Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju

  • Irena Orel Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: zgodovinsko oblikoslovje, nalika, pregibanje, jezikovna variantnost, sociolingvistika

Povzetek

Prispevek utemeljuje razmerja med stalnicami in variantami v zgodovini slovenskega (knjižnega) jezika, predstavlja tipologijo dvojnic glede na različne dejavnike, ki jih povzročajo, ter obravnava posamezne nalikovne spremembe v pregibalnih vzorcih knjižne in neknjižne zvrsti jezika. Nekatere spremembe, ki so bile izkazane v posameznih slovanskih jezikih, bi lahko razložili tudi s sociolingvističnimi medjezikovnimi vplivi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Besedje 2011 = Kozma Ahačič idr., Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Slovarji).

Babič 2003 = Vanda Babič, Učbenik stare cerkvene slovanščine, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003.

Basar 1734 = Jernej Basar, Conciones juxta libellum Exercitiorum s. p. Ignatij in singulas anni Dominicas digestae per P. Bartholomaeum Bassar = PRIDIGE ISBUKVIZ IMENVANIH EXERCITIA S. OZHETA IGNAZIA, Labaci: Adami Friderici Reichhardt, 1734 〈http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZXFAJNVP〉 (dostop 16. 5. 2013).

Bohorič 1584 = Adam Bohorizh, Arcticae horulae succisivae = Zimske urice proste, prevedel in spremno študijo napisal Jože Toporišič, Maribor: Obzorja, 1987.

Comrie 1996 = Bernard Comrie, Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology, Oxford (UK) – Cambridge (Massachusetts, USA): Blackwell Publishers, 1996 (1981).

Cronia 1950 = Arturo Cronia, Contributi alla dialettologia slovena (= Prispevki k slovenski dialektologiji), Slavistična revija 3 (1950), št. 3–4, 321–326.

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windischen Sprache, Grätz: Johann Andreas Kienreich, 1824.

Gutsman 1777 = Oswald Gutsmann [= Ožbalt Gutsman], Windische Sprachlehre, Klagenfurt: gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer, 1777.

HMČ 1986 = Arnošt Lamprecht – Dušan Šlosar – Jaroslav Bauer, Historická mluvnice češtiny, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

Hock 1991 = Hans Henrich Hock, Principles of Historical Linguistics, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991 (1986).

Ivanov 1983 = Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov, Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka, Moskva: Prosveščenije, 1983.

Janežič 1854 = Anton Janežič, Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirilskim in glagoliškim berilom za Slovence, Celovec: Eduard Liegel, 1854.

Jesenšek 1998 = Marko Jesenšek, Deležja in deležniki na -č in -ši, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 1998 (Zora 5).

Jurišić 1992 = Blaž Jurišić, Nacrt hrvatske slovnice: glasovi i oblici u povijesnom razvoju 2, Zagreb: Matica hrvatska, 1992 (Znanstvena knjižnica) (1942).

Konzul 1564 = Stipan Konzul Istranin, Katekizam, VTubingi, M.D.LXIIII.

Krelj 1567 = Sebastijan Krelj, POSTILLA SLOVENSKA, Ratisbonae, 1567.

Kopitar 1808 = Jernej Kopitar, Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, Ljubljana: Wilhelm Heinrich Korn, 1808.

Küzmič 1771 = Števan Küzmič, NOUVI ZÁKON ALI TESTAMENTOM GOSZPODNA NASEGA JEZUSA KRISZTUSA / ZDAJ OPRVICS zGRCSKOGA NA SZTÁRI SZLOVENSZKI JEZIK OBRNYENI PO STEVAN KÜZMICSI SURDÁNSZKOM. F., Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije – Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 1999 (1771).

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996.

Matasović 2008 = Ranko Matasović, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb: Matica hrvatska, 2008.

Metelko 1825 = Franc Serafin Metelko, Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky, Laibach: Leopold Eger, 1825 〈http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4V2HLYMI〉 (dostop 16. 5. 2013).

