Predslovanska substratna imena v slovenščini

  • Metka Furlan

Povzetek

V prispevku so podana identifikacijska merila, po katerih se prepoznava najstarejša plast imen substratnega izvora, kije bila v slovenščino podedovana iz alpske slovanščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana 1975.

Bezlaj, France, 1956-1961, Slovenska vodna imena I—II, Ljubljana.

Bezlaj, France, 1958, Predslovanski ostanki v slovenščini - Naša sodobnost VI/2, 673-693.

Bezlaj, France, 1967, Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana.

Bezlaj, France, 1969, Das vorslawische Substrat im Slowenischen -Alpes Orientales V, 19-35.

Dapit, Roberto, Aspetti di Cultura Resiana nei Nomi di Luogo, 7. Area di Solbica/ Stolvizza e Korito/Cordis, Gemona del Friuli 1995.

ESSJ, Etimološki slovar slovenskega jezika I -, Ljubljana 1976-.

Frau, Giovanni, Dizionario Toponomastico Friuli-Venezia Giulia, Udine 1978.

Gendre, Renato, Note di Toponomastica Italiana I, Linguistica XXXII/2, 1992, 133-138.

Grad, Anton, Contribution au problème de la sonorisation des consonnes intervoca-liques latines, Linguistica III/2, 1958, 33-40 (priloga k Slavistični reviji XI).

Holzer, Georg , Zur Lautgeschichte und Dialekten des mittelalterlichen Slavischen in Österreich, Wiener slavistisches Jahrbuch XLII, 1996,81-110.

Kelemina, Jakob, Langobardski spomini pri Slovencih - Slavistična revija IV, 1951, 177-196.

Kos, Milko, O prevzemu antičnih krajevnih imen na slovenskem ozemlju, Epheme- ridis Instituti arhaeologici Bulgarici XVI, 1950, 241-248.

Krähe, Hans, Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954.

Loma, Aleksandar, Serbisches und Kroatisches Sprachgut bei Konstantin Porph-yrogennetos, Zbornik radova Bizantološkog instituta XXXVIII, 1999/2000, 87-161.

Pellegrini-Prosdocimi, G. B. in A. L., La Lingua Venetica I—II. Padova 1967.

Ramovš, Fran, 1919, Alpendeutsche und Slovenen, Spomenica graškega akademskega senata in slovenstvo, Ljubljanski zvon 39, 379-381 = Ramovš 1977, 99-101.

Ramovš, Fran, 1923, Une isoglosse čakavo-kajkavienne, Revue des études slaves III, 48- 58 = Ramovš 1997, 72-82.

Ramovš, Fran, 1926/27, O prvotnih južsl. substitucijah za balk.-lat. k, g pred e, i, Južnosloven- skifilologNl, 153-165 = Ramovš 1977, 249-261.

Ramovš, Fran, 1927, O naravi psi. tort- in tert- v praslovenščini - Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino VI, 22-26 = Ramovš 1977, 234-238.

Ramovš, Fran, 1927a, Razvoj psi. ê v slovenskih dolgih zlogih, Časopis za slovenski jezik, kulturo in zgodovino VI, 8-21 = Ramovš 1997, 151-164.

Ramovš, Fran, 1997, Zbrano delo, Druga knjiga, ur. J. Toporišič, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1924, Historična gramatika slovenskega jezika. II. = Konzonantizem, Ljublja- na.

Ramovš, Fran, 1935, Historična gramatika slovenskega jezika VII. = Dialekti, Ljubljana.

Skok, Petar, 1971-74, R, Etimologijski rječnik hrvatskoga ilisrpskoga jezika I-IV. Zagreb.

Skok, Petar, 1934, Dolazak Slovena na Mediteran, Split.

Skok, Petar,, 1934a, Iz slovenačke toponomastike (II), Etnolog VII, 51-87.

Šega, Agata, Contributo alla Conoscienza dei Latinismi e Romanismi Antichi in Sloveno, Linguistica XXXVIII/2, 1998, 63-85.

Šturm, Fran, Romanska lenizacija medvokaličnih konzonantov in njen pomen za presojo romanskega elementa v slovenščini, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino VII, 1928, 21-46.

Thörnqvist, Clara, Studien über die nordischen Lehnwörter im Russischen, Uppsala, Stockholm 1948.

Zdovc, Pavel, Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem, Dunaj 1993.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Furlan M. Predslovanska substratna imena v slovenščini. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 17. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2618