Razumevanje položaja dvojezičnosti pri pripadnikih dveh različnih generacij v slovenski Istri

Mojca Kompara Lukančič

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7567

Povzetek

Položaj dvojezičnosti v slovenski Istri se nedvomno spreminja, o čemer pričajo rezultati splošne mature iz italijanskega jezika, mnenje učiteljev italijanskega jezika in rezultati raziskav v preteklih letih. V prispevku opazujemo položaj dvojezičnosti pri dveh generacijah, in sicer pri mlajših od 20 let in starejših od 40 let, in se na podlagi izsledkov raziskave opredeljujemo glede položaja dvojezičnosti.

Ključne besede

slovenska Istra; italijanščina; slovenščina; dvojezičnost; italijanski mediji

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Auer ‒ Wei 2007 = Peter Auer ‒ Li Wei, Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication, Berlin ‒ New York: Mouton de Gruyter, 2007 (Handbooks of applied linguistics 5).

Baker 2011 = Colin Baker, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Bristol ‒ Buffalo ‒ Toronto: Multilingual Matters, 2011.

Bažec 2016 = Helena Bažec, L’italiano »sloveno«, Studia universitatis hereditati 4.1 (2016), 33–47.

Čok 2006 = Lucija Čok, Bližina drugosti = The close otherness, Koper: Založba Annales – Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2016.

Čok 2008 = Lucija Čok, Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih – izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur: zaključno poročilo ciljno-raziskovalnega projekta, Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2008.

Čok 2009 = Lucija Čok, Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov: učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije, Koper: Založba Annales – Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009.

Diebold 1964 = A. Richard Diebold, Incipient bilingualism. v: Dell Hymes (ur.), Language in Culture and Society: a Reader in Linguistics and Anthropology, New York: Harper and Row, 1964, 495‒506.

Furlan 2010 = Marina Furlan, Primerjalna študija stališč študentov do dvojezičnosti, Psihološka obzorja 19.3 (2010), 35‒52.

Hockett 1958 = Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York: Macmillan Company, 1958.

Knaflič 2010 = Livija Knaflič, Pismenost in dvojezičnost, Sodobna pedagogika 61.2 (2010), 280‒294.

Kompara 2014 = Mojca Kompara, Je Slovenska Istra še dvojezična?, Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014), 89‒106.

Kompara 2015 = Mojca Kompara, The Phenomenon of the Italian Television in the Bilingual Area of Slovenia, XXXIII Congreso Internacional de AESLA: libro de resúmenes = XXXIII AESLA International Conference: book of abstracts, Madrid: Universidad Politécnica, 2015, 423.

Kompara 2017 = Mojca Kompara, Il fenomeno della televisione italiana nell’area bilingue della Slovenia, Libro dei riassunti: in occasione del 40o anniversario degli Studi di Italianistica a Pola = Knjiga sažetaka: povodom 40. godišnjice studija talijanstike u Puli, Pola = Pula, 2017, 68.

Marian ‒ Shook 2012 = Viorica Marian ‒ Anthony Shook, The Cognitive Benefits of Being Bilingual, Cerebrum: the Dana forum on brain science, 2012 〈https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583091/〉.

Moradi 2014 = Hamzeh Moradi, An Investigation through Different Types of Bilinguals and Bilingualism, International Journal of Humanities & Social Sciences Studies I, 2 (2014), 107‒112 〈https://www.ijhsss.com/files/Hamzeh-Moradi_6813z4a4.pdf〉.

Novak Lukanovič 1998 = Sonja Novak Lukanovič, Stališča do večinskega in manjšinskega jezika v vzgoji in izobraževanju na narodnostno mešanem območju v Sloveniji, v: Jezik za danes in jutri: zbornik referatov na II. kongresu Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, Ljubljana, 8.‒10. oktober 1998, ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1998, 91‒96.

Novak Lukanovič 2010 = Sonja Novak Lukanovič, Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji, Slavistična revija 58.4 (2010), 405‒418.

Novak Lukanovič ‒ Mulec 2014 = Sonja Novak Lukanovič ‒ Breda Mulec, Izvajanje dvojezičnosti v javni upravi v Sloveniji, Mednarodna revija za javno upravo 12.1 (2014), 95‒109

Pavlenko 2006 = Aneta Pavlenko (ur.), Bilingual Minds: Emotional Experience, Expression, and Representation, Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters Ltd., 2006.

RIC 2018 = Državni izpitni center (2018) 〈http://www.ric.si/general_matura/general_information/〉.

Sedmak 2009 = Mateja Sedmak, Manjšine in skupinske (etnične) identitete: primerjalna študija slovenske in italijanske manjšine, Annales: anali za istrske in mediteranske študije: series historia et sociologia 19.1 (2009), 205–220.

Siraj-Blatchford ‒ Clarke 2000 = Iram Siraj-Blatchford ‒ Priscilla Clarke, Supporting Identity, Diversity and Language in the Early Years, Berkshire: Open University Press, 2000.

Stepien idr. 2013 = Tomasz Stepien idr., Spatialisation of Education: Migrating Languages – Cultural Encounters – Technological Turn, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.

Svanjak 2013 = Jerneja Svanjak, Televizija kot masovni medij pri usvajanju jezika: diplomsko delo = La televisione come mass media nell'apprendimento della lingua: tesi di laurea, Univerza na Primorskem v Kopru, 2013. – Tipkopis.

Weinreich 1953 = Uriel Weinreich, Languages in Contact, Berlin: Walter de Gruyter, 1953.

Zerzer 2009 = Nada Zerzer, More language(s) – more space(s)?: reflections on the representation of heteroglossia and minority languages in the Alpe-Adria region, Annales: anali za istrske in mediteranske študije: series historia et sociologia 19.1 (2009), 157–172.

Zorman 2005 = Anja Zorman, Glasovno zavedanje in razvoj osnovne pismenosti v prvem, drugem/ tujem jeziku, Sodobna pedagogika 56, posebna izd. (2005), 24–45.

Zudič Antonič – Malčič 2007 = Nives Zudič Antonič – Metka Malčič, Il vicino diverso: percorsi di educazione interculturale di lingua italiana = Bližina drugosti: poti italijanskega jezika do medkulturne komunikacije, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče – Založba Annales, 2007.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7567

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.