Zahodnoslovensko krgíšče

  • Metka Furlan

Povzetek

Zahodni dialektizem krgišče se razlaga iz križišče s prekozložno disimilacijo po zapori ž : š —» g : š.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Battisti-Alessio, C. in Gi., Dizionario etimologico italiano, Firenze 1950-1957.

Cossutta 2002, R., Poljedelsko in vinogradniško izrazje v slovenski Istri, Koper.

Čop 1983, D., Imenoslovje Zgornjesavskih dolin, Disertacija (Tipkopis), Ljubljana.

Doria 1987, M., Grande Dizionario del dialetto triestino, Con la collaborazione di Claudio Noliani, Trieste.

Erjavec 1882-1883, F., Iz potne torbe - Letopis Matice slovenske za leto 1882. in 1883., Ljubljana.

ESSJ, France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I-II-III-, Ljubljana 1976-1982-1995-.

Frau 1978, Gi., Dizionario Toponomastico Friuli- Venezia Giulia, Udine.

Furlan 1998, M., Alasijevi glosi oghgnifice inpluca. K refleksu šk in k za psi. *šč in *t' v slovenščini, V: Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12. in 13. december 1996 (= Obdobja 17), Ljubljana 1998, 259-272.

Gradivo za SLA, Gradivo za Slovenski lingvistični atlas, Hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Jakomin 1995, D., Narečni slovar Sv. Antona pri Kopru, Trst.

Klemše 1993, V, Krajevna, ledinska in vodna imena v Števerjanu, Gorica.

KLS, Krajevni leksikon Slovenije L Zahodni del Slovenije, S sodelovanjem Franceta Planine in Živka Šifrerja pripravil in uredil Roman Savnik, Ljubljana 1968.

Koletnik 2000, M., Fonološki opis govora v Radencih, Jezikoslovni zapiski 6, 155-165.

Logar 1961/62, T., Dialektološke študije XI, Slovenski govori v Istri in njihova geneza, Slavistična revija XIII, 88-97.

Logar 1972, Dialektološke študije XVI, Usoda kratkega a v govoru kraja Doberdob v Italiji, Slavistična revija XX, 65-69.

Logar 1983/84, Slovenski dialekti - temeljni vir za rekonstrukcijo razvoja slovenskega jezika, Jezik in slovstvo XXIX, 285-288.

Machek 1963, V, Etymologicky slovnikjazyka ceského, Druhé, opravené a doplnené vydâni, Praha.

Mende, M., Romanische Lehnwörter im Slowenischen, Innaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, genehmigt durch die Philosophische Fakultät der Freien Universität Berlin. (Tipkopis hrani Slavisches Seminar der Freien Universität Berlin, signatura: Fak. N°263.)

Merkù 1999, P., Slovenska krajevna imena v Italiji, Priročnik/Toponimi Sloveni in Italia, Manuale, Trst.

Novak 1996, F., Slovar beltinskega prekmurskega govora, Drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil V. Novak, Murska Sobota.

Ramovš 1924, F., Historična gramatika slovenskega jezika II. Konzonantizem, Ljubljana.

Ramovš 1935, Historična gramatika slovenskega jezika VII, Dialekti, Ljubljana.

Ramovš 1936, Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana.

Rigler 1968, J., Začetki slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana.

Schuster-Šewc 2000, H., Zu den sogenannten urslawischen Archaismen im Altnovgoroder Dialekt des Russischen, Das Sorbische im slawischen Kontext, Ausgewählte Studien, Bautzen/Budysin, 315-323.

Steenwijk 1992, H., The Slovene Dialect of Resia, San Giorgio, Amsterdam - Atlanta.

Štrekelj 1887, K., Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse, Wien.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Furlan M. Zahodnoslovensko krgíšče. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2588