Zgodovina imenoslovja v Sloveniji

  • Alenka Šivic Dular

Povzetek

V razpravi je sistematsko in izčrpno (z zgledi in bibliografijo) obravnavana zgodovina onomastike v Sloveniji, in sicer v poglavjih Imenski korpusi, Jezikovna obravnava lastnih imen, Institucionalni položaj onomastike, Status onomastike v razmerju do drugih panog, Najpomembnejši dosežki Slovenije, Biogrami najvidnejših znanstvenikov (Franc Miklošič, Luka Pintar, Fran Ramovš, France Bezlaj), Ono-mastične teorije, ki so v Sloveniji najbolj uveljavljene, Uporabljene tipologije lastnih imen, Uporabljane raziskovalne metode in njihova evolucija, Razmerje med metodami v Sloveniji in teoretičnimi dosežki svetovne onomastike, Enotnost onomastične terminologije, Razmerje do mednarodne terminologije iz leta 1983, Stanje raziskav - splošno, Stanje raziskovalne baze, Slovarji in monografije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andrejka, Rudolf, Doneski k postanku in razvitku rodbinskih imen v Selški dolini, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 (1939), 310-332.

Badjura, Rudolf, Ljudska geografija, Terensko izrazoslovje I—II, Ljubljana 1953, 1957.

Bezlaj, France, Das vorslawische Substrat im Slowenischen, Alpes Orientales 5 (1969), 19-35.

Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika I—III, Ljubljana 1976, 1982, 1995.

Bezlaj, France, Novejša dognanja v slovenski toponomastiki, 5. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1969.

Gložančev, Alenka, Enobesedna imena slovenskih podjetij, Ljubljana 1991.

Gložančev, Alenka, Imena podjetij kotjezikovnokulturno vprašanje, Ljubljana 2000.

Jakopin, Franc, Poglavja iz slovenske antroponimije, Ljubljana 1979 (Disertacija). Kartoteka slovenske onomastične bibliografije.

Keber, Janez, Leksikon imen, Izvor imen na Slovenskem, druga dopolnjena izdaja, Celje 1996.

Kos, Milko, O prevzemu antičnih krajevnih imen na slovenskem ozemlju, Epheme-ridis Instituti arhaeologici Bulgarici 16 (1950), 241-248.

Kos, Milko, Kolonizacija med Dravo in Rabo pa krajevna imena na -ci, Svet med Muro in Dravo, Maribor 1968, 256-264.

Manuskriptna zbirka ledinskih imen (Slovenska matica).

Merkù, Pavle, Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982.

Merkù, Pavle, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993.

Merkù, Paolo, // "Libro diperticationi"delNotaro Giusto Ravizza (1525): il testo e Tanalisi dei nomipersonali, di istituzioni e di lioghi, Trieste 1994.

Pintar, Luka, Črtice o krajnih imenih, Ljubljanski zvon, Ljubljana 1910.

Pintar, Lika, O krajnih imenih, Ljubljanski zvon, Ljubljana 1912-1915.

Ramovš, Fran, Zbrano delo, Druga knjiga, Ljubljana 1997.

Ramovš, Fran, Historična gramatika slovenskega jezika II. (Konzonantizem), VIL (Dialekti), Ljubljana 1924, 1935.

Slovenščina v javnosti, Zbornik s posvetovanja o slovenskem jeziku, Portorož 14. in 15. maja 1979, ur. Breda Pogorelec, Ljubljana 1983.

Šivic-Dular, Alenka, besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen, na gradivu do leta 1500, Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 10, Ljubljana 1989, 229-244.

Štuhec L., Snježana, Kako ti je ime? Imena državljanov Slovenije 31. 12. 1997, Ljubljana 1999.

Tavčar, Zora, Poklical si me po imenu, Koper 1985.

Turna, Henrik, Imenoslovje Julijskih Alp, SPD 1931.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Šivic DularA. Zgodovina imenoslovja v Sloveniji. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 17. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2616