Metelko 1830 = Franc Serafin Metelko, Slowenische Sprachlehre, Ljubljana: im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes, 1830.

Mikhailov 2001 = Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine: rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550), Trst: Mladika – Knjižnica Dušana Černeta, 2001.

Miklošič 1856 = Franz Miklosich [= Franc Miklošič], Grammatik der slavischen Sprachen: Formenlehre, Wien, 1856.

Murko 1832 = Anton Murko, Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre für Deutsche, nach den Volkssprecharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns westlichen Distrikten, Grätz: Verlag der Franz Ferstl’schen Buchhandlung, Johann Lorenz Greiner, 1832 〈http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-X3M1PUVN〉 (dostop 16. 5. 2013).

Murko 1843 = Anton Murko, Theoretisch-practische Grammatik der Slowenischen Sprache in Steiermark, Kärnten, Krain und dem illyrischen Küstenlande, zweite, umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage, Grätz: Verlag der Fr. Ferstl’schen Buchhandlung, 1843 〈http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZW8FNGJU〉 (dostop 16. 5. 2013).

Murko 1850 = Anton Murko, Theoretisch-practische Grammatik der Slowenischen Sprache in Steiermark, Kärnten, Krain und dem illyrischen Küstenlande, zweite, umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage, Grätz: Verlag der Fr. Ferstl’schen Buchhandlung, 31850.

Muršec 1847 = Jožef Muršec, Kratka slovenska slovnica za pervence, v Gradci, 1847.

Orel 2003 = Irena Orel, Slovenski pisni jezik nekdaj in danes – med izročilom in govorom, v: Slovenski knjižni jezik: aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003 (Obdobja 20), 551–562.

Orel 2009 = Irena Orel, Starejša besedila kot vir za preučevanje zemljepisnih jezikovnih različkov, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009 (Obdobja 26), 3–22.

Orr 2000 = Robert Orr, Common Slavic Nominal Morphology: a New Synthesis, Bloomington: Slavica, 2000.

Orožen 2010 = Martina Orožen, Slovenski jezikovni razvoj v luči sistemskih inovacij in jezikovne kreativnosti, v: Martina Orožen, Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2010 (Zora 74), 25–40.

Pohlin 1789 = Marko Pohlin, KMETAM SA POTREBO INU POMOZH ALI UKA POLNE VESELE, INU SHALOSTNE PERGODBE TE VASY MILDHAJM, na

Duneju: per Christianu Grosserju, 1789.

Pohlin 2003 = Marko Pohlin, Kraynska grammatika [1768] – Bibliotheca Carnioliae, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, Ljubljana: Univerzitetna študijska komisija (izd.) – DZS (zal.), 1952.

Ramovš – Kos 1937 = Fran Ramovš – Milko Kos, Brižinski spomeniki, Ljubljana: Akademska založba, 1937.

Skubic 1997 = Mitja Skubic, Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997 (Razprave FF).

Subotić 2002 = Ljiljana Subotić, Istorijska lingvistika, Novi Sad: Filozofski fakultet, Katedra za srpski jezik i lingvistiku, 2002.

Šmigoc 1812 = Janez Leopold Šmigoc, Theoretisch-praktische Windische Sprachlehre, Grätz: Aloys Tusch, 1812 〈http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-498IC5B5〉 (dostop 16. 5. 2013).

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Jezikoslovna obravnava, v: Stiški rokopis: študije, ur. Mihael Glavan, Ljubljana: Slovenska knjiga, 1992 (Monumenta Slovenica 2), 17–31.

Vramec 1586 = Antun Vramec, Postilla, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Kršćanska sadašnjost – Varaždin: Zavod za znanstveni rad, 1990.

www.biblija.net = Sveto pismo na internetu, Svetopisemska družba Slovenije (dostop 16. 5. 2013).

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Orel I. Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju. JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 5. julij 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/3012