Kostelski govor kraja Vas (SLA T416)

  • Januška Gostenčnik Instytut Języka Polskiego PAN ul. Rozdroże 21 d/29 PL-30-361 Kraków, Poljska
Ključne besede: dolenjska narečna skupina, kostelsko narečje, Vas, fonološki opis, Slovenski lingvistični atlas (SLA)

Povzetek

V prispevku je prikazan krajevni govor Vasi (SLA T416) pri Kostelu predvsem s fonološkega vidika, in sicer na osnovi gradiva, ki ga je zbral Tine Logar leta 1957. Govor Vasi spada v kostelsko narečje dolenjske narečne skupine. Izpostavljeni so nekateri dvojnični odrazi znotraj vokalizma, ki delujejo kot »motnja« v sistemu, vendar so interpretirani kot posledica neidealnega informatorja. Narejena je kratka primerjava s kostelskim govorom Delača (SLA T282).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 2005 = France Bezlaj (– Marko Snoj – Metka Furlan), Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, Ljubljana: SAZU, Založba ZRC, 2005.

Gregorič 1983 = Jože Gregorič, Delač [SLA T282, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, listkovno gradivo; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Gregorič 2015 = Jože Gregorič, Kostelski slovar, ur. Sonja Horvat – Ivanka Šircelj-Žnidaršič – Peter Weiss, Ljubljana: Založba ZRC, 2015, tudi www.fran.si (16. 12. 2019).

Gostenčnik 2014 = Januška Gostenčnik, Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA), Annales: series historia et sociologia 24.2 (2014), 343–355.

Gostenčnik 2018 = Januška Gostenčnik, Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Horvat 1994 = Sonja Horvat, Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora, Slavistična revija 42.2–3 (1994), 305–312.

Logar 1957 = Tine Logar, Vas pri Kostelu [SLA T416, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1952.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Južnonotranjski govori: akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom, Ljubljana: SAZU, 1963.

SLA 1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi); 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi), 2011.

SLA 2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija 1: atlas, ur. Jožica Škofic – Mojca Horvat – Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Jezikovni atlasi); 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Jezikovni atlasi).

Štampfl - Glavič 1983 = Milojka Štampfl - Glavič, Banja Loka (SLA T283), zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Kako citirati
1.
Gostenčnik J. Kostelski govor kraja Vas (SLA T416). JZ [Internet]. 1 [citirano 2. december 2021.];25(2):63-1. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7731