Pragmatični frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

  • Nataša Jakop

Povzetek

V prispevku je predstavljena posebna skupina frazemov, pragmatični frazemi, in sicer so izpostavljene njihove oblikoslovne, skladenjske in predvsem pomenske značilnosti. Podan je kratek pregled rabe izrazov, ki se za pragmatične frazeme uporabljajo v literaturi. Shematično so prikazane pragmatične kategorije, ki so potrebne za ustrezen pomenski opis teh jezikovnih enot. Pragmatični frazemi iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika so razvrščeni glede na uslovarjeno pragmatično funkcijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aijmer, Karin, Conversational Routines in English, Convention and Creativity, London, New York 1996.

Bester, Marja, Renata Zadravec-Pešec, Pragmatično jezikoslovje: (temeljni pojmi), 1994 (ocena), Jezik in slovstvo 39 (1993/1994), 362-364.

Burger, Harald, Idiomatik des Deutschen, Tübingen 1973. Burger, Harald, Phraseologie, Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin 1998.

Burger, Harald, Buhofer, Annelies, Sialm, Ambros, Handbuch der Phraseologie, Berlin, New York 1982.

Cambridge International Dictionary of English, Cambridge 42001.

Coulmas, Florian, Routine im Gespräch, Zur pragmatischen Fundierung der Idiomatik, Wiesbaden 1981.

Fleischer, Wolfgang, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen 1997.

Gläser, Rosemarie, Phraseologie der englischen Sprache, Leipzig 1986.

Križaj Ortar, Martina, Poročani govor v slovenščini (skladenjsko-pragmatični vidik), doktorska naloga, Ljubljana 1997.

Kržišnik, Erika, Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Debatni list Slava 2 (1987/88), 143-162.

Kržišnik Kolšek, Erika, Frazeologija v moderni, magistrska naloga, Ljubljana 1988.

Kržišnik, Erika, Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja), doktorska disertacija, Ljubljana 1994.

Kržišnik, Erika, Vsebina (slovenskega) frazeološkega slovarja za tujce - določitev in preizkus meril, Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, Ljubljana 2001, 7-21.

Kunst-Gnamuš, Olga, Govorno dejanje - družbeno dejanje, Komunikacijski model jezikovne vzgoje, Ljubljana 1984.

Leech, Geoffrey, Semantics, The Study of Meaning, Harmondsworth 1981.

Lewandowski, Theodor, Linguistisches Wörterbuch, Heidelberg, Wiesbaden 1994.

Lyons, John, Semantics 1, 2, Cambridge 1977.

Mey, L. Jacob, Pragmatics, An Introduction, Oxford, Cambridge 1993.

Pilz, Klaus Dieter, Phraseologie, Versuch einer interdisziplinären Abgrenzung und Systematisierung unter besonderer Berücksichtigung ger deutschen Gegenwartsprache, Göppingen 1978.

Rauch, Elisabeth, Sprachrituale und institutionellen und institutionalisierten Text- und Gesprächsorten, 1992.

Saussure de, Ferdinand, Predavanja iz splošnega jezikoslovja (prevod: Boštjan Turk), Ljubljana 1997.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 1994.

Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, Elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana 2000.

Stein, Stephan, Formelhafte Sprache, Untersuchungen zu ihren pragmatischen und kognitiven Funktionen im gegenwärtigen Deutsch, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1995.

Stramljič Breznik, Irena, Komunikacijski ali sporočanjski frazemi, Jezik in slovstvo 46 (2000/2001), 191-200.

Toporišič, Jože, K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije, Jezik in slovstvo XIX (1973/1974), 273-279.

Toporišič, Jože, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992.

Toporišič, Jože, Slovenska slovnica, Maribor 2000.

Vidovič Muha, Ada, Slovensko leksikalno pomenoslovje, Govorica slovarja, Ljubljana 2000.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Jakop N. Pragmatični frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2592