Hrematonimi

  • Alenka Gložančev

Povzetek

V članku je podan pregled slovenske hrematonimije. Terminološki opredelitvi pojma hrematonim sledi obravnava različnih vrst hrematonimov v slovenskem imenoslovju; podrobneje sta predstavljeni obravnava imen upravnih enot oz. družbenopolitičnih in upravnih skupnosti ter obravnava poslovnih imen oz. imen podjetij. V okviru poslovnih imen je poudarjena vloga jezikovnokulturne politike. V razdelku Stanje raziskav in prikaz raziskovalnih rezultatov na področju slovenskega poslovnega imenoslovja sta podani strukturna tipologija imen slovenskih podjetij in tipologija enobesednih imen slovenskih podjetij. Glede na j ezikovnokultur ni vidik sta podana prikaz odnosa do tujejezičnih imen slovenskih podjetij in utemeljitev teze, da tujejezična imena slovenskih podjetij niso sodobna marketinška globalizacijska potreba, ampak so jezikovnokulturniproblem. Predstavljena sta uporaba statistične metodologije pri obravnavi stanja in odnosa slovenskih govorcev do tujejezičnih imen slovenskih podjetij ter predlog ustreznih nalog slovenskega uporabnega jezikoslovja v smislu konkretne slovenistične strateške pomoči za jezikovnokulturno ozaveščanje na področju poslovnih imen (predlog za jezikovne priročnike s konkretno tematiko imen slovenskih podjetij). Poudarjena je potreba po interdisciplinarnem pristopu na poslovnoimenskem področju (sodelovanje strokovnjakov s področja jezikoslovja, sociologije, prava, marketinške stroke).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bartol, Andrej, Imena ljubljanskih trgovin, diplomska naloga, mentorica prof. dr. Breda Pogorelec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 1996.

Bartol, Andrej, Javna poimenovanja kot del jezikovnega načrtovanja, magistrsko delo, mentorica prof. dr. Breda Pogorelec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 1999.

Crnkovič, Marko, Happy new language (Jezikanje), Delo, Ljubljana 31. 12. 1987.

Cook, Guy, The Discourse of Advertising, New York, London 1994.

Dauzat, Albert, Dictionnaire étymologique des noms defamille et prénoms de France (Uvod), Pariz 1875.

Dokler, Anton, Grško-slovenski slovar, Ljubljana 1915.

Dular, Janez, Državnemu zboru Republike Slovenije, Jezik in slovstvo, 39, št. 5, (1993/94), str. 208—209.

Dular, Janez, Za zakon o rabi slovenščine: izhodišča za okroglo mizo 19. maja 1997 v CD, Nova revija 16, september 1997, št. 185, str. 34-35.

Dular, Pravna ureditev položaja slovenskega jezika kot državnega jezika: zakon o rabi slovenščine, državni urad za jezik, poročilo o okrogli mizi, v: Jan, Zoltan (ur.), Janko Kersnik in njegov čas, Zbornik Slavističnega zborovanja 8, Ljubljana 1998, str. 129-132.

Dular, Janez, Stabej, Marko, Nedolžnost in zaščita: dr. Marko Stabej in dr. Janez Dular o jezikovni politiki, Delo 44, št. 68, Ljubljana 23. 3. 2002.

Furlan, Metka, Gložančev, Alenka, Šivic-Dular, Alenka, Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih imen in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana 2001.

Gložančev, Alenka, Enobesedna imena slovenskih podjetij, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, 1991.

Gložančev, Alenka, Imena slovenskih podjetij in jezikovnokulturna politika, v Stanislaw Gaj da (ur.) Najnowsze dzieje jezykôv slowianskich: Ada Vidovič Muha (ur.) Slovenski jezik, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole 1998, str. 91-109.

Gložančev, Alenka, Enobesedna imena slovenskih podjetij, magistrsko delo, mentor prof. dr. Tomo Korošec, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1998.

Gložančev, Alenka, Pravopisno-slovnična in jezikovnokulturna vprašanja pri imenih slovenskih podjetij kot kategoriji stvarnih lastnih imen, Slovensko jezkoslovje danes in jutri / Slovenski slavistični kongres, Zoltan Jan (ur.), Celje 1999, str. 134-142.

Gložančev, Alenka, Imena podjetij kotjezikovnokulturno vprašanje, izdajatelja Slavistično društvo Slovenije in Založba Rokus; Rokus, Ljubljana 2000.

