Imena vasi in mest v Sloveniji

Avtorji

  • Viktor Majdič

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v8i2.2623

Povzetek

V prispevku so obravnavana imena vasi in mest glede na procese slovanske kolonizacije, pomenske in besedotvorne kategorije (kronološko, geografsko), slovnične značilnosti (spol, število, sklanjatev) in naglaševanje. Posebna poglavja so namenjena večbesednim krajevnim imenom, evoluciji imen (novim in najnovejšim imenom), specifiki imen mest ter toponimskim (ojkonimskim) atlasom. Na koncu sta podana stanje raziskav in izbor literature.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj, France, Krčevine, Slavistična revija VIII (1955), Ljubljana, 1-23. Bezlaj, France, Zanimivosti iz toponomastike, Pogovori o jeziku in slovstvu, Maribor 1955, 66-81.

Bezlaj, France, Vyznam onomastiky pro Studium praslovanského slovnika, Slavia XXVII, Pra- ga 1958, 353-364.

Bezlaj, France, Vas in selo v slovanski onomastiki, Jezik in slovstvo V (1959/60), Ljubljana, 204-207.

Bezlaj, France, Slovenska vodna imena I, II, Ljubljana 1956, 1961.

Bezlaj, France, Slovensko imenoslovje, Jezik in slovstvo VII (1961/62), Ljubljana, 130-135.

Bezlaj, France, Slovenski imenotvorni proces, Jezik in slovstvo X (1965), Ljubljana, 113-118.

Bezlaj, France, Naloge in poti slovenskega imenoslovja, Onomastica jugoslavica I, Ljubljana 1969, 243-248.

Bezlaj, France, Novejša dognanja v slovenski toponomastiki, V seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1969.

Bezlaj, France, Onomastika in leksikologija, Onomastica jugoslavica I, Ljubljana 1969, 10- 21.

Bezlaj, France, O imenih Sneberje, Sostro in drugo, Jezik in slovstvo XXII (1976/77), Ljubljana, 225-227.

Bezlaj, France, Kočljivi onomastični problemi, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Ljubljana 1981, 1-9.

Blaznik, Pavle, O metodah in nekaterih rezultatih pri ugotavljanju lokalizacij krajevnih imen, Onomastica jugoslavica II, Ljubljana 1970, 3-11.

Borys, W, Još o podrijetlu slovenskih toponima Naklo, Nakla, Nakel. Onomastica jugoslavica XI, Zagreb 1984, 1-9.

Brinar, J., Slovarček zemljepisnih imen, njih izvir in pomen, Celje 1928.

Čop, Dušan, Slovenska krajevna imena na Koroškem in vzhodnem Tirolskem, Onomastica jugoslavica V, Zagreb 1975, 21-33.

Čop, Dušan, Nedoslednosti v rabi in pisanju koroških krajevnih in gorskih imen, Onomasti- ca jugoslavica VI, Zagreb 1976, 83-102.

Čop, Dušan, Onomastično-lingvistične zanimivosti Bohinja, Bohinjski zbornik, Radovljica 1987,123-128.

Gjurin, Velemir, Kolikostna premena v slovenskih naselijskih imenih, Slavistična revija XXXIV (1986), Maribor, 165-196.

Grad, Anton, K etimologiji toponima Ljubljana, Onomastica jugoslavica VII, Zagreb 1978, 27-35.

Grad, Anton, K etimologiji slovenskega toponima Vrhnika, Jezik in slovstvo XXIV (1983/ 84), Ljubljana, 127-128.

Kolarič, Rudolf, Imena na -ci, -ovci v Vojvodini, Zbornik zafilologiju i lingvistiku II, Novi Sad 1959, 138-141.

Kos, Milko, Stari trg in sorodna krajevna imena, GV V/VI (1929/30), Ljubljana, 160-173.

Kos, Milko, Vojvoda in knez v krajevnih imenih, Glasnik muzej ske ga društva XXIV (1943), Ljubljana, 77-83.

Kos, Milko, O prevzemu antičnih krajevnih imen na slovenskem ozemlju, Ephemeridis In- stituti Arche ologici Bulgarici, Vol. XVI, Ljubljana 1950, 241-248.

Kos, Milko, O imenih nekaterih krajev v Slovenskem primorju, Zbornik Primorske založbe Lipa, Koper 1956, 7-26.

Kos, Milko, »Vas« in »selo« v zgodovini slovenske kolonizacije, Razprave SAZU, Haupt- manov zbornik, Ljubljana 1966, 79-98.

Kos, Milko, Kolonizacija med Dravo in Rabo pa krajevna imena na -ci. Svet med Muro in Dravo, Maribor 1968, 256-264.

Kos, Milko, Nekatera krajevna imena na Gorenjskem, Onomastica jugoslavica I, Ljubljana 1069, 5-9.

Koštial, Ivan, Nekaj o naših imenih, Rodbinski priimki in krajevna imena, napravljena iz imen svetnikov, Dom in svet, Ljubljana 1904, 562-564.

Lubaš, W., O izmenični izpeljavi in konverziji v slovenskih krajevnih imenih, Jezik in slovstvo XII (1967), Ljubljana, 108-110.

