Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003)

  • Peter Jurgec

Povzetek

Monografija Draga Unuka je temeljna fonetično-fono-loška raziskava sodobne slovenščine. V prispevku je predstavljena, ocenjena in umeščena v okvir postgenerativnih fonoloških teorij in eksperimentalno fonetičnih obravnav na Slovenskem v zadnjih dveh desetletjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dobrišek, Simon, 2001, Analiza in razpoznavanje glasov v govornem signalu, Doktorska disertacija, Ljubljana.

Gros, Jerneja, 2000, Samodejno tvorjenje govora iz besedil: Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora, Ljubljana, ZRC SAZU (Linguistica et philologica).

Palkovâ, Zdena, 1994, Fonetika a fonologie cestiny: s obecnym üvodem do problematiky oboru, Praha, Univerzita Karlova.

Petek, Bojan, idr., 1996, An acoustic analysis of contemporary vowels of the standard Slovenian language, Proceedings ICSLP 96, Fourth International Conference on Spoken Language Processing, October 3-6,1996, Philadelphia, PA, USA, Wilmington (DE): University of Delaware, Apllied Science and Engineering Laboratories; Alfred I. du Point Institute, 133-136.

Petek, Bojan, idr., 1997, A corpus-based approach to diphthong analysis of standard Slovenian. Eurospeech '97, 5th European conference on speech communication and technology, Rhodes - Greece, 22-25 September 1997, Patras, University of Patras. Zvezek 2, 767-770.

SP 1962: Slovenski pravopis, Ljubljana, DZS, 1962.

SP 1990: Slovenski pravopis, 1: Pravila, Ljubljana, DZS, 1990.

SP 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana, ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Srebot Rejec, Tatjana, 1975a, Soglasniški sklopi v slovenščini in kontrastivna analiza angleških in slovenskih soglasniških sklopov, Magistrska naloga, Ljubljana, delno objavljeno v: Srebot Rejec 1975b.

Srebot Rejec, Tatjana, 1975b, Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku, SR XXIII/3-4, 289-320.

Srebot Rejec, Tatjana, 1988, Word Accent and Vowel Duration in Standard Slovene: An Acoustic and Linguistic Investigation, München, Otto Sagner (Slavistische Beiträge, 226).

Srebot Rejec, Tatjana, 1992, Initial and Final Sonorant Clusters in Slovene, Linguistica XXXII, 227-230.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika: L knjiga A-H; 2. knjiga I-Na; 3. knjiga Ne-Pren; 4. knjiga Preo-Š; 5. knjiga T-Ž, Ur. Anton Bajec [...]. Ljubljana, DZS, 1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika: Elektronska izdaja, različica 1.0, Ljubljana, ZRC SAZU in DZS, 1998.

Šuštaršič, Rastislav, idr., 1995, Slovene: Illustrations of the IPA, Journal of the International Phonetic Association XXV/2, 86-90.

Šuštaršič, Rastislav, idr., 1999, Slovene, Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge, Cambridge University Press, 135-139.

Tivadar, Hotimir, 1998, Govorjeni knjižni jezik - njegovo normiranje in uresničevanje (Ob akustični analizi fonema /v/ na primerih iz radijskih besedil), Ljubljana (...).

Tivadar, Hotimir, 2003, Govorjena podoba slovenskega knjižnega jezika - pravorečni vidik, Magistrsko delo, Ljubljana.

Tivadar, Hotimir, in Jurgec, Peter, 2003, Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001, SR LI/2, 203-220.

Toporišič, Jože, 1959, Suglasnički skupovi u slovenskom književnom jeziku, Radovi Slovenskog instituta 3, 113-122.

Toporišič, Jože, 1978, Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika, Maribor, Obzorja.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Toporišič, Jože, 2003, Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega glasovja in tonemskosti, SR LI/Posebna številka, 119- 140.

Unuk, Drago, 2001, Zlog v slovenskem jeziku, Doktorska disertacija, Maribor.

Zemljak, Melita, 1998, Dolžine samoglasnikov v različnih položajih besed in povedi. Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98 [...], Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 197-200.

Zemljak, Melita, 2002, Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora: instrumentalno-slušna analiza, Doktorska disertacija, Ljubljana.

Zemljak, Melita, idr., 2002, Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora, SK L/2. 159-169.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Jurgec P. Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003). JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2595