Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2019

  • Metka Furlan Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: novi etimološki slovar slovenskega jezika, spletni rastoči slovar, etimološki slovar, etimologija, slovenščina

Povzetek

V prispevku se objavljajo nova gesla, ki so bila ob koncu leta 2019 dodana Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika kot rastočemu spletnemu slovarju (2017–), dostopnemu na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baudouin 1894 = Jan N. Baudouin de Courtenay, Il catechismo resiano con una prefazione del dott. Giueseppe Loschi, Udine: Tipografia del patronato, 1894.

Blažeka – Rob 2014 = Đuro Blažeka – Grozdana Rob, Rječnik Murskog Središća, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu idr., 2014.

Cortelazzo-Zolli = Manlio Cortelazzo – Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana 1–5, Bologna: Zanichelli, 1979–1988.

Cossutta 2015 = Rada Cossutta, Ribiška jezikovna in kulturna dediščina v Tržaškem zalivu in slovenski Istri, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015.

Dalmatin 1576 = Jurij Dalmatin, PASSION, Ljubljana, 1576.

FOC = Folia onomastica Croatica 1–, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991–.

FS Kronasser 1982 = Investigationes Philologicae et Comparative: Gedenkschrift für H. Kronasser, ur. Erich Neu, Wiesbaden: L. Reichert, 1982.

Furlan 2018 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018, Jezikoslovni zapiski 24.2 (2018), 7-41.

Gerov = Najden Gerov, Rečnik na bălgarskija ezik I-V , Sofija: Bălgarski pisatel, 1975-1978.

Gradivo SKJS = Gradivo Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Sekcija za zgodovino slovenskega jezika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Jazbec 2007 = Helena Jazbec, Nemške izposojenke pri Trubarju, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Kattnig 2017 = Marnvam po domače: živi narečni besednjak slovenskega govora v zgornjem Rožu od Huma pri Rožeku do Mute pri Svečah, ur. Franc Kattnig, Celovec – Ljubljana – Dunaj: Mohorjeva založba, 2017.

Kopečný 1981 = František Kopečný, Základní všeslovanská slovní zásoba, Praha: Academia, 1981.

Koštiál 1996 = Rožana Koštiál, Ljudske iz šavrinske Istre, Trst: Založba Devin, 1996.

Loma 2013 = Aleksandar Loma, Toponimija Banjske hrisovulje: ka osmišljenju starosrpskog toponomastičkog rečnika i boljem poznavanju opšteslovenskih imenoslovnih obrazaca, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2013.

Matejčík 1975 = Ján Matejčík, Lexika Novohradu: vecný slovník, Banská Bistrica: Vydavatel’stvo Osveta, 1975.

MiklBicent 2013 = Jasmina Grković-Mejdžor – Aleksandar Loma (ur.), Miklosichiana Bicentennalia: zbornik u čast dvestote godišnjice rođenja Franca Miklošiča, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2013.

Miklošič 1875 = Franz Miklosich, Stammbildungslehre der slavischen Sprachen, Wien: Wilhelm Braumüller, 1875.

Morato 2002 = Nada Morato s sodelovanjem Špele Pahor, Mrak eno jutrnja: štorje iz Slovenske Istre, Ljubljana: Kmečki glas, 2002.

Oettinger 1979 = Norbert Oettinger, Die Stammbildung des hethitischen Verbums, Nürnberg: Verlag Hans Carl, 1979.

Olsen 1999 = Birgit Anette Olsen, The Noun in Biblical Armenian. Origin and Word-Formation – with special emphasis on the Indo-European heritage, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1999.

Peev = Kosta Peev, Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del 1-, Skopje: NIP Studentski zbor, 1999-.

Ramovš 1971 = Fran Ramovš, Zbrano delo I, ur. Tine Logar – Jakob Rigler, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Rigler 1968 = Jakob Rigler, Začetki slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1968.

Schmitt-Brandt 1967 = Robert Schmitt-Brandt, Die Entwicklung des indogermanischen Vokalsystems, Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1967.

Sekulić 2005 = Ante Sekulić, Rječnik govora bačkih Hrvata, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost »Ivan Antunović«, 2005.

SHT = Slovenska historična topografija, https://topografija.zrc-sazu.si/ (19. 6. 2019).

Sreznevskij = Izmail Ivanovič Sreznjevskij, Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka I–III, Sanktpeterburg, 1893–1903.

Sturtevant 1933 = Edgar H. Sturtevant, A Comparative Grammar of the Hittite Language, Philadelphia: Linguistic Society of America, 1933.

Šulek 1860 = Bogoslav Šulek, Deutsch-kroatisches Wörterbuch = Němačko-hrvatski rěčnik I-II, Zagreb: Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, 1860.

Trubačev 1960 = Oleg N. Trubačev, Proishoždenie nazvanij domašnih životnyh v slavjanskih jazykah, Moskva: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1960.

Trubar 1557 = Primož Trubar, TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA, Tübingen, 1557.

Trubar 1562 = Primož Trubar, ARTICVLI OLI DEILI, TE PRAVE STARE VERE KERSZHANSKE, Tübingen, 1562.

Trubar 1567 = Primož Trubar, ENI PSALMI, TA CELI CATEhiſmus, Tübingen, 1567.

Valenčič 1989 = Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, Ljubljana: Zgodovinski arhiv – Partizanska knjiga, 1989.

Vrančić = Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae & Ungaricae, Venetiis: Apud Nicolaum Morettum, 1595. [Ponatis: Zagreb: Novi Liber, 1992.]

Wiesthaler = Fran Wiesthaler, Latinsko-slovenski slovar I–VI, Ljubljana: Založba Kres, 1993–2007.

Zb MS = Zbornik Matice srpske za slavistiku 1–, Novi Sad: Matica srpska, 1984–.

Znojilšek 1595 = Janž Znojilšek, KATECHISMUS DOCTORIA MARtina Luthra, Tübingen, 1595.

ZSlPh = Zeitschrift für slavische Philologie I-, Heidelberg: Winter, 1924-.

Kako citirati
1.
Furlan M. Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2019. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):7-32. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7676