Lubaš, W., Očetnoimenska krajevna imena z obrazili -ci, -ovci in -inci v slovenskem jezi- ku, Jezik in slovstvo XIV (1969), Ljubljana, 72-74.

Majdič, Viktor, Razgledi po krajevnih imenih, Ljubljana 1996.

Majdič, Viktor, Slovar toponimske terminologije, Geodetska uprava RS, Ljubljana 1995 (soav- tor D. Radovan).

Majdič, Viktor, Toponimska navodila za Slovenijo, Geodetska uprava RS, Ljubljana 1995 (soav- tor D. Radovan).

Majdič, Viktor, Politika in jezik, Slovensko jezikoslovje danes in jutri (zbornik SDS), Ljubljana 2000, 52-59.

Majdič, Viktor, Vpliv jezikovne analogije na nastajanje krajevnih imen, Simpozij Slovenska lastnoimenskost, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 141-155.

Majdič, Viktor, Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen, Gospodarski vestnik 66, Ljubljana 1994, 99-123.

Merkù, Pavle, Imena naših krajev, Trst 1987.

Merkù, Pavle, Primorski imenoslovni prispevki, Primorska srečanja 11, Trst 1987, 52-53, 264-265, 341, 428-429, 588.

Merkù, Pavle, Primorski imenoslovni prispevki, Primorska srečanja 12, Trst 1988, 61, 356- 357, 459-460, 564-565, 677.

Miklošič, Franc, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen in slavischen. Sammlung Slavischer Lehr- un Handbücher, Heidelberg 1927, 117-190.

Miklošič, Franc, Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen, Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher, Heidelberg 1927, 191-354.

Müller, Jakob, Slovnica krajevnih imen grosupeljske občine, Zbornik občine Grosuplje, Grosuplje 1984, 123-131.

Pintar, Luka, Odkod ime Raščica?, Trubarjev zbornik, Ljubljana 1908, 265-270.

Pintar, Luka, Imenoslovne črtice, IMD XIX, Ljubljana 1909, 44-45, 123-128, 185-187.

Pintar, Luka, Črtice o krajnih imenih, Ljubljanski zvon, Ljubljana 1910, 234-240, 343-350, 410^15,736-741.

Pintar, Luka, O krajnih imenih. Ljubljanski zvon, Ljubljana 1912,47-51, 316-319, 365-369, 489-492, 550-554, 600-605.

Pintar, Luka, O krajnih imenih, Ljubljanski zvon, Ljubljana 1913, 27-31, 74-79, 151-156, 200-203, 251-254, 312-317, 365-371, 425-428, 473-477, 545-550, 658-663. Pintar, Luka,

O krajnih imenih. Ljubljanski zvon, Ljubljana 1914, 167-171, 283-286, 325- 329, 374-377, 459-465, 498-505, 563-571.

Pintar, Luka, O krajnih imenih. Ljubljanski zvon, Ljubljana 1915, 24-31, 66-72, 131-135, 211-217, 319-324.

Ramovš, F., Grosuplje, Ljubljanski zvon, Ljubljana 1919, 176-182.

Ramovš, F., Slov. Celje, Časopis za jezik, književnost in zgodovino III, Ljubljana 1921, 33- 34.

Ramovš, F., Slov. Kobarid - furl. Čavored - ital. Caporetto - nem. Karfreit, Časopis za jezik, književnost in zgodovino III, Ljubljana 1921, 60-62.

Rospond, S., O deriwacji fleksyjnej w nazewnictwie miejscowym slowenskim, Onomastica jugoslavica II, Ljubljana 1970, 30-63.

Skok, P., Oglej i Celje, Časopis za jezik, književnost in zgodovino III, Ljubljana 1921, 24-32.

Skok, P., Iz slovenačke toponomastike I, Etnolog III, Ljubljana 1928, 179-195.

Skok, P., Iz slovenačke toponomastike II, Etnolog VII, Ljubljana 1934, 51-87.

Snoj, Marko, O imenih Brnik in Pirniče, Zbornik 6. jugoslovenske onomastičke konferencije, Beograd 1987, 489-492.

Šivic Dular, Alenka, Iz slovenske geografske terminologije: prsi. *čelo, Zbornik 6. jugoslovenske onomastičke konferencije, Beograd 1987, 469-479.

Šivic Dular, Alenka, K normiranju slovenskih zemljepisnih imen, XXIV seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1988, 55-66.

Šivic Dular, Alenka, Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen, Jezik in slovstvo XXIX (1988/89), Ljubljana, 3-14.

Šivic Dular, Alenka, Slovenska matica in akcija za zbiranje zemljepisnih imen, XXV seminar slo- venskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1989, 83-102.

Šivic Dular, Alenka, Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen - Na gradivu do leta 1500, Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 10, Ljubljana 1989, 229-244.

Štrekelj, Karel, Razlaga nekaterih krajevnih imen po slovenskem Štajerju I, Časopis za zgodovino in narodopisje III, Ljubljana 1906, 42-64.

Prenosi

Objavljeno

13.08.2015

Kako citirati

Majdič, V. (2015). Imena vasi in mest v Sloveniji. Jezikoslovni Zapiski, 8(2). https://doi.org/10.3986/jz.v8i2.2623