Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji

  • Janez Keber

Povzetek

V prispevku so po splošnem uvodu o imenih obravnavana rojstna imena, hišna imena, vzdevki in psevdonimi. Pri rojstnih imenih so tako npr. obravnavana slovanska, krščanska in muslimanska imena, tuja in nova imena, ženska in moška imena. V zvezi s strukturo imen so obravnavana zložena imena, dalje načini krajšanja imen in tvorbe novih imenskih oblik - tvorjenk s številnimi sufiksi, ki so v slovenskem jeziku. Pregledno so predstavljeni vzdevki, hišna imena in psevdonimi, ki s svojimi posebnimi funkcijami dopolnjujejo običajno imensko formulo ime + priimek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andrejka, Rudolf, Župani Selške doline v letih 1500-1800, Glasnik Muzejskega društva Slovenije 15 (1934), 95-102.

Andrejka, Rudolf, Doneski k postanku in razvitku rodbinskih imen v Selški dolini, Glasnik Muzejskega društva Slovenije 20 ( 1939), 313-316.

Bajt, M., Lipičar, M., Osebna imena, Varnost 1979, 7/8, 332-338.

Benkovič, J., Slovenski koledarji in koledarniki, Dom in svet 8 (1895), 25, 55, 86, 186, 215, 247, 282, 343, 375, 500, 636, 667, 698, 730, 758.

Bezlaj, France, O besedah in imenih, Jezik in slovstvo 1 (1955/1956), št. 8/9, 10, 239-241,291-292.

Bezlaj, France, Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana 1967.

Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika, I—III, Prva knjiga A-J, Druga knjiga K-O, Tretja knjiga P-S, Ljubljana 1976, 1982, 1995.

Bezlaj, France, Slovenska vodna imena I. (A-L), II. (M-Z), Ljubljana 1956, 1961.

Bezlaj, France, Slovenski imenotvorni proces, Jezik in slovstvo 10 (1965), 113-118.

Bezlaj, France, Stratigrafija Slovanov v luči onomastike, Južnoslovenskifilolog 13 (1958), 83-95, Slavistična revija 11 (1958), 35-56.

Bezlaj, France, Onomastika in leksikologija, Onomastica jugoslavica 1 (1969), 10- 21.

Bezlaj, France, Naloge in poti slovenskega imenoslovja, Onomastica jugoslavica 1 (1969), 243-248.

Bezlaj, France, Onomastika v etimoloških slovarjih, Onomastica jugoslavica 5 (1975), 3-8.

Biblični leksikon, ur. Anton Grabner- Heider in Jože Kraševec s sodelavci, Celje 1984.

Blaznik, Pavle, Urbarji freisinške nadškofije, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Zvezek četrti, SAZU v Ljubljani 1963.

Blaznik, Pavle, Historična topografija Slovenije II, Slovenska Štajerska in jugoslovanski del Koroške do leta 1500, 1, 2, Maribor 1986, 1988.

Bosanac, Milan, Prosvjetin imenoslov, Zagreb 1984.

Breznik, Anton, O zloženkah v slovenščini, Razprave AZUTI, Ljubljana 1944, 55-76.

Breznik, Anton, Rodbinski priimki iz starih svetniških imen, Koledar Mohorjeve družbe 1942, 68-70.

Bunc, Stanko, Imena za denar na Slovenskem, Slovenski jezik 3 (1940), 56-67.

Bunc, Stanko, Janez v slovenskih priimkih, Slovenski narod 26. 3. 1945.

Bunc, Stanko, Jurij v slovenskih priimkih, Slovenski narod 30. 4. 1945.

Bunc, Stanko, Naša imena in denar, Numizmatični vestnik 6 (1962),, št. 5-6, 183- 194.

Bunc, Stanko, O nastanku, razvoju in pomenu priimkov, Jezik in slovstvo 8 (1962/ 63), 174-177.

Bunc, Stanko, Pogled v slovensko onomastiko, Slavistična revija 4 (1951), 77-86.

Burkart, Walter, Neues Lexikon der Vornamen, Köln 1987.

Cernaz, Alberto, V vzdevkih je delček zgodovine, Istran 1998, 110-111.

Cigale, Matej, Deutsch-slovenisches Wörterbuch I, II, Laibach 1860.

Cottle, Basil, The Penguin Dictionary of Surnames, second edition, 1978

Čuk, Stanko, Tvoje ime, rubrika v reviji Ognjišče, Koper 1981-1984.

Dauzat, Albert, Dictionnaire étimologique des noms de familles et prénoms de France, Paris 1951.

