Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce

  • Helena Grochola-Szczepanek
Ključne besede: vljudnostno naslavljanje, spiško narečje, narečno besedje

Povzetek

V prispevku je predstavljen model jezikovne vljudnosti v spiškem narečju na ozemlju Poljske. Obravnavani so ogovarjanje ter obrazci ob pozdravu in slovesu. Opozorjeno je tudi na odstopanja od sprejetih norm in na pojavljanje novih vljudnostnih oblik v vaškem okolju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Grochola-Szczepanek 1996 = Helena Grochola-Szczepanek, O niektórych formach grzecznościowych mieszkańców wsi Rzepiska na Spiszu, Język Polski 76 (1996), 40-44.

Grochola-Szczepanek 2012 = Helena Grochola-Szczepanek, Język mieszkańców Spisza: płeć jako czynnik różnicujący, Prace IJP PAN 139, Kraków: IJP PAN, 2012.

Kąś 1994 = Józef Kąś, Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim. Na materiale gwar orawskich, [w:] Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz – K. Handke, Język a Kultura 9: Wiedza o Kulturze, Wrocław, 1994, 119-130.

Łaziński 2006 = Marek Łaziński, O panach i o paniach: polskie rzeczowniki tytularne a ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa: PWN, 2006.

Marcjanik 2007 = Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Miodek 1980 = Jan Miodek, Jeszcze o sposobach zwracania się do drugich, Język Polski 60 (1980), s. 177-179.

Ożóg 1990 = Kazimierz Ożóg, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej, Zeszyty Naukowe UJ 908, Prace Językoznawcze 98, Kraków, 1990.

Ożóg 2001= Kazimierz Ożóg, Uwagi o współczesnej polskiej grzeczności językowej, [w:] Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: wybrane zagadnienia, Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne »Fraza«, 2001, 73-84.

Pisarkowa 1979 = Krystyna Pisarkowa, Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, Język Polski 59 (1979), 5-17.

Polska etykieta językowa 1991 = Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz – M. Marcjanik, Język a Kultura 6: Wiedza o Kulturze, Wrocław, 1991.

Sikora 1993 = Kazimierz Sikora, Jak pan zawędrował na wieś, Język Polski 73 (1993), 298-303.

Sikora 2010 = Kazimierz Sikora, Grzeczność językowa wsi 1, System adresatywny, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

Skudrzyk 2007 = Aldona Skudrzyk, Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa), [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red.

A. Achtelik – J. Tambor, Katowice: Gnome, 2007, 105-122.

Tomiczek 1983 = Eugeniusz Tomiczek, System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego: socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Acta Universitatis Wratislaviensis 730, Wrocław, 1983.

Weiss 2003 = Peter Weiss, Načini ogovarjanja in govorjenja o odsotni osebi v govorih spodnje Zadrečke doline, [w:] Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja, red. Z. Zorko – M. Koletnik, Zora 25, Maribor: Slavistično društvo, 2003, 199-215.

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Grochola-SzczepanekH. Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce. JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 19. januar 2022.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/3008