Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini

  • Matej Šekli

Povzetek

V članku so obravnavani odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini ter pojasnjene naglasnomestne, kolikostne in tonemske značilnosti le-teh, upoštevajoč zakonitosti jezikovno zgodovinskega razvoja slovenskega naglasnega sestava. Obravnava izhaja iz teorije treh praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov Ch. S. Stanga in se tako praviloma omejuje na netvorjeno oz. z neproduktivnimi praslovanskimi priponskimi obrazili tvorjeno besedje. Spoznanja teorije praslovanskih besedotvornih naglasnih tipov V. A. Dy-boja so prikazana le izjemoma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arumaa, Peeter, 1964, Betonung in den einzelnen Slavinen, Urslavische Grammatik I: Einletung, Lautlehre, Heidelberg, 177-189.

Barič, Eugenija, et al., 19972, Hrvatska gramatika, Zagreb.

France Bezlaj, 1976, 1982, 1995, Etimološki slovar slovenskega jezika I—III, Ljubljana.

Dybo, V. A., 1981, Slavjanskaja akcentologija, Moskva.

Dybo, V. A., Zamjatina, G. L, Nikolaev, S. L., 1990, Osnovy slavjanskoj akcentologii, Moskva.

Dybo, V. A., Zamjatina, G. I., Nikolaev, S. L., 1993, Osnovy slavjanskoj akcentologii, Slovar Moskva.

Jurančič, Janko, 1986, Srbskohrvatsko-slovenski slovar, Ljubljana.

Kratky slovnik slovenského jazyka, Bratislava, 1997.

Nov täIkoven rečnik na bälgarskija ezik, 1998.

Ožegov, S. L, Švedova, 1995, Tolkovyj slovar ' russkogo jazyka, Moskva.

Ramovš, Fran, 1936, Kratka zgodovina slovenskega jezika L, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1952, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana.

Slovnik spisovné cestiny pro školu a verejnost, Praga, 1994.

Slownik Hornjoserbsko-nemski I Wörterbuch Ob er s orbisch-deutsch. Budysin/ Bautzen, 1990.

Slownik wspôlczesnego jezyka polskiego, Varšava, 1996.

Snoj, Marko, 1997, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana.

SSKJ, 1970 = Slovar slovenskega knjižnega jezika I, Ljubljana.

SSKJ, 1994 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana.

Stang, Christian S., 1957, Slavonic Accentuation, Oslo.

Šivic-Dular, Alenka, 1992, Slovenski jezik v soočanju s slovanskimi jeziki (Na osrednjem sklanjatvenem vzorcu za moški spol v slovanskih jezikih), Zbornik Slavističnega društva Slovenije 2, Ljubljana, 59-85.

Valjavec, Matija, 1897, Glavne točke o naglasu kniževne slovenštine, Rad JAZU CXXXII, Zagreb, 116-213.

Toporišič, Jože, 19761, Slovenska slovnica, Maribor.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

Toporišič, Jože, 20004, Slovenska slovnica, Maribor.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Šekli M. Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2587