Dauzat, Albert, Les noms des personnes, origine et évolution, Prénoms - Noms de familles — Surnoms - Pseudonymes, Paris 1950.

Geč-Korošec, Miroslava, Primerjalno-pravni prikaz ureditve osebnega imena po predpisih posameznih republik in avtonomnih pokrajin SFR Jugoslavije, Pravnika (1980), št. 10/12, 327-340.

Geč-Korošec, Miroslava, Pravna ureditev osebnega imena v ZR Nemčiji - učinki na jugoslovansko-nemška družinskopravna razmerja, Pravnik 36 (1981), št. 7/9, 225-237.

Gestrin, Ferdo, Mitninske knjige 16. in 17. stoletja na Slovenskem, SAZU, Ljubljana 1968

Glonar, Joža, Poučni slovar, Ljubljana 1931-1938.

Glonar, Joža, Slovar slovenskega jezika, Ljubljana 1936.

Gorbanevskij, Mihail Viktorovič, V mire imen i nazvanij, Moskva 1983.

Gorbanevskij, Mihail Viktorovič, V mire imen i nazvanij, druga predelana in dopolnjena izd., Moskva 1987.

Goričar, Maks, Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in hišnih imen med Slovenci, Etnolog 12 (1939), 82-112.

Goršič, M., O naših imenih, Življenje in svet 3 (1929), knjiga 5, št. 2, 39-41, št. 3, 87-90.

Gottschald, Max, Deutsche Namenkunde, Vierte Auflage, Berlin 1971.

Grkovič, M., Rečnik ličnih imena kod Srba, 1977.

Hajnšek - Holz, Milena, Hišna imena pod Donačko goro, Simpozij slovenska last-noimenskost, Zbornik s simpozija v Pišecah '99, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 79-87.

Hanks, Patrick, Hodges, Flavia, The Oxford Minidictionary of First Names, Oxford 1986.

Humar, Marjeta, Lastna imena v starejših slovenskih besedilih in slovarjih kot kul-turološka prvina, Simpozij slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija '99 v Pišecah, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 111-128.

Ivaško, V. A., Kak vybirajut imena, Minsk 1988.

Jakopin, Franc, Jezikovna in pisna adaptacija imen v besedilih 16. stoletja, Zbornik Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije, SAZU, Ljubljana 1986, 69-75.

Jakopin, Franc, O naših imenih in priimkih, Slovenski koledar 1979, 153-155.

Jakopin, Franc, Osebna imena na Slovenskem ob prehodu v 16. stoletje, XX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1984, 275-284.

Jakopin, Franc, Vprašanje dvojezičnosti v zgodovini slovenskih osebnih imen,X7. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 1-13. julij 1985, zbornik predavanj, Ljubljana, 17-21.

Jakopin, Primož, Entropija imena iprezimena u Sloveniji, magistrsko delo, Zagreb 1981.

Jermanj, Naca, Numerologija, Števila ustvarjajo harmonijo, Ljubljana 1990.

Jermanj, Naca, Novo življenje po numerološki spremembi, Ljubljana 1996.

Jurjevec, Nataša, Ledinska in hišna imena Kostrevnice, Simpozij slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija v Pišecah '99, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001,157-174.

Katičič, Radoslav, Keltska osobna imena u antičkoj Sloveniji, Arheološki vestnik 17 (1966), 145-168.

Keber, Janez, Slovenska imena mesecev iz imen svetnikov, Mohorjev koledar 1986, Celje 1985, 160-163.

Keber, Janez, Besedje in izrazi iz imena Marija, Mohorjev koledar 1987, Celje 1986, 106-109.

Keber, Janez, Leksika in frazeologija iz osebnih imen, Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije, Beograd 1987, 437-443.

Keber, Janez, Leksikon imen, Izvor imen na Slovenskem, Celje 1988.

Keber, Janez, Imena v številkah, Družinskapratika 1992, Celje 1991, 130-133.

Keber, Janez, Srečati, poljubiti Matildo ali matildo?, Glasnik slovenskega etnološkega društva 1993, 33/4, 95-97.

Keber, Janez, Izimenska leksika in frazeologija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Rječnik i društvo, Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksiko-grafiji i leksikologiji održanog 11-13. X. 1989 u Zagrebu, Zagreb 1993, 183-188.

Keber, Janez, Nekateri semantični vidiki in motivi prehoda osebnih imen v občna imena v slovenščini, Traditiones 23, Ljubljana 1994, 27-32.