Gložančev, Alenka, Tujejezičnost v imenih slovenskih podjetij - jezikovnokulturni problem ali marketinška globalizacijska potreba, v: Riječ, Časopis za filolo-gijo, Rijeka 2001, str. 21-27.

Gradišnik, Janez, Za lepo domačo besedo, Založba Obzorja, Maribor, 1985.

Gradišnik, Janez, Jezikovni kotiček, 7 D: Hotelske težave (12. 1. 1984), Inženiring (14. 6. 1984), Lepa zbirka (1. 8. 1984), Loka volna - Liska krava (11. 10. 1984), Slovenščini se slabo piše I (20. 8. 1986), Slovenščini se slabo piše II (27. 8. 1986) in drugi.

Gradišnik, Janez, Slovensko ali angleško?, Mohorjeva družba, Celje 1993.

Gradišnik, Janez, Prevara z zakonom, Družina 48, 17. 1. 1999.

Gradišnik, Janez, Naposled Urad za jezik, Družina 49, 5. 11. 2000.

Gradišnik, Janez, Kdaj zakon za slovenski jezik, Družina 51, št. 25/26, 23. 1. 2002.

Jakopin, Franc, O nalogah slovenske sociolingvistike, Stanje in razvoj družbenih znanosti na Slovenskem, Ljubljana, 1985.

Javna predstavitev mnenj o tezah za zakonsko ureditev rabe slovenščine kot uradnega jezika, Zbornik prispevkov iz razprave za predlog zakona in izbor gradiva, Ljubljana, 2000 (ur. Sonja Uršič in Zoltan Jan) (izdal Državni svet Republike Slovenije).

Jermanj, Naca, Numerologija - števila prinašajo harmonijo, Ljubljana 1990, str. 81-86.

Kalin Golob, Monika, Jezikovnokulturne smeri na Slovenskem: romantiki in realisti oz. puristi in protipuristi? v: Stanislaw Gajda (ur.) Najnowsze dziejejezykôv slowianskich, Ada Vidovič Muha (ur.) Slovenski jezik, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998, str. 73-91.

Keber, Janez, Leksikon imen, Celje, 1988, 1996.

Koder, Helena, Cikel jezikovnokulturnih oddaj na RTV Slovenija, Ljubljana, 1972 (natančnejše podatke hrani Arhiv RTV Slovenija).

Korošec, Tomo, Pet minut za boljši jezik, Ljubljana, 1972 (zlasti poglavja: O rabi kratic v slovenščini, O novejši tvorbi sklopov v slovenščini, Imena izdelkov).

Korošec, Tomo, Stilistikaporočevalstva, Ljubljana, 1997.

Kline, Mihael, Slovenska podjetja so prave muzejske zbirke blagovnih znamk, MM, Media mark (slov. izdaja), januar 1999, leto 19, št. 213, str. 38.

Kronika Slavističnega društva Slovenije, list za člane društva 6, št. 34 (piše, ureja in odgovarja dr. Zoltan Jan), 2002.

Kržišnik, Erika, Slovensko gospodarstvo o slovenskem jeziku, Jezik in slovstvo XXXV (1989/90), št. 4-5, str. 102-106.

Lewandowski, Andrzej, Wspôlczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Göra, 1992.

Marušič, Franc, Imena slovenskih podjetij med purizmom, zakonom in varstvom jezika, diplomska naloga (mentor: prof. dr. Janez Orešnik), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje), 1999.

Moder, Janko, (gradivo zbral in obdelal) Jezikovno razsodišče 1980-1982, Trst -Celovec, 1984.

Moder, Janko, Jezikovni kotiček, Nedeljski dnevnik: Kinoteka IV (17. 8. 1986), Kinoteka V (31. 8. 1986), Kratica DUR (13. 12. 1987) in drugi.

Novak, France, Imena gospodarskih in drugih organizacij, raznih ustanov in združenj, Gospodarski vestnik, 8. 11. 1968.

Novak, France, Imena izdelkov, Gospodarski vestnik, 18. 10. 1968.

Novak, France, Poslovni in uradovalni jezik (Gospodarska založba 39), Delo, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1980.

Novak, France, Poslovno in uradovalno komuniciranje: študijsko gradivo za jezikoslovni del, Visoka upravna šola Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2001.

Orešnik, Janez, Uradi za jezik v Skandinaviji, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1995.

Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika, Skopje, 1973.

Pogorelec, Breda, idr. (ur.), Slovenščina v javnosti: Zbornik s posvetovanja o slovenskem jeziku, Portorož, 14. in 15. maja 1979, Ljubljana, 1983.

