Priimki na Slovenskem

  • Silvo Torkar

Povzetek

V prispevku je po kratkem uvodu prikazan nastanek priimkov na slovenskem ozemlju. Navedeni so štirje glavni viri nastanka, tj. rojstna, krajevna oziroma pokrajinska imena, vzdevki ter imena poklicev oziroma funkcij. V nadaljevanju so priimki obdelani z oblikovnega, besedotvornega in pomenskega vidika. V Sloveniji je blizu 70.000priimkov, najpogostejši pa je Novak. Tipično slovenski so priimki na -šek in -nik, ki kažejo na krajevni izvor. Prispevek se končuje s prikazom stanja raziskav in z najpomembnejšo bibliografijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andrejka, Rudolf, Doneski k postanku in razvitku rodbinskih imen v Selški dolini, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 (1939), 310-332.

Beneš, Josef, O ceskychprijmenich, Praha 1962.

Bezlaj, France, Slovenska vodna imena I—II, Ljubljana 1956-1961.

Bezlaj, France, Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana 1967.

Breznik, Anton, O zloženkah v slovenščini, Razprave AZU U, 55-76.

Bunc, Stanko, Pogled v slovensko onomastiko, Slavistična revija 4 (1951), 77-86.

Bunc, Stanko, O nastanku, razvoju in pomenu priimkov, Jezik in slovstvo 8 (1962/ 63), 174-177.

Burič, Antun, Povijesna antroponimija Gorskog kotara, Rijeka 19832.

Čop, Dušan, Slovenska krajevna imena in priimki na Koroškem in vzhodnem Tirolskem, Onomastica jugoslavica 5 (1975), 21-33.

Dapit, Roberto, Cognomi e nomi difamiglia deli Alta Val Torre, Comune di Lusevera 2001.

Debeljak, Anton, Živalski priimki v Slovencih, Lovec 29 (1946), 30 (1947); Proteus 16(1953-54).

Goričar, Maks, Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in hišnih imen med Slovenci, Etnolog XII (1939), 82-122.

Hozjan, Andrej, Starejši priimki v vitanjski okolici, Časopis za zgodovino in narodopisje 28 (1992), 255-268.

Ilešič, Fran, Neke kajkavske (slovenačke i hrv.-kajkavske) jezičke pojave, naročito u prezimenima, JuznoslovenskifilologXVl (1937), 99-143.

Jakopin, Franc, Vprašanja naglaševanja priimkov v slovenščini, Onomastica jugoslavica 6 (1976), 217-240.

Jakopin, Franc, Osebna imena na Slovenskem ob prehodu v 16. stoletje, XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Zbornik predavanj, Ljubljana 1984,275- 284.

Jakopin, Franc, Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi, Slavistična revija 26 (1977), kongresna, Ljubljana, 5-25.

Jakopin, Franc, Vprašanje priimkov na -man v slovenščini, Papers in Slavic Philology 1, Ann Arbor 1977, 146-156.

Jakopin, Primož, Entropija imena i prezimena u Sloveniji, Zagreb 1981, magistrsko delo.

Jurančič, Janko, O priimkih pri južnih Slovanih, Slavistična revija 25 (1977), kongresna, 27-39, Ljubljana.

Keber, Janez, O izvoru priimkov na -šek, Onomastica jugoslavica 9 (1982), 229-236.

Keber, Janez, Živalske metafore kot vir imen, vzdevkov in priimkov, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 135-149.

Keber, Janez, Raziskovanje izvora priimkov v Sloveniji, Simpozij Slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija '99 v Pišecah, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001,97-110.

Kos, Franc, Ob osebnih imenih pri starih Slovencih, Letopis Matice slovenske 1886, Ljubljana, 107-151.

Koštial, Ivan, O naših priimkih, Mladika 8 (1927).

Kotnik, Bertrand, Zgodovina hiš južne Koroške 1-6, Celovec 1992-1999.

Kronsteiner, Otto, Die alpenslawischen Personennamen, Wien 1975.

Maček, Janko, Prebivalstvo mesta Ljubljane v srednjem veku po svojih imenih in priimkih, Kronika slovenskih mest 1936, 160-163, 218-223.

Makovec, Juš, Korenine, Priimki na Murskem polju (1669-1900), Murska sobota 1987.

Merkù, Pavle, Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982.

Merkù, Pavle, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993.

Merkù, Paolo, // "Libro diperticationi" delNotaro Giusto Ravizza (1525): il testo e Vanalisi dei nomipersonali, di istituzioni e di luoghi, Trieste 1994.

Miklošič, Franc, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg 1927.

Mrdavšič, Janez, Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in širši okolici, Ravne na Koroškem 1988.

Simonie, Ivan, Migracije na Kočevskem v luči priimkov, Etnolog 7 (1934), 107-138.

Šimundič, Mate, Značenje najstarijih slovenskih osobnih imena, Časopis za zgodovino in narodopisje 5 (1973), 14-46.

Šivic-Dular, Alenka, Slovenski priimki na -en, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Ljubljana 1981, 507-518.

Šivic-Dular, Alenka, Južnoslovanski priimki s pripono -(j) ava, Onomastica jugoslavica 10(1982), 239-246.

Šivic-Dular, Alenka, Slovenski priimki na -et in -ent, Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferenci)'e, Sarajevo 1985, 167-177.

Torkar, Silvo, O nekaterih priimkih iz nemških podstav v zgornji Baski dolini, Razprave II r. SAZU XV (1996), 125-136.

Zuanella, Božo, Hišna imena in priimki v Sovodenjski dolini, Dom, Čedad 1981-1984.

Zuanella, Božo, Slovenski priimki v občini Garmak, Svet Lenart, Podbenesec, Dom, Čedad 1987-1996.

Začasni slovar slovenskih priimkov (ur. F. Bezlaj), Ljubljana 1974.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Torkar S. Priimki na Slovenskem. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 27. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2622