Keber, Janez, Namenforschung in Slowenien, Namenforschung, Names Studies, Les noms propre, Ein internationales Handbuch zur Onomastik, An International Handbook of Onomastics, Manuel international d'onomastique, 1. Teilband/Volume X/Tome 1 Berlin - New York 1995, 233-235.

Keber, Janez, O slovenskih imenih mesecev, Družinska pratika 1995, Celje 1994, 36-42.

Keber, Janez, Leksikon imen, Izvor imen na Slovenskem, druga, dopolnjena izdaja, Celje 1996.

Keber, Janez, Ženska imena v Sloveniji, XXXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, zbornik predavanj, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana 1997, 33-43.

Keber, Janez, Osebna imena v Sloveniji kot dokazila slovenske identitete, Traditiones 26, Res slovenica - Quo vadiš, Ljubljana 1997, 101-108.

Janez Keber, Osebna imena v ljudskih pesmih, Traditiones 28/1, Ljubljana 1999, 269-280.

Keber, Janez, Živalske metafore kot vir za imena, vzdevke in priimke, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 135-149.

Keber, Janez, Leksikon imen, Izvor imen na Slovenskem, tretja, dopolnjena izdaja, Celje 2001.

Keber, Janez, O strukturi rojstnih imen v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1-2,21-111.

Končina, Nada, Zakon o osebnem imenu, pisanje osebnih imen in akademski naslovi, Revija Policija 13, št. 3 (maj 1993), 344-347.

Kondrat'eva, Tat'jana Nikolaevna, Metamorfozy sobstvennogo imeni, Opyt slovarja, Kazan 1983.

Kos, France, Ob osebnih imenih pri starih Slovencih, Letopis Matice slovenske 1886, Ljubljana, 107-151.

Kos, France, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku I-V, Ljubljana 1902, 1906, 1911, 1915, 1928.

Kos, Milko, Slovenska osebna imena v "Liber confraternitatum Seccoviensis, Časopis za zgodovino in narodopisje 10 (1913), št. 1-2, 8-25, Maribor.

Kos, Milko, Urbarji salzburške nadškofije, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Zvezek prvi, AZU v Ljubljani 1939.

Kos, Milko, Urbarji Slovenskegaprimorja, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Zvezek drugi, SAZU v Ljubljani 1948.

Kos, Milko, Gradivo za historično topografijo Slovenije, Za Kranjsko do leta 1500, I—III, Ljubljana 1975.

Košmrlj, Maja, Dvočlenska antroponima v slovenskih krajevnih imenih, Onomastica jugoslavica 2, Ljubljana 1970, 102-117.

Koštial, Ivan, Nekaj o naših imenih, Rodbinski priimki in krajevna imena, napravljena iz imen svetnikov, Dom in svet 17 (1904), 562-564, 626-629.

Koštial, Ivan, Krstna, rodbinska in krajepisna imena, dana po času rojstva oz. odkritja, Mladika 15 (1934), 351-352.

Kotnik, Bertrand, Zgodovina hiš južne Koroške, 1. knjiga (občina Bilčovs), 2. knjiga (občina Kotmara vas), 3. knjiga (občina Bistrica v Rožu), 4. knjiga (občina Rožek), 5. knjiga (občina Št. Jakob v Rožu), 6. knjiga (župnija Šmihel pri Pliberku), Celovec-Ljubljana-Dunaj 1992,1993, 1995, 1996, 1997, 1999).

Kotnik-Šipec, Marica, Zaloška hišna imena, Žalec 1996.

Kronsteiner, Otto, Die alpenslawischen Personennamen, Wien 1975.

Kuret, Niko, Praznično leto Slovencev, Prva knjiga, Druga knjiga, Ljubljana 1989.

Lucu, Aleksander, Imenski horoskop, Ljubljana 1990.

Maretič, Tomo, O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba, Rad 81, 82 (1886), 81-146, 69-154.

Marušič, A., Imena in priimki, Domovina 1867 (16. avgust - 17. december), št. 33, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Merku, Pavle, Vzdevki in priimki, Jadranski koledar 1984, 79-82.

Merku, Pavle, Slovenska srednjeveška antroponimija ob romanski meji, Slavistična revija 35 (1987), št. 3, 321-327.

Merku, Pavle, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993.

Merkù, Paolo, // »Libro diperticationi« del Notaro Giusto Ravizza (1525): il testo e Vanalisi dei nomipersonali, di istituzioni e di luoghi, Trieste 1994.

Mgeladze, D. S., Kolesnikov, N. P., Ot sobstvennyh imën k naricateVnym, Tbilisi 1970.

