Slovenska jezikovna skupnost v Kanalski dolini

Nataša Gliha Komac

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2593

Povzetek

V članku je podan vpogled v sociolingvistično podobo Kanalske doline s poudarkom na slovenski jezikovni skupnosti, ki se je skozi stoletja soočala z vrsto političnih pritiskov in preživela kljub številnim preizkušnjam. Z nedavno sprejetim okvirnim zakonom o zaščiti jezikovnih manjših v Italiji se ji odpirajo nove možnosti, vprašanje je le, če in kako jih bo zmogla in znala izkoristiti.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Di Giusto, Valentina, 1987/1988, // plurilinguismo a Camporosso in Valcanale: Osservazioni generali e aspetti deli 'intetferenza con particolare riguardo alla padata tedesca, Tesi di laurea (relatore: Giovanni Frau). Universita di Udine, Facolta di lingue e letterature straniere.

Dolhar, Vida, 1999, Kanalska dolina in slovenska kultura, Trst, Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.

Domenig, Raimondo, 1990-1993, Tradizione e Leggende deila Valcanale I-III, Videm, Editrice Missio.

Domenig, Raimondo, 1997, Sotto il triplice confine, Messaggero Veneto.

Domenig, Raimondo, 2000, Kratki turistično-verski vodnik po Kanalski dolini, Naborjet, Gibanje »Open Leader S. C. a.r.l.«, Rokopisno gradivo.

Faggin, Giorgio, 1985, Vocabolario deila lingua friulana, Vol. 1, A-L, Udine, Del Bianco Editore.

Frau, Giovanni, 1984,1 dialetti del Friuli, Udine, Societa filologica Friulana.

Frau, Giovanni, 1991, Le lingue, Guida del Friuli VII: Valcanale, Udine, Società Alpina Friulana, 252-269.

Grafenauer, Bogo, 1946, Kanalska dolina, Etnografski oris.

Jenkins, Richard, 2001 (1997, Etnicitet u novom ključu, Beograd, Čigoja štampa.

Južnič, Stane, 1993, Identiteta, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.

Kaučič Baša, Majda, 1998, Javna raba slovenščine kot manjšinskega jezika na Tržaškem, Doktorska disertacija (mentorica: Breda Pogorelec), Ljubljana.

Klemenčič, Vladimir, 1995, Razvoj in položaj slovenske manjšine v Kanalski dolini v luči evropske integracije, V: Šumi in Venosi (ur.), 1996, 59-75.

Kneževič Hočevar, Duška, 1999, Družbena razmejevanja v dolini zgornje Kolpe, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Komac, Nataša, 1998, Ljudska religioznost v Kanalski dolini, Primer »umite in v prt zavite lobanje«, Diplomska naloga (mentor: Marko Kerševan).

Komac, Nataša, 1998, Slovenski jezik v Kanalski dolini, Začetni tečaj slovenščine za odrasle, Diplomska naloga (mentorici: Marja Bester, Boža Krakar Vogel).

Komac, Nataša, 1999, Drugi otroški raziskovalni tabor, Stara hišna imena v Kanalski dolini: Žabnice/Secondo stage giovanile di ricerca etimologica dei nomi in ^ vulgo délie case in Val Canale: Camporosso, V: Šumi, L (ur.), 1999, 21-24.

Komac, Nataša, 1997, Govor vasi Strmec, Seminarska naloga na dodiplomskem *°* študiju pri predmetu Dialektologija (mentorica: Zinka Zorko), Rokopisno ^ gradivo.

Komac, Nataša, 2000, Lokalni govori v Kanalski dolini, Seminarska naloga na podiplomskem študiju pri predmetu Lokalni govori v Kanalski dolini r* (mentorica: Zinka Zorko), Rokopisno gradivo.

Komac, Nataša, 2002, Identiteta, etničnost, meje: antropološki vidiki, Primer Kanalske doline, Seminarska naloga na podiplomskem študiju pri predmetu Identiteta, etničnost, meje: antropološki vidiki (mentor: Bojan Baskar), ^ Rokopisno gradivo.

Komac, Nataša, 2002, Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini, Magistrsko N delo (mentorja: Marko Stabej, Albina Nečak Lük).

