O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

  • Saša Poklač

Povzetek

V prispevku skuša avtorica na podlagi gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) z metodami lingvistične geografije prikazati razširjenost naglasa na prvem, drugem oz. obeh zlogih v dvozložnih števnikih dvanajst (vpr. 658) in petnajst (vpr. 659) v slovenskih narečjih ter s tem utemeljiti (ne)upravičenost naglasevanja števnikov od enajst do devetnajst na zadnjem zlogu, kar predpisuje SP 2001.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana: Listkovno in zvezkovno gradivo za Slovenski lingvistični atlas (SLA).

Benedik, Francka, 1999, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana, ZRC SAZU.

Karta slovenskih narečij, 1990, karto priredila Tine Logar in Jakob Rigler na osnovi Ramovševe Dialektološke karte slovenskega jezika, novejših raziskav in gradiva za slovenski jezik ZRC SAZU, besedilo: Tine Logar, Ljubljana, MK (zemljevid).

Logar, Tine, 1996, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Uredila K.

Kenda-Jež, Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Logar, Tine, 1967, Govor vasi Kostanje nad Vrbskim jezerom, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996, 93-107.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997, Ljubljana, SAZU in DZS.

Slovenski pravopis, 1962, Ljubljana, SAZU in DZS.

Slovenski pravopis, 2001, Ljubljana, SAZU in ZRC SAZU.

Snoj, Marko, 1997, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 108-109.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Poklač S. O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2591