Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880)

Avtorji

  • Simon Atelšek

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7566

Ključne besede:

jezikoslovna terminologija, zgodovinsko jezikoslovje, prevzemanje, pojmovna skupina

Povzetek

Ob 200. obletnici rojstva pravnika in jezikoslovca Mateja Cigaleta (1819–1889) v pričujočem prispevku predstavljamo prevzemanje na področju jezikoslovne terminologije in vzorčno analizo sedmih pojmovnih skupin s področja jezikoslovja v njegovi Znanstveni terminologiji (1880). Opozarjamo tudi na nekatere zanimivejše terminografske rešitve, ki smo jih opazili v analizi jezikoslovno označene terminologije v obravnavanem terminološkem slovarju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Jezikoslovna terminologija pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja, v: Besedje slovenskega jezika, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 2007 (Zora 50), 127–135.

Ahačič 2015a = Kozma Ahačič, Anton Janežič: Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo, v: Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes: različica 1.0, ur. Kozma Ahačič 〈https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/26/18631854-janezic〉.

Ahačič 2015b = Kozma Ahačič, Tipologija slovenskih slovnic, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 1, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 15–30.

Atelšek 2005 = Simon Atelšek, Vpliv češkega izrazja iz Šafárikovega terminološkega slovarja (1853) na Cigaletovo Znanstveno terminologijo (1880): diplomsko delo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2005. – Tipkopis.

Fajfar – Žagar Karer 2015 = Tanja Fajfar – Mojca Žagar Karer, Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 1, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 209–216.

Košmrlj - Levačič 2009 = Borislava Košmrlj - Levačič, Izdelava ontologij kot faza terminografskega dela ob nastajajočem Botaničnem terminološkem slovarju, v: Terminologija in sodobna terminografija, ur. Nina Ledinek – Mojca Žagar Karer – Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 163–176.

Macun 1862 = Ivan Macun, Slovenska terminologija v obče in posebno jezikoslovna, Slovenski glasnik 8.2 (1862), 67–73.

Orel 2007 = Irena Orel, Prvi slovenski terminološki slovar ter hrvaški in češki vir, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007 (Obdobja 24), 343–364.

Orožen 2003 = Martina Orožen, Oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja (ob Cigaletovem nemško-slovenskem terminološkem slovarju), v: Razvoj slovenske jezikoslovne misli, Maribor: Slavistično društvo, 2003 (Zora 26), 259–278.

Pacek 2003 = Mojca Pacek, Jezikoslovno izrazje 19. stoletja, Slavistična revija 51.1 (2003), 33–51.

Rotar 1958 = Janez Rotar, Naše jezikovno izrazje, Jezik in slovstvo 4.2+3 (1958), 37–41, 78–81.

Škofic 2006 = Jožica Škofic, Škrabec o Janezu Šolarju, v: Zbornik Škrabčeva misel 5: zbornik s simpozija 2005: jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2006, 229–243.

Šolar 1862 = Janez Šolar, O slovnični terminologiji, Slovenski glasnik 8.6 (1862), 204–206.

Trojar 2017 = Mitja Trojar, Development of Slovenian linguistic terminology in Slovenian grammars in the 18th and 19th centuries: doktorska disertacija, Univerza v Novi Gorici, 2017. – Tipkopis.

Prenosi

Kako citirati

Atelšek, S. (2019). Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880). Jezikoslovni Zapiski, 25(1). https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7566