Komac, Nataša, 2003, Na meji, medjeziki in kulturami, Kanalska dolina, Slovenski "z raziskovalni inštitut, Slovensko kulturno središče Planika, Ljubljana, Inštitut — za narodnostna vprašanja.

Kuret, Niko, 1989, Praznično leto Slovencev I—II, Ljubljana, Družina.

Legge 23 febbraio 2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della ***** regione Friuli — Venezia Giulia, Cividale del Friuli, Most piccola societa cooperativa a r.l.

Logar, Tine, 1993, Slovenska narečja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 132-134.

Logar, Tine, 1996 (1993), Govor Slovencev Kanalske doline v Italiji, Jež, K. (ur.), Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana, ZRC SAZU, c: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 126-132.

Lukšič Hacin, Marina, 1999, Multikulturalizem, Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC.

Minnich, Robert G., 1993, Socialni antropolog o Slovencih, Zbornik socialno-^ antropoloških besedil, Ljubljana, SLORI, Amalietti.

Minnich, Robert G., 1998, Homesteaders and citizens, Collective identity formation on the austro-italian-slovene frontière, Bergen, Norse publications.

Nečak Lük, Albina, 1998a, Jezik v etničnih študijah: nekaj raziskovalnih pristopov in izsledkov iz slovenske izkušnje, V: I. Štrukelj (ur.), 1998, 77-90.

Nečak Lük, Albina, 1998b, Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru. Primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske.

Nečak Lük, A. in B. Jesih, 1998, 21-32. Nečak Lük, Albina, 2000, Mešana lokalna skupnost med politiko in prakso, V: Nečak Lük, A. in B. Jesih (ur.), 2000, 5-12.

Pellegrini, Giovanni B., 1996, Terza raccolta di saggi dialettologici in area italo- romanza, Padova, Centro di Studio Dialettologia Italiana.

Planika - Stella Alpina, Informacijski bilten Slovenskega kulturnega društva Planika v Kanalski dolini/Bolletino-pubblicazione d'informazione del Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Valcanale, Oktober 1999.

Plazzotta, Claudia, 1995, Sovrapposizione di tre etnie in una terra di confine, Premesse per l'individuazione délie relazioni tra riti ed etnie, Corso di Antropologia Culturale (F. La Clecla), Rokopisno gradivo.

Poutignat, Philippe in Jocely Streiff-Fenart 1997, Teorije o etnicitetu, Beograd, Biblioteke XX vek.

Ramovš, Fran 1936, Kratka zgodovina slovenskega jezika, Ljubljana, Akademska založba.

Šumi, Irena in Salvatore Venosi 1993, Slovene codes proficiency and patterns of language use in Kanalska dolina/Val Canale, Štrukelj, I (ur.), Jezik tako in drugače, Zbornik, Ljubljana, Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 63-73.

Šumi, Irena in Salvatore Venosi, 1995, Govoriti slovensko v Kanalski dolini, Slovensko šolstvo od Marije Terezije do danes, Trst, Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.

Šumi, Irena in Salvatore Venosi (ur.), 1996, Večjezičnost na evropskih mejah, Primer Kanalske doline, Zbornik predavanj in referatov, Multilingualism on european borders, The case of Val Canale, Anthology of lectures and papers. Kanalska dolina, SLORI.

Šumi, Irena, 1996, Standardna in narečna slovenščina v Kanalski dolini: vzorci učenja in rabe, V: Šumi, I. in S. Venosi (ur.), 1996, 177-192. Šumi, Irena, 1998, Socialna lega slovenskega jezika v Kanalski dolini, Empirična raziskava v družinah slušateljev tečaja slovenskega jezika, Prvo poročilo, Trst, SLORI.

Šumi, Irena (ur.), 1999, Stara hišna imena v Kanalski dolini: Žabnice/Secondo stage giovanile di ricerca etimologica dei nomi in vulgo delle case in Val Canale: Camporosso.

Šumi, Irena, 2000, Kultura, etničnost, mejnost, Konstrukcije različnosti v antropološki presoji, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Venosi, Salvatore in Miran Komac, 1987, Kanalska dolina/Val Canale, Razprave in Gradivo 20, 157-183.

Venosi, Salvatore 1996, Slovenci v Kanalski dolini, V: Šumi, I. in S. Venosi (ur.), 1996, 45-50.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2593

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.