Nekaj besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem narečju

  • Danila Zuljan Kumar

Povzetek

V raziskavi so prikazana odstopanja od knjižnih besednorednih pravil v nadiških in briških govorih. Podrobneje so predstavljeni: stava pridevniškega ujemalnega prilastka v samostalniški besedni zvezi, stava prostih naslonk in zaporedje naslonk v naslons-kem nizu, besedni red v povedi, ki jo uvede členek oziroma prislovno določilo kraja ali časa, besedni red v zloženi povedi z odvisnikom ter pravilo stave izpostavljenega stavčnega člena. Ugotavlja se tudi, ali je treba vsa odstopanja pripisati vplivu stičnih romanskih jezikov ali pa gre morda le za posebnosti govorjenega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beaugrande, Robert de, Dressler, Wolfgang Ulrich, Derganc, Aleksandra,

Miklič, Tjaša, 1992, Uvod v besediloslovje, Ljubljana, Park.

Benacchio, Rosanna, 1996, A proposito delVarticolo determinativ o in sloveno: la testimonianza del Catechismo resiano del Settecento, Studi slavistici in onore di Natalino Radovich, A cura di Rosanna Benacchio e Luigi Magarotto, Universita degli Studi Ca' Foscari di Venezia.

Breznik, Anton, 1908, Jezikoslovne razprave (1982: Izbral in uredil Jože Toporišič, Ljubljana, Slovenska matica).

Dardano, Maurizio, Trifone Pietro, 20015, La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli.

Dapit, Roberto, 2002, Hišna imena v zgornji Terski dolini, Med dialektologijo in zgodovino knjižnega jezika, ur. Marko Jesenšek, Bernard Rajh in Zinka Zorko, Maribor, 185-195.

Faggin, Giorgio, 1997, Grammatica friulana, Ribis.

Ferluga-Petronio, Fedora, 1989, Ob primerjanju latinskih, italijanskih in slovenskih besedil v Černjejskem rokopisu, Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Jug-Kranjec, Hermina, 1981, O pomenski in stilni vlogi besednega reda pri oblikovanju sporočilne perspektive povedi, JiS 27, 37-42.

Maiden, Martin, Robustelli, Cecilia, 2000, Reference Grammar of Modem Italian, NTC Publishing Group.

Marchetti, Giuseppe, 1952, Lineamenti di grammatica friulana, Udine, Società filologica friulana »G. I. Ascoli«.

Merkù, Pavle 1999, Spremešanje jezikov v terskem besedotvorju: izomorfija, heteromorfija in polimorfija, Maribor, Logarjev zbornik, 186-201.

Murko, Matija, 1892, Enklitike v slovenščini, Ljubljana, Letopis Matice slovenske.

Ožbot, Martina 1995, Romanske jezikovne prvine v besedilu Rapsodija v treh stavkih Mirana Košute, JiS 41/7-8, 379-385.

Pogorelec, Breda, 1988/89, Predavanja iz skladnje, Zapiski.

Skubic, Darija, 1998, Primerjava razprave A. Breznika Besedni red v govoru (1908) s poglavjem Coherence v delu T.A. van Dijka Text and Context (1976). JiS 47/6, 73-88.

Skubic, Mitja, 1984, Romanski jezikovni vplivi v tržaški knjižni slovenščini, Jezik Borisa Pahorja, Linguistica 24, 315-334.

Skubic, Mitja, 1985, Interferenze linguistiche sintattico-semantiche slavo-romanze sui terri tori limitrofi, La lingua di Alojz Rebula, Pisa, Incontri linguistici 10, 81-103.

Skubic, Mitja, 1986, Interferenze linguistiche slavo-romanze, La lingua di Novi Matajur, Linguistica 26, 59-69.

Skubic, Mitja, 1987, Romanske jezikovne prvine v jeziku slovenskih časopisov na Goriškem, Institut für Slawistik der Universität Salzburg.

Skubic, Mitja, 1990, Skladenjski kalki romanskega izvora v zahodnih slovenskih govorih. SAZU, Razprave 13, 153-161.

Skubic, Mitja, 1991, Interferenze sintattiche di origine romanza nelle parlate Slovene occidentali. La strutturazione del sintagma aggetivale, deila fraze, del periodo, Linguistica 31, 361-365.

Skubic, Mitja, 1996, Uvod v romansko jezikoslovje, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti.

Skubic, Mitja, 1997, Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Spinozzi Monai, Liliana, 1996, II clitico soggetto del friulano: un caso di calco sintattico in area slavo-romanza come modello di unyipotesi ricostruttiva, Terza raccolta di saggi dialettologici in area italo-romanza, A cura di Giovan Battisti Pellegrini, Padova, Centro di studio per la dialettologia Italiana.

Toporišič, Jože, 1967, Besedni red v slovenskem knjižnem jeziku, SR 15/1-2, 251-274.

Toporišič, Jože, 1982, Nova slovenska skladnja, Ljubljana, DZS.

Toporišič, Jože, 19842' Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba.

Toporišič, Jože, 1995, Besedilna skladnja, SR 43/1, 13-23.

Toporišič, Jože, 20004, Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Vidovič Muha, Ada, 1993, Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu, SR 41/4, 497-507.

Weinreich, Uriel, 1979, Languages in Contact, Findings and Problems, The Hague, Paris, New York, Mouton Publishers.

Zof, Fausto, 1999, Gramatiche pratiche de lenghe furlane, Editrice »Leonardo« Pasian di Prato (Udine).

Zorko, Zinka, 1994, Besedni red v severovzhodnih slovenskih narečjih, Ljubljana, Zbornik Slavističnega društva Slovenije 4, 47-55.

Zorko, Zinka, 1995, Narečna podoba Dravske doline, Maribor, Kulturni forum Maribor.

Zorko, Zinka, 1998, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Maribor, Kulturni forum Maribor.

Zuljan Kumar, Danila 2002, Stava členkov v beneškoslovenskih govorih, Med dialektologijo in zgodovino knjižnega jezika, ur. Marko Jesenšek, Bernard Rajh in Zinka Zorko, Maribor, 98-108.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Zuljan KumarD. Nekaj besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem narečju. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2589