Mihelič, Darja, Najstarejša piranska notarska knjiga (1281-1287/89), SAZU, Ljubljana 1984.

Miklošič, Fran, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg 1927.

Mišic, Fran, O ledinskih in hišnih imenih okoli Solčave, Časopis za zgodovino in narodopisje 33 (1938), 191-201.

Mohorjev koledar, Celje 1967, 1969, 1970, 1985, 1986, 1987, 1988 itd.

Mravljak, Josip, Vulgarna imena kmetij v vuzeniškem okolišu, Časopis za zgodovino in narodopisje 32 (1937), 221-224.

Mrdavšič, Janez, Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in njeni širši okolici, Ravne na Koroškem 1988.

Namenkundliche Informationen, Leipzig.

Napotnik, M., Imenopis konjiške nadfare, Kres 1886, 37-47, 122-131, 193-204, 289-299.

Nikonov, V. A., Imja i obščestvo, Moskva 1964.

Nikonov, V. A., Iščem imja, Moskva 1988.

Onomastica jugoslavica 1, 2, Ljubljana 1969, 1970, itd.

Ovsec, Damjan J., Imena, Pionir 1980-1981.

Ovsec, Damjan J., Nomen est omen, Mladina 1978, št. 52, 44 d.

Ovsec, Damjan J., Jožef, O izvoru imena ter vse moške in ženske oblike, Kranj 1996.

Pleteršnik, Maks, Slovensko nemški slovar, Prvi del A-O, drugi del P-Z, Ljubljana 1894, 1895.

Reven, Zdravko, Kdaj goduješ?, Izpopolnjena izdaja knjižice iz leta 1971, Ljubljana 1990.

Rogič, Pavle, Lična in porodična imena u jeziku, Rad JAZU, knjiga 303, Zagreb 1955,211-233.

Rybakin, A. I., Slovar'anglijskih licnyh imen, Moskva 1989.

Scheinigg, Johann, Staroslovenska imena v starih listinah, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko III, Ljubljana 1893, 8-13, 47-53, 94-101, 140-148.

Seibicke, Wilfried, Die Personennamen im Deutschen, Berlin-New York 1982.

Seibicke, Wilfried, Vornamen, Zweite, vollständig überarbeitete Auflage, Frankfurt am Main 1991.

Simpozij slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija v Pišecah '99, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001.

Skok, Petar, Etimologij ski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I—IV, Zagreb 1971, 1972, 1973, 1974.

Skrypnyk, L. G., Dzjatkiv'ska, N. P., Vlasni imena ljudej, 2-re vydannja, vypravle-ne j dopovnene, Kyïv 1996.

Smailovič, Ismet, Muslimanska imena orijentalnogporijekla u Bosni in Hercegovini, Sarajevo 1977.

Sornig, K., Jack and Jill reconsidered, Grazische linguistische Studien 1975, 146— 192.

Stabej, Jože, Slovenska imena mesecev, Mohorjev koledar 1966, 119-129.

Stomatoski, T., Nadimak u sistemu imenovanja kod Makedonaca, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Ljubljana 1981, 479-489.

Svoboda, Jan, Staročeska osobnijména a naše prijmeni, Praha 1964.

Šimundič, Mate, Rječnik osobnih imena, Zagreb 1988.

Šivic - Dular, Alenka, O osebnih imenih in priimkih v Požganici Prežihovega Vo- ranca, Odmev živega človeka in krajine, Ravne na Koroškem 1983, 94-103.

Škofic, Jožica, Hišna imena v Kropi, Simpozij slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija v Pišecah '99, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 21-40.

Štuhec Lončarič, Snježana, Kako ti je ime? Imena državljanov Slovenije 31. 12. 1997, Ljubljana 1999.

Šturm, Lovro, Upravnopravne institucije l, Posameznik in javna uprava, Ljubljana 1988.

aszycki, Witold, Polskie nazwy osobowe, 1924.

Tavčar Zora, Poklical si me po imenu, Koper 1985.

Torkar, Silvo, Nekaj značilnosti rojstnih imen v živem jeziku Zgornje Baske doline, Simpozij slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija v Pišecah '99, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 89-95.

Varga, Jôzsef, Madžarski vzdevki (cognomen ioculare) v prekmurskih vaseh, Družboslovje in filozofija 1 (1989), št. 2, 159-167.

Zorko, Zinka, Priimki in hišna imena na Kozjaku, Simpozij slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija v Pišecah '99, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 55-66.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Keber J. Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 25. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2621