Pogorelec, Breda, Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje pri Slovencih - zgodovina in sodobni vidiki, v: Inka Šrukelj (ur.) Jezik tako in drugače, Ljubljana, 1993, str. 2-17.

Pogorelec, Breda, Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika pri Slovencih med 1945 in 1995, v: Stanislaw Gaj da (ur.) Najnowsze dzieje jezykôv slowian-skich: Ada Vidovič Muha (ur.) Slovenski jezik, Uniwersytet Opolski - Insty-tut Filologii Polskiej, Opole, 1998, str. 49-73.

Pogorelec, Breda, Kaj storiti?, Slovenščina v šoli 6, št. 1/2, 2001, str. 11-20.

Raziskovalne srednješolske ali diplomske naloge po seznamu COBISS.

Rouaix, Paul, Dictionnaire des idées suggérées par des mots, Pariz, 1979.

Sajovic, Tomaž, Uvodnik, Jezik in slovstvo 47 (2001/2002), št. 4.

Slovenski pravopis, Jože Toporišič idr., izdajatelja ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC in ZRC SAZU, Ljubljana, 2001.

Splichal, Slavko, Analiza besedil. Statistična obravnava jezikovnih podatkov v družboslovnih raziskavah, Ljubljana, 1990.

Stabej, Marko, Nekatera vprašanja formalnopravnega urejanja statusa slovenskega jezika v Republiki Sloveniji, v: Inka Štrukelj (ur.) Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije, Društvo za uporabno jezikoslovje, Ljubljana 2000, str. [234-245].

Stabej, Marko, Institucionalizacija jezikovne politike v državnih organih Republike Slovenije, Zbornik referatov s Prvega slovensko-hrvaškega srečanja (ki je bilo v Novigradu od 25.-27. marca 1999), Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, Ljubljana 2001, str. 33-42.

Stabej, Marko, Slovenščina: v obrambo ali napad?, Razkrij svojo digitalno substanco, Ljubljana, Inštitut za telekomunikacije, 2001, str. 254-259.

Stabej, Marko, Dular, Janez, Nedolžnost in zaščita: dr. Marko Stabej in dr. Janez Dular o jezikovni politiki, Delo 44, št. 68, Ljubljana 23. 3. 2002.

Superanskaja, A. V., Obščaja teorija imeni sobstvennogo, Moskva, 1973.

Šimunovič, Petar, Ime i jezična norma, Onomastica jugoslavica XIII, Zagreb 1989, str. 7-19.

Škofnik, L. S., Tarasov, E. Y., Jazyk ulicy, Moskva 1977.

Šramek, Rudolf, Üvod do obecné onomastiky, Brno 1999.

Štrukelj, Inka, Nekateri vidiki načrtovanja jezika in jezikovne politike, Jezik tako in drugače, Ljubljana 1993, str. 41-55.

Šuss, 1998-200, Marušič, Franc Lanko, Žaucer, Rok, (ur.), Študentska založba, Ljubljana, 2001.

Toporišič, Jože, Slovenska slovnica, Maribor 1976,21984.

Toporišič, Jože, Družbenost slovenskega jezika, Ljubljana 1991.

Toporišič, Jože, Družbenost slovenskega jezika od druge svetovne vojne sem, v: Stanislaw Gajda (ur.) Najnowsze dzieje jezykôv slowianskich: Ada Vidovič Muha (ur.) Slovenski jezik, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Pol- skiej, Opole, 1998, str. 49-73.

Ule, Mirjana, Kline, Mihael, Psihologija tržnega komuniciranja (knjižna zbirka Teorija in praksa), Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 1996.

Uradni list Republike Slovenije, t. 97/2000 (20. 10. 2000)

Urbančič, Boris, O jezikovni kulturi, Delavska enotnost, Ljubljana 1972, 21973, 1987.

Vidovič Muha, Ada (ur.), Jezik in čas, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1996.

Vidovič Muha, Ada, Razvojne prvine normativnosti slovenskega knjižnega jezika, v: Stanislaw Gajda (ur.) Najnowsze dzieje jezykôv slowianskich, Ada Vidovič Muha (ur.) Slovenski jezik, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Pol-skiej, Opole, 1998, str. 19-49.

Vidovič Muha, Ada, Spremenjena vloga slovenskega jezika, Razgledi, št. 21, 10. 11. 1999, str. 14-15.

Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 10. 6. 1993.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Gložančev A. Hrematonimi. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 27. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2625