo bolje kot o dvojici priredje – podredje govoriti o različnih stopnjah odvisnosti med stavki znotraj zložene večstavčne povedi. Tako lahko poleg stavčnočlenskih odvisnikov kot samostojno enoto vpelje (tudi) nematična nestavčnočlenska dopolnila; ta predlagana enota doslej še ni bila deležna podrobnejše sistematične obravnave. Članek poskuša zajeti čim več z vezniki in vezniškimi sredstvi (so)izražanih pomenov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

eSSKJ gl. Fran

Fran, http://www.fran.si/ (27. 11. 2019).

Korpus Gigafida, http://www.gigafida.net/ (27. 11. 2019).

Korpus Gigafida v orodju NoSketch Engine, https://www.clarin.si/noske/sl.cgi/first_form (27. 11. 2019).

SSKJ2 gl. Fran

Cazinkić 2000 = Robert Cazinkić, Oziralni prilastkovi odvisniki, Jezik in slovstvo 46.1–2 (2000), 29‒40.

Cazinkić 2001 = Robert Cazinkić, Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri, Slavistična revija 49.1–2 (2001), 55‒73.

Gabrovšek 2018 = Dejan Gabrovšek, Podredno izraženi protivnost in pojasnjevalnost, Jezik in slovstvo 63.2–3 (2018), 49–57.

Gabrovšek 2019 = Dejan Gabrovšek, Stopnje odvisnosti v slovenskih podredno zloženih povedih: magistrsko delo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2019. – Tipkopis.

Gabrovšek – Žele 2019 = Dejan Gabrovšek – Andreja Žele, Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini, Slavistična revija 67.3 (2019), 487–507.

Gelb 1969 = Jožica Gelb, Podredje v vlogi priredja, Jezik in slovstvo 14.5 (1969), 137–139.

Krvina 2019 = Domen Krvina, Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 12 (2019), 75–93.

Krvina – Žele 2018 = Domen Krvina – Andreja Žele, Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih, Jezikoslovni zapiski 24.1 (2018), 7‒25.

Smolej 2018 = Mojca Smolej, Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem, Slovenščina 2.0 6.2 (2018), 186–205.

Sovrè 1939 = Anton Sovrè, Oziralni odvisnik – sintaktični omnibus, Slovenski jezik 2 (1939), 88‒102.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42004.

Vidovič Muha 1984 = Ada Vidovič Muha, Nova slovenska skladnja J. Toporišiča, Slavistična revija 32.2 (1984), 142‒155.

Vinogradov 2001 = Viktor V. Vinogradov, Russkij jazyk (Grammatičeskoe učenie o slove), Moskva: Russkij jazyk, 42001.

Žele 2013 = Andreja Žele, Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi, Ljubljana: samozaložba, 2013.

Žele 2016a = Andreja Žele, Odvisniki v slovenščini: vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki, Slavistična revija 64.2 (2016), 81 ̶94.

Žele 2016b = Andreja Žele, Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih, Filološke pripombe 14.1 (2016), 246‒258.

Žele 2016c = Andreja Žele, Tipologija odvisnikov v slovenščini: merila, v: Toporišičeva obdobja, ur. Erika Kržišnik – Miran Hladnik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Obdobja 35), 299‒306.

Žele 2016č = Andreja Žele, O razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem, Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016), 31‒43.

Kako citirati
1.
Gabrovšek D. Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil v slovenščini. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):